AWTI koffer Pier Scheveningen
Beeld: AWTI

AWTI e-mail alert 20 oktober 2022

De opvallendste berichten van de afgelopen week

Kamerbrief geeft eerste blik op kabinetsinzet innovatie

Uit de kabinetsstrategie voor het ondernemingsklimaat valt op te maken waar het kabinet de komende tijd mee zal komen met betrekking tot innovatie en digitalisering. Zo wordt komende maand een Kamerbrief verwacht waarbij de hoofdlijnen van het innovatiebeleid worden uitgewerkt. "Deze zijn gericht op ‘van R&D naar toepassing van innovatie’: meer inzet op valorisatie en marktcreatie; strategische keuzes bij de inzet van middelen, waarbij meer focus op de drie transities uit het Coalitieakkoord en proactief technologiebeleid. Deze drie transities zijn: klimaat- en energietransitie, digitalisering en sleuteltechnologieën en circulaire economie", schrijft minister Adriaansens. Ook komt het kabinet begin 2023 met een strategie met betrekking tot startups en scaleups. "Mijn focus komt te liggen op de doorgroei van startups en scale-ups, op het bevorderen van de start en doorgroei van startups vanuit kennisinstellingen en meer focus op startups en scale-ups die oplossingen bieden voor maatschappelijke uitdagingen", zo valt te lezen. Verder komt er in het vierde kwartaal een Kamerbrief over de uitwerking van het Actieplan Groene en Digitale banen (tegengaan arbeidsmarktkrapte voor de klimaat- en digitale transitie).
Kamerbrief minister Adriaansens
 

CESAER: Zorg voor meer synergie in financieringsprogramma's

CESAER, de koepel van technische universiteiten in de EU, pleit voor meer synergie in Europese financieringsprogramma's. "De dubbele groene en digitale transitie kan alleen worden bereikt door een alomvattende en transversale aanpak over disciplines, sectoren en gemeenschappen heen. De ambitieuze Europese Green Deal kan bijvoorbeeld niet worden bereikt met wat er vandaag beschikbaar is, maar is afhankelijk van voortdurende ontwikkelingen in wetenschap en technologie", aldus voorzitter Rik van de Walle. "We staan klaar om ons deel te doen, maar om dit echt naar een hoger niveau te tillen, moeten synergieën centraal staan bij het ontwerpen van de volgende generatie financieringsprogramma's."
Nieuwsbericht CESAER
Publicatie (pdf)
 

Nieuw initiatief als alternatief voor universiteitenrankings

Afgelopen week werd het initiatief More Than Our Ranks gepresenteerd als alternatief voor de diverse mondiale universiteitenrankings. Het initiatief kijkt op een andere manier naar de beoordeling van universiteiten die meer past bij de missie van erkennen en waarderen. Bij More Then Our Ranks krijgen instellingen de gelegenheid om via een verklaring hun onderscheidende vermogen te bewijzen. Het initiatief komt naar buiten in de week dat de nieuwste Times Higher Education World University Rankings werd gepresenteerd. Hierin zijn Chinese en Afrikaanse universiteiten in opkomst, maar blijven de Amerikaanse dominant. Met zeven Nederlandse universiteiten scoort Nederland stabiel ten opzichte van vorig jaar, met de hoogste positie voor de Universiteit van Wageningen op plek 59.
Nieuwsbericht Research Professional News
Initiatief More Than Our Ranks
Artikel Neth-ER
Nieuwsbericht WUR
Artikel University World News
Publicatie Times Higher Education
Nieuwsbericht Times Higher Education

Nieuws en achtergronden uit Nederland

Kuipers wil Embryowet moderniseren

Het kabinet wil de definitie van ‘embryo’ aanpassen om meer onderzoek mogelijk te maken, zo maakte minister Kuipers bekend naar aanleiding van een evaluatie van de Embryowet. Met de aanpassing moeten ook op embryo-gelijkende structuren (ELS) onder de definitie vallen indien ze een intact embryo nabootsen. Volgens de minister wordt de wet daarmee meer in lijn met wetenschappelijke ontwikkelingen. Verder is de Gezondheidsraad gevraagd om advies uit te brengen over de wenselijkheid en aanvaardbaarheid van het opschuiven van de grens om een embryo buiten een lichaam te ontwikkelen van 14 naar 28 dagen.
Kamerbrief minister Kuipers
Persbericht ministerie
 

Minister Jetten wil kennis kernenergie versterken

In het commissiedebat Kernenergie heeft minister Jetten aangekondigd hoe het kabinet de kennisinfrastructuur rond kernenergie wil verbeteren. "Ik wil werken aan een sectorale kennis- en innovatieagenda op het gebied van kernenergie in Nederland, inzetten op voorbereidingen die het mbo en het hbo willen doen om ook echte vakmensen op te leiden", aldus Jetten, die daar in december meer over denkt te kunnen zeggen.
Videoregistratie Commissiedebat Kernenergie
 

Dijkgraaf: Vrouwelijke wetenschappers kwetsbaarder voor ongelijke behandeling

Vrouwen in de wetenschap met tijdelijke arbeidscontracten zijn kwetsbaarder voor ongelijke behandeling en discriminatie, schrijft minister Dijkgraaf naar aanleiding van de eindrapportage ‘onderzoek naar de uitval van vrouwen in de wetenschap’. Verder benoemt Dijkgraaf dat vrouwen vaker dan mannen factoren rond het hebben van kinderen, het gebrek aan naleving van inclusiebeleid, gebrek aan transparantie in beoordelingen en promotie, en een slechte werk-privé balans noemen als mogelijke reden voor vertrek. Dijkgraaf neemt de aanbevelingen uit het rapport mee in de integrale aanpak sociale veiligheid later dit jaar.
Kamerbrief minister Dijkgraaf
Rapport

Dijkgraaf maakt extra financiering Europese Universiteiten Initiatief mogelijk


Minister Dijkgraaf maakt extra nationale financiering mogelijk voor de ondersteuning van Nederlandse deelnemers aan het Europese Universiteiten Initiatief, valt te lezen in een Kamerbrief. Dijkgraaf schrijft dat nationale cofinanciering geen voorwaarde voor deelname is, maar dat het gebrek aan extra nationale financiële steun als belemmering werd ervaren. De aanvullende financiering komt uit het budget van de tien-procent-studievoorschotmiddelen. Verder kondigt Dijkgraaf aan de drempels voor aanvragen uit het HBO te verlagen om hun vertegenwoordiging te vergroten.
Kamerbrief minister Dijkgraaf

Rathenau: EU te terughoudend met voorzorgsprincipe

Het voorzorgsprincipe, dat beleidsmakers en wetgevers de mogelijkheid geeft om burgers te beschermen voor de risico’s van nieuwe technologische toepassingen, wordt binnen de Europese Unie vaak te laat ingezet, concludeert het ‘RECIPES-project’. Het RECIPES-project is een internationaal samenwerkingsverband van elf universiteiten en onderzoeksinstituten, waaronder het Rathenau Instituut. RECIPES vindt dat door de grote maatschappelijke impact van technologie het onverantwoord is om pas na te denken over de risico’s van producten nadat ze op de markt zijn verschenen en pleit daarom voor een proactievere inzet van het voorzorgsprincipe. In een artikel schetst het Rathenau Instituut hoe het voorzorgsprincipe “als een kompas richting kan geven aan innovatieontwikkeling”.
Artikel Rathenau Instituut

KNAW en Akademie van Kunsten veroordelen Iran

De KNAW en de Akademie van kunsten hebben zich aangesloten bij een internationale verklaring van het Human Rights Network of Academics tegen Iran. De organisaties geven aan het geweld tegen vrouwen in het algemeen en tegen studenten en medewerkers op universiteiten in het bijzonder te veroordelen.
Nieuwsbericht KNAW
Publicatie International Human Rights Network of Academies & Scholarly Societies

Afname in vacatures docent-onderzoekers bij hogescholen

Ondanks de verhoogde onderzoeksambities van hogescholen is het aantal vacatures voor docent-onderzoekers aan hogescholen tussen 2016 en 2019 gedaald, concluderen onderzoekers van de HvA. De onderzoekers hebben de docentvacatures van hogescholen ingedeeld in verschillende profielen, waaruit blijkt dat de mate van onderzoekstaken- en competenties per profiel sterk variëren. Omdat hogescholen onderwijs en onderzoek vaak in aparte afdelingen organiseren, met verschillende sollicitatieprocedures en salarisgebouwen als gevolg, pleiten de onderzoekers om de afdelingen in de toekomst te integreren.
Artikel ScienceGuide

Stijging tijdelijke contracten in hoger onderwijs

Het aantal tijdelijke contracten aan universiteiten en hogescholen is in 2021 gestegen ten opzichte van voorgaande jaren, blijkt uit de beantwoording van Kamervragen van de PvdA door minister Dijkgraaf. Volgens Dijkgraaf is de toename het gevolg van de inzet van tijdelijke (Corona)middelen. Daarnaast zou het effect van recente (cao-)afspraken en acties om vaste contracten te bevorderen nog niet zichtbaar zijn in de cijfers.  
Nieuwsbericht HOP | U-Today
Antwoorden op Kamervragen

Vraagtekens bij contracten Chinese promovendi

Er zijn vragen gerezen over Chinese promovendi met een beurs van de China Scholarship Council. Één van de voorwaarden voor de beurs is dat promovendi de lijn van de communistische partij moeten onderschrijven en ondervraagd kunnen worden bij twijfel over de politieke ideologie. Werknemers van de Erasmus Universiteit uitten in mei dit jaar kritiek op de voorwaarden van de beurs, in een artikel op Erasmus Magazine spreken CSC-promovendi over standaardcontracten met ‘slechts symbolische’ voorwaarden. In een artikel op U-Today worden de verschillende spanningen van de situatie rondom de China Scholarship Council en andere wetenschappelijke samenwerkingen uiteen gezet.
Artikel Erasmus Magazine
Nieuwsbericht HOP | U-Today

Innovatieprijs voor waterstofverbrandingsmotor van TNO

De innovatieve waterstofverbrandingsmotor voor de scheepvaart van TNO heeft de tweede prijs van de EARTO Innovation Awards in de categorie ‘Impact Expected’ gewonnen. Het H2-ICE-project richt zich op verduurzaming door waterstoftechnologie aan te brengen in bestaande zware (diesel)motoren van vrachtschepen. "De retrofit-waterstofverbrandingsmotor is een veelbelovende optie voor het drastisch en snel reduceren van de CO₂-emissies van zwaar materieel, terwijl toch wordt voldaan aan de eisen voor motor-uit-emissies van milieuvervuilende stoffen die gelden voor NOx en fijnstof", aldus Marieke Martens, Director of Science TNO Traffic & support.
Nieuwsbericht TNO

Geen zorgen Dijkgraaf om academische vrijheid 'conservatieven'

 Minister Dijgraaf ziet geen bedreiging in het recente artikel van De Telegraaf over ‘academische tirades tegen conservatieven’ aan de Erasmus universiteit, blijkt uit de beantwoording op Kamervragen van afzonderlijk de VVD en JA21. "Ik zie in deze voorbeelden geen bedreiging van de academische vrijheid, de vrijheid van meningsuiting of de kwaliteit van het onderwijs. De studenten zijn het niet eens met bepaalde uitingen, en de universiteit weerhoudt hen er niet van om zich daarover uit te spreken binnen de universiteit", aldus Dijkgraaf.
Antwoord Kamervragen VVD
Antwoord Kamervragen JA21

VU-onderzoek pleit voor openbaar maken onderzoeksvoorstellen

Onderzoekers van de Vrije Universiteit en de Aarhus University pleiten om onderzoeksvoorstellen, beoordelingen en de identiteit van reviewers altijd openbaar te maken. Volgens de onderzoekers zouden deze maatregelen het besluitvormingsproces van onderzoeksfinanciering transparanter maken. Verder betogen de onderzoekers dat het openbaar maken van voorstellen juist kan leiden tot nieuwe onderzoekssamenwerkingen. ScienceGuide meldt dat Marcel Levi, voorzitter van de NWO, mogelijk geïnteresseerd is in het voorstel.
Artikel ScienceGuide

Commissiedebat Wetenschapsbeleid op 1 februari

De Kamercommissie OCW wil op 1 februari 2023 debatteren over het wetenschapsbeleid. Dat valt op te maken uit de agenda voor de procedurevergadering. Eerder werd een vastgesteld wetgevingsoverleg dat gepland stond voor 7 november geschrapt.
Agenda OCW-procedurevergadering

Nieuws en achtergronden uit Europa

Europese Commissie wil kloof tussen civiel en militair onderzoek dichten

De Europese Commissie wil de kloof tussen civiele en militaire innovatieve initiatieven verkleinen. Daarover schreef Science Business afgelopen week. Momenteel worden de onderzoeksbudgetten gescheiden door Horizon Europe (civiel) en European Defence Fund (militair), maar dit maakt het ingewikkeld om civiele innovaties te gebruiken voor militaire toepassingen. Via zogeheten 'spin-in'-calls moet deze informatiekloof worden gedicht.
Nieuwsbericht Science Business

Rapport EUA helpt bij transformaties in hoger onderwijs

De European University Association (EUA) heeft een rapport gepubliceerd dat universiteiten moet helpen bij belangrijke transformaties in het hoger onderwijs. De adviezen richten zich op 1) Vergroening en duurzaamheid, 2) Vrouwelijk leiderschap, 3) Internationale samenwerking (met een focus op European University Alliances).
Nieuwsbericht EUA
Rapport EUA (pdf)

Advies Bertelsmann Stiftung: Cohesiebeleid herzien om verschillen in transitie te verzachten

Economische onevenwichtigheden in de EU dreigen door de groene en digitale transitie te worden verergerd en daarom moet het cohesiebeleid worden herzien om deze effecten te verzachten. Dat stelt Bertelsmann Stiftung in een rapport. Volgens de onderzoekers staan de landen die nu al het meest welvarend zijn er het beste voor, terwijl de situatie in het zuiden en het oosten een stuk zorgelijker is. "Onze bevindingen tonen aan dat de dubbele overgang de polarisatie tussen regio's in Europa zal verergeren", legt aldus onderzoeker Thomas Schwab, die er daarom voor pleit dat bij cohesiesubsidies breder gekeken wordt dan het gemiddelde inkomen. "Alleen door ondersteuning op maat van de regio's kan de Europese Unie voorkomen dat de kloof tussen sterke regio's en afgelegen plattelandsgebieden nog groter wordt."
Nieuwsbericht Bertelsmann Stiftung
Publicatie (pdf)

CEPS doet aanbevelingen voor bevorderen digitale transitie

Het Centre for European Policy Studies (CEPS) doet in een beleidsnota aanbevelingen om de digitale transitie in de EU te bevorderen. De vragen die daarbij gesteld werden waren: Hoe kunnen de succesvolle implementatie en handhaving van nieuwe regels voor de digitale en data-economie worden gegarandeerd? Hoe kan innovatie in industriële ecosystemen worden bevorderd? Hoe kan het personeelsbestand worden voorbereid op de digitale transitie
Nieuwsbericht CEPS
Publicatie (pdf)

Rapport EARTO geeft inzicht in impact RTO's

EARTO, de koepel van Research and Technology Organisations (RTO's), heeft een rapport gepubliceerd over de impact van RTO's en de methodiek waarmee die impact berekend wordt. Uit het onderzoek komt volgens EARTO naar voren dat de maatschappelijke rol van RTO's steeds belangrijker is geworden.  
Nieuwsbericht EARTO
Publicatie EARTO (pdf)

Opinie: te kleine rol voor universiteiten in Green Deal

In de European Green Deal is onvoldoende aandacht voor de rol van universiteiten, schrijft Sergiu-Matei Lucaci, beleidsmedewerker bij de European University Association, in een opiniestuk voor University World News. Lucaci noemt het een gemiste kans dat universiteiten vrijwel niet zijn meegenomen door beleidsmakers van de EU. “Het weglaten van de universitaire sector betekent dus het verlies van een bron aan expertise en ervaring om samen maatschappelijke uitdagingen aan te pakken”, aldus Lucaci.
Opiniestuk University World News

Europese Commissie: €50 miljoen voor stedelijke innovatie

Het European Urban Initiative (EUI) is afgelopen week opengesteld voor het indienen van aanvragen voor projecten in het kader van stedelijke innovatie. Hiervoor is €50 miljoen beschikbaar. Volgens de Europese Commissie past dit initiatief perfect binnen de kernwaarden van het Nieuw Europees Bauhaus dat vorig jaar werd geïntroduceerd. Eurocommissaris Mariya Gabriel: "Steden spelen een belangrijke rol bij duurzame transformatie. Zij zijn niet alleen bij uitstek in staat om burgers te laten participeren, maar ook om de culturele diversiteit en het culturele erfgoed te benutten om onze leefruimten en mentaliteit te transformeren".
Nieuwsbericht Europese Commissie

Akkoord in EU over normalisatiekader

Het Europees Parlement is met de EU-lidstaten tot een akkoord gekomen over een normalisatieverordening. De verordening vormt een overkoepelend kader voor de groene en digitale transitie, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van waterstof, kunstmatige intelligentie of cyberweerbaarheid. De vastgestelde normen moeten volgens Eurocommissaris Vestager helpen bij belangrijke innovatieve investeringprojecten. Europese bedrijven moet daarbij volgens haar een pioniersvoordeel geboden worden. Volgens haar collega Thierry Breton moet het kader de rol van de EU als normsteller helpen versterken.
Nieuwsbericht Europese Commissie normalisatieverordening

Voorstel Europees Parlement over Europese satellietcommunicatie

De Commissie industrie, onderzoek en energie (ITRE) van het Europees Parlement heeft een gemeenschappelijk standpunt bereikt over het voorstel voor veilige connectiviteit. Het voorstel bevat plannen voor de ontwikkeling van een Europees satellietcommunicatiesysteem dat inzetbaar blijft tijdens noodgevallen die kunnen leiden tot de uitval van communicatienetwerken, zoals een cyberaanval of natuurramp. Het voorstel van het Europees Parlement bevat aanvullende voorstellen over duurzaamheid, het bevorderen van connectiviteit voor burgers en een versterking van het Europese ruimteprogramma. Volgens Rapporteur Christophe Grudler zou een politiek akkoord mogelijk dit jaar nog bereikt kunnen worden.
Artikel EURACTIV

Europese Commissie: geen bezuinigingen op kwantumonderzoek

Eurocommissaris Vestager heeft in het Europees Parlement toegezegd dat de Europese Commissie probeert de begroting van Horizon Europe 2023 veilig te stellen en de financiering van kwantum-projecten niet in te zullen zetten voor andere initiatieven. Dat schrijft Science Business. Aanleiding voor de toezegging is ontstane onzekerheid door het ‘Chips for Europe’ initiatief, dat deels gefinancierd zou worden vanuit Horizon Europe. "We beschouwen het kwantum-vlaggenschip en het Chips for Europe initiatief als twee dingen die met elkaar verband houden", aldus Vestager.
Artikel ScienceBusiness

EIT wil één miljoen Europeanen in deep tech opleiden

Het European Institute of Innovation & Technology (EIT) wil met het ‘Deep Tech Talent Initiative’ in de komende drie jaar één miljoen Europeanen in deep tech-vaardigheden opleiden. Het programma sluit aan op de New European Innovation Agenda en moet een bijdrage leveren aan de groene en digitale transitie. Het EIT gaat samen met 3400+ partners en 70+ hubs door Europa deep tech onderwijsprogramma’s ontwikkelen voor alle niveau’s: van middelbaar onderwijs tot studenten, professionals en ondernemers. "De EIT-gemeenschap is nu klaar om haar best practices op te schalen en nieuwe, door de industrie geleide onderwijsprogramma's op deep tech gebieden aan te bieden om de toekomst van Europa's concurrentievermogen veilig te stellen", aldus Nektarios Tavernarakis, voorzitter van de raad van bestuur van het EIT.
Nieuwsbericht EIT
Artikel Neth-ER

Europese Commissie: Meerjarige Europese begroting moet ambitieuzer en flexibeler worden

De Europese Commissie bereidt zich voor op een ‘ambitieuze herziening’ van de meerjarige begroting 2023-2027, blijkt uit een aankondiging van Eurocommissaris Hahn. Als oorzaken noemt Hahn dat de uitdagingen voor de Europese strategische autonomie steeds groter worden en dat de huidige begroting onvoldoende flexibel om verschillende crises tegelijkertijd op te lossen. Naar verwachting wordt het budget vergroot voor projecten met betrekking tot de strategische autonomie, zoals de energietransitie, halfgeleiders en defensie. Eventuele bezuinigingen worden verwacht op het cohesie- en landbouwbeleid. Het Europees Parlement steunt de oproep tot meer flexibiliteit in de meerjarige begroting.
Artikel Science Business

Europese Commissie investeert in €250 miljoen in 5G en 6G

In de eerste investeringsronde van de Europese Smart Networks and Services Joint Undertaking (SNS JU) wordt  in totaal €250 miljoen verdeeld onder 35 projecten. De geselecteerde projecten richten zich op het verbeteren van 5G-ecosystemen en de bevordering van Europees 6G-onderzoek. In een artikel op Science Business worden enkele geselecteerde projecten verder uitgelicht. Volgens een rapport van brancheorganisatie GSMA zou de Europese positie op het gebied van 5G nog steeds achterlopen ten opzichte van Japan, Zuid-Korea en de VS. De Europese Commissie hoopt met de SNS JU de uitrol van 5G te stimuleren en koploper te worden op het gebied van 6G.
Nieuwsbericht Europese Commissie
Artikel Science Business

Rapport: Onvoldoende aandacht voor inclusie binnen onderzoek en innovatie

Er zijn maatregelen nodig om gendergelijkheid en inclusie binnen onderzoek en innovatie (O&I) te stimuleren, concludeert het onderzoeksrapport 'Approaches to inclusive gender equality in research and innovation (R&I)'. Het rapport, uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie, pleit voor juridische kaders en aanvullende maatregelen in zowel nationale als Europese beleidsagenda’s. Daarnaast wordt aanbevolen om een werkgroep gendergelijkheid op te richten binnen de European Research Area én om een werkgroep op te richten die specifieke data gaat verzamelen over diversiteit binnen O&I.
Artikel Neth-ER
Publicatie Europese Commissie

Europese Commissie: €277 miljoen voor projecten digitale infrastructuur

De Europese Commissie heeft in het kader van het programma Connecting Europe Facility Digital €277 miljoen beschikbaar gesteld voor projecten die de digitale infrastructuur versterken, zoals kwantumcommunicatie, cloud, en zeekabels.
Nieuwsbericht Europese Commissie

Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld

IPCC: Wetenschappers moeten waakhonden zijn van klimaataanpak

Wetenschappers moeten de 'waakhonden' zijn om te zorgen dat landen hun verplichtingen rondom het klimaatvraagstuk nakomen. Dat zei Valerie Masson-Delmotte van de IPCC volgens een blog van de International Science Council (ISC) recentelijk in aanloop naar de klimaattop in Sharm El-Sheikh volgende maand. Volgens de ISC zijn er zorgen over de internationale daadkracht en toewijding om het klimaatprobleem aan te pakken nu de wereld geconfronteerd wordt met algehele instabiliteit.
Blog International Science Council

Verschillende voorstellen voor internationale regulering cryptovaluta

De Financial Stability Board (FSB), die de financiële regelgeving tussen de G20 coördineert, heeft een kader voor de internationale regulering van cryptovaluta gepresenteerd. In het kader worden negen aanbevelingen gedaan om onder andere het toezicht te verbeteren, internationale samenwerking en informatie-uitwisseling te versterken en om de regulering en financiële stabiliteitsrisico’s van ‘stablecoins’ effectiever aan te pakken. Daarnaast heeft de OESO, op verzoek van de G20, het ‘Crypto-Asset Reporting Framework’ (CARF) ontwikkeld. CARF stelt maatregelen voor om de transacties van cryptovaluta transparanter en beter belastbaar te maken, bijvoorbeeld door de gestandaardiseerde uitwisseling van informatie tussen landen.
Artikel Reuters
Artikel Financial Stability Board
Nieuwsbericht OESO

Samenwerking ISC en WHO om sterkere rol wetenschap bij gezondheid

De International Science Council (ISC) en de World Health Organisation (WHO) hebben een Memorandum of Understanding bereikt over wetenschappelijke samenwerking met betrekking tot gezonder leven en welzijn. Het akkoord moet de rol van de wetenschap op het vlak van mondiale gezondheid vergroten, de mobilisatie van wetenschappelijke expertise makkelijker maken en de raakvlakken tussen wetenschap en beleid versterken. "De COVID-19-pandemie is een krachtige demonstratie van het belang van onderzoek, ontwikkeling en innovatie in het licht van gezondheidsbedreigingen", aldus Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur-generaal van de WHO.
Nieuwsbericht European Science Council

VK blijkt 15 miljard pond per jaar extra uit te geven aan O&I

Britse bedrijven hebben de afgelopen jaren tussen de 15 en 16 miljard pond meer uitgegeven aan O&I dan eerder werd gedacht, blijkt uit een rapport van het Britse Office for National Statistics (ONS). Door de onverwachte stijging is de in 2017 geformuleerde ambitie om in 2027 2,4% van het BBP aan O&I te besteden mogelijk al gehaald. In een artikel in Nature wordt uitgelegd hoe de rekenmethode van het ONS kon leiden tot dusdanig verschillende uitkomsten en op welke manieren andere landen O&I investeringen in kaart brengen.
Artikel Nature

ITIF pleit voor internationale afspraken over reguleren sociale media

Om content op sociale media beter te kunnen reguleren zouden er internationaal afspraken moeten worden gemaakt. Daarvoor pleit de Amerikaanse denktank ITIF. Volgens de denktank levert het moderatiebeleid van bijvoorbeeld Twitter of Facebook nu te vaak discussies op die de platformen zelf niet kunnen oplossen. In plaats daarvan moeten beleidsmakers er daarom internationaal richtlijnen voor vaststellen. Ook zouden middelen beschikbaar gesteld kunnen worden om desinformatie te kunnen aanpakken en moeten sociale media verplicht worden transparant te zijn over hun moderatierichtlijnen. 
Publicatie ITIF

VS en VK in onderhandeling over datauitwisseling

Het VK en de VS zijn in onderhandeling over een samenwerking op het gebied van technologie en het uitwisselen van data, schrijft NextGov na een statement van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De aankondiging van het ‘US-UK Comprehensive Dialogue on Technology and Data’ volgt kort na de aankondiging van het hernieuwde US-EU Data Privacy Framework. "De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk erkennen het strategische belang van technologie voor onze welvaart en veiligheid en voor de bevordering en bescherming van onze gedeelde democratische waarden wereldwijd", aldus het Witte Huis.
Artikel NextGov

VS: Ministerie waarschuwt voor economische risico’s cryptovaluta

De Financial Stability Oversight Council van het Amerikaanse ministerie van Financiën pleit voor wetgeving rondom cryptovaluta. Op verzoek van een uitvoerend bevel van het Witte Huis eerder dit jaar bracht het departement de economische impact van cryptovaluta in kaart. Volgens het rapport groeit de Amerikaanse deelname aan de cryptomarkt gestaag. "Cryptovaluta-activiteiten kunnen risico's opleveren voor de stabiliteit van het Amerikaanse financiële systeem als hun onderlinge verbindingen met het traditionele financiële systeem - of hun algehele schaal - zouden groeien, zonder passende regelgeving", waarschuwt het rapport. Het rapport pleit voor het ontwikkelen van regelgeving, handhaving en toezicht.
Artikel NextGov
Publicatie Financial Stability Oversight Council

EU en VS gaan Afrika ondersteunen bij duurzame energie

De Europese Unie en de VS slaan de handen ineen om Afrika (sub-Sahara) te ondersteunen bij de transitie naar duurzame energie. Zo zullen de Afrikaanse landen ondersteund worden bij het optimaal benutten van het potentieel aan hernieuwbare energie. Ook moet de lokale toegang tot dergelijke energiebronnen worden verbeterd.
Nieuwsbericht Europese Commissie Afrika