Beeld: ©AWTI

AWTI e-mail alert 13 oktober 2022

Universiteiten in Nederland ondersteunen het verdrag om de onderzoeksbeoordeling te herzien. De eerste Europese kwantumcomputers zullen komend jaar komen te staan in Tsjechië, Duitsland, Spanje, Frankrijk, Italië en Polen en vormen een Europees-breed netwerk. Universiteiten en umc’s streven naar het terugdringen van het aantal proefdieren in het academisch onderwijs en willen de aandacht voor proefdiervrije innovatie vergroten. Nederland en Duitsland gaan samenwerken in onderzoek rondom de energietransitie en Cellcius, die werkt aan warmtebatterijtechnologie voor energieopslag gebaseerd op zout en water heeft de Explorer Grant ontvangen van Bill Gates. Het kabinet wil volgend jaar van start met algoritmetoezichthouder. Dit en meer nieuws in de e-mail alert van vandaag.

De opvallendste berichten van de afgelopen week

Wetenschapsveld steunt herziening onderzoeksbeoordeling

Universiteiten in Nederland ondersteunen het verdrag om de onderzoeksbeoordeling te herzien. Dat hebben de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), KNAW, NWO, Universiteiten van Nederland (UNL) en de universiteiten laten weten. Het verdrag Agreement on Reforming Research Assessment werd eerder dit jaar vastgesteld door de Europese Commissie, Science Europe en de European University Association (EUA) en wordt door steeds meer partijen ondersteund. Volgens UNL is het verdrag in lijn met het programma erkennen en waarderen. Het moet het mogelijk maken om de impact van onderzoek te vergroten zonder dat dit leidt tot publicatiedruk. "Met deze overeenkomst geven wetenschapsorganisaties uit de hele wereld aan dat het noodzakelijk is om de evaluatie van publieke bekostigd wetenschappelijk onderzoek te hervormen. Daarmee zetten al deze organisaties stappen om de diversiteit van loopbanen in de academische wereld ook op een passende manier te beoordelen. Nu zijn wetenschappers zelf aan zet om deze overeenkomst te vertalen naar hun eigen werkomgeving, benoemingsadviescommissies en beoordelingscommissies", schrijft UNL.
Nieuwsbericht UNL
Nieuwsbericht KNAW

Eerste Europese kwantumcomputers verspreid

De eerste Europese kwantumcomputers zullen staan in Tsjechië, Duitsland, Spanje, Frankrijk, Italië en Polen, vormen zodoende een Europees-breed netwerk en zullen in de tweede helft van 2023 worden geleverd. Dat heeft de European High-Performance Computing Joint Undertaking afgelopen weekend bekendgemaakt. De kwantumcomputers zullen in bestaande supercomputers worden geïntegreerd. Academische onderzoekers uit heel Europa zullen gebruik kunnen maken van de computers. Volgens de Europese Commissie moet het met dergelijke supercomputers mogelijk worden om veel sneller grote complexe uitdagingen aan te pakken, zoals in de gezondheidszorg, logistiek, klimaatverandering en energiegebruik. Eurocommissaris Margrethe Vestager spreekt van "een schoolvoorbeeld van een echt Europees project".
Nieuwsbericht Europese Commissie

Biden presenteert kader voor AI

Het Witte Huis heeft op 4 oktober een nieuw nationaal kader voor het ontwerp en gebruik van AI gepresenteerd. Het kader bestaat uit vijf leidende principes bij de ontwikkeling van AI-technologieën namelijk: (1) het creëren van veilige en effectieve systemen, (2) data privacy, (3) bescherming tegen discriminatie door algoritmen, (4) meldingen en uitleg voor gebruikers en (5) menselijke alternatieven. "Deze blauwdruk biedt voorbeelden en concrete stappen die technologen, bedrijven, overheden, het maatschappelijk middenveld en gemeenschappen kunnen nemen om deze belangrijke burgerrechtenbescherming in de beleidspraktijk of technologisch ontwerp in te bouwen”, aldus een woordvoerder van het Witte Huis. Het kader is slechts een handleiding voor ontwikkelaars en gebruikers, maar moet wel de basis vormen van toekomstige wetgeving. Denktank ITIF is sceptisch en ziet liever uitbreiding van bestaande wetten tegen discriminatie en onwettig toezicht, in plaats van afzonderlijke wetgeving. Daarnaast is ITIF kritisch op het bestempelen van AI als ‘een van de grote uitdagingen voor de democratie’.
Artikel NextGov
Publicatie ITIF
Artikel Washington Post
Nieuwsbericht ScienceBusiness

Nieuws en achtergronden uit Nederland

Kabinet presenteert Nederlandse Cybersecuritystrategie 2022-2028

Het kabinet wil de verantwoordelijkheid voor cyberveiligheid verplaatsen van individuen naar overheden en sectoren. Ook moet er één centrale cyberautoriteit worden opgezet: het nationale Cyber Security Incident Response Team. Dit staat in de door het kabinet gepresenteerde Nederlandse Cybersecuritystrategie (NLCS) 2022-2028 en het bijbehorende actieplan 2022-2023. Verder wil het kabinet investeren in ICT-specialisten en inzicht krijgen in de herkomst van cyberdreigingen. "Nederland is een van de meest gedigitaliseerde landen ter wereld. We werken digitaal, winkelen digitaal en ontmoeten elkaar digitaal. Digitale systemen vormen het ‘zenuwstelsel’ van onze maatschappij. Daarom moeten we deze systemen beschermen en zorgen dat we voorbereid zijn als er toch iets mis gaat", aldus Minister Yeşilgöz.
Kamerbrief minister Yeşilgöz
Document: Nederlandse Cybersecuritystrategie 2022-2028
Persbericht Rijksoverheid
Document: Actieplan Nederlandse Cybersecuritystrategie 2022-2028
 

Universiteiten en umc’s presenteren streefbeeld proefdiervrije innovatie

De Universiteiten van Nederland (UNL) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) hebben een streefbeeld gepresenteerd om het aantal proefdieren voor academisch onderwijs terug te dringen en de aandacht voor proefdiervrije innovatie te vergroten. Het streefbeeld bevat onder andere aanbevelingen voor beleidsmaatregelen en de streefdoelen voor de komende tien jaar.
Nieuwsbericht UNL
Streefbeeld proefdiervrije innovatie in het academisch onderwijs

Remkes wijst op innovatie als oplossing voor stikstofprobleem

Bemiddelaar in het stikstofdossier Johan Remkes pleit voor het opzetten van een gericht innovatieprogramma, omdat innovatie volgens hem "een serieuze oplossing" op de langere termijn voor het stikstofprobleem kan zijn. Volgens hem gebeurt er al veel, maar zou het Rijk meer regie kunnen nemen. Bijvoorbeeld met betrekking tot het ontwikkelen, verspreiden en in gebruik nemen van nieuwe technieken. “Het moet daarbij gaan om bewezen vernieuwingen die juridisch houdbaar zijn en een bijdrage leveren aan oplossingen voor de integrale problematiek, zonder dat dit leidt tot ongewenste verindustrialisering van de sector”, schrijft hij. Ook gedegen meting en certificering zijn volgens hem belangrijke onderdelen van innovatie. Remkes stelt voor om in dit kader als eerste stap sector, innoverende bedrijven en overheid bij elkaar te brengen.
Rapport Remkes

Nationaal Onderwijslab AI geopend

Op 6 oktober is het Nationaal Onderwijslab AI (NOLAI) geopend met als doel om scholen, wetenschappers en het bedrijfsleven samen te laten werken aan digitale onderwijsinnovaties met AI. Verder wordt er onderzoek gedaan naar de pedagogische, maatschappelijke, ethische en sociale consequenties van intelligente digitale onderwijsinnovaties. NOLAI is gevestigd aan de Radboud Universiteit en heeft 80 miljoen euro aan publieke financiering uit het Nationaal Groeifonds ontvangen voor een periode van tien jaar.
Nieuwsbericht Radboud Universiteit

Beleid omtrent autonome wapens zorgt voor discussie binnen coalitie

De coalitie is verdeeld over het beleid omtrent autonome wapens, blijkt uit het commissiedebat afgelopen week. D66 waarschuwt dat een ‘stille revolutie’ plaatsvindt, waarbij de mens steeds minder zeggenschap krijgt over de precieze inzet van wapens en geweld. Tegelijkertijd zijn de VVD en het CDA van mening dat het naïef is om als Nederland internationaal voorop te willen lopen met het verbannen van killerrobots of semi-autonome wapens, terwijl landen als China en Rusland zich niet aan verdragen houden. Minister Hoekstra kan zich niet vinden in de kritiek van D66 op het beleid. Volgens hem zet het kabinet wel degelijk in op het uiteindelijk wereldwijd verbieden van dit soort wapens. Minister Ollongren stond in haar bijdrage, na vragen van het CDA, stil bij de mogelijkheden die de ontwikkeling van (semi)autonome systemen biedt. "Neem bijvoorbeeld zeemijnenbestrijding: een mijn is een behoorlijke autonoom ding, hij denkt alleen helemaal niet na, maar het doet wel iets zonder dat er een mens aan te pas komt. Dus als je dat kunt bestrijden met een semi-automatisch systeem heeft dat grote voordelen", aldus Ollongren.
Videoregistratie debat

Adriaansens nog niet tevreden over bewustzijn digitale veiligheid

Het gemiddelde bewustzijn van consumenten en bedrijven in Nederland over digitale veiligheid is omhoog gegaan. Een kwart van het kleine mkb onderneemt echter geen acties om digitaal veilig te zijn, concludeert het jaarlijkse onderzoek Alert Online 2022 in opdracht van het ministerie van EZK. Verder blijkt dat een grote meerderheid (69% van de consumenten en 56% van de bedrijven) geen melding of aangifte van cyberaanvallen- of criminaliteit doet.. Minister Adriaansens is positief over de stijging in bewustzijn van digitale veiligheid en de bereidheid tot beveiligingsmaatregelen, maar noemt dit niet voldoende. "Het gaat er om dat we óók alerter zijn. Dus ik roep consumenten en bedrijven op om vaker online risico’s te melden en zeker het kleine mkb om digitale veiligheid een dagelijks onderdeel te laten zijn van hun ondernemerschap", aldus Adriaansens.
Persbericht minister Adriaansens
Publicatie Alert Online 2022

Onderzoek: Nederland uitzondering in EU want geen verplicht vak informatica

Nederland is een van de weinige landen waar informatica geen verplicht vak is binnen het funderend onderwijs Dit is een van de uitkomsten van een onderzoek van Eurydice (kennisorgaan van de EU op het gebied van onderwijsstelsels) waar Neth-Er over schrijft. Ook zijn er in Nederland geen leerdoelen voor informatica vastgesteld. Terwijl het vak informatica volgens de onderzoekers juist nodig is om vroeg te werken aan digitale vaardigheden, zoals programmeren en algoritmes. Minister Wiersma heeft in zijn Masterplan basisvaardigheden recent wel digitale vaardigheden als prioriteit aangemerkt voor de curriculumherziening.
Artikel Neth-Er
Rapport Eurydice

Rathenau: Meer bèta-studenten en personeel

Door de toegenomen aandacht en middelen voor bèta- en techniekwetenschap zijn de aantallen studenten en personeel toegenomen. Dat concludeert het Rathenau Instituut in een factsheet. Wel is het relatieve aandeel vrouwen er nog steeds laag. Ook is het relatieve aandeel publicaties gedaald door de toename van het aantal Chinese publicaties.
Nieuwsbericht Rathenau Instituut
Factsheet Rathenau Instituut

Dijkgraaf start pilot 'slimmer collegejaar' om werkdruk te verlagen

Minister Dijkgraaf heeft verschillende pilots voor een ‘slimmer collegejaar’ aangekondigd om studenten, docenten en onderzoekers meer rust en ruimte te bieden. Het doel is om bestaande onderwijsactiviteiten slimmer in te richten en het aantal onderwijs- en/of tentamenweken terug te brengen. "Op dit moment is de balans tussen onderzoek en onderwijzende taken zoek. Met deze pilots wil ik samen met universiteiten en hogescholen proberen hen meer rust en ruimte te bieden. Ik wil zo werken aan een hoger onderwijsstelsel met meer vrije ruimte om te ademen", aldus Dijkgraaf. De minister roept met name universiteiten op om deel te nemen aan de pilots.
Persbericht minister Dijkgraaf

Nederland en Duitsland presenteren onderzoekssamenwerking energietransitie

Nederland en Duitsland hebben afgelopen week een onderzoekssamenwerking rondom de energietransitie aangekondigd. Dat meldt de NWO. Het programma richt zich op groene waterstof en groene elektronen, zo maakten minister Adriaansens en haar Duitse collega van Onderwijs en Onderzoek Stark-Watzinger vorige week bekend tijdens de Dutch-German Climate Consultations. Volgens de NWO hebben de landen elkaar veel te bieden. Zo bezit Duitsland de onderzoeksinfrastructuur met bijbehorende faciliteiten, Nederland heeft de kennisbasis en ervaring.
Nieuwsbericht NWO

Explorer Grant voor Cellcius

Cellcius, een spin-off van TNO en de TU Eindhoven, heeft een Explorer Grant ontvangen van Breakthrough Energy, een door Bill Gates opgerichte private investeringscoalitie. Breaktrough Energy heeft als doel om de energietransitie te versnellen, de Explorer Grant financiert één jaar aan onderzoek en ontwikkeling. Cellcius werkt aan warmtebatterijtechnologie voor energieopslag gebaseerd op zout en water. “Deze toekenning in een wereldwijde concurrentie is een fantastische bevestiging van het potentieel dat onze Nederlandse innovatie heeft om snel bij te dragen aan de mondiale CO2 reductie. De prijs geeft een grote versnelling aan de stappen naar een marktrijp product en het ontsluiten van duurzame warmte en koude voor iedereen”, aldus Olaf Adan, hoogleraar bij TU/e en principal scientist bij TNO.
Nieuwsbericht TNO

Eerste end-to-end pilot afvang CO2 op tanker van start

Afgelopen week is het project REMARCCABLE van start gegaan, zo laat TNO weten. In het tweejarige project wordt door diverse partijen gewerkt aan onderzoek naar het afvangen van CO2 aan boord van schepen. Volgens TNO is het 's werelds eerste end-to-end pilot voor het afvangen van CO2. De pilot wordt uitgevoerd aan boord van een Stena Bulk-medium range (MR) tanker.
Nieuwsbericht TNO

TNO versterkt toegepast AI onderzoek

TNO gaat de komende vier jaar het toegepaste onderzoek in AI versterken, blijkt uit een aankondiging van Frans van Ette, programmadirecteur voor toegepaste AI bij TNO, tijdens de Appl.ai Splash op 6 oktober. TNO gaat zich onder andere richten op de verbetering van AI-systemen tijdens hun levensduur. “Het bijzondere van dergelijke systemen is dat ze leren van de data waarmee ze worden gevoed. Systemen zijn adaptief te maken. Onderzocht wordt hoe je dat het beste kunt doen”, aldus Van Ette in een voorgesprek met Computable. Verder roept Van Ette de Nederlandse AI-gemeenschap op om opener te communiceren en leerervaringen vaker te delen.
Artikel Computable

Kabinet wil volgend jaar van start met algoritmetoezichthouder

Staatssecretaris Van Huffelen wil volgend jaar van start met de oprichting van de eerder aangekondigde algoritmetoezichthouder. Dat laat ze weten in een Kamerbrief over beleid rondom algoritmen. Momenteel worden er gesprekken gevoerd met de Autoriteit Persoonsgegevens en andere toezichthouders om te bezien wie welke taken krijgt. In een andere brief gaat Van Huffelen in op een Rathenau-advies over de bescherming van mensenrechten bij gebruik van algoritmen. "We hebben de plicht om grondrechten en publieke waarden – in het bijzonder veiligheid, democratie, transparantie, zelfbeschikking, non-discriminatie, participatie, privacy en inclusiviteit – te beschermen en de taak om de kansen van de digitale transitie te verzilveren door een innovatief en gelijk economisch speelveld te creëren: met eerlijke concurrentie, consumentenbescherming en brede maatschappelijke samenwerking", aldus Van Huffelen. Verder kondigt zij een implementatiekader aan dat overheidsorganisaties helpt bij het inzetten van algoritmes De nadere uitwerking van de ambities wordt verwacht in de werkagenda Digitalisering in oktober of november.
Kamerbrief staatssecretaris Van Huffelen: Publieke controle op algoritmen
Kamerbrief staatssecretaris Van Huffelen: Reactie op Rathenau-advies

Onderzoekskwaliteit hogescholen toegenomen

De kwaliteit van praktijkgericht onderzoek is toegenomen, maar kan verder verbeterd worden, stellen Mariska van der Giessen (NHL Stenden) en Inez Meurs (Regieorgaan SIA) in een interview met ScienceGuide. Van der Giessen pleit ervoor iedereen rond het onderwijs op een hogeschool in een onderzoekende houding te krijgen om een volgende kwaliteitsslag te maken. “Bij het onderwijs op een hogeschool hoort kritisch denken, en kritisch denken is de eerste stap naar een onderzoekende houding. Om een student dat te laten leren, moet een docent dat voordoen”, aldus Van der Giessen.
Artikel ScienceGuide

Kabinet reageert op WRR-rapport AI

Minister Adriaansens onderschrijft dat AI geen "gewone technologie is maar een systeemtechnologie met fundamentele en brede impact op de economie en maatschappij", blijkt uit de kabinetsreactie op het in 2021 verschenen rapport 'Opgave AI. De nieuwe systeemtechnologie' van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). "Zoals de WRR aangeeft heeft AI ook invloed op onze burgerrechten, de rechtstaat en publieke waarden, waaronder veiligheid en gezondheid, autonomie en vrijheid, rechtvaardigheid en inclusie. Het is belangrijk om hierbij op te merken dat het niet alleen om negatieve invloed gaat. Het AI-beleid draait om het vergroten van vertrouwen in AI-systemen en het optimaliseren van kansen. AI als technologie ondersteunt ook onze welvaart, de borging van publieke waarden en draagt bij aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken", aldus Adriaansens. In de kabinetsreactie gaat Adriaansens verder in op de aanbevelingen van de WRR, waaronder de ontwikkeling van AI-wijsheid bij het brede publiek en het actief sturen via wetgeving op ontwikkelingen rondom surveillance en dataverzameling en geeft aan welke maatregelen het kabinet neemt om hieraan invulling te geven.
Kamerbrief minister Adriaansens

Nieuws en achtergronden uit Europa

Europese universitaire allianties waarschuwen voor nationale onderwijshervormingen

Transnationale Europese universiteitenkoepels waarschuwen de Europese Commissie dat nationale onderwijshervormingen Europese ambities in de weg zitten. “Het opzetten van nieuwe allianties leidt misschien niet tot de gewenste resultaten als er geen beweging is vanuit de lidstaten om deze barrières weg te nemen. We hebben meer top-down wetgevingsinitiatieven nodig om deze barrières te verminderen”, aldus Laura Keustermans, senior beleidsmedewerker bij de League of European Research Universities (LERU). Verder roepen zij op om duurzame ondersteuning op lange termijn te bieden, als reactie op de aanvullende investering van 384 miljoen euro om bestaande koepels te ondersteunen en nieuwe koepels op te richten.
Artikel Science Business

Amerikaanse impuls voor kernenergie biedt kansen voor samenwerking met EU

De hernieuwde Amerikaanse interesse in kernenergie biedt kansen om onderzoeks- en innovatiesamenwerking met de EU aan te jagen, schrijft Science Business in een artikel. De in augustus ondertekende US Inflation Reduction Act bevat aanzienlijke belastingvoordelen voor de nucleaire industrie, met als doel om de industrie aantrekkelijker te maken voor investeringen. In het artikel worden mogelijke samenwerkingen besproken op het gebied van conversietechnologie voor uraniumverrijking en de bouw van een veelzijdige testreactor.
Artikel Science Business

Pandemieautoriteit: ​​Coronapandemie toont tekortkomingen in onderzoeksfinanciering aan

COVID-19 heeft laten zien dat er wereldwijd sprake is van onderfinanciering in paraatheids- en preventieactiviteiten, aldus Wolfgang Philipp, waarnemend directeur van de nieuwe Europese Health Emergency Preparedness and Response Authority tijdens een evenement over de mondiale volksgezondheid. Philipp vindt de onderfinanciering “absoluut moet worden gecorrigeerd”. In een artikel op Science Business wordt verslag gedaan van het evenement waar diverse experts en bestuurders pleiten voor een nieuwe benadering van onderzoek en innovatie op het gebied van infectieziekten.
Nieuwsbericht Science Business

Positieve signalen voor Europees innovatiesysteem

De Europese markt voor technologiestartups wordt sterker, aldus voorzitter van de European Innovation Council Mark Ferguson in zijn bijdrage op de Europese onderzoeks- en innovatiedagen. Volgens Ferguson is een positief signaal dat Amerikaanse investeerders steeds vaker meer geld verdienen aan investeringen in hightech startups in de EU dan in die van de VS, wat risicomijdende Europese investeerders zou moeten aanmoedigen. Verder pleit Ferguson voor een sterkere samenhang tussen de Europese programma’s: van wetenschap gefinancierd door de European Research Council, naar translationele projecten met steun van het European Institute of Technology tot commercialisering en opschaling door startups met steun van de European Innovation Council.
Artikel Science Business

EURACTIV: Steun voor verbod biometrische herkenningssystemen

In het Europees Parlement lijkt steun voor een breed verbod op biometrische herkenningssystemen. Dat blijkt uit het verslag van EURACTIV. Afgelopen week was het eerste politieke debat over de gevoelige onderdelen van de AI Act en in het bijzonder over biometrische herkenningssystemen en de reikwijdte van de AI-wetgeving. Na kritiek van maatschappelijke organisaties is het conceptvoorstel her en der aangescherpt ten faveure van de privacy. Het artikel verbiedt nu "het op de markt brengen of op de markt aanbieden, in gebruik nemen of gebruiken van biometrische identificatiesystemen op afstand die worden of kunnen worden gebruikt in openbaar of particulier toegankelijke ruimtes, zowel offline als online. Volgens EURACTIV is voor een dergelijk verbod brede steun in het Europees Parlement.
Artikel EURACTIV
Artikel EURACTIV

Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld

IMF waarschuwt voor toenemende kosten energietransitie

De overgang naar een groenere toekomst wordt duurder naarmate landen langer wachten, concludeert het IMF in de meest recente World Economic Outlook. Het IMF schat dat de kosten van verschillende klimaatmitigatieregelen beperkt zijn indien ze op de juiste manier gefaseerd worden ingevoerd in de komende acht jaar. Tegelijkertijd waarschuwt het IMF voor grotere macro-economische kosten in termen van verloren productie en hogere inflatie bij uitstel of verkeerde uitrol van maatregelen.
Artikel IMF Blog
Publicatie IMF

ITIF: Reguleren online marktplaatsen slecht voor innovatie en consument

Het reguleren van online marktplaatsen werkt innovatie tegen en is niet in het belang van consumenten. Dat schrijft de Amerikaanse denktank ITIF na een historisch onderzoek. "De zich herhalende cyclus is dat innovatieve nieuwe spelers de gevestigde orde hebben verstoord met nieuwe technologieën en bedrijfsmodellen die consumenten aantrekken met keuze, gemak, lage prijzen en andere voordelen, terwijl ze de marktaandelen van eerdere gevestigde bedrijven uithollen. Die gevestigde exploitanten nemen vervolgens wraak door populistische steun te krijgen voor regelgevend ingrijpen", zo valt te lezen.
Publicatie ITIF

Scenariovoorspeller klimaatverandering in de stad op basis AI

Techplatform Climate Alpha heeft een ‘scenariovoorspeller’ gelanceerd die door de inzet van algoritmen de mogelijke effecten van klimaatverandering op steden in kaart brengt. “Mijn overtuiging is dat we deze technologie moeten gebruiken om die locaties te identificeren die voldoen aan de criteria voor leefbaarheid: betaalbaarheid, ruimte, lagere kosten, het bouwen van nul-energiewoningen, een hoog aandeel hernieuwbare energie in het net, schone lucht en de nabijheid van bepaalde infrastructuur en om de nederzetting van de toekomst te 'pre-designen’”, aldus Parag Khanna, CEO van Climate Alpha in een interview met Fast Company.
Artikel Fast Company

Biden kondigt nieuw US-EU Data Privacy Framework aan

President Biden heeft een uitvoerend bevel ondertekend voor een nieuw US-EU Data Privacy Framework met aanvullende waarborgen voor de toegang van Amerikaanse inlichtingendiensten tot Europese persoonsgegevens. In maart dit jaar kondigden Biden en voorzitter van de Europese Commissie Von der Leyen al een politiek principeakkoord aan, twee eerdere versies van het Framework werden ongeldig verklaard door het Europese Hof van Justitie (HvJ-EU). Europese critici maken zich nog steeds zorgen over het nieuwe voorstel. "De EU en de VS zijn het nu eens over het gebruik van het woord ‘proportioneel’, maar lijken het oneens te zijn over de betekenis ervan. Uiteindelijk zal de definitie van het HvJ-EU prevaleren - waarschijnlijk zal elk EU-besluit opnieuw worden vernietigd. De Europese Commissie knijpt opnieuw een oogje dicht voor de Amerikaanse wet om het bespioneren van Europeanen mogelijk te maken", aldus Max Schrems, de privacyadvocaat die eerder vergelijkbare rechtszaken tegen de Amerikaanse regelgeving initieerde.
Artikel EURACTIV
Artikel NextGov
Artikel CEPA
Publicatie Witte Huis

Amerikaanse exportmaatregelen tegen Chinese halfgeleiderindustrie

Het Witte Huis richt zich met nieuwe exportmaatregelen op de Chinese halfgeleiderindustrie, aldus een artikel van persbureau Reuters. De maatregelen verbieden onder andere de export van bepaalde halfgeleiderchips die wereldwijd alleen met Amerikaanse apparatuur worden gemaakt en zijn bedoeld om de technologische en militaire vooruitgang van China te vertragen. De maatregelen zijn een vervolg op eerdere exportrestricties voor enkele grote Amerikaanse bedrijven.
Persbericht Reuters
Artikel AG Connect

Witboek voor een nieuw type universiteit in de VS

Vijf professoren van MIT hebben een witboek ‘Ideas For Designing An Affordable New Educational Institution’ gepubliceerd met een raamwerk voor een nieuw type universiteit. De aanleiding voor het rapport is het beperkt aantal typen hoger onderwijsinstelling in de VS en de recente ontwikkelingen in digitalisering van het hoger onderwijs als gevolg van de Coronapandemie. In het witboek brengen de professoren in kaart hoe een nieuw universiteitsmodel eruit zou zien als het in 2022 was ontworpen, met onder andere ideeën over flexibelere bachelordiploma’s met ‘stackable credentials’, een combinatie van online onderwijsmateriaal, samenwerking met werkgevers en het behoud van persoonlijk onderwijs en de uitwisseling van (online) cursusmateriaal tussen universiteiten.
Artikel EdSurge
Publicatie MIT

Denktank: strategie voor AI-concurrentie met China

De concurrentiestrijd tussen de VS en China in AI en andere opkomende technologieën creëert een rimpeleffect dat verder gaat dan het digitale domein, schrijft denktank Brookings in een nieuwe publicatie. Volgens de denktank staan de waarden van een vrije en open samenleving, economische voordelen en een voorsprong op het gebied van nationale veiligheid op het spel. Brookings pleit voor het aanjagen van samenwerking tussen gelijkgestemde democratische landen én de particuliere sector. Daarnaast wordt er beleidsadvies gegeven op enkele relevante beleidsterreinen: normen en standaarden; onderzoek en ontwikkeling; en handels- investerings- en industriebeleid.
Publicatie Brookings

UKRI presenteert internationaal strategisch kader

UK Research and Innovation (UKRI) heeft een nieuw internationaal strategisch kader gepresenteerd. Het doel van het kader is om binnen de bestaande financiering meer internationale samenwerkingsverbanden aan te gaan en de schaal van huidige samenwerkingsverbanden te vergroten. UKRI kondigt aan onder andere in te zetten op het stimuleren van internationaal co-onderzoekersbeleid, gezamenlijke deelname aan onderzoeksoproepen en het aangaan van strategische internationale partnerschappen voor de langere termijn.
Nieuwsbericht UKRI