Beeld: ©AWTI

AWTI e-mail alert 22 december 2022


De Tweede Kamer stemt in met 2,8 miljoen extra voor kennisveiligheid bij Nederlandse kennisinstellingen, de EU investeert 10 miljard in Zuidoost-Aziatisch hoger onderwijs. Volgens een Noors rapport schaadt de hoge werkdruk in het Nederlands hoger onderwijs de Nederlandse positie op de internationale arbeidsmarkt. De komst van de AI-gedreven chatbot ChatGTP houdt de gemoederen wereldwijd bezig: volgens Nature maken wetenschappers zich zorgen dat studenten niet alleen hun schrijfwerk, maar ook hun denken uitbesteden aan de chatbot. Nadat in het voorjaar alle meisjes in Afghanistan niet meer naar de middelbare school mogen van de Taliban, krijgen vrouwen nu ook geen toegang meer tot universitair onderwijs. Dit en meer in de laatste e-mail alert van dit jaar. De eerstvolgende e-mail alert ontvangt u op 12 januari 2023. De AWTI wenst u prettige feestdagen!

Nieuws vanuit de AWTI

Hoe bepaal je de kwaliteiten van wetenschap?

Maandag 19 december hebben AWTI-voorzitter Eppo Bruins en AWTI-raadslid Marleen Stikker een brief over het duiden van de kwaliteiten van wetenschap aangeboden aan Kamervoorzitter Vera Bergkamp. Daarmee is de AWTI ingegaan op het verzoek van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om inzichtelijk te maken hoe de kwaliteit van wetenschap vastgesteld kan worden. In de brief schetst de AWTI de verschillende manieren waarop de kwaliteit van wetenschap vastgesteld kan worden, wat daarvan voor- en nadelen zijn en welke nieuwe ontwikkelingen op dat terrein gaande zijn. ScienceGuide en HOP interviewden Eppo Bruins over de brief.
Brief AWTI
Artikel Science Guide
Artikel HOP

De opvallendste berichten van afgelopen week

40 miljoen voor negen innovatieve Perspectief-programma’s

Het Perspectief-programma van de NWO investeert bijna 40 miljoen euro in negen consortia die zullen werken aan technologische innovaties, gericht op maatschappelijke uitdagingen. Dit valt te lezen in een nieuwsbericht van Holland High Tech. Het programma wordt hoofdzakelijk gefinancierd door het ministerie van EZK (27 miljoen) en ontvangt ook investeringen van het ministerie van OCW (4 miljoen) en 115 bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties (12 miljoen). De programma’s gaan onder andere werken aan slimme en schone vormen van mobiliteit in steden, effectievere behandelingen van kanker en het verbeteren van optische eigenschappen voor hightech-apparatuur (voor bijvoorbeeld de halfgeleider- en verlichtingsindustrie).  
Nieuwsbericht Holland High Tech
 

EU investeert meer in O&O, maar blijft achter ten opzichte van VS en China

De Europese industrie ligt met een stijging van 8,9% ten opzichte van 2021 weer op schema op het gebied van investeringen in onderzoek en ontwikkeling. Dat concludeert de Europese Commissie naar aanleiding van het EU-Scorebord voor Industriële Investeringen in Onderzoek en Ontwikkeling. Het Scorebord toont een duidelijke intensivering aan van de wereldwijde technologische wedloop in de vier sleutelsectoren: ICT-producenten, de gezondheidssector, ICT-diensten en de automobielsector. Ondanks de stijging blijft het groeitempo van O&O van Amerikaanse en Chinese ondernemingen aanzienlijk hoger dan dat van de Europese tegenhangers.
Persbericht Europese Commissie
 

VN-biodiversiteitstop: in 2030 moet 30% van het land en water beschermd gebied zijn

De bijna 200 deelnemende landen aan de VN-top over biodiversiteit hebben na bijna twee weken een politiek akkoord bereikt over gezamenlijke biodiversiteitsdoelen. Tegen 2030 moet ten minste 30% van al het land en water op aarde beschermd gebied zijn, ten opzichte van 16% van het land en 8% van het water op dit moment. Daarnaast is er een gemeenschappelijk doel voor 2050 afgesproken: het risico dat soorten door toedoen van de mens uitsterven moet dan tien keer kleiner zijn dan nu. In een artikel van de NOS is verslag gedaan van het verloop van de conferentie.
Artikel NOS

Nieuws en achtergronden uit Nederland

Rathenau Instituut: doelen Erkennen en waarderen onvoldoende terug te zien in de praktijk

Brede universiteiten moeten hun aannamebeleid verbreden, betoogt onderzoekscoördinator Alexandra Vellekens van het Rathenau Instituut in een artikel. Volgens Vellekens zou het door de sterke nadruk op onderzoekstaken steeds lastiger worden om medewerkers te motiveren om meer tijd te besteden aan onderwijs, maatschappelijke impact en leidinggeven. Het initiatief Erkennen en waarderen (2019) zou moeten zorgen voor een meer evenwichtige verdeling van aandacht tussen de kerntaken van wetenschappers, maar het vierjaarlijks onderzoek naar de drijfveren en tijdsbesteding van wetenschappers van het Rathenau Instituut laat zien dat deze doelen slechts beperkt zijn terug te zien in de praktijk.
Artikel Rathenau Instituut
 

Kamer stemt in met 2,8 miljoen extra voor kennisveiligheid

De Tweede Kamer heeft afgelopen week ingestemd met 2,8 miljoen extra voor de kennisveiligheid van universiteiten. De middelen worden vrijgemaakt via een amendement van de VVD op de onderwijsbegroting.
Artikel HOP/Utoday
Amendement VVD
 

Groeiende rol voor digitale platformen en AI in energietransitie

De rol van AI en digitale platformen in de aansturing van de elektriciteitsvoorziening zal de komende vijf à tien jaar sterk toenemen, concludeert het Agentschap Telecom in een nieuw onderzoeksrapport. In het onderzoek zijn de impact, kansen en risico’s van digitale platformen en AI in de energietransitie in kaart gebracht. De onderzoekers hebben een aantal scenario’s voor de komende jaren uitgewerkt en aanbevelingen gedaan om de risico’s te beperken.
Nieuwsbericht Agentschap Telecom
 

Kritisch rapport over werkdruk en loopbaanperspectief in Nederlands hoger onderwijs

De hoge werkdruk aan Nederlandse hoger onderwijsinstellingen schaadt de positie van het Nederlandse hoger onderwijs op de internationale arbeidsmarkt. Dat concludeert een Noors rapport dat belemmeringen in het aantrekken van wetenschappelijk talent in het VK, Noorwegen en Nederland heeft onderzocht. Naast het verminderen van de werkdruk noemen onderzoekers ook het verbeteren van het loopbaanperspectief (met zicht op een vaste positie) als aanbeveling voor Nederlandse instellingen. ScienceGuide gaat in een artikel in op het onderzoek.
Artikel ScienceGuide
Publicatie Springer Link
 

Kabinet heeft meer tijd nodig voor herziening Embryowet

Het kabinet heeft meer tijd nodig om te komen tot een wetsvoorstel om de Embryowet te herzien. Dat is afgelopen week aan de Kamer bekendgemaakt. Aanvankelijk zou het voorstel eind dit jaar naar de Kamer gaan. "Onderdeel van het conceptwetsvoorstel is onder andere het aanpassen van de wettelijke definitie van het begrip ‘embryo’. Dit is een complexe aanpassing die zowel juridisch als inhoudelijk om uitwerking vraagt. Hierbij is ook een goed begrip nodig van de huidige stand van de wetenschap. Dit vraagt om goede en zorgvuldige afstemming met het veld (zoals klinisch embryologen, onderzoekers, ethici en de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek). De verwachting is dat voor de zomer 2023 het concept gereed is zodat daarna de internetconsultatie en toetsing opgestart kunnen worden", zo valt te lezen.
Kamerbrief minister Kuipers
 

800 miljoen voor waterstofprojecten

Het kabinet trekt 800 miljoen euro uit voor zeven grote projecten rondom het thema waterstofproductie. Dat heeft het ministerie van Economische Zaken bekendgemaakt. De projecten komen voort uit het Europese programma IPCEI. 
Nieuwsbericht Rijksoverheid
 

Update over innovatie in de zorg

Minister Kuipers heeft de Kamer afgelopen week geïnformeerd over diverse punten met betrekking tot innovatie in de zorg en het (Europees) uitwisselen van patiëntgegevens. Zo presenteerde hij een aantal impactanalyses met betrekking tot het Europees delen van gezondheidsgegevens (European Health Data Space). Hieruit blijkt dat de EHDS substantiële financiële consequenties zal hebben voor overheid en bedrijfsleven. Omdat er ook overlap is met nationale initiatieven wil Kuipers in het voorjaar een nationale visie op het zorginformatiestelsel presenteren. "Deze visie zal mij helpen om een beter beeld te krijgen in hoeverre de EHDS zal leiden tot additionele financiële gevolgen", schrijft hij. Ook kwam Kuipers met een reactie op het advies van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving over innovatie in de zorg. 
Kamerbrief minister Kuipers (EHDS)
Kamerbrief minister Kuipers (Raad voor Volksgezondheid en Samenleving)

Nieuws en achtergronden uit Europa

Akkoord over Europese verklaring digitale rechten en beginselen

De voorzitters van de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Europese Raad hebben een verklaring over het Europese ‘digitale DNA’ – de Europese verklaring over digitale rechten en beginselen-  ondertekend. De verklaring moet een leidraad vormen voor beleidsmakers en bedrijven die met nieuwe technologieën te maken hebben. En het moet een kader vormen voor de wereldwijde benadering van de Europese digitale transformatie. “De ondertekening van de Europese verklaring over digitale rechten en beginselen weerspiegelt ons gedeelde doel van een digitale transformatie waarin mensen centraal staan. De in onze verklaring genoemde rechten zijn voor iedereen in de EU gegarandeerd, online en offline. En de in de verklaring verankerde digitale beginselen vormen een leidraad voor al onze nieuwe initiatieven”, aldus Commissievoorzitter Von der Leyen.
Persbericht Europese Commissie
 

Tien aanbevelingen voor de New European Innovation Agenda

Het European Network of Innovative Higher Education Institutions (ENIHEI) heeft een rapport gepubliceerd met tien aanbevelingen voor de New European Innovation Agenda (NEIA). ENIHEI bepleit onder andere om ‘spin-outs’ (bedrijven die voortvloeien uit onderwijsinstellingen) beter te ondersteunen met Europese investeringen; en om de rol van hoger onderwijsinstellingen in innovatie-ecosystemen beter in kaart te brengen en te monitoren. Het netwerk is dit jaar opgericht en bestaat uit 28 leden, waaronder de Erasmus Universiteit Rotterdam en de TU Delft.
Artikel Neth-ER
Publicatie ENIHEI
 

Oprichting European Ocean Research and Education Alliance

Veertien Europese universiteiten en onderzoeksinstellingen hebben de European Ocean Research and Education Alliance gelanceerd, zo meldt Science Business. De nieuwe alliantie wil de ‘gefragmenteerde onderzoekssector’ samenbrengen om een effectievere bijdrage te kunnen leveren aan Europees en mondiaal beleid. "De oceaan heeft niet voldoende aandacht en zorg van ons gekregen en we weten niet genoeg over de ecologische omslagpunten, daarom hebben we meer en beter oceaanonderzoek en innovatie nodig", aldus Anne Borg (rector van de Noorse Universiteit voor Wetenschap en Technologie). Verder betoogt de alliantie dat de EU een tiende Knowledge and Innovation Community (KIC) zou moeten opzetten, gericht op marineonderzoek en -innovatie.
Artikel Science Business
 

Europese Commissie werkt aan agenda voor wetenschapsdiplomatie

De Europese Commissie werkt samen met lidstaten en EU-instellingen aan een Europese agenda voor wetenschapsdiplomatie, schrijft Science Business. De Commissie had al langere tijd plannen voor een dergelijke agenda, maar geeft dit nu meer prioriteit vanwege de hoog oplopende geopolitieke spanningen. “Het grootste onderdeel van deze nieuwe strategie voor de globale aanpak is dat we onderzoek en innovatie willen gebruiken als middel om onze waarden en principes in internationale samenwerking te promoten”, aldus Maria Cristina Russo, directeur van de Europese Commissie voor internationale samenwerking op het gebied van onderzoek en innovatie.
Artikel Science Business
 

Nature: Wat zijn de gevolgen van de AI-gedreven chatbot voor hoger onderwijs?

In hoeverre moeten academici zich zorgen maken over de komst van ChatGTP, een AI-aangedreven chatbot die steeds beter teksten kan creëren en werk (waaronder examenvragen en huiswerkopdrachten) kan beoordelen? In een artikel op Nature delen enkele wetenschappers hun gedachten over de nieuwe technologie. Sandra Watcher (onderzoeker aan het Oxford Internet Institute) reageert enerzijds enthousiast op het indrukwekkende vermogen van de chatbot, maar maakt zich anderzijds zorgen dat studenten niet alleen hun schrijven, maar ook hun denken uitbesteden bij gebruik van de technologie.  
Artikel Nature
 

Extra ERC-beurzen door mislukte Horizon-onderhandelingen met VK en Zwitserland

De European Research Council (ERC) kent alsnog subsidie toe aan onderzoekers op de reservelijst die een aanvraag hadden gedaan tijdens het werkprogramma 2021. In de eerste helft van 2022 werden de uitkomsten van de Starting Grants, Consolidator Grants en Advanced Grants uit het werkprogramma van 2021 al aangekondigd. De ERC geeft nu aan dat er geld is vrijgekomen als gevolg van de opgeschorte onderhandelingen over toetreding tot Horizon Europe tussen de EU en Zwitserland en door Britse onderzoekers en instellingen die niet in staat waren om aan de voorwaarden te voldoen. Daarnaast heeft ERC 120 miljoen euro extra vrijgemaakt voor de Starting Grants, in verband met een groter aantal aanvragers dan verwacht. Volgens Science Business hebben ook 27 onderzoekers besloten om vanwege de impasse het VK en Zwitserland te verlaten..  
Nieuwsbericht European Research Council
Artikel Science Business


ERC wijzigt aanvraag- en evaluatieprocedures voor de oproepen van 2024

De wetenschappelijke raad van de European Research Council (ERC) heeft een reeks besluiten genomen om de aanvraagformulieren en evaluatieprocedures voor de oproepen van 2024 te wijzigen. Zo moeten onder andere de sollicitatieprocedures eenvoudiger worden en meer ruimte overlaten voor aanvragers om de verstrekte informatie toe te lichten. Daarnaast moet er bij de evaluatie een sterkere nadruk komen te liggen op het projectvoorstel, in plaats van de prestaties uit het verleden van de aanvrager.
Nieuwsbericht European Research Council
 

Rapport High Level Workshop 2022 over onderzoeksethiek en publieke betrokkenheid

Science Europe heeft een rapport uitgebracht over de 14e editie van de High Level Workshop over de European Research Area. De High Level Workshop is een jaarlijkse bijeenkomst met organisaties die lid zijn van Science Europe, vertegenwoordigers van onderzoeksgemeenschappen, nationale ministeries en EU-instellingen over de ontwikkeling van de ERA. Het hoofdonderwerp van de 14e bijeenkomst was ‘Onderzoeksethiek en integriteit in het kader van publieke betrokkenheid’, waarbij is gekeken naar het raakvlak tussen wetenschap en beleid, de communicatie van wetenschappers met een breder publiek en publieke participatie in onderzoek.  
Artikel Science Europe
 

Europees Parlement wil herziening zevenjarige EU-begroting

Het Europees Parlement pleit voor een herziening van de zevenjarige EU-begroting met aanvullende én structurele investeringen in onderzoek, schrijft Science Business. In de eisen voor de herziening van de volgende EU-begroting wordt verzocht om de regels voor uitgaven te herzien, wat meer flexibiliteit moet opleveren in tijden van crises. Volgens het Parlement worden er momenteel te vaak cohesie- of onderzoeksmiddelen ingezet voor de aanpak van acute problemen.  “We zien de noodzaak om de architectuur, de structuur van ons budget, te heroverwegen. Het is niet voldoende. Het is niet geschikt voor het beoogde doel”, aldus Europarlementariër Margarida Marques tegen Science Business. Eurocommissaris Hahn heeft nog geen concrete toezeggingen gedaan, maar kondigde wel aan dat er een ‘diepe reflectie’ nodig is in het licht van nieuwe crises en stijgende inflatie.
Artikel Science Business
 

CESAER ondersteunt noodoproep tegen IP-regels European Innovation Council

Universiteitenkoepel CESAER roept de Europese Commissie op om de regels van de European Innovation Council (EIC) met betrekking tot intellectueel eigendom aan te passen. CESAER heeft een position paper gepubliceerd, waarin de koepel zich formeel aansluit bij een eerder statement van onder andere The Guild, LERU en EARTO. De koepels pleiten om de IP-regelgeving van de EIC en Horizon Europe te harmoniseren.  
Nieuwsbericht CESAER
Publicatie CESAER (pdf)
Publicatie The Guild
 

Derde poging tot een EU-VS Data Privacy Framework

De Europese Commissie is gestart met het formele proces voor het aannemen van een adequaatheidsbesluit over het EU-VS Data Privacy Framework. In een artikel schetst EURACTIV de juridische en politieke uitdagingen van de derde poging tot een dergelijk kader. Onder andere Max Schrems, de Oostenrijkse advocaat die de twee rechtszaken tegen de eerdere voorstellen voerde, voorspelt nieuwe rechtszaken tegen het huidige voorstel. “Aangezien het ontwerpbesluit is gebaseerd op het bekende uitvoeringsbesluit, zie ik niet in hoe dit een aanvechting voor het Hof van Justitie zou overleven. Het lijkt erop dat de Europese Commissie keer op keer soortgelijke beslissingen neemt, wat een flagrante schending is van onze grondrechten”, aldus Schrems tegen EURACTIV. Denktank CEPA schrijft dat de kansen op succes in de rechtszaal lijken toe te nemen ten opzichte van de eerdere voorstellen, maar dat er nog steeds belangrijke juridische vragen onbeantwoord blijven.
Artikel EURACTIV
Artikel CEPA

Opinie: te vage definities in Data Act gaan problemen opleveren

Het voorstel voor de Europese Data Act inzake industriële en niet-persoonsgebonden gegevens moet eenvoudiger en duidelijker zijn, betoogt onderzoeker Bertin Martens in een opiniestuk van de denktank Bruegel. Martens schrijft onder andere dat het voorstel zich slechts beperkt tot ‘product’-data (gegenereerd door tastbare fysieke apparaten), waarbij het onderscheid met ‘niet-product’-data niet duidelijk is. Deze onduidelijkheid zou kunnen leiden tot onzekerheid bij de uitvoering van de wet en incoherentie met andere Europese regelgeving. In het opiniestuk gaat Martens in op mogelijke oplossingen en verbeteringen van het voorstel.
Opiniestuk Bruegel
 

EU investeert 10 miljard in Zuidoost-Aziatisch hoger onderwijs

De Europese Unie wil de samenwerking met en ondersteuning van het hoger onderwijs en onderzoek in Zuidoost-Azië versterken, schrijft University World News. Commissievoorzitter Von der Leyen kondigde tijdens de EU-ASEAN-top in Brussel een totale investering van 10 miljard euro tot 2027 aan voor de Associatie van Zuidoost-Aziatische Naties (ASEAN). Het doel van de financiering is om duurzame investeringen te stimuleren in onderzoekssystemen op onder andere het gebied van digitalisering, energie en klimaat. De investering is onderdeel van de Europese Global Gateway (dat wereldwijd 300 miljard euro investeert tussen 2021 en 2027), dat wordt gezien als Europese tegenhanger van de Chinese Nieuwe Zijderoute.
Artikel University World News
 

Staatssteunregels voor breedbandnetwerken herzien, waardoor uitrol makkelijker wordt

De Europese Commissie heeft het herziene kader voor de staatssteunregels voor breedbandnetwerken goedgekeurd. De herziening moet aanvullende investeringen mogelijk maken, met als doel een bijdrage te leveren aan het bereiken van de Europese strategische doelen om tegen 2030 voor iedereen gigabitconnectiviteit en overal 5G-dekking te kunnen waarborgen. "Zij zullen het voor de lidstaten gemakkelijker maken om de uitrol van performante breedbandnetwerken in onvoldoende verbonden gebieden te ondersteunen. Dit zal zowel consumenten, bedrijven als de publieke sector ten goede komen. Door de digitale kloof te verkleinen, zullen de nieuwe regels verder bijdragen tot het corrigeren van sociale en regionale ongelijkheden in de EU", aldus Eurocommissaris Vestager over de herziening.
Persbericht Europese Commissie
 

Akkoord over associatieverdrag Horizon Europe met Nieuw-Zeeland

De EU en Nieuw-Zeeland zijn het eens geworden over een associatieverdrag rond Horizon Europe. De ondertekening volgt volgend jaar. Met het verdrag doet Nieuw-Zeeland mee aan pijler 2 van het programma, gericht op grote mondiale uitdagingen. "De associatie zal onze relatie verdiepen, innovatie bevorderen en Europese onderzoekers verder in staat stellen te profiteren van de nieuwste kennis en enkele van de beste talenten ter wereld", aldus Eurocommissaris Mariya Gabriel.
Nieuwsbericht Europese Commissie
 

Duitse krant: Intel legt bouw chipfabrieken stil

De bouw van twee nieuwe chipfabrieken van Intel in Duitsland staat op losse schroeven. Het miljardenproject werd met veel aplomb aangekondigd, maar de bouw zou nu zijn stilgelegd. Volgens Intel is de situatie veranderd door geopolitieke spanningen, inflatie en de dalende vraag. Volgens de Duitse krant Volksstimme wil Intel extra financiële garanties van de Duitse overheid..
Artikel RTL Nieuws
Artikel Volksstimme

Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld

Onderzoek: AI verder doorontwikkelen om te gebruiken bij onderzoeksbeoordeling

Machine learning en AI zijn nog onvoldoende doorontwikkeld om menselijke beoordeling van onderzoeken te ondersteunen. Dat schrijft Nature naar aanleiding van onderzoek van de universiteit van Wolverhampton. Volgens de onderzoekers is AI nuttig bij het beoordelen van instellingen die veel artikelen indienen. "Als er een inzending is met bijvoorbeeld slechts tien tijdschriftartikelen, dan kunnen een of twee fouten een groot verschil maken voor hun totaalscore", aldus onderzoeker Mike Thelwall.
Artikel Nature
 

ISC en UNEP kondigen samenwerking op milieubeleid aan

De International Science Council (ISC) en het United Nations Environment Programme (UNEP) hebben aangekondigd samen te werken om het gebruik van wetenschap in milieubeleid en -besluitvorming te bevorderen. De organisaties hebben een memorandum van overeenstemming ondertekend met gezamenlijke ambities. “Onze nauwere samenwerking zal de capaciteit vergroten om wetenschappelijke excellentie en expertise op het gebied van wetenschapsbeleid samen te brengen en te integreren om milieuproblemen op te lossen”, aldus voorzitter van de International Science Council Peter Gluckman.
Artikel International Science Council
 

Experts: nieuwe markten zullen ontstaan door AI

In Harvard Business Review betogen - naar aanleiding van de komst van ChatGPT - diverse experts dat het succes van mensen en markten af zal hangen van de manier waarop zij zich aan de mogelijkheden van AI aanpassen. Volgens hen is het onvermijdelijk dat AI cognitieve taken en dus banen gaat overnemen, maar creëert dit ook nieuwe kansen. "De voorwaartse opmars van technologie zal doorgaan en we moeten de nieuwe mogelijkheden benutten om de samenleving ten goede te komen. Om dit te doen, moeten we ons afvragen welke nieuwe systemen kunnen worden gebouwd met deze nieuwe tools", zo valt te lezen. In een ander artikel van Harvard Business Review wordt gesteld dat ChatGPT een omslagpunt is voor AI met grote gevolgen. "De mogelijkheid om op commando tekst en code te produceren, betekent dat mensen in staat zijn om meer werk te produceren, sneller dan ooit tevoren. Het vermogen om verschillende type stukken te schrijven betekent dat het nuttig is voor veel verschillende soorten bedrijven", zo valt te lezen. Dit opent mogelijkheden voor verschillende hybride creaties die door zowel AI als mens zijn geproduceerd.  
Analyse Harvard Business Review
Analyse Harvard Business Review
 

De wenselijkheid van een ‘NAVO voor technologie’

In de podcast ‘What China wants’ staat onder anderen Rob Atkinson van ITIF stil bij de vraag of een 'NAVO voor tech' een goed idee is. De Britse prime minister Rishi Sunak deed eerder een voorstel hiervoor. Dit om als ‘westen’ gezamenlijk op te trekken tegen de technologische macht van China. Volgens Atkinson heeft de EU vooralsnog een te afwachtende rol gehad terwijl de VS juist een agressieve houding heeft aangenomen. Een NAVO voor tech zou vereisen dat er gezamenlijke afspraken worden gemaakt over verantwoordelijkheid en investeringen.
Podcast inclusief transcript
 

Kauffman: Ondernemers beter betrekken bij onderzoek

De Ewing Marion Kauffman Foundation bepleit dat ondernemers beter betrokken worden bij wetenschappelijk onderzoek naar ondernemerschap en innovatie. Volgens de denktank worden ondernemers in de onderzoeksmethodiek vaak overgeslagen. "Wij zijn van mening dat het opnemen van de stemmen van ondernemers in het onderzoeksproces meer genuanceerde en robuuste bevindingen kan opleveren die uiteindelijk kunnen dienen als basis voor programma's en beleid om het ondernemerslandschap in de Verenigde Staten te veranderen", zo valt te lezen.
Analyse Kauffman
 

OESO presenteert rapporten rond digitale rechten en data

De OESO heeft zes onderzoeken gepubliceerd rondom het thema data en digitale rechten als input voor beleidsmakers bij beleidsvorming rondom de digitale transformatie. In het rapport 'Rights in the digital age' wordt bijvoorbeeld ingegaan op casestudies over vrijheid van meningsuiting, privacy en internettoegang en worden initiatieven om digitale rechten te beschermen uiteengezet. In het rapport 'Data in an evolving technological landscape' worden aanbevelingen gedaan voor beleid dat zich kan aanpassen aan technologische ontwikkelingen. In weer een ander rapport kijkt de OESO  naar de waarde van data en het belang van data governance. 
Rapport Rights in the digital age
Rapport Data in an evolving technological landscape
Rapport Measuring the value of data and data flows
Rapport Data shaping firms and markets
Rapport Fostering cross-border data flows with trust
Rapport Responding to societal challenges with data
 

Witte Huis investeert meer dan een miljard in de toegankelijkheid van STEMM-onderwijs

Het Witte Huis heeft 1,2 miljard dollar vrijgemaakt om de toegankelijkheid tot het STEMM-onderwijs (wetenschap, technologie, techniek, wiskunde en geneeskunde) te verbeteren. "Het STEMM-ecosysteem van vandaag is onrechtvaardig op bijna elke maatstaf, waardoor te veel getalenteerde individuen worden buitengesloten en afgeleid, kansen voor ontdekking en innovatie worden afgesloten en ons nationale potentieel wordt beperkt", aldus het persbericht. In de aankondiging zijn vijf actiegebieden geschetst, waaronder het dichten van de financieringskloof voor historisch ondervertegenwoordigde gemeenschappen en het uitbannen van vooroordelen en discriminatie in STEMM-onderwijs.
Artikel NextGov
Persbericht Witte Huis
 

Discussie in VS over verbod op TikTok

In Amerika wordt wetgeving voorgesteld om TikTok te verbieden, maar volgens denktank ITIF is dit het verkeerde signaal. Aanleiding voor de wetgeving is de onzekerheid of de TikTok-data in de handen van de Chinese overheid kan vallen. Onder andere de Republikein Marco Rubio wil met de wet platformen uitsluiten met meer dan een miljoen maandelijkse gebruikers die onder invloed staan van economische tegenstanders als China, Rusland, Iran en Noord-Korea. ITIF vreest echter dat een blokkade schade doet aan Amerikaanse bedrijven die in het buitenland opereren. "Om Amerikanen online te beschermen, inclusief hen te beschermen tegen bedreigingen vanuit China, zouden beleidsmakers kansrijkere oplossingen moeten nastreven die de onderliggende risico's aanpakken", aldus ITIF, die wetgeving voorstelt om meer transparantie over datastromen af te dwingen.
Nieuwsbericht CNN
Reactie ITIF
 

CIGI: Nieuwe koude oorlog in de ruimte dreigt

Op Nextgov en CIGI staan analyses van het door China geopende ruimtestation Tiangong. Met de opening is China het derde land met een permanent station in de ruimte. De wetenschappelijke onderzoeken zijn inmiddels begonnen. Volgens CIGI dreigt een nieuwe koude oorlog in de ruimte. 
Artikel CIGI
Artikel Nextgov
 

Taliban verbiedt vrouwen op universiteiten

De Taliban heeft met het uitsluiten van vrouwen op universiteiten een volgende stap gezet in het terugdringen van de rechten van vrouwen. Vanuit diverse kanten is deze stap veroordeeld. "De Taliban kunnen niet verwachten dat ze een legitiem lid worden van de internationale gemeenschap als ze niet de rechten respecteren van alle Afghanen, in het bijzonder die van vrouwen en meisjes", zei de Amerikaanse plaatsvervangend VN-ambassadeur Robert Wood.
Artikel NOS