Beeld: ©AWTI

AWTI e-mail alert 27 oktober 2022

Het kabinet komt met aanvullende investeringen voor de ruimtevaart. De Europese Commissie doet daar nog een schepje bovenop. Het Europees Parlement wil een half miljard extra voor Horizon Europe en Erasmus+. De Europese en Algemene Rekenkamers kijken kritisch naar de inzet van EU-subsides: er is meer zicht nodig op de effectiviteit, meer inzet op widening en de declaratiefouten kunnen ook verder worden terug gebracht. Denktanks wijzen op de negatieve gevolgen van de tech-oorlog tussen de VS en China. Ook in Europa zijn denktanks kritisch op de EU-aanpak voor de halfgeleiderindustrie.

De volgende alert verschijnt op 10 november.

De opvallendste berichten van afgelopen week

Aanvullende investeringen in ruimtevaart

Het kabinet heeft aanvullende investeringen aangekondigd voor de ruimtevaart, valt te lezen in de brief Ruimtevaartbeleid 2022. Minister Adriaansens kondigt aan dat er in totaal ruim 500 miljoen euro beschikbaar wordt gesteld voor de periode 2023-2025. De Nederlandse bijdrage aan het Europees Ruimtevaartsagentschap (ESA) komt in deze periode uit op 376,5 miljoen euro, een verhoging van 32%. Daarnaast wordt er ook vanuit het innovatie- en defensiebeleid geïnvesteerd in ruimtevaart, bijvoorbeeld door middel van investeringen in de ontwikkeling van laser satellietcommunicatie. “Ruimtevaart is van groot belang voor ons welzijn én onze welvaart. Ruimtevaartechnologie helpt ons bij het vinden van antwoorden op grote maatschappelijke vraagstukken. Van duurzaamheid tot veilige communicatie, van efficiënt transport tot rampenbestrijding. Die antwoorden zijn niet alleen essentieel voor onze samenleving; het levert ook geld op. De opbrengsten van ruimtevaarttechnologie versterken bovendien onze  internationale concurrentiepositie”, aldus Adriaansens.
Persbericht Rijksoverheid
Kamerbrief minister Adriaansens
 

Europees Parlement: 300 miljoen euro extra voor Horizon Europe

Het Europees Parlement wil het budget voor Horizon Europe ophogen met 311 miljoen euro, zo valt op te maken uit de vastgestelde positiebepaling. Ook moet er 200 miljoen euro extra worden gestoken in Erasmus+. Daarnaast wil het Europees Parlement dat het extra budget niet wordt gebruikt voor nieuwe strategische initiatieven als de Chips Act en de recente plannen voor communicatie via satellieten. Volgens Thomas Estermann van de European University Association is dit belangrijk, omdat dit eerder de regel dan de uitzondering was geworden, zo laat hij weten aan ScienceBusiness. Ook wil het Europees Parlement dat de lidstaten ongeveer 836 miljoen euro terugstorten in Horizon Europe. Op ScienceBusiness valt verder te lezen dat het dreigement om te snijden in het budget voor de European Innovation Council is geschrapt na toezeggingen van de Europese Commissie dat de betalingsproblemen zouden worden opgelost. EP-rapporteur Christian Ehler spreekt van "een laatste kans" voor de Europese Commissie.
Artikel ScienceBusiness
Artike Neth-Er
Document Europees Parlement
 

Denktanks wijzen op gevolgen tech-oorlog tussen VS en China

De meest recente exportmaatregelen van de VS tegen China, gericht op high-tech export en de halfgeleiderindustrie, zouden het begin kunnen zijn van twee volledig gescheiden halfgeleiderecosystemen, schrijven onderzoekers van de denktank Merics. De denktank waarschuwt dat het nog onzeker is in hoeverre de rest van Azië en Europa de VS zullen steunen in deze afzondering of juist met beide blokken handel zullen drijven. Denktank Chatham House schrijft in een opiniestuk dat de afzondering van China überhaupt nadelig zal zijn voor de wereldeconomie. Onderzoeker David Lubin noemt het slecht nieuws voor de wereldeconomie wanneer “geopolitiek en ideologie de besluitvorming sturen”.
Opiniestuk Chatham House
Opiniestuk Merics
 

Nieuws en achtergronden uit Nederland

Zes Nederlandse projecten geselecteerd voor EIC Accelerator Grants

De Europese Commissie heeft zes Nederlandse projecten geselecteerd in het kader van de EIC Accelerator Grants. De 75 Europese innovatieve startups krijgen in totaal 400 miljoen euro. Ook zijn 57 projecten geselecteerd (waarvan acht Nederlandse) in het kader van de Pathfinder call. Hiervoor wordt in deze ronde 183 miljoen euro uitgetrokken. In een toelichting laat Eurocommissaris Gabriel weten dat na eerdere problemen de EIC nu volledig operationeel is. "De grote belangstelling voor de Accelerator-regeling bevestigt de relevantie ervan", stelt ze. Verder zijn er door de European Research Council in totaal 29 Synergy Grants toegekend. Hierbij zijn vijf Nederlandse onderzoeksinstellingen betrokken.
Nieuwsbericht EIC Accelerator
Lijst toewijzingen EIC Accelerator
Nieuwsbericht EIC Pathfinder
Lijst toewijzingen EIC Pathfinder
Nieuwsbericht ERC
Lijst toewijzingen ERC Synergy Grants
 

Rekenkamer kritisch op controle EU-subsidies

De Algemene Rekenkamer doet aanbevelingen om meer inzicht te krijgen in de effectiviteit van EU-subsidies. De Rekenkamer becijferde dat Nederland in de periode 2014-2020 zo'n 7,4 miljard ontving, maar er is geen enkel inzicht of dit geld optimaal is ingezet om uitdagingen aan te pakken. Met betrekking tot het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), waaruit ook innovatieve projecten worden gefinancierd, wordt aanbevolen na te gaan "in hoeverre de beoogde resultaten ook worden behaald" en "of deze resultaten ook bijdragen aan de fondsdoelstellingen". Minister Adriaansens laat in haar reactie op het rapport weten de evaluaties te gaan bekijken. In het rapport doet een respondent zijn beklag over de starheid in de regelgeving. "Innovatieve bedrijven worden gekenmerkt door het anticiperen op onverwachte bevindingen. Toegekende subsidies zijn daarentegen vaak star en bieden weinig ruimte voor deze aanpassingen. Dat kan ertoe leiden dat een project wordt uitgevoerd volgens het oorspronkelijke plan, maar dat na afloop van het project direct wordt gestopt. Dat zou wel eens kapitaalvernietiging kunnen zijn en daarmee inefficiënt gebruik van publiek geld", zo valt te lezen.
Publicatie Rekenkamer
 

Commissie NWO onderzoekt gevolgen nieuwe beurzen

De NWO stelt een bestuurlijke commissie in die duidelijkheid moet geven over hoe de nieuwe starters- en stimuleringsbeurzen zich verhouden tot de bestaande onderzoeksfinanciering. Onder andere wordt gekeken naar een mogelijke indienbeperking bij NWO indien een dergelijke beurs is toegewezen. Ook wordt gekeken naar de effecten op de aanvraagdruk op de langere termijn. "NWO zal het advies van de commissie afwachten en tot die tijd niet overgaan tot maatregelen specifiek gericht op ontvangers van starters- en stimuleringsbeurzen. Er geldt dus vooralsnog geen indieningsbeperking", schrijft NWO. De nieuwe starters- en stimuleringsbeurzen komen voort uit de extra investeringen van het kabinet Rutte 4. Het is de bedoeling dat deze beurzen dit jaar al worden uitgereikt.
Nieuwsbericht NWO
 

Projecten Nationaal Groeifonds definitief goedgekeurd

Het kabinet heeft aangekondigd in totaal 602 miljoen euro definitief beschikbaar te stellen voor vijf Nationaal Groeifondsprojecten, valt te lezen in een Kamerbrief van Minister Adriaansens. De toegekende subsidies bevatten 1) 266,6 miljoen euro voor PhotonDelta (chipindustrie), 2) 152,6 miljoen euro aan de samenwerking van beroepsonderwijs en werkgevers om de innovatiekracht en productiviteit te verhogen, 3) 60 miljoen euro voor de eiwittransitie, 4) 26,2 miljoen euro voor de duurzame transformatie van werklocaties in de vorm van werklandschappen en 5) 96,9 miljoen euro voor het project Zelfdenkende Moleculaire Systemen.
Persbericht Rijksoverheid
Kamerbrief minister Adriaansens
 

Kamer wil innovatieve instellingen betrekken bij klimaatfinanciering

De Kamer wil dat het kabinet de samenwerking zoekt met innovatieve bedrijven en kennisinstellingen om de voorgestelde klimaatfinanciering verder te concretiseren. Dat bleek na de stemming over een motie van VVD en D66 die werd ingediend tijdens het debat over de klimaattop in Sharm el-Sheikh. Volgens de partijen is Nederland op steeds meer terreinen koploper op het gebied van innovatie en zou deze kennis breder geëxporteerd kunnen worden. "We kunnen andere landen helpen met hun verduurzamingsopgave door onze innovatieve bedrijven en kennisinstellingen naar voren te schuiven", aldus VVD-Kamerlid Erkens.
Verslag debat
Motie
 

TNO: 200 keer minder iridium nodig in nieuwe elektrolyser

TNO claimt een doorbraak te hebben bereikt bij de ontwikkeling van groene waterstof. Voor het proces van elektrolyse is momenteel het beperkt beschikbare iridium essentieel, maar TNO heeft een manier gevonden waardoor er 200 keer minder iridium vereist is. "Uit eerder onderzoek van TNO blijkt dat de opschaling van elektrolyse in gevaar komt vanwege de zeer beperkte beschikbaarheid van schaarse materialen, met name iridium en platinum. [..] Bovendien zijn we voor de levering afhankelijk van slechts een handjevol landen, met alle risico’s van dien", aldus Lennart van der Burg van TNO. "Het feit dat we het benodigde iridium met een factor 200 reduceren en daarbij nu al op gemiddeld een derde van de performance van de huidige elektrolysers zitten, is een technologische doorbraak".
Nieuwsbericht TNO
 

​​Collectief digitale sector presenteert duurzaamheidsmanifest

Een collectief van ruim 70 organisaties die werkzaam zijn in de digitale sector heeft minister Adriaansens afgelopen week een manifest aangeboden hoe zij denken de sector te kunnen verduurzamen. De Nationale Coalitie Duurzame Digitalisering’ (NCDD) wil dat Nederland 'duurzaam digitaal koploper' wordt door een juiste toepassing van digitale technologieën. Zo wordt voorgesteld om met betrekking tot duurzaamheid en digitalisering meer op data te sturen en moet de toegang tot innovatie laagdrempeliger worden "met een focus op integratie van het energiesysteem en digitale systeem".
Nieuwsbericht Topsectorenergie
Manifest (pdf)
 

Raad van State kritisch op voorstel onderzoeksgegevens

De Raad van State (RvS) wil betrokkenheid van de minister van OCW bij wetgeving rondom het verplicht delen van onderzoeksgegevens. Dat blijkt uit het kritische advies op het Wetsvoorstel implementatie Open data richtlijn. De RvS mist onder andere de onderbouwing van het nut en de noodzaak van de verplichting om gegevens uit door de overheid gefinancierd wetenschappelijk onderzoek openbaar te maken en beschikbaar te stellen voor hergebruik. Deze verplichting gaat veel verder dan de Europese richtlijn: die gaat ervan uit dat onderzoekers zelf bepalen welke gegevens ze openbaar maken. De verplichting is een inbreuk op het grondrecht van intellectueel eigendom. "Zij vindt dat deze verplichting in de wet zelf moet worden uitgewerkt met betrokkenheid van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en voegt daaraan toe dat het onderwerp niet past in een wetsvoorstel dat alleen uitvoering geeft aan een Europese regeling", aldus het advies.
Nieuwsbericht Raad van State
 

Nieuw samenwerkingsverband Topsectoren in cybersecurity gestart

De tien Topsectoren van Nederland hebben aangekondigd hun krachten op het gebied van cybersecurity te bundelen in het nieuwe programma CS4NL. CS4NL is de opvolger van Het Breed Gedragen Programma Cybersecurity en gaat zich richten op het bevorderen van cybersecuritykennis en -innovatie. Er zijn plannen gepresenteerd om te werken vanuit zeven vraaggestuurde cyberthema’s, om een ecosysteem langs de gehele valorisatieketen te organiseren en om nieuwe financiële middelen vrij te maken uit bestaande innovatie-instrumenten.
Nieuwsbericht Topsector Energie
 

Economische impact intellectuele eigendomsrechten in kaart gebracht

Nederlandse sectoren met bedrijven die meer dan gemiddeld gebruik maken van intellectuele eigendomsrechten (IE-rechten) zorgen voor 41,9% van het BBP en 2,2 miljoen banen, meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Dit blijkt uit gezamenlijk onderzoek naar de periode 2017-2019 van het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie en het Europees Octrooibureau. Verder concludeert het onderzoek dat Nederland in deze periode koploper was bij het registeren van kwekersrechten en hoog scoorde binnen de sectoren medische apparatuur, chemische producten, voedingsindustrie en cosmetica.  
Nieuwsbericht RVO
 

Nieuws en achtergronden uit Europa

Denktanks kritisch op voorstel Chips Act

Denktanks Center for European Reform (CER) en Bruegel zetten vraagtekens bij de gepresenteerde Chips Act. Zo pleit Bruegel ervoor dat de EU zich bij de investeringen in de chipsmarkt beperkt tot de onderdelen waar het strategische invloed zou kunnen uitoefenen. Volgens de denktank is de EU goed in chiponderzoek, maar slaagt het er niet in deze te commercialiseren. "In het R&D- en innovatiedeel van de Chipwet zijn veel initiatieven opgenomen om dit aan te pakken, waaronder financiële ondersteuning van startups. De financiering is echter gericht op industriële subsidies om capaciteit op te bouwen", zo valt te lezen. Ook waarschuwt Bruegel voor overproductie en handelsconflicten met de VS. In een opiniestuk waarschuwt CER dat de Europese investeringen kunnen leiden tot ‘chipnationalisme’. De denktank bepleit om in plaats daarvan de middelen uit de Chips Act flexibeler in te zetten en handel in chips met gelijkgestemde landen te stimuleren, terwijl de EU zich meer gaat richten op leiderschap in nieuwe technologieën. In een artikel op Politico worden ook andere obstakels beschreven, zoals de mogelijke weerstand vanuit kleinere landen en bedrijven tegen de enorme investeringen van Intel in de Europese chipindustrie.
Artikel Politico
Opiniestuk CER
Blog Bruegel
 

Herziening Europees staatssteunkader voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie goedgekeurd

De Europese Commissie heeft de herziening van het staatssteunkader voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie (OOI-kaderregeling 2022) goedgekeurd. "De gerichte wijzigingen die in onze regels zijn aangebracht, zullen de groene en digitale transities in Europa ondersteunen door publiek-private investeringen in baanbrekende innovatie en onderzoek, evenals test- en experimentinfrastructuren te vergemakkelijken", aldus Eurocommissaris Vestager. De herziening volgt na een evaluatie van de bestaande regeling die sinds 2019 van kracht is.
Persbericht Europese Commissie
 

Pleidooi voor EU-wetgeving open access

In een position paper roepen Liber, de Europese koepel van onderzoeksbibliotheken,en Knowledge Rights 21 op tot EU-wetgeving om open access bij publiek gefinancierd onderzoek te verplichten. Daarover bericht Neth-Er. Overkoepelende wetgeving moet volgens deze organisaties zorgen voor een stevige verankering van open access-beleid in de EU. Dit levert bovendien duidelijkheid over rechten, ook voor financiers, auteurs en onderwijsinstellingen. In een direction paper laat Science Europe afgelopen week weten hoe het komende tijd de koers richting open science wil intensiveren. Zo moet afstemming van beleid in de EU worden gestimuleerd en grens- en disciplineoverstijgend onderzoek makkelijker worden gemaakt. Ook wordt gepleit voor open science op mondiaal niveau.
Nieuwsbericht Neth-Er
Position paper (pdf)
Direction paper Science Europe
 

Versterking veerkracht van Europese kritieke entiteiten

De Europese Commissie heeft een voorstel gedaan om de veerkracht van de kritieke entiteiten (infrastructuren) van de EU te versterken. "De geopolitieke realiteit zet ons ertoe aan de veerkracht van Europese kritieke entiteiten in alle dimensies, cyber en fysiek, te versterken. De twee nieuwe richtlijnen NIS2 en CER zijn twee zijden van dezelfde medaille; we willen beide nog sneller realiseren", aldus Eurocommissaris Breton. De Europese Commissie wil vanuit een ondersteunende en coördinerende rol inzetten op het maximaliseren en versnellen van paraatheid, respons en internationale samenwerking. Energie, digitale infrastructuur, vervoer en ruimtevaart worden hierbij als belangrijkste sectoren genoemd. De raadsaanbeveling bouwt verder op het begin oktober aangekondigde vijfpuntenplan van voorzitter van de Europese Commissie Von der Leyen.
Persbericht Europese Commissie
 

Aanbevelingen CEPS voor bevorderen digitale transitie

Denktank Centre for European Policy Studies heeft een set aanbevelingen gepresenteerd om de digitale transitie in de EU te bevorderen. Centraal daarbij staan de vragen: Hoe kan de succesvolle implementatie en handhaving van nieuwe regels voor de digitale en data-economie worden gegarandeerd? Hoe kan innovatie in industriële ecosystemen worden bevorderd? Hoe kan het personeelsbestand worden voorbereid op de digitale transitie?.
Publicatie CEPS
 

Implementatie nieuwe Europese Onderzoeksruimte van start

De Europese Onderzoeksruimte (ERA) staat op het punt om te beginnen met de implementatiefase van de acties uit de nieuwe ERA-beleidsagenda 2022-2024 . In een artikel op ScienceBusiness wordt gesproken met betrokken onderhandelaars en welke acties het mogelijk niet gaan halen. Afgelopen februari heeft de Europese Commissie twintig beleidsmaatregelen voor onderzoek en innovatie voorgesteld, uiteenlopend van het bevorderen van academische vrijheid en open science tot het stimuleren van waterstofonderzoek. Via het ERA-Forum gaan andere de vertegenwoordigers van de Commissie, lidstaten, universiteiten en onderzoeksorganisaties onderhandelen over de  implementatie van de voorgestelde maatregelen.
Nieuwsbericht ScienceBusiness
 

Aanhoudende discussie over Europese farmastrategie

In de discussie over de de nieuwe Europese farmastrategie is sprake van een ‘fundamentele kloof’ tussen enerzijds Europarlementariërs die ruimte willen bieden voor R&D investeringen ter verbetering van het Europese concurrentievermogen, en anderzijds Europarlementariërs die vrezen dat de winsten vooral naar de aandeelhouders gaan. Daarover schrijft ScienceBusiness. In het artikel lichten verschillende voor- en tegenstanders uit het Europees Parlement en andere betrokken partijen hun standpunt toe.
Nieuwsbericht ScienceBusiness
 

Actieplan om energiesector te digitaliseren en verduurzamen

De Europese Commissie heeft een actieplan gepresenteerd om de energiesector te digitaliseren en verduurzamen. De Commissie noemt het actieplan noodzakelijk om de doelen in de Green Deal en REPowerEU te kunnen behalen. De doelen van het actieprogramma zijn onder andere om te komen tot een gemeenschappelijke Europese ruimte voor energiedata, het invoeren van milieulabels voor datacenters en het verbeteren van de cybersecurity.
Nieuwsbericht Europese Commissie
 

Europese Commissie investeert 200 miljoen euro in ruimteonderzoek

De Europese Commissie heeft aangekondigd dat er bijna 200 miljoen euro wordt geïnvesteerd in 49 ruimteonderzoeksprojecten. De projecten worden uitgevoerd door het European Health and Digital Executive Agency (HaDEA) en het EU Space Programma Agency. “Het is nu meer dan ooit essentieel om de onafhankelijkheid van de EU voor kritieke technologieën, ook in de ruimtevaartsector, te waarborgen. De toewijzing van 200 miljoen euro aan ruimteonderzoeksprojecten in het kader van de programmeringsjaren 2021 en 2022 van Horizon Europa is een belangrijke stimulans voor het concurrentievermogen en de innovatie van de ruimtevaartindustrie en voor onze technologische onafhankelijkheid”, aldus Eurocommissaris Breton.
Nieuwsbericht Europese Commissie
 

Obstakels in Europese Universiteiten Initiatief

De European University Association (EUA) heeft een briefing paper geschreven over de ervaren obstakels tijdens de pilotfase van het Europese Universiteiten Initiatief (EUI). In oktober heeft de Europese Commissie de vierde en laatste oproep gedaan voor onderwijsinstellingen, met name gericht op Oost-Europa, om deel te nemen aan het initiatief. De EUA waarschuwt de Europese Commissie over verschillende transnationale problemen in de pilotfase van het initiatief, zoals de verschillende eisen voor de accreditatie en kwaliteitsborging van gezamenlijke opleidingen, verschillen in bekostiging en collegegelden en verschillen in toelatingseisen en selectiemogelijkheden. In een artikel op University World News wordt het paper verder toegelicht door de EUA.
Artikel University World News
Publicatie European University Association
 

Europees Werkprogramma 2023 vastgesteld

De Europese Commissie heeft het Werkprogramma voor 2023 aangenomen, met 43 nieuwe beleidsinitiatieven aan de hand van zes hoofdambities. Als onderdeel van de Green Deal wil de Commissie een Europese Waterstofbank oprichten, die met 3 miljard gaat investeren om de Europese waterstofmarkt op te schalen. Verder stelt de Commissie een gemeenschappelijke Europese mobiliteitsdataruimte voor om digitalisering binnen de mobiliteitssector te stimuleren. Ook komt er een regelgevingskader om hyperloops mogelijk te maken in de toekomst.
Nieuwsbericht Europese Commissie
Artikel Neth-ER
 

Onderzoeksinfrastructuren in de problemen door energiekosten

Onderzoeksinfrastructuren in de EU vrezen dat de oorlog in Oekraïne gevolgen gaat hebben voor hun activiteiten. Dat zegt Jana Kolar, voorzitter van de European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI) tegen ScienceBusiness. Vitale onderzoeksinfrastructuren moeten door de stijgende energiekosten mogelijk worden teruggeschroefd of worden gesloten. Binnen de Europese Commissie wordt momenteel nagedacht over een steunpakket.
Nieuwsbericht ScienceBusiness
 

Meer aandacht voor widening-programma

De Raad van de EU heeft de aanbevelingen en conclusies van de Europese Rekenkamer over ‘widening’ in Horizon 2020 omarmd. Het programma ‘Spreading excellence and widening participation’ uit Horizon 2020 was bedoeld om verschillen tussen lidstaten in onderzoeks- en innovatieprestaties te verkleinen en deelname aan Horizon 2020 vanuit landen met lagere deelname te verhogen. De Europese Rekenkamer was echter kritisch op de uitvoering van het programma, omdat die niet zouden leiden tot duurzame verandering zonder inspanning van nationale overheden. De Raad adviseert de Commissie nu om samen met lidstaten een gezamenlijke routekaart over investeringen en hervormingen op te stellen.
Artikel Neth-ER
Publicatie Raad van de Europese Unie
 

Intentie samenwerking HERA en CEPI

De Health Emergency Preparedness and Response Authority van de Europese Commissie (HERA) heeft met de mondiale publiek-private Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) een intentieverklaring getekend met als doel om meer samen te gaan werken.
Intentieverklaring
 

Europese Rekenkamer doet aanbevelingen tegen declaratiefouten

De Europese Rekenkamer doet aanbevelingen om declaratiefouten binnen Horizon 2020 te beperken. Daarover schrijft Neth-Er. Het aantal fouten is door de vereenvoudiging van het declaratieproces wel teruggelopen, maar toch gaat het nog steeds vaak mis. Omdat vooral veel fouten worden gemaakt bij personeelskosten raadt de Rekenkamer aan om gebruik te maken van een wizardapplicatie. Ook wordt de Europese Commissie geadviseerd om organisaties beter te begeleiden bij de overgang naar Horizon Europe.  
Nieuwsbericht Neth-Er
Rapport Europese Rekenkamer (pdf)
 

VS en EU intensiveren R&D-samenwerking

Op ambtelijke niveau is afgesproken dat de VS en de EU de R&D-samenwerking op het terrein van kanker, klimaat en luchtvaart gaan versterken. Concrete afspraken volgen later. Daarover bericht ScienceBusiness. In een gezamenlijke verklaring laten zij weten: "Het partnerschap tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie op het gebied van wetenschap en technologie is nog nooit zo sterk geweest. Samen verleggen we de grenzen van de wetenschap om de hele mensheid ten goede te komen".
Nieuwsbericht ScienceBusiness
 

Nieuw-Zeeland en EU klaar voor onderhandelingen associatie Horizon Europe

Nieuw-Zeeland en de Europese Commissie hebben een belangrijke mijlpaal bereikt in de onderhandelingen over wetenschappelijke samenwerking. Eurocommissaris Gabriel heeft aangekondigd dat de formele onderhandelingen over associatie met Horizon Europe op het punt staan om te beginnen. “De EU is verheugd over het vooruitzicht Nieuw-Zeeland, een langdurige politieke en economische bondgenoot van de EU, te verwelkomen in het programma”, aldus Gabriel.
Publicatie Europese Commissie

Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld

EY: zet ambtenaren centraal in digitaliseringsprojecten

Overheidsorganisaties moeten in hun digitale transitie de ambtenaar centraal zetten, concludeert Ernst & Young in een rapport. Uit het onderzoek blijkt dat slechts 7% van de geïnterviewde bestuurders vindt dat de digitale transformatiedoelen van zijn/haar overheidsorganisatie zijn behaald. Enkele genoemde oorzaken zijn verouderde vaardigheidsontwikkeling en wervingprocessen, banen die onvoldoende zingeving opleveren en digitale vaardigheden die enkel bij IT-teams in plaats van organisatiebreed aanwezig zijn.
Publicatie Ernst & Young
Artikel NextGov
 

Denktank: China vergroot invloed door export bewakingstechnologie

De Chinese regering gebruikt haar investeringen in bewakingstechnologie om controle te bevorderen. Dat schrijft denktank Atlantic Council in een rapport. Volgens het rapport is de export voornamelijk gericht op het zuiden van de wereld, met Afrikaanse landen in het bijzonder. De denktank waarschuwt dat de export de Chinese politieke en economische invloed vergroot en autoritaire regimes in staat stelt om meer controle te krijgen over hun burgers.
Artikel NextGov
Publicatie Atlantic Council
 

VS: zorgen over open science-memo

Zowel Democraten als Republikeinen hebben hun zorgen geuit over de plannen van de regering om federaal-gefinancierd onderzoek tegen 2025 altijd openbaar toegankelijk te maken. Daarover schrijft Nextgov. Congresleden hebben in een brief aangegeven de ambitie van het Witte Huis te steunen, maar zich zorgen te maken over het gebrek aan details over de invulling van beleid en de implementatie.  
Artikel Nextgov
Memo (pdf)
Brief congresleden
 

VS en Zwitserland kondigen kwantumsamenwerking aan

De VS en Zwitserland hebben een gezamenlijke verklaring ondertekend over samenwerking in kwantuminformatiewetenschap en -technologie (QIST). “Zowel Zwitserland als de VS nemen topposities in op het gebied van onderzoek en ontwikkeling van QIST. Samenvattend, deze gezamenlijke verklaring versterkt het onderzoeks- en innovatielandschap van Zwitserland verder door de bilaterale samenwerking met sterke partners over de hele wereld uit te breiden”, aldus Martina Hirayama, de Zwitserse staatssecretaris voor Onderwijs, Onderzoek en Innovatie.
Nieuwsbericht Quantum Gov
 

VS legt beperkingen op voor export halfgeleiders naar Rusland

Naar aanleiding van internationale bezorgdheid over de overdracht van onbemande drones tussen Iran en Rusland heeft het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken nieuwe sancties aangekondigd. Enkele Russische bedrijven hebben een verbod gekregen om zaken te doen met Amerikaanse entiteiten. Daarnaast is er een verbod op diverse Amerikaanse technologieën voor Russische aanbesteding, waaronder halfgeleiders en enkele militaire technologieën. "Terwijl Iran blijft liegen en ontkennen dat het Rusland wapens levert voor gebruik in Oekraïne, zijn we vastbesloten om samen te werken met bondgenoten en partners om de overdracht van gevaarlijke wapens naar Rusland te voorkomen", aldus het persbericht van het ministerie.  
Persbericht ministerie
Artikel Nextgov