Beeld: ©AWTI

AWTI e-mail alert 8 december 2022

In Delft is de eerste locatie van het House of Quantum geopend. Het project is een belangrijk onderdeel van het nationale programma voor quantumtechnologie. De EU en Japan gaan hun samenwerking op het gebied van waterstof intensiveren. Om wetenschap en onderzoek te beschermen tegen Chinese spionage is er in de EU geen coherente aanpak, concludeert een studie van de Association for International Affairs. De onderzoekers waarschuwen voor de hoge risico’s van individuele Europese onderzoekers die door China worden gefinancierd. Tussen de VS en de EU dreigt een conflict vanwege de Amerikaanse maatregelen om de inflatie te drukken (Inflation Reduction Act, IRA). Dit en nog veel meer nieuws op het gebied van wetenschap, technologie en innovatie in deze wekelijkse AWTI e-mail alert.

Nieuws vanuit de AWTI

Hoe kan de kwaliteit van wetenschap vastgesteld worden?

Onder wetenschappers, bestuurders van wetenschappelijke instellingen, subsidieverstrekkers, beleidsmakers en politici is er veel aandacht voor de kwaliteit en waarde van wetenschap en wetenschappers. In een brief, die op maandag 19 december gepubliceerd wordt, schetst de AWTI de verschillende manieren waarop de kwaliteit van wetenschap vastgesteld kan worden, wat daarvan voor- en nadelen zijn en welke nieuwe ontwikkelingen daarin gaande zijn. Met deze informerende brief gaat de AWTI in op het verzoek van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van de Tweede Kamer om inzichtelijk te maken hoe de kwaliteit van wetenschap vastgesteld kan worden.

Tip: Volgt U de AWTI op Twitter al? @AdviesraadWTI

De opvallendste berichten van de afgelopen week

Onderzoek: Investeringen in technische universiteiten leveren hoog economisch rendement op

Investeren in kennis en innovatie-ecosystemen rendeert, concludeert het Britse onderzoeksbureau BiGGAR Economics na onderzoek naar de economische impact van de vier Nederlandse technische universiteiten (4TU). Volgens het rapport creëren de 4TU-universiteiten negen euro bruto aan toegevoegde waarde voor elke euro aan overheidsinvesteringen. Het totale economische effect van de 4TU wordt geraamd op 12,7 miljard euro bruto aan toegevoegde waarde en 102.740 banen. Het rapport benadrukt dat innovatie-ecosystemen een belangrijke rol spelen. Kennisinstellingen, startups en bedrijven werken hierin intensief samen aan maatschappelijke uitdagingen, met de TU’s als drijvende kracht. “Het is aannemelijk dat zonder de ondersteunende mechanismen van de 4TU-universiteiten de Nederlandse economie kleiner en minder veerkrachtig zou zijn en de maatschappelijke transities minder makkelijk gerealiseerd zouden kunnen worden”, aldus het rapport.
Nieuwsbericht TU Delft
Publicatie BiGGAR Economics


Tevredenheid en zorgen over conclusies Europese innovatieagenda

De Raad van de EU heeft tot tevredenheid van de EUA en LERU ingestemd met de nieuwe innovatieagenda van de Europese Commissie. De conclusies van de Raad stellen onder andere maatregelen voor die het regelgevingsklimaat rond innovatie verbeteren. Ook moet er een beleidsagenda komen voor de coördinatie van innovatiegericht beleid. LERU waarschuwt wel voor de risico's van overlap van innovatiebeleid. Volgens hen komt er zoveel beleid op de universiteiten af dat het lijkt alsof er weinig coördinatie achter zit, wat leidt tot verwarring. Daarnaast zijn conclusies aangenomen over kennisvalorisatie, tot tevredenheid van de Europese Commissie. 

Nieuwsbericht Raad van de EU
Conclusies Raad van de EU
Nieuwsbericht EUA
Nieuwsbericht LERU
Nieuwsbericht Europese Commissie
 

VK claimt doorbraak in onderzoek naar kwantumcommunicatie

Onderzoeksfinancier UKRI (UK Research and Innovation) claimt dat onderzoekers van het Britse Institute of Photonic and Quantum Sciences baanbrekende resultaten hebben geboekt in de zoektocht naar onhackbare beveiligde communicatie. “Het is een goed voorbeeld van hoe uitstekende kwantumtechnologieën de wetenschap en technologie vooruit helpen”, aldus Liam Blackwell, adjunct-directeur Quantum Technologies bij de Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC).
Nieuwsbericht UKRI
Publicatie Physical Review X

Nieuws en achtergronden uit Nederland

WRR gaat onderzoek doen naar kantelende wereldorde

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) heeft het project ‘kantelende wereldorde’ toegevoegd aan zijn werkagenda. In een nieuwsbericht staat dat de WRR met dit project onderzoek wil doen naar de geopolitieke verschuivingen die op dit moment plaatsvinden in de wereld om handvatten te bieden voor toekomstig buitenlandbeleid en de positionering van Nederland. 
Nieuwsbericht WRR
 

Opening eerste House of Quantum in Delft

Minister Adriaansens heeft de eerste locatie van het House of Quantum geopend in Delft, waar bedrijven, investeerders en onderzoekers samen kunnen werken aan quantumtechnologie. Het project is een belangrijk onderdeel van het nationale programma voor quantumtechnologie. Tussen 2023 en 2026 zijn er nog verschillende House of Quantum-locaties gepland voor Nederland. “Quantumtechnologie is veelbelovend en Nederland heeft wereldwijd toonaangevende onderzoeksfaciliteiten. Nu is het tijd om onze academische voorsprong om te zetten in economische activiteit. Samenwerking zoals in het House of Quantum is hiervoor de basis. Hier komen wetenschappers, onderzoekers en ondernemers samen om de toepassingen van quantumtechnologieën te versnellen”, aldus Adriaansens.
Nieuwsbericht Holland High Tech
Nieuwsbericht Quantum Delta
 

TNO coördineert nieuw Europees Quantumnetwerk

TNO neemt de coördinatie op zich van een netwerk van 11 Europese RTO’s (onderzoeks- en technologieorganisaties) en NMI’s (nationale meetinstituten) die de ontwikkelingen in de quantumtechnologiesector willen stimuleren. Het netwerk is een uitkomst van een projectoproep van de Europese Commissie in het kader van het Europese Quantum-Flagship initiatief, waar in totaal 1 miljard euro aan investeringen wordt vrijgemaakt voor de sector. “Dankzij de bundeling van de expertise van de 11 organisaties in één netwerk worden de ontwikkelingen versneld en kan Europa koploper worden in deze strategische sector. Daarnaast kunnen apparaten sneller worden doorontwikkeld tot praktische toepassingen”, aldus Gabriele Bulgarini, Program Manager Quantum Technologies bij TNO.
Artikel TNO


Kamer: Laat WRR adviseren over impact digitale technologieën

De Kamer roept de regering op om een adviesaanvraag uit te werken voor de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) met de vraag wat de sociaal-maatschappelijke impact is van nieuwe digitale technologieën op de samenleving. Dat bleek afgelopen week bij de stemmingen over de moties die werden ingediend bij het wetgevingsoverleg Digitalisering. Daarnaast roept de Kamer op om een wetsvoorstel uit te werken om deepfaketechnologie tegen te gaan. Een volledig overzicht van de stemmingen is te vinden in de link hieronder.
Motie Adviesvraag WRR
Motie Deepfaketechnologie
Overzicht stemmingen


Zorgen over gebruik clouddiensten universiteiten

Het kabinet is zich bewust van de risico’s van Nederlandse universiteiten die grootschalig gebruik maken van Amerikaanse clouddiensten. VVD, SP en Groep Van Haga stelden schriftelijke vragen naar aanleiding van een artikel van het FD, waaruit blijkt dat driekwart van alle Nederlandse studentgegevens in de cloud van Microsoft of Amazon staan. Dijkgraaf erkent onder andere dat er risico’s zijn op het gebied van economische afhankelijkheid en kennisveiligheid. Volgens Dijkgraaf onderneemt het kabinet actie door op nationaal gebied het bewustzijn en de zelfregulering van kennisinstellingen te versterken (Nationale Leidraad Kennisveiligheid), wordt er een toetsingsmechanisme ontwikkeld voor de meest sensitieve kennisgebieden én moet Europese regelgeving (DMA, Data Act) een bijdrage leveren om de macht van Big Tech in te perken.
Antwoord Kamervragen VVD
Antwoord Kamervragen SP
Antwoord Kamervragen Groep Van Haga


In 2023 meer duidelijkheid over innovatieve ecosystemen

In de schriftelijke beantwoording op de vragen uit de begrotingsbehandeling Economische Zaken laat het kabinet weten in het tweede kwartaal van 2023 terug te komen op de uitwerking van de versterking van innovatieve ecosystemen. Het kabinet geeft hierbij een belangrijke rol aan Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM's). "Zij kunnen bijvoorbeeld de verbinding leggen tussen nationale en regionale activiteiten en tussen grote bedrijven en het mkb, onder meer bij het ontwikkelen van proposities voor innovatieve ecosystemen in het Nationaal Groeifonds", zo valt te lezen.
Schriftelijke overleg begrotingsbehandeling EZK


Kritische kanttekeningen Dijkgraaf bij beleidsplan NWO

Minister Dijkgraaf dringt er bij de NWO op aan werk te maken van de programma’s om het aandeel vrouwelijke onderzoekers en onderzoekers met een migratieachtergrond in de wetenschap te vergroten. Dat laat hij weten in reactie op het instellingsplan 2023-2026. Volgens hem dreigen meerdere programma’s in dit kader te worden afgeschaald of stopgezet, terwijl de ambities in het beleidsplan juist groot zijn. “Ik maak me zorgen over de lacune die mogelijk ontstaat in afwachting van het ten uitvoer brengen van de hiervoor genoemde ambitie om voor deze groepen ruimte te creëren in de NWO financieringsinstrumenten”, aldus de minister. De minister is verder tevreden over de versterking van praktijkgericht onderzoek, maar is wel kritisch op de plannen met betrekking tot ongebonden onderzoek, de bijdragen aan het nieuwe systeem van erkennen en waarderen, de aandacht voor kennisveiligheid en het aanmoedigen van interdisciplinair en transdisciplinair onderzoek. Kamerbrief minister Dijkgraaf
 

Van Huffelen botst met Kamer over Europese Digitale Identiteit

Tussen de Kamer en het kabinet is ruzie ontstaan vanwege de Nederlandse positie in de EU met betrekking tot de Europese digitale identiteit. Tijdens het commissiedebat in aanloop naar de Telecomraad van 6 december vonden onder andere de ChristenUnie, D66 en de SP dat het compromisvoorstel voor de Europese digitale identiteit nog steeds onvoldoende waarborgen bevat op het gebied van een aantal fundamentele kwesties: open source, vrijwilligheid en privacy. De Kamer nam vervolgens een SP-motie aan om de Raadsconclusie niet aan te nemen, maar Van Huffelen geeft in een Kamerbrief aan de motie niet te gaan uitvoeren. Wel wil ze de zorgen meenemen in de Telecomraad en de triloogfase van de onderhandelingen. Andere relevante onderwerpen die aan bod kwamen in het commissiedebat zijn de e-Wallet, de AI Act, Data Act, het toezicht op algoritmes en de online bescherming van kinderen.
Motie SP
Kamerbrief staatssecretaris Van Huffelen
Verslag Tweeminutendebat
Videoregistratie Commissiedebat


Nederland doet mee aan pilot Digital Travel Credential

Nederland doet mee aan een pilot waarbij de Europese Commissie het gebruik van een digitaal reisdocument wil onderzoeken. Dat schrijft staatssecretaris Van der Burg aan de Kamer. Volgens de Europese Commissie is het werken met een zogeheten Digital Travel Credential (DTC) zowel veiliger als efficiënter dan via een regulier reisdocument. De proef kijkt onder andere in welke mate gezichtsherkenning op een veilige manier gebruikt kan worden. De bedoeling is dat de EC in 2023 met een voorstel komt om de DTC in te voeren.
Kamerbrief staatssecretaris Van der Burg


Jetten praat Kamer bij over waterstofbeleid

Minister Jetten heeft de Kamer bijgepraat over de voortgang met betrekking tot de waterstofambities. "Nederland ligt op schema om de ambitie van 500 MW binnenlandse elektrolysecapaciteit in 2025 te behalen en mogelijk zelfs te overtreffen", aldus Jetten. De minister geeft aan dat de Routekaart een helder beeld schetst van de mate waarin hernieuwbare waterstof een belangrijke rol kan en moet spelen in de klimaatneutrale energiehuishouding én dat de markt klaar is voor versnelling. In de brief gaat Jetten verder in op de lopende en geplande maatregelen van het kabinet.
Kamerbrief minister Jetten
Routekaart Waterstof
 

Kabinet wil meer duidelijkheid over Cyber Resilience Act

Het kabinet wil meer duidelijkheid over de definities en reikwijdte van de Cyber Resilience Act (CRA). In een schriftelijk overleg over het Fiche schrijft minister Adriaansens dat het kabinet het liefst een bredere scope had gezien, waarin de CRA cybersecurityvereisten stelt aan alle ICT-producten, processen en diensten. Verder heeft het kabinet om verduidelijking gevraagd over hoe de verschillende meldplichten (uit de NIS2-richtlijn, AI Act, Cybersecurity Act en CRA) zich tot elkaar verhouden.
Verslag schriftelijk overleg

Nieuws en achtergronden uit Europa

Raad blokkeert inzet Horizon Europe voor Chips Act

De Raad van de EU, oftewel de vertegenwoordigende ministers van de EU-lidstaten, zijn tegen het voorstel van de Europese Commissie om de financiering voor de Chips Act deels te dekken uit Horizon Europe. Dat blijkt uit de afgelopen week aangenomen algemene oriëntatie. De Raad vraagt de EC om met de lidstaten te zoeken naar een oplossing voor de 400 miljoen die daarmee wegvalt. De Raad benadrukt dat van de 3,3 miljard voor de pijler Chips for Europe zeker 1,65 miljard moet worden gelabeld voor onderzoek en innovatie. Met de Chips Act wil de EU zijn positie in de halfgeleidermarkt versterken. De ambitie is om in 2023 het huidige mondiale marktaandeel van 10 procent te verdubbelen. In totaal moet hier 43 miljard euro voor worden uitgetrokken.
Nieuwsbericht Raad van de EU


EP lanceert permanent forum om academische vrijheid te beschermen

Het Europees Parlement heeft het European Parliament Forum for Academic Freedom gelanceerd: een permanent forum voor debat over nieuw beleid en wetgeving om Europese academici te beschermen tegen inmenging van overheid of andere bronnen. Het forum zal jaarlijks een onafhankelijk rapport opstellen over de stand van zaken op het gebied van academische vrijheid in Europa. De aankondiging vond plaats tijdens de STOA-conferentie over academische vrijheid, waarbij verschillende organisaties hun zorgen uitten over de staat van de academische vrijheid in Europa. "De erosie van de academische vrijheid in Europa is een dodelijke bedreiging voor onze gemeenschappelijke Europese toekomst", aldus Kurt Deketelaere van LERU. Hij betoogde dat Europese instellingen een actievere rol moeten innemen in de bescherming en bevordering van academische vrijheid. LERU zet zich al langer in voor het onderwerp en heeft aangekondigd begin 2023 met een geactualiseerde versie met nieuwe aanbevelingen te komen van het paper over academische vrijheid dat LERU in 2010 heeft gepubliceerd. Hierin wordt onder andere onderzocht of het huidige EU-rechtskader voldoende is om de academische vrijheid te beschermen, of dat er een apart wetsartikel zou moeten komen in het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU).
Artikel Science Business
Nieuwsbericht LERU
Publicatie LERU (paper uit 2010)
Artikel Neth-ER


Noodoproep om IP-regels European Innovation Council

Acht academische koepelverenigingen hebben in een gezamenlijk statement zorgen uitgesproken over de plannen van de European Innovation Council (EIC) met betrekking tot intellectueel eigendom. In het statement roepen de partijen op om bij de Transition- en Pathfinder-projecten dezelfde regels te hanteren als bij Horizon Europe. Nu worden voor deze trajecten aparte regels vastgesteld die volgens hen strijdig zijn met institutionele, nationale en regionale regels. Bovendien staan ze kennisvalorisatie in de weg en zijn ze contraproductief en onwerkbaar, zo tonen de partijen aan in zes specifieke kwesties. Jan Palmowski (The Guild): "Het potentieel voor innovatie vanuit de EIC kan alleen worden gerealiseerd als het ten dienste staat van de innovators en de instellingen. De EIC moet daarom luisteren naar onze zorgen, onze wettelijke beperkingen accepteren, en de complexiteit erkennen van het leveren van innovatie in een academische setting".
Statement
Nieuwsbericht LERU
Nieuwsbericht The Guild
Nieuwsbericht EARTO


Enthousiasme bij universiteiten over aangenomen Raadsconclusies onderzoeksinfrastructuren

De Raad van de EU dringt er bij de Europese Commissie op aan om de onderzoeksinfrastructuren te versterken en beter toegankelijk te maken. Dat blijkt uit de afgelopen week aangenomen Raadsconclusies. De Raad roept de EC onder andere op om komend jaar te komen met een herzien "Europees Handvest voor toegang tot onderzoeks­infrastructuur". Ook moet voor eind 2025 - via het Europees Strategieforum voor onderzoeksinfrastructuren (ESFRI) - de volgende editie van de ESFRI-routekaart zijn gepubliceerd. In een reactie reageert LERU enthousiast op het besluit. "Het is bemoedigend om te zien dat [..] de rol van kleine en middelgrote onderzoeksinfrastructuren [..] de erkenning heeft gekregen die ze verdienen als essentiële onderdelen van het onderzoeksecosysteem", aldus secretaris-generaal Kurt Deketelaere.
Nieuwsbericht Raad van de EU
Nieuwsbericht LERU


Europese Commissie presenteert Dronestrategie

De Europese Commissie heeft de Dronestrategie 2.0 aangenomen, waarin de visie op de verdere ontwikkeling van de Europese dronemarkt wordt geschetst. De Commissie wil toewerken naar grootschalige commerciële dronevluchten. Daarnaast moet maatschappelijk draagvlak georganiseerd worden door dronediensten af te stemmen op de behoeften van burgers. De ambitie is dat verschillende type dronediensten én innovatieve luchtmobiliteitsdiensten (zoals luchttaxi’s) tegen 2030 deel uitmaken van het dagelijks leven in de EU.
Persbericht Europese Commissie


Openbare raadpleging over verleden, heden en toekomst van Horizon Europe

De Europese Commissie heeft de grootste openbare raadpleging tot nu toe geopend over het verleden, heden en de toekomst van de programma’s van Horizon Europe 2014-2027. “Ik ben verheugd deze openbare raadpleging te lanceren: het is een ongekende kans voor alle geïnteresseerde partijen om hun stem te laten horen. De resultaten ervan zullen ons helpen de resultaten van Horizon tot nu toe te evalueren en bij te dragen aan het vormgeven van de toekomst ervan. Ik nodig iedereen die geïnteresseerd is in onderzoek en innovatie in de EU van harte uit om deel te nemen. Samen gaan we het verschil maken”, aldus Eurocommissaris Gabriel. De raadpleging bestaat uit meerdere vragenlijsten en sluit in februari 2023.
Nieuwsbericht Europese Commissie


Concept-werkprogramma’s Horizon Europe gepubliceerd

De Europese Commissie heeft de meeste concept-werkprogramma’s voor Horizon Europe voor 2023 en 2024 gepubliceerd. De werkprogramma’s schetsen de projectoproepen, hun reikwijdte en de bijbehorende budgetten. Science Business heeft in een artikel de gepubliceerde (concept)programma’s gebundeld. De volgende tweejarige fase van Horizon Europe gaat vanaf januari 2023 al van start; de programma’s moeten voor die tijd nog worden goedgekeurd.
Artikel Science Business


Nieuwe IP-regels moeten ruimte geven voor innovatie

De Europese Commissie heeft nieuwe regels voor intellectueel eigendom voorgesteld die het goedkoper, sneller en voorspelbaarder moeten maken om productontwerpen in de EU te beschermen. Volgens de Europese Commissie moeten de geharmoniseerde regels en gestroomlijnde procedures het bedrijven makkelijker maken om innovatief bezig te zijn.
Nieuwsbericht Europese Commissie


Europese studie naar wettelijke kaders omtrent spyware

De denktank van het Europees Parlement heeft een studie gepubliceerd waarin de wettelijke kaders (inclusief toezicht en verhaalmechanismen) voor de aanschaf en het gebruik van Pegasus en vergelijkbare spyware van een aantal lidstaten in kaart worden gebracht. De studie is uitgevoerd in opdracht van de onderzoekscommissie van het Europees Parlement naar het gebruik van Pegasus en gelijkwaardige spyware in de EU. Nederland is één van de acht onderzochte landen.
Publicatie Europees Parlement


Science Europe positief over European Open Science Cloud

De European Open Science Cloud (EOSC) bevordert de eerlijke toegang tot gegevens binnen de federatie van onderzoeksinfrastructuren in Europa. Dat betoogt Science Europe in een paper. Science Europe ziet onder andere kansen om de transitie naar open science en FAIRness (findability, accessibility, interoperability en reusability) van publicaties, data en software te bevorderen.
Publicatie Science Europe


De toekomst van Europese Universiteiten Allianties

Het European Universities Initiative (EUI), opgericht om internationalisering in het hoger onderwijs te bevorderen  via de vorming van allianties tussen Europese universiteiten, blijkt in potentie een waardevol organisatorisch hulpmiddel voor het bereiken van Europese ambities voor het hoger onderwijs. Dat is de conclusie van onderzoekers van de University of Oslo op basis van kwalitatieve interviews met vertegenwoordigers van tien van deze allianties. Wel is er nog veel werk nodig op het gebied van duurzame financieringsmechanismen en het wegnemen van juridische en administratieve barrières tussen lidstaten. In een artikel op University World News delen verschillende betrokkenen hun visie op de kansen en risico’s van het initiatief. 
Artikel University World News
Onderzoek University of Oslo


Europees Parlement zeer kritisch op European Innovation Council

Uit een resolutie van het Europees Parlement blijkt dat er veel kritiek is op de European Innovation Council. Het Parlement vindt onder andere dat de informatievoorziening voor het indienen van voorstellen onduidelijk is georganiseerd, dat de aanvraagprocessen te lang en complex zijn en de besluiten onvoldoende transparant. In een artikel gaat Neth-ER in op de vele kritiekpunten uit de resolutie. 
Artikel Neth-ER
Publicatie Europees Parlement


Europese Commissie verlegt focus naar achterblijvende wetenschappers in Oekraïne

De Europese Commissie verlegt zijn focus van het helpen van gevluchte Oekraïense wetenschappers, naar het ondersteunen van achtergebleven onderzoekers, schrijft Science Business in een artikel. “Onlangs is onze aandacht verlegd naar het ondersteunen van degenen die in het land blijven en onvoldoende middelen hebben om te blijven werken”, aldus Eurocommissaris Gabriel tegen Science Business. Daarnaast benadrukt zij het belang van onderzoek en innovatie bij de wederopbouw van het land na de oorlog.
Artikel Science Business

Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld

Beleidsuitdagingen oplossen met innovatie

De OESO heeft een rapport gepubliceerd over de inzet van innovatie om beleidsuitdagingen aan te pakken. De OESO pleit voor een strategische portfoliobenadering van innovatie als een managementinstrument. In het rapport wordt een kader opgesteld en worden aanbevelingen gedaan voor de inzet van innovatie bij beleidsvorming.
Publicatie OESO


Onderzoek waarschuwt voor Chinese onderzoeksfinanciering

De EU heeft geen coherente aanpak om wetenschap en onderzoek te beschermen tegen Chinese spionage, concludeert een studie van de Association for International Affairs. De onderzoekers waarschuwen voor de hoge risico’s van individuele Europese onderzoekers die door China worden gefinancierd, waardoor het land gemakkelijk gevoelige gegevens en kennis van technologie kan verkrijgen die ook in de militaire sector nuttig zou kunnen zijn. In een artikel op EURACTIV delen de onderzoekers en enkele Europese beleidsmakers hun inzichten over het onderwerp.
Artikel EURACTIV
 

Onderhandelingen over toetreding Canada tot Horizon Europe

De Europese Commissie en de Canadese regering zijn gestart met de officiële onderhandelingen over Canadese toetreding tot Horizon Europe. Het doel is om in het voorjaar van 2023 tot een akkoord te komen. "De associatie van buurlanden van de EU, maar ook van gelijkgezinde wetenschappelijk toonaangevende landen zoals Canada, is uitstekend nieuws voor onderzoekers in zowel de EU als Canada", aldus Eurocommissaris Vestager.
Persbericht Europese Commissie


International Science Council doet 10 aanbevelingen voor COP-15

Het Global Biodiversity Framework (GBF) moet ambitieuze, geïntegreerde en op wetenschap gebaseerde acties omvatten om het alarmerende verlies aan biodiversiteit een halt toe  roepen en de biodiversiteit te herstellen, als onderdeel van het menselijk welzijn. Deze oproep doet de International Science Council (namens de wetenschappelijke gemeenschap) in aanloop naar de Biodiversiteitsconferentie van de Verenigde Naties (COP-15) komende dagen. De ISC heeft tien aanbevelingen over het GBF gepubliceerd.
Nieuwsbericht International Science Council


Richtlijnen nodig om intellectueel eigendom in de Metaverse te beschermen

Het Amerikaanse Patent and Trademark Office (USPTO) moet richtlijnen uitvaardigen om digitale goederen dezelfde intellectueel eigendom-bescherming te kunnen bieden als hun fysieke tegenhangers, schrijft de Information Technology & Innovation Foundation (ITIF). ITIF waarschuwt dat huidige IE-eigenaren voor juridische uitdagingen komen te staan nu steeds meer content naar de metaverse verplaatst, terwijl de huidige regelgeving hier nog onvoldoende duidelijkheid en bescherming voor biedt.
Publicatie ITIF


IMF: Data Gaps Initiative moet klimaatbeleid inzichtelijk en effectiever maken

Het nieuwe Data Gaps Initiative van de G20 kan een belangrijke bijdrage leveren in het aanpakken van de klimaatcrisis, schrijft het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in een blog. Volgens het IMF zouden grote informatielacunes op dit moment het vermogen om de impact van klimaatbeleid te begrijpen, meten en bijsturen ernstig belemmeren. “Het roept op tot betere gegevens om klimaatverandering te begrijpen, samen met indicatoren die betrekking hebben op inkomen en vermogen, financiële innovatie en inclusie”, aldus het IMF over het initiatief.
Artikel IMF Blog


EU en Japan intensiveren samenwerking op het gebied van waterstof

De EU en Japan gaan hun samenwerking op het gebied van waterstof intensiveren. In het memorandum staan onder andere de ambities om innovatie te stimuleren en om een internationale waterstofmarkt te ontwikkelen. Er zijn gezamenlijke prioriteitsgebieden vastgesteld, op het gebied van beleid en regelgeving, het delen van best practices, projectontwikkeling en onderwijs. “Het akkoord van vandaag bevestigt de toezegging van de EU en Japan om samen te werken op het gebied van waterstof, dat essentieel is voor zowel onze klimaatdoelstellingen als energiezekerheid”, aldus Eurocommissaris Simson.
Persbericht Europese Commissie


Inflatiemaatregelen VS zorgen voor weerstand in de EU

Tussen de VS en de EU dreigt een conflict vanwege de Amerikaanse maatregelen om de inflatie te drukken (Inflation Reduction Act, IRA). Afgelopen week liet voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen weten dat investeringen in hernieuwbare energie en versoepeling van de staatssteunregels nodig zijn als antwoord op de Amerikaanse plannen. "Het risico bestaat dat de IRA tot oneerlijke concurrentie leidt, markten kan afsluiten en bevoorradingsketens kan fragmenteren", aldus Von der Leyen in een toespraak. Biden heeft volgens de BBC inmiddels gezegd dat het niet de bedoeling is dat partners van de VS hinder ondervinden van de IRA.
Artikel BBC
Artikel Knack


ITIF: VS moet O&O-belastingvoordelen in ere herstellen

Het Amerikaanse congres moet de belastingwet, die bedrijven toestaat om de kosten voor O&O volledig te vergoeden, terugbrengen. Dat wil de Information Technology & Innovation Foundation (ITIF). De O&O-vergoeding is eind 2021 afgeschaft, waardoor de investeringsprikkel is verminderd.
Publicatie ITIF