Beeld: ©AWTI

AWTI e-mail alert 31 maart 2022

De EU  heeft een nieuw  Europees Strategisch Kompas. De Kamer wil graag regelvrije experimenteerruimtes voor innovatie. De minister van EZK vindt dat lef essentieel is om te kunnen innoveren. De minister van OCW broedt nog op hoe het extra geld voor onderzoek ingezet moet worden. Experts waarschuwen voor de mogelijkheid van een gemanipuleerde pandemie. Zo maar een greep uit de berichten van deze week.

De opvallendste berichten van afgelopen week

Voorstel voor Nationaal Onderwijslab

In het zogeheten Herstel- en Veerkrachtplan - dat door het Nederlandse kabinet is ingediend bij de Europese Commissie - wordt voorgesteld een Nationaal Onderwijslab in te richten waar gewerkt kan worden aan digitale innovatie. Als het plan wordt goedgekeurd zou hier vanuit Brussel een budget van 80 miljoen euro voor vrijkomen. Een belangrijk speerpunt bij het plan is inclusie, zodat alle leerlingen kunnen profiteren. Daarnaast worden in het plan voorstellen gedaan om te investeren in kwantum, AI en de IT-infrastructuur van Defensie.
Artikel iBestuur
Voorstel Herstel en Veerkrachtplan

Akkoord over Digital Markets Act

De lidstaten en het Europees Parlement hebben een akkoord bereikt over de Digital Markets Act. Met de wet moeten grote techbedrijven aan banden worden gelegd. Zo mogen ze niet zomaar meer overnames doen, moeten ze eerlijk omgaan met hun data ten opzichte van andere techbedrijven en mogen ze eigen producten geen voorrang meer geven. Ten opzichte van het oorspronkelijke voorstel van de Europese Commissie is bovendien geregeld dat techbedrijven interoperabel moeten worden. Dit wil zeggen dat Whatsapp bijvoorbeeld ook berichten van Signal moet kunnen ontvangen.
Persbericht Europees Parlement

Experts waarschuwen voor gemanipuleerde pandemie

Deskundigen waarschuwen dat het steeds makkelijker wordt om dodelijke ziekteverwekkers in het laboratorium te ontwikkelen, schrijft Science|Business. Geldschieters, universiteiten en regeringen zouden moeten samenkomen in een nieuw internationaal instituut om dit risico in te dammen, bepleiten zij. Het huidige systeem "is niet voorbereid om te voldoen aan de huidige veiligheidseisen, noch is het klaar voor aanzienlijk uitgebreide uitdagingen in de toekomst". Aanleiding voor de waarschuwing is een onlangs gepubliceerd alarmerend rapport over de resultaten van een rampenscenario-oefening met gemanipuleerde apenpokken tijdens de Munich Security Conference in maart 2021. "De volgende mondiale catastrofe zou kunnen worden veroorzaakt door opzettelijk misbruik van moderne biologie technieken of door een ongeluk in een laboratorium," zo luidt de waarschuwing in het rapport.
Artikel ScienceBusiness
Rapport NTI rampenoefening

Nieuws en achtergronden uit Nederland

Nederland steunt gewijzigde EU-strategie samenwerking hoger onderwijs

Het kabinet verwacht dat de lidstaten bij de aankomende Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport Raad (OJCS-Raad)zullen instemmen met de voorstellen voor de nieuwe Europese strategie voor samenwerking in het hoger onderwijs. Dat heeft minister Dijkgraaf laten weten in de agenda voor de raad. Op verzoek van Nederland is het voorstel breder getrokken dan alleen universiteiten, zodat nu ook de hogescholen in de plannen zijn opgenomen. Ook zijn de teksten over een European degree aangepast. "Omdat er [..] nog veel onduidelijkheid is over noodzaak en concrete uitwerking van de Europese graden en het juridische statuut is de tekst op aandringen van Nederland en andere landen aangepast. In de tekst wordt nu aangegeven dat een mogelijke juridisch status (in plaats van statuut) en mogelijke andere alternatieve instrumenten onderzocht zullen worden", aldus Dijkgraaf. De verwachting is nu dat de Europese Commissie dit jaar met een roadmap komt die vervolgens door de lidstaten zullen worden uitgewerkt voor implementatie.
Kamerbrief Dijkgraaf

Minister Dijkgraaf werkt aan visie op digitalisering hoger onderwijs

Minister Dijkgraaf werkt aan een nadere visie op digitalisering in het hoger onderwijs. Dat laat hij weten naar aanleiding van een onderzoek naar de kwaliteit van het hoger onderwijs in coronatijd. "Al voor de pandemie waren hogescholen en universiteiten bezig met digitalisering van het onderwijs en de inzet van blended learning. Die ontwikkelingen zijn door de coronacrisis in een stroomversnelling geraakt, waarbij de digitale en didactische vaardigheden van de docenten op het gebied van online onderwijs in de loop van de crisis sterk zijn verbeterd", aldus Dijkgraaf. "NVAO en IvhO constateren dat fysiek en digitaal onderwijs elkaar goed kunnen aanvullen, en adviseren om een visie op de digitalisering van het hoger onderwijs te ontwikkelen en hier blijvend in te investeren. Met het veld werk ik aan een nadere visie op online onderwijs die ik in het najaar van 2022 wil delen met de Kamer." Volgens de minister blijkt uit het onderzoek verder dat het veld erin is geslaagd de kwaliteit gedurende de pandemie in grote lijnen overeind te houden.
Kamerbrief Dijkgraaf

Kabinet gematigd enthousiast over Chips Act

Het kabinet is redelijk positief over de Chips Act, maar heeft over een aantal belangrijke punten nog wel vragen. Dat blijkt uit het afgelopen week gepubliceerde fiche. De vragen hebben met name betrekking op de financiële invulling. Zo wil het kabinet een uiteenzetting van de beoogde kosten, opheldering over de doelmatigheid van het fonds en de impact van het schuiven van budgetten op andere strategische doelen. Het kabinet deelt verder mee zich in te zetten om in Nederland een competentiecentrum voor chips gevestigd te krijgen.
Fiche Chips Act

Kamer roept op tot regelvrije experimenteerruimtes ter bevordering innovatie

De Kamer wil dat onderzocht wordt of regelvrije experimenteerruimtes kunnen worden ingericht om de ontwikkeling van duurzame en innovatieve producten, diensten en verdienmodellen te versnellen. Een VVD-motie die hiertoe oproept werd deze week aangenomen. Daarnaast werd een motie aangenomen die vraagt te onderzoeken hoe het ministerie van EZK een actievere rol kan spelen bij het versterken van het Nederlandse toekomstige verdienvermogen . De moties werden ingediend na het hoofdlijnendebat van de kabinetsplannen op het terrein van EZK.
Verslag Hoofdlijnendebat met de minister van EZK

Minister Hoekstra: EU loopt niet in alle nieuwe technologieën voorop

In het schriftelijk overleg in aanloop naar de Raad Buitenlandse Zaken erkent minister Hoekstra dat met betrekking tot nieuwe technologieën Europese bedrijven op sommige terreinen achter lopen. "De analyse laat zien dat de EU onder andere sterke posities inneemt op het gebied van Advanced Manufacturing, Internet of Things, Advanced Materials en Mobility. Voor andere technologieën is de relatieve positie van de EU minder sterk, zoals op het gebied van Advanced Intelligence, Big Data, Cloud, Cybersecurity, Industrial Biotech, Robotics en Micro-Electronics. Dit laat onverlet dat op specifieke delen van de waardeketens van deze technologieën de EU weldegelijk een sterke positie inneemt", aldus de minister. "Daarbij merkt het kabinet ook op dat afhankelijkheden inherent zijn aan internationale handel. Handel stimuleert kennisuitwisseling en innovatie en is belangrijk voor onze welvaart. Open, competitieve ecosystemen en wederzijdse afhankelijkheden dragen bij aan de weerbaarheid van de EU."
Schriftelijk overleg Raad Buitenlandse Zaken Handel van 13 en 14 februari 2022

Minister Adriaansens: lef nodig om innovatie mogelijk te maken

Tijdens het debat over het Nationaal Groeifonds werd afgelopen week gesteggeld over de kansen voor projecten die weliswaar innovatief zijn, maar waar de kans van slagen wat kleiner is. Daarom wordt gekeken naar het zoveel mogelijk vastleggen van kwalitatieve doelstellingen die zich niet beperken tot geld of aantallen. Minister Adriaansens wil in de evaluatie gaan meenemen of dit ook goed werkt. Adriaansens noemde in dit kader dat innoveren ook te maken heeft met lef tonen en dat het voor de politiek soms ongemakkelijk voelt om veel geld te investeren in iets dat misschien niet succesvol is. "Het is aan de ondernemers in Nederland en de kennisinstellingen om zich te laten triggeren door de mogelijkheden die er zijn en laten wij dan de goede afweging maken. Dat is misschien ook wel de kern van innovatie. Dat je het niet altijd moet voorschrijven, maar moet laten gebeuren en stimuleren", aldus de minister. Kamer en kabinet willen verder een betere ondersteuning voor mkb'ers binnen het Nationaal Groeifonds. Volgens minister Adriaansens worden mkb'ers al ondersteund bij hun aanvragen, maar ze kon zich er wel in vinden dat dit beter kan. Het Nationaal Groeifonds is opgezet om innovaties te kunnen stimuleren die het verdienvermogen van Nederland versterken. Om dit beter te kunnen reguleren wordt het fonds daarom nu in een wet gegoten. Volgens Adriaansens heeft het fonds nu al impact getoond, bijvoorbeeld op het gebied van kwantumtechnologie. "Dat trekt al samenwerking aan met Europese partners, het zet Nederland op de kaart en genereert bedrijvigheid, kennis en werk", aldus de minister.
Stenogram debat Wet Nationaal Groeifonds

Staatssecretaris probeert zorgen digitale identiteit weg te nemen

Staatssecretaris Van Huffelen trachtte afgelopen week de privacyzorgen over de voorstellen voor een digitale identieit weg te nemen. “Het zou nooit zo kunnen zijn dat je een digitale identiteit hebt die niet minimaal net zo veilig is als huidige identiteitsmiddelen", aldus de staatssecretaris tijdens het Commissiedebat over digitale overheid, datagebruik en algoritmen en digitale identiteit. De staatssecretaris stelde dat de burger zelf controle moet hebben over de digitale identiteit. Ook moet de mogelijkheid blijven om je offline te kunnen identificeren. Met betrekking tot algoritmen liet Van Huffelen weten na de zomer meer te kunnen zeggen over de aangekondigde algoritmewaakhond. Eerst zullen expertsessie worden georganiseerd. Ook sluit ze niet uit dat voor het toezicht op AI ook naar grensoverschrijdende toezichthouders wordt gekeken, bijvoorbeeld bij de grotere social platforms. Van Huffelen kondigde verder aan voor de zomer met een uitwerking te komen van de routekaart van de i-strategie.
Videoregistratie debat
Conceptverslag debat

Voorzitter De Jonge Akademie: 'Met doorbraken vul je geen wetenschappelijke carrière'

De nieuwe voorzitter van De Jonge Akademie, Marie-José van Tol, wil de inzet voor erkennen en waarderen voortzetten. Dat laat ze weten in een interview met het Hoger Onderwijs Persbureau (HOP). "Natuurlijk zijn doorbraken in de wetenschap belangrijk, maar daar vul je geen hele carrière mee. We willen ook de volgende generatie opleiden, onderzoeksinfrastructuren opzetten, en de wetenschap verbeteren, bijvoorbeeld door een bijdrage te leveren aan open science", aldus Van Tol, die verder aangeeft het wetenschapsveld diverser te willen maken. "Er zou meer ruimte moeten komen voor bijvoorbeeld vrouwen en mensen met een migratieachtergrond", stelt ze.
Interview HOP/Ad Valvas

"Extra geld moet naar onderzoek dat nu in de avonduren gedaan wordt"

Het extra geld dat het nieuwe kabinet uittrekt voor de wetenschap zou beschikbaar moeten komen voor onderzoekers. Daarvoor pleitte Casper Albers van de Rijksuniversiteit Groningen namens WOinActie tijdens een bijeenkomst van de Universiteiten van Nederland (UNL) waar ook minister Dijkgraaf bij aanwezig was. "Wellicht denkt men nu dat er ruimte is om nieuwe dingen te gaan doen of een nieuw gebouw neer te zetten. Dat geld is echter nodig om het onderzoek dat wij nu in het weekend en in de avonduren doen te kunnen blijven doen", aldus Albers. Dijkgraaf hield zich in het gesprek op de vlakte. Hij broedt nog op een hoofdlijnenbrief.
Artikel ScienceGuide

Quantum Applicatie Lab gelanceerd

Afgelopen week is het Quantum Applicatie Lab van start gegaan. Dit lab is een samenwerking tussen diverse organisaties, waaronder TNO, SURF, TU Delft, het Netherlands eScience Center en IBM Quantum. Het initiatief moet kennis en technische infrastructuur beschikbaar stellen voor organisaties die zich willen bezighouden met quantumtechnologie.
Artikel TNO

Innovatiesubsidie van 60,3 miljoen euro voor Oost-Nederland

React-EU heeft 107,3 miljoen euro aan aanvullende subsidies beschikbaar gesteld voor Frankrijk, Duitsland en Nederland. 60,3 miljoen euro van dit bedrag gaat naar Oost-Nederland. Het geld wordt beschikbaar gesteld ter stimulering van innovatieve technologieen, processen en investeringen die bijdragen aan het innovatie-ecosysteem, duurzame energie, circulaire economie en duurzaam materiaalgebruik.
Nieuwsbericht Europese Commissie

Nieuws en achtergronden uit Europa

Nieuw Strategisch Kompas vastgesteld

De EU-ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie hebben een nieuw Europees Strategisch Kompas vastgesteld. In dit Kompas worden gezamenlijke doelen vastgelegd voor forse investeringen en versterkte militaire en strategische samenwerking. In het Kompas is ook mede dankzij Nederlands initiatief een ‘hybride toolbox’ opgenomen met nieuwe instrumenten om sneller op te kunnen treden tegen digitale dreigingen en zijn er ambities voor een EU-cyberdefensiebeleid. Denktank Centre for European Reform (CER) schrijft in een analyse dat de EU met het nieuwe Strategische Kompas een goede weg is ingeslagen, mits de uitvoering door de lidstaten voldoende wordt opgevolgd. “Het Strategisch Kompas biedt een realistische weg vooruit voor het EU-veiligheidsbeleid op korte termijn. Als het volledig wordt uitgevoerd, zal de EU een sterkere veiligheidsleverancier zijn en beter in staat zijn om meer veeleisende taken op zich te nemen, ook op militair gebied, als de omstandigheden dit vereisen”, aldus CER.
Definitieve versie Strategisch Kompas
Analyse CER

EU en VS willen versterkte samenwerking op cyberdomein

In een gezamenlijk statement hebben Commissievoorzitter Von der Leyen en de Amerikaanse president Biden uitgesproken hun samenwerking op het cyberdomein te willen intensiveren "om de cyberweerbaarheid te vergroten in het licht van destructieve, ontwrichtende en destabiliserende cyberactiviteit door zowel staten als niet-statelijke actoren". Onderdeel van het plan is om meer structuur aan te brengen in het delen van informatie en het verbeteren van de samenwerking op het gebied van nieuwe cyberbeveiligingstechnologieën en -standaarden.
Persbericht Europese Commissie

Europese onderzoeks-en innovatieagenda voor groene waterstof

Een gezamenlijk EU onderzoeks en innovatie-initiatief op het gebied van groene waterstof heeft de Strategic Research and Innovation Agenda (SRIA) voor groene waterstof gepresenteerd. De agenda komt voort uit de vastgestelde onderzoeksdoelen in 2020. Het doel van de agenda is om de opschaling van de waterstofeconomie te versnellen.
Nieuwsbericht Europese Commissie
Strategische onderzoeks- en innovatieagenda

Financieringstekort van 750 miljoen euro voor Copernicus

Het Europese aardobservatieprogramma Copernicus wordt tot tenminste 2024 niet teruggeschroefd, ondanks het gat van 750 miljoen euro in de begroting dat is ontstaan doordat de bijdrage van het VK door politieke geschillen wordt vastgehouden. Dat meldt Science|Business. Mauro Facchini, hoofd van de Copernicus-eenheid bij de Commissie vertelt dat met een begroting van 5,8 miljard euro tot 2027 er genoeg is om "in een normaal tempo door te ploegen tot ten minste medio 2024. Na die datum kan het nodig zijn sommige missies te vertragen, afhankelijk van de beschikbare middelen". De 750 miljoen euro is nodig voor het ontwikkelen van zes nieuwe missies, waaronder een voor het monitoren van kooldioxide-emissies die in 2026 gelanceerd moet worden.
Artikel ScienceBusiness

Enquête: Russische wetenschappers ambivalent over sancties

Russische wetenschappers die tegen de oorlog in Oekraïne zijn, hebben enerzijds begrip voor de Europese wetenschappelijke sancties, maar anderzijds vinden zij dat het stopzetten van internationale samenwerking op lange termijn contraproductief kan zijn. Dat blijkt uit een enquête uitgevoerd door de Franse bioloog Patrick Lemaire. De meeste Russische wetenschappers zeggen dat de sancties hun werk hebben gehinderd, door bijvoorbeeld betalingsbeperkingen. "Ik had verwacht dat de meeste Russische wetenschappers fel gekant zouden zijn tegen internationale sancties, maar dit is eigenlijk niet waar", zegt Lemaire.
Artikel ScienceBusiness

EPC: Europa moet beter voorbereid zijn op digitale oorlog

De oorlog in Oekraïne laat zien dat Europa haar digitale veiligheid moet verbeteren, schrijft het European Policy Centre (EPC).  In een analyse beschrijft het EPC hoe de oorlog in Oekraïne gepaard gaat met een digitale oorlog, en welke lessen de EU hieruit moet trekken om beter voorbereid te zijn. In zijn advies schrijft het EPC dat de EU zich moet richten op: 1) het beschermen van digitale infrastructuur in de ruimte; 2) zorgen dat de EU operationeel gereed is voor eventuele cyberaanvallen; 3) een actievere cyberdefensiehouding aannemen die afschrikking ondersteunt. Vergelijkbare oproepen komen ook uit andere Europese instanties. Zo roept bijvoorbeeld DigitalEurope NAVO-leden op om 1% van hun nationale BBP te investeren in opkomende en ontwrichtende technologieën. 
Analyse EPC
Artikel The Parliament Magazine

AIDA rapport: kansen voor Europa in AI

De Special Committee on Artificial Intelligence in a Digital Age (AIDA) van de EU heeft haar rapport met aanbevelingen omtrent AI gepresenteerd. Het rapport is drastisch veranderd sinds de eerste aanzet, omdat er veel politieke spanning ontstond over de richting van het rapport. "De EU heeft nu de unieke kans om een mensgerichte en betrouwbare benadering van AI te promoten op basis van fundamentele rechten die risico’s beheert en tegelijkertijd ten volle profiteert van de voordelen die AI kan brengen voor de hele samenleving", aldus rapporteur Axel Voss. Tegelijkertijd waarschuwen experts dat het Europese wetsvoorstel om AI-technologie te reguleren, niet toekomstbestendig is. Dat meldt Science|Business. Het voorstel houdt namelijk geen rekening met nieuwe, krachtige AI-systemen die voor meerdere taken kunnen worden ingezet. Deze ‘foundation models’ worden gezien als de toekomst van de technologie. Denktank Chatham House wijst daarnaast op de ethische-, veiligheids- en maatschappelijke risico’s die AI met zich meebrengt.
Artikel Euractiv
Artikel ScienceBusiness
Analyse Chatham House

Doorbraak in onderhandelingen over trans-Atlantisch dataverkeer

Het Witte Huis en de Europese Commissie hebben gezamenlijk het Trans-atlantic Data Privacy Framework gepresenteerd, waar voorlopige afspraken zijn gemaakt over hoe Amerikaanse bedrijven met Europese data mogen werken. "Ik ben blij dat we een principeakkoord hebben gevonden over een nieuw kader voor trans-Atlantische gegevensstromen. Dit zal voorspelbare en betrouwbare gegevensstromen tussen de EU en de VS mogelijk maken, waarbij de privacy en burgerlijke vrijheden worden gewaarborgd”, aldus voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen. Het is een politieke doorbraak aangezien het Europese Hof eerdere voorstellen in 2016 en 2000 heeft verworpen. Het Witte Huis en de EC geven aan dat het nieuwe voorstel de door het Europese Hof geuite zorgen zal wegnemen.
Artikel Politico
Artikel Nextgov

CER: EU moet groene investeringen verdrievoudigen

De Europese Unie moet drastische klimaatinvesteringen doorvoeren als reactie op de oorlog in Oekraïne, schrijft denktank Centre for European Reform (CER). Naast de stijgende energie- en voedselprijzen, noemt CER ook de risico’s van de snel stijgende inflatie en de kosten van de gevolgen van klimaatverandering als argumenten voor meer groene investeringen. “Europese beleidsmakers zouden deze crisis moeten gebruiken om het driedubbele dividend veilig te stellen dat groene investeringen kunnen opleveren: Europa minder afhankelijk maken van Russische energie, de inflatie helpen bestrijden en de CO2-uitstoot van Europa verminderen”, aldus CER.
Analyse CER

Onderzoek: denk in vroeg stadium na over standaardisatie

De Europese Commissie heeft een onderzoek gepubliceerd met aanbevelingen met betrekking tot standaardisering van  onderzoeksresultaten binnen Horizon 2020-projecten. Daarover schreef NethEr. Het onderzoek toont dat standaardisatie steeds belangrijker wordt in het licht van valorisatie, maar dat het nog weinig wordt toegepast. Aanbevolen wordt om al in de planningsfase van een onderzoek belanghebbenden te benaderen over standaardiseringsactiviteiten.
Artikel NethEr
Onderzoek Europese Commissie

Rapport: ondersteun innovatie en R&D in deep tech chemie

Het mkb in de chemie heeft een belangrijke rol in het ontwikkelen van nieuwe technologieën, maar wordt te weinig begrepen of gesteund, schrijft Enterprise Research Centre in een onderzoeksrapport over innovatie in het VK in opdracht van de Britse Royal Society of Chemistry (RSC). In het rapport wordt geschreven dat de sector een bijdrage kan leveren aan duurzaamheid,  het verbeteren van levenskwaliteit en in de strijd tegen klimaatverandering, en in, maar dat de groeifase voor bedrijven ingewikkeld is. Daarom heeft de RSC een actieplan met beleidsadvies geschreven om R&D en innovatie in de sector te bevorderen.
Analyse Enterprise Research Centre

JCR: blockchaintechnologie kan de energiemarkt veranderen

Blockchaintechnologie heeft de potentie om de energiemarkt radicaal veranderen, schrijft het Joint Research Centre (JCR) in een rapport. “Blockchaintechnologieën bewijzen dat ze veel te bieden hebben bij het ondersteunen en stroomlijnen van op bewijs gebaseerde besluitvorming op het gebied van klimaat en duurzame energie”, aldus de onderzoekers.
Nieuwsbericht JCR

Oproep The Guild: minder belemmeringen bij multinationale klinische proeven

The Guild of European Research Intensive Universities roept de Europese Commissie en EU lidstaten op om multinationale klinische proeven en het delen en hergebruiken van gezondheidsdata eenvoudiger te maken. Deze oproep werd gedaan in aanloop naar een EU-top over hoe lidstaten hun reacties op grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen beter kunnen coördineren. “Het onvermogen om grote en multinationale klinische onderzoeken uit te voeren en om gegevens van klinische onderzoeken over de grens te delen, legt ernstige beperkingen op aan het vermogen van onze onderzoekers om de patiëntenzorg te verbeteren en nieuwe medicijnen te ontwikkelen”, aldus Secretaris-Generaal van The Guild Jan Palmowski.
Oproep The Guild

Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld

Toezichthouders willen bankensector minder afhankelijk maken van cloudbedrijven

De technologie die wordt gebruikt voor het mondiale financiële systeem is in handen van drie cloudproviders. Toezichthouders zijn van mening dat er nieuwe wetten nodig zijn om de risico’s hiervan te kunnen managen, zo schrijft Raconteur. Zij vrezen dat het zogenaamde cloud-concentratierisico een wereldwijde ineenstorting kan veroorzaken als er niks gedaan wordt.
Artikel Raconteur

Analyse CEPR: de impact van geopolitieke conflicten op handel, groei en innovatie

Naar aanleiding van de vele geopolitieke conflicten dook het Centre for Economic Policy Research in de vraag wat de impact hiervan is op handel, groei en innovatie. Volgens hen zou een scheiding van de wereldmarkt in een VS-georiënteerd en een China-georiënteerd deel de mondiale welvaart met 5 procent doen afnemen. De gevolgen zijn het grootst voor armere regio's.
Artikel CEPR

Nature: technologie kan doelgerichte humanitaire hulp verbeteren

Data van mobiele netwerken en machine learning kunnen de doelgerichtheid van humanitaire hulp verbeteren, blijkt uit een publicatie in Nature. Door machine learning-algoritmen en big data van satellieten van mobiele telefoonnetwerken kunnen de onderzoekers een nauwkeurige inschatting maken van gebruikers en de welvaart van regio’s. Deze resultaten kunnen aanvullend ingezet worden op bestaande data en helpen om humanitaire hulp gerichter te leveren.
Artikel Nature

OESO-onderzoek: wat missiegedreven innovators nodig hebben

Missiegedreven innovatie is een populaire methode om in te zetten bij de zoektocht naar oplossingen van grote maatschappelijke uitdagingen, maar wat zorgt ervoor dat een missie kan slagen? OESO heeft 247 betrokkenen van missiegedreven innovatieprojecten uit 40 landen ondervraagd om de uitdagingen van dit type projecten in kaart te brengen.
Enquête OESO

China verscherpt ethisch toezicht onderzoeken

De Chinese regering heeft nieuwe richtlijnen gepubliceerd om het controleproces te verbeteren voor onderzoeksprojecten op gebieden als biowetenschappen, geneeskunde en AI. Instellingen moeten een ethisch comité oprichten om onderzoeksactiviteiten te controleren waarbij mensen en dieren betrokken zijn.. Dat schrijft South China Morning Post. De nieuwe richtlijnen zijn een belangrijke stap naar beter ethisch toezicht in het land en komen twee jaar nadat de Chinese wetenschapper He Jiankui werd veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf en een boete van drie miljoen yuan voor het creëren van 's werelds eerste genetisch gemodificeerde baby's.
Artikel SCMP

China: betere regeling voor zwangere onderzoekers om geboortecijfers te verhogen

In China zijn diverse voorstellen gedaan om de omstandigheden voor zwangeren in de wetenschap te verbeteren. Hiermee hoopt de overheid de trend van dalende geboortecijfers te keren. Zo zijn er onder andere plannen voor aanvullende subsidies en meer flexibiliteit tijdens het zwangerschapsverlof en zouden universiteiten betere gezondheidsdiensten moeten leveren voor moeders en kinderen. Uit onderzoek van de Shanghai Jiao Tong University en de University of New South Wales blijkt dat 70% van de vrouwelijke promovendi en onderzoekers met een tijdelijk contract door de werkdruk hun kinderwens bewust uitstelt.
Artikel University World News

TechStream: VS staat voor een innovatiedilemma tussen dollar en digitale munt

Momenteel is de dollar wereldwijd nog de belangrijkste munt, maar door de opkomst van digitale valuta en overheden die dit centraal gaan reguleren (Central Bank Digital Currencies, CBDC's) zou de dollar mogelijk op termijn terrein kunnen verliezen. TechStream (een onderdeel van Brookings) schrijft in een analyse dat de VS door deze ontwikkelingen te maken heeft met een klassiek ‘innovator’s dilemma’: waar de dominante gevestigde partij moet reageren op verstorende innovaties, of anders zijn plek dreigt te verliezen. De VS moet kiezen of het deze technologie wil omarmen of bestrijden. En op welke manier. Techstream schrijft verder over de digitale ontwikkelingen in China en schetst mogelijkheden voor de VS om met deze dreiging om te gaan.
Artikel Brookings