Beeld: ©AWTI

AWTI e-mail alert 13 januari 2022

De AWTI wenst u een inspirerend, voorspoedig en bovenal gezond jaar toe. Dit is de eerste AWTI e-mail alert van 2022, vol met interessante berichten over de afgelopen drie weken. Deze week is er veel aandacht voor de kansen en uitdagingen van de digitale transformatie waar we middenin zitten.

Bericht van de AWTI

AWTI verzorgt technische briefing voor Tweede Kamer over advies ‘Kansen pakken met kennis’

Donderdag 13 januari om 13:00 uur geven AWTI-raadsleden Sjoukje Heimovaara en Ellen Moors een toelichting op het recente AWTI-advies ‘Kansen pakken met kennis. Hoe onderzoekers en ondernemers elkaar beter vinden’ bij de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat. In het advies beschrijft de AWTI hoe het in Nederland gesteld is met de kennisuitwisseling tussen kennisinstellingen en ondernemers stokt en geeft de raad aanbevelingen hoe dit verder verbeterd kan worden.
Volg de technische briefing hier vanaf 13:00 u.
AWTI-advies ‘Kansen pakken met kennis’

De opvallendste berichten van afgelopen week


Coalitieakkoord: 5 miljard voor ongebonden onderzoek

Het nieuwe kabinet wil met een fonds van 5 miljard voor ongebonden onderzoek - uitgesmeerd over tien jaar - de wetenschap een serieuze impuls geven. Verder wil het kabinet van open science de norm maken, maar zonder daarbij de nationale veiligheid in gevaar te brengen. Ook moet de bekostiging van de universiteiten voorspelbaarder worden en komt er een betere balans tussen de eerste en tweede geldstroom. Daarnaast komt er een wetenschappelijke adviesraad voor het klimaatbeleid en wordt het Nationaal Groeifonds voortgezet voor investeringen in kennisontwikkeling, onderzoek, ontwikkeling en innovatie. Het missiegedreven innovatiebeleid wordt gericht op de drie grote transities: klimaat en energie, digitalisering en sleuteltechnologieën, en de circulaire economie. Tot slot wordt extra geïnvesteerd in onderzoek en innovatie van klimaatneutrale technologie.
Coalitieakkoord 2021 – 2025


Internationaal debat over intellectueel eigendom AI-gegenereerde uitvindingen

De vraag of kunstmatige intelligentie het eigendom kan claimen van uitvindingen leidt internationaal tot debat. Het patentenbureau in het VK is een consultatie gestart om de vraag of AI-gegenereerde uitvindingen moeten worden beschermd. En zo ja, hoe? "We moeten ervoor zorgen dat de wet gelijke tred houdt en geschikt is om creativiteit en innovatie te stimuleren", aldus het Intellectual Property Office (IPO). Het Europese patentenbureau (EPO) heeft kort voor kerst laten weten dat alleen een mens uitvinder kan zijn.
Uitspraak EPO
Artikel Raconteur


McKinsey: Bedrijfsleven moet zich voorbereiden op komst kwantumtechnologie

Het bedrijfsleven moet zich voorbereiden op de mogelijkheden die kwantumcomputing zullen gaan bieden. De ontwikkelingen rond deze nieuwe techniek gaan immers snel, schrijft McKinsey in een advies. Het rapport werkt de eerste mogelijke verdienmodellen van de kwantumtechniek uit op basis van gesprekken met 47 experts. Volgens hen is er nog veel discussie gaande over de concrete mogelijkheden, maar wordt wel verwacht dat quantumtechniek vanaf 2030 levensvatbaar is, ook vanwege de enorme investeringen. Zakelijke leiders kunnen daarom nu al niet meer als toeschouwer aan de kant blijven staan, aldus McKinsey.
Analyse McKinsey

Nieuws en achtergronden uit Nederland


Positieve reacties uit onderwijs- en wetenschapsveld

Vanuit het onderwijs- en wetenschapsveld wordt over het algemeen positief gereageerd op het nieuwe coalitieakkoord. De onderwijsorganisaties die verenigd zijn in de actiegroep Normaal Academisch Peil (Oa met Universiteiten van Nederland, WOinActie, de Jonge Akademie en het Promovendi Netwerk Nederland) reageren verheugd, net als de vijf organisaties voor toegepast onderzoek (Deltares, MARIN, NLR, TNO en WUR (verenigd in TO2)). De partijen verenigd in Normaal Academisch Peil vragen de nieuwe minister van OCW Robbert Dijkgraaf te zorgen dat het extra geld “zonder omwegen terecht komt waar dit het hardst nodig is: bij de medewerkers en de studenten in het academisch onderwijs’. Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen heeft meer reserves. "Voor het hbo biedt het coalitieakkoord nog weinig houvast. Er moet nog veel worden uitgewerkt en onderbouwd. Zo is  onduidelijk wat de precieze investeringsambities zijn op het gebied van praktijkgericht onderzoek in het hbo”. WOinActie gaf de minister nog drie principes mee voor besteding van de extra miljarden: “vergoed het geleverde werk, investeer in onderwijsgerelateerd onderzoek en verwerp het dogma van hypercompetitie”.
Nieuwsbericht Normaal Academisch Peil
Nieuwsberich TNO
Nieuwsbericht Vereniging Hogescholen
Artikel ScienceGuide


Digitale paragraaf coalitieakkoord goed ontvangen

Ook met betrekking tot de digitale paragraaf wordt er vanuit de IT-sector positief gereageerd. "Dat het kabinet de uitwassen van Big Tech (datamacht en desinformatie) gaat aanpakken is positief. Vooral met de Algoritmewaakhond ben ik blij", aldus oud-D66-Kamerlid Kees Verhoeven, die zich altijd hard maakte voor een scherpere focus op digitalisering in de politiek. Ook NLDigital is positief. “De lat lag niet hoog, maar we mogen wel vaststellen dat het nieuwe coalitieakkoord meer digitalisering bevat dan eerdere akkoorden”, zo valt te lezen in een eerste reactie. Waag is echter kritischer. “Waag was verheugd te lezen dat er een toezichthouder wordt ingericht voor algoritmes. Maar als deze pas in 2026 op volle sterkte is maken we ons zorgen dat dat ‘too little, too late’ zal zijn”, schrijven zij.
LinkedIn-artikel Kees Verhoeven
Nieuwsbericht Waag
Nieuwsbericht NLDigital


Verheugde reacties op Robbert Dijkgraaf als minister

De aanstelling van Robbert Dijkgraaf als minister van Onderwijs (belast met hoger onderwijs en wetenschap) zorgde afgelopen week voor een zindering in de sector. Dijkgraaf geniet groot aanzien en is bovendien in staat een boodschap aan een breed publiek duidelijk te maken.
Nieuwsartikel HOP Utoday


TNO en Universiteit Twente kondigen samenwerking aan

Kort voor kerst hebben TNO en de Universiteit Twente een samenwerking aangekondigd op het terrein van robotica, cybersecurity en diagnostiek. Met de samenwerking wil TNO nadrukkelijker aanwezig zijn in het Twentse ecoysysteem.
Nieuwsartikel TNO


Opinie: Geef patenten op medicijnen vrij in strijd tegen corona

Mensenrechten gaan voor op recht op intellectueel eigendom en dus moeten de patenten op essentiële medicijnen waaronder ook vaccins worden opgeheven om de coronacrisis mondiaal te bestrijden. Daarvoor pleiten veldepidemioloog Amrish Baidjoe en associate professor rechtswetenschap Sharifah Sekalala in een opinieartikel op de site van de NWO. Volgens hen zitten de patenten een structurele aanpak van de crisis in de weg. "Hoe meer collectieve hersenkracht er aan het werk is, hoe groter de kans is dat we sneller oplossingen vinden voor huidige en toekomstige gezondheidscrises", aldus Baidjoe.
Nieuwsbericht NWO


Den Haag ontvangt World Smart City Award

LivingLab Scheveningen heeft een World Smart City Award gewonnen in de categorie energie en milieu. In de laatste ronde won Den Haag het van New York en de Turkse stad Konya. Het LivingLab geldt als proeftuin voor slimme digitale vindingen om maatschappelijke problemen op te lossen, bijvoorbeeld door de inzet van afvalrobots en een digitaal bord om de kwaliteit van zeewater af te kunnen lezen. Op Cities Today werden diverse beleidsvormgevers op het terrein van smart cities aan het woord gelaten over hun spannendste projecten voor 2022. Ook was er ruimte om terug te blikken op 2021.
Nieuwsbericht Smartcityhub
Artikel Cities-today


Adviescommissie moet uitrol 5G vlottrekken

De adviescommissie die een oplossing moet gaan vinden in de problematiek rondom de 3,5 GHz frequentieband en de veiling is kort voor kerst van start gegaan. De commissie wordt geleid door oud-president van Philips Hans de Jong. Het kabinet zette eerder dit jaar definitief een streep door de uitrol van het snelle 5G per 1 september 2022. De uitrol loopt vertraging op doordat Inmarsat op dezelfde frequentie actief is. De hoop is dat er uiterlijk 1 mei een advies ligt.
Persbericht


AIVD gaat onderzoek naar cyberdreiging intensiveren

De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) zal het onderzoek naar cyberdreiging volgend jaar intensiveren “om zicht te krijgen op dergelijke aanvallen, deze waar mogelijk te mitigeren en anderen handelingsperspectief te bieden”. Dit schreef demissionair minister Ollongren van Binnenlandse Zaken aan de Kamer naar aanleiding van het jaarplan van de AIVD. Het gaat dan om onderzoek naar landen met een offensief cyberprogramma gericht tegen Nederland en Nederlandse belangen. In de brief wordt tevens gemeld dat op dit moment nog onderzocht wordt hoe de knelpunten van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 kunnen worden opgelost. Uit een evaluatie is gebleken dat het wettelijk kader niet voldoende aansluit op de technologisch complexe en dynamische inlichtingenpraktijk.
Kamerbrief


OVV: Grote stappen nodig om cyberveiligheid op orde te krijgen

Er moeten grote stappen worden gezet om de cyberveiligheid op orde te krijgen. Dit is een van de conclusies van het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) naar de ‘kwetsbaarheid’ in de software van Citrix, die eind 2019 zorgde voor wereldwijde datalekken. Een van de belangrijkste conclusies is dat alle potentiële slachtoffers van cyberaanvallen snel en doeltreffend moeten worden gewaarschuwd. Hoewel het Nationaal Cyber Security Center (NCSC) destijds meteen in actie kwam, werden alleen overheidsdiensten en vitale organisaties gewaarschuwd. Het kabinet moet nog reageren op de bevindingen, maar de Cyber Security Raad heeft al laten weten de conclusie te onderschrijven dat de overheid meer regie moet pakken. “Versnippering van verantwoordelijkheden staat nu een slagvaardig optreden in de weg”, aldus de Raad in een reactie.
Rapport
Nieuwsbericht Cyber Security Raad


Kabinet wil regie op plaatsing datacenters versterken

Het is noodzakelijk dat de overheid samen met medeoverheden regie gaat voeren over de vestiging van datacenters, en in het bijzonder hyperscale datacenters. Dit schrijft demissionair staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius van EZK  in een Kamerbrief, in navolging van wat al in het coalitieakkoord naar voren kwam: de landelijke regie en toelatingscriteria met betrekking tot (hyperscale) datacenters moet worden aangescherpt. Er bestaan al lang zorgen bij Kamerleden over de impact van datacenters.
Kamerbrief  


Kabinet dubt over rol digitale platforms bij verduurzaming

Het kabinet betwijfelt of digitale platforms als datacentra gereguleerd moeten worden om hun bijdrage af te kunnen dwingen in duurzaamheidsbeleid. Dat valt op te maken uit de Kamerbrief van demissionair staatssecretaris Van Weyenberg van Infrastructuur en Waterstaat naar aanleiding van het rapport Digitaal Duurzaam van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli), die digitale platforms als "alle combinaties van digitale infrastructuur bestaande uit internet, datacentra en technologische apparatuur die de uitwisseling van gegevens tussen verschillende partijen mogelijk maken" definieert. "Het advies van de Rli omvat veel aanknopingspunten voor een volgend kabinet om verdere beleidsinvulling te geven aan de relatie tussen digitalisering en duurzaamheid. Daarnaast zijn er verschillende elementen en aanbevelingen die om stevig ingrijpen in het vrije deel van de markt vragen, zoals op het niveau van platforms. Dat wringt mogelijk met andere (publieke) belangen, zoals vrijheid van ondernemerschap en vrije markt- en prijszetting", zo valt te lezen.
Kamerbrief
 

Kabinet werkt aan versterken kennis clouddiensten

Het kabinet werkt aan het versterken van de kennis bij het Rijk met betrekking tot clouddiensten. Ook wordt nog bekeken of de Nederlandse positie in het Gaia-X-project kan worden versterkt. Dat schrijft demissionair staatssecretaris Knops van BZK in de rapportage Strategische I-agenda Rijk 2019-2021. "In relatie tot eventuele deelname aan het Gaia-X project wordt onderzocht of, met het recent toetreden van een groot aantal leveranciers - waaronder Microsoft, Google, Amazon en Huawei - aan de behoefte aan ‘digitale soevereiniteit’ van de Nederlandse overheid voldoende inhoud kan worden gegeven. Voor samenwerking op het gebied van kennis, kunde en infrastructuur rond clouddiensten is de ontwikkeling van een rijksbrede strategie essentieel ", aldus Knops. Hij verwacht dat het cloudbeleid begin 2022 wordt vastgesteld.
Kamerbrief


Dialogic: OCW kan regie op onderzoek meer naar zich toetrekken

Volgens onderzoeksbureau Dialogic moet OCW een meer overkoepelende onderzoek- en wetenschapsvisie formuleren die duidelijk maakt hoe zij haar systeemverantwoordelijkheid -en dus sturingsfilosofie- wil invullen. Ook is gebleken dat er weinig evaluaties beschikbaar zijn van instrumenten op het terrein van onderzoeks- en wetenschapsbeleid. Daarom valt er niet echt een conclusie te trekken over de doeltreffendheid op totaalniveau. De demissionair minister van OCW Ingrid van Engelshoven laat het aan het volgende kabinet om stappen te zetten naar aanleiding van de evaluatie. Tegenover het HOP laat Bert Weckhuysen (KNAW) weten dat de overheid inderdaad meer de regie kan pakken. Hij wijst er wel op dat een goede balans nodig is tussen ongebonden en strategisch onderzoek en dat bij het ongebonden onderzoek is er geen sturing van bovenaf nodig. Maar bij strategisch onderzoek wel.
Rapport Dialogic 
Rapport Dialogic
Kamerbrief
Nieuwsbericht HOP - Utoday

Nieuws en achtergronden uit Europa


Experts: Discussie over platformeconomie zou breder gevoerd moeten worden

De discussie over de platformeconomie zou breder moeten worden gevoerd. Dat is een belangrijk kritiekpunt op de ontwerprichtlijn die de Europese Commissie heeft voorgesteld om werknemersrechten beter te verankeren en bovendien inzicht te geven in de werking van de onderliggende algoritmes. "Fundamentele vragen over werkgeluk en algoritmisch management blijven onbeantwoord. De Commissie gaat er vanuit dat een dienstverband wenselijk is, maar dat is maar de vraag", zegt platformexpert Martijn Arets op Zipconomy. Universitair hoofddocent arbeidsrecht Hanneke Bennaars (Universiteit van Amsterdam) deelt zijn opvatting. "Waarom wel extra regels voor Uber-chauffeurs en niet voor zzp’ers die via TCA werken? " In een artikel op Wired wordt nader ingegaan op het belang van transparantie over hoe de algoritmes werken. Dit inzicht kan de hele arbeidsmarkt eerlijker maken.
Artikel Zipconomy
Artikel Wired


EP steunt voorstel uitwerken idee platformcoöperaties

Het Europees Parlement (EP) heeft in december een advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) aangenomen om werk te maken van generieke regels voor digitale platforms waarbij de rechten van platformwerkers worden verankerd en tegelijkertijd innovatie wordt gestimuleerd. Een van de suggesties is de ontwikkeling van platformcoöperaties waar zowel werknemers als ondernemers zijn verenigd.
Artikel EESC


Erasmus+ ondersteunde ondanks coronacrisis in 2020 640.000 leerervaringen

Het Erasmus+-programma ondersteunde in 2020 bijna 640.000 leerervaringen, verstrekte financiering aan 20.400 projecten en 126.900 organisaties. Dit is vorige week bekendgemaakt in het jaarverslag. In 2020 bedroeg de totale begroting van Erasmus+ 3,78 miljard euro, 15% meer dan in 2019. In het hoger onderwijs hebben meer dan 323.000 studenten en 44.000 personeelsleden een onderwijsperiode in het buitenland doorgebracht.
Persbericht


Verzet tegen Israël bij Horizon Europe

Diverse Europarlementariërs keren zich tegen het toelaten van Israël tot het programma Horizon Europe. In een verklaring laat een groep van 60 EP'ers weten dat Israël alleen kan toetreden als het de mensenrechten respecteert en daar is volgens hen momenteel geen sprake van. De Europese Commissie heeft al laten weten de toelating van Israël niet te gaan tegenhouden. Wel zijn er restricties. Zo kunnen instellingen die zijn gevestigd in illegale nederzettingen niet meedoen.
Nieuwsbericht NethEr
Verklaring


Frankrijk maakt als EU-voorzitter speerpunt van technologische soevereiniteit

De Franse president Marcon wil het voorzitterschap van de Europese Unie gebruiken om stappen te zetten in het versterken van de Europese Unie in de mondiale technologiewedloop. In maart moet er een conferentie gepland worden waar een plan uit moet komen om de productie van innovatieve en strategisch gevoelige technologieën te kunnen versterken. In dezelfde maand volgt ook een conferentie over cybersecurity en defensietechnologie, eveneens om tot een gezamenlijke missie te komen. Volgens Macron is de EU te afhankelijk van China en de VS voor cruciale technologie.
Artikel Science|Business


EC investeert 673 miljoen euro in EU Missies

Eind december heeft de Europese Commissie (EC) bekendgemaakt het budget voor het Horizon Europe werkprogramma 2021-2022 toeneemt met 732 miljoen euro tot 15,4 miljard euro. Daarvan is 673 miljoen euro besteed voor de uitrol van 19 nieuwe calls voor de vijf EU Missies. De EU Missies hebben betrekking op klimaatverandering, kankerscreening, waterecosystemen, klimaatneutrale steden en bodemgezondheid.
Persbericht


Experts: Krachtige AI kan EU-regulering snel weer overbodig maken

Wetenschappers waarschuwen dat nieuwe vormen van kunstmatige intelligentie (AI), zogenoemde ‘foundation models’, de aangekondigde EU-regulering voor AI direct weer achterhaald kunnen maken. Deze nieuwe AI-systemen zijn zo krachtig dat ze als basis dienen voor veel applicaties die momenteel worden gebouwd, maar wel tekortkomingen kunnen bevatten die de EU juist probeert te bestrijden. Dat heeft betrekking op vooroordelen, beveiligingskwetsbaarheden en transparantie. "Deze systemen dragen in wezen tekortkomingen met zich mee. Als je basis gebrekkig is, dan zal je volgende gebruik ook gebrekkig zijn”, zegt Jared Brown, directeur van het Amerikaanse Future of Life Institute (FLI) in Boston op Science|Business.
Artikel Science|Business


Industriële uitgaven onderzoek en ontwikkeling in de EU voor het eerst in tien jaar gedaald

De R&D-uitgaven van bedrijven in de EU zijn in 2021 gedaald en dat is voor het eerst in tien jaar. Dat blijkt uit het EU Industrial R&D Investment Scoreboard van de Europese Commissie en zou het gevolg zijn van de coronacrisis. De investeringen in de EU zijn 2,2 procent gedaald vooral door bezuinigingen op onderzoek naar autoinnovaties, ruimtevaart en defensie. In landen als de VS en China zijn in coronatijd de R&D-investeringen juist respectievelijk met 9,1 procent en 18,1 procent gestegen. EU-commissaris Maryia Gabriel liet dan ook weten dat de lidstaten hun investeringen in groene technologieën en innovaties moeten verhogen.
EU Scorebord
Artikel Science|Business
Artikel NethER


EC verleent goedkeuring aan digitale programma Connecting Europe Facility

De Europese Commissie (EC) heeft kort voor kerst goedkeuring verleend aan het werkprogramma van het digitale deel van de Connecting Europe Facility. Het programma heeft betrekking op de reikwijdte en de doelstelling van het CEF Digitaal waaraan een bedrag van 1 miljard gekoppeld is. Met dit geld moet de digitale infrastructuur in de EU worden versterkt, waaronder de 5G-infrastructuur, cloud, kwantumcommunicatie en zeekabels.
Persbericht


Eerste grote onderzoeksprogramma 6G vastgesteld

De EU heeft het eerste grootschalige onderzoeks- en innovatieprogramma naar 6G gelanceerd. Hiervoor zijn vier thema's vastgesteld. De zogeheten Joint Undertaking on Smart Networks and Services towards 6G (SNS JU) krijgt in eerste instantie een budget van 240 miljoen euro voor de periode 2021-2022 en zal activiteiten financieren die variëren van 5G-evolutie tot onderzoek naar 6G-systemen. Bij het Europese publiek-private partnerschap SNS werken Europese Commissie en de industrie samen om Europese spelers in staat te stellen de O&I-activiteiten voor 6G op te bouwen.
Nieuwsartikel


Academische vrijheid

Het Panel for the future of Science and Technology (STOA) van het Europees Parlement organiseerde afgelopen november een conferentie over de uitdagingen rondom academische vrijheid. Het moest een antwoord geven op de vraag wat de definitie is van academische vrijheid en of wetgeving wellicht nodig is. Afgelopen week is de videoregistratie online gezet.
Video


EP verdeeld over vraag of gas en kernenergie ‘groene’ transitiebronnen zijn

Het Europees Parlement (EP) is verdeeld over de vraag of gas en kernenergie moeten worden gelabeld als 'groene' energiebronnen. Onder andere de Nederlandse EP'er Esther de Lange (CDA) vindt dat gas een overbruggingsbron is om sneller tot co2-reductie te kunnen komen. Hierdoor zou sneller afgestapt kunnen worden van bijvoorbeeld steenkool. Andere EP'ers vinden het onvoorstelbaar dat gas een onderdeel kan zijn van de klimaat- en energiedoelstellingen, vastgelegd in de Green Deal. De Europese Commissie is in ieder geval voorstander, maar wel onder voorwaarden. Zo moet gas uit hernieuwbare bronnen komen en moet er sprake zijn van een beperkte uitstoot in 2035.
Artikel The Parliament Magazine
Artikel NewEurope


Rapport: Maak tools om in te kunnen inspelen op gevolgen digitalisering op arbeidsmarkt

Er moeten tools worden ontwikkeld die tijdig signalen afgeven dat digitalisering invloed heeft op de werkgelegenheid. Dat is een van de conclusies uit het rapport  'The digital age: Implications of automation, digitisation and platforms for work and employment' van EuroFound, een Europees agentschap dat onderzoek doet naar en adviseer over verbetering van levens- en arbeidsomstandigheden . Het rapport stelt verder voor om Europese bedrijven meer te ondersteunen bij digitalisering, in het bijzonder het mkb. Ook moeten kwetsbare groepen worden ondersteund bij het werken aan hun digitale vaardigheden.
Rapport


Digitale transformatie, groene transitie en volksgezondheid  speerpunten voor EP in 2022

In een vooruitblik op het nieuwe jaar worden digitalisering, volksgezondheid en de weg naar klimaatneutraliteit door het Europees Parlement (EP) gezien als de speerpunten. Het EP zal verder werken aan de Digital Services Act en de Digital Markets Act en aan een standpunt over de regelgeving rondom kunstmatige intelligentie. Ook zal mogelijk een akkoord worden bereikt tussen het EP en de Raad over regulering van crypto's. Verder zal er in 2022 vermoedelijk gestemd worden over het Fit for 55-pakket, waarmee de EU in 2050 volledig emissievrij zou moeten worden. Ook zal het EP de verdere consolidering van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) goedkeuren,
Artikel


EC wil techbedrijven dwingen tot hardere actie tegen seksueel misbruik kinderen

Techbedrijven moeten harder inzetten op het bestrijden van seksueel misbruik van kinderen. De wetgeving hiervoor wordt aangescherpt, zo liet EU-commissaris voor Binnenlandse Zaken Ylva Johansson weten. De huidige regels zouden vooral uitgaan van vrijwilligheid, maar worden onvoldoende nageleefd. "Ik zal in de komende maanden wetgeving voorstellen die bedrijven verplicht seksueel misbruik van kinderen op te sporen, te melden en te verwijderen", zegt Johansson. "Een melding op vrijwillige basis is dan niet langer toereikend."
Artikel nu.nl


Europees Parlement stemt in met Digital Markets Act

Kort voor kerst stemde het Europees Parlement voor ingrijpende regelgeving om de macht van de grote techbedrijven te beperken. De Digital Markets Act (DMA) legt strenge regels op aan digitale platforms die zo groot zijn dat ze nauwelijks kunnen worden beconcurreerd. Met de DMA kan de Europese Commissie 'killeracquisities' - puur om concurrenten uit de markt te halen - tegengaan. "In de toekomst zal de Europese Commissie niet langer achter Big Tech-bedrijven aanlopen", zei de Duitse wetgever Andreas Schwab, die het wetsvoorstel schreef tegen Politico. Kort voor kerst presenteerde Euractiv een overzicht van de wetgevingsontwikkelingen rond het thema digitalisering die verwacht kunnen worden in 2022. Naast de DMA zijn dat onder andere de Digital Services Act (DSA), de Datawet, de discussies rond de AVG, de AI-wetgeving, de aangekondigde regels rondom de platformeconomie, cyberveiligheid en halfgeleiders.
Artikel Politico
Artikel Euractiv


Baanbrekende onderzoeksontwikkelingen verwacht in 2022

In Horizon, het wetenschapsmagazine van de Europese Commissie, reageren wetenschappers optimistisch over hun verwachtingen voor 2022. Zo worden baanbrekende ontwikkelingen verwacht op diverse onderzoeksgebieden, zoals nieuwe vaccinaties en ziektebehandelingen, de verkenning van de ruimte en kwantumcomputing. Ook wordt veel verwacht van slimme apps, AI en sensorische technologie. Op Science|Business werd een vooruitblik geschetst op de ontwikkelingen voor r&d-beleid in 2022. Zes onderdelen worden uitgelicht, waaronder de haalbaarheid van de groene ambities, het ambitieuze plan van Frankrijk om van de EU innovatiekoploper te maken en de implementatie van de Europese onderzoeksruimte (ERA).
Artikel Horizon
Artikel Science|Business


Merics: Europa moet wetenschappelijke samenwerking met China herijken

Europa moet dringend werk maken van het herijken van de samenwerking met China op het gebied van onderzoek en innovatie. Dat stelt Merics in een analyse. Volgens hen zijn de regels rondom onderzoeksveiligheid weliswaar aangescherpt, maar is dit onvoldoende om de dreiging tegen te gaan. Aanleiding is het bericht van november van een Chinese professor die in Denemarken meewerkte aan een onderzoek naar hersenschade op grote hoogte. Cruciale kennis voor het Chinese leger dat op hoogte strijd voert met het Tibetaanse volk. Volgens Merics is scherpe strategie nodig om de balans te vinden tussen constructieve samenwerking en het voorkomen van ongewenste kennisoverdracht.
Analyse Merics

Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld

James Webb-telescoop succesvol gelanceerd

Op eerste kerstdag is de James Webb-telescoop gelanceerd. Met de telescoop hopen wetenschappers een beter beeld te krijgen van het verre universum en het ontstaan van het heelal. Mogelijk kan met het gevaarte zo'n 13 miljard jaar terug in de tijd worden gekeken. Afgelopen dagen zijn diverse onderdelen van de telescoop al uitgeklapt en over een aantal weken zal hij op zijn plek arriveren. De eerste beelden worden pas over enkele maanden verwacht. Dan moet ook meer duidelijk worden over de waarde van deze beelden.
Artikel NOS


Opinie: Steden moeten nadenken over gevolgen flitsbezorging op steden

Steden over de hele wereld moeten nadenken over de vraag in welke mate ze flitsbezorgers de transformatie van de binnensteden laten bepalen. Daarvoor waarschuwt oprichter Lev Kushner van de Department of Here, een consultatiebureau voor communicatie en economische ontwikkeling op Bloomberg City Lab. "De vraag naar gemak is schijnbaar bodemloos, maar nog geen enkele stad heeft een manier gevonden om het kortetermijnvoordeel van persoonlijk gemak in evenwicht te brengen met de langetermijnkosten van het uithollen van het gemeenschapsleven door verminderde sociale interactie." Kushner stelt onder andere voor om vergunningverlening aan de retail te vereenvoudigen. Ook het stimuleren van verhuurders en ontwikkelaars zou kunnen helpen om grip te houden op de transformatie.
Artikel Bloomberg


Experts: Techbedrijven zullen zich gaan storten op vermogensbeheer

De grote techbedrijven zullen zich in toenemende mate gaan storten op vermogensbeheer, zo stellen experts in een artikel op Raconteur. Volgens Giulia Lupato, hoofd regelgeving bij de Britse Personal Investment Management & Financial Advice Association (PIMFA), ligt de kracht voor big tech in de capaciteit om veel data te beheren en te verwerken. "We weten dat klanten op zoek zijn naar meer personalisatie en meer integriteit rond ESG-investeringen  [environmental, social en governance]. Dit biedt een kans voor een datagedreven bedrijf om die dienst te verlenen aan een groot vermogensbeheerbedrijf zonder zelf een vermogensbeheerbedrijf te hoeven worden.”
Artikel Raconteur


VS: Nieuwe Defensiebegroting moet ‘afschrikken’ door innovatie

De nieuwe Amerikaanse Defensiebegroting voor 2022 bevat belangrijke investeringen in technologische innovatie om het defensieapparaat op dat punt te versterken. Het zou tegenstanders beter moeten "afschrikken", aldus de voorzitter van de House Armed Services Committee Adam Smith. Een belangrijk onderdeel van het voorstel is om de kennis over AI en machine learning in het hele defensieapparaat te vergroten. Eerder werd hiervoor al een apart kantoor ingericht en een eerste Chief Digital en AI Officer aangesteld. Andere investeringen hebben betrekking op onder andere kwantuminformatiewetenschap en 5G.
Artikel Nextgov


Opinie: Farmaceuten blokkeren onderzoek naar medicijnen door beschermen data

AI-systemen kunnen onvoldoende worden ingezet om geneesmiddelen te onderzoeken omdat . farmaceutische bedrijven hun data beschermen. Dat zegt Yoshua Bengio, een AI-pionier aan de Universiteit van Montreal die namens de OESO onderzoek doet naar deze kwestie. Volgens hem zijn AI-systemen in staat om op basis van data honderden miljoenen verbindingen te leggen, waardoor in potentie baanbrekende medicijnen zouden kunnen worden ontwikkeld. Dit gebeurt echter onvoldoende, omdat de farmaceuten hun data niet beschikbaar stellen.
Artikel Science|Business


Experts: VS moet met spoed onderzoeksinstantie voor cyberveiligheid opzetten

De Verenigde Staten zou met grote spoed een onderzoeksinstantie voor cyberbeveiliging moeten opzetten, betogen experts op de site van Brookings. Ze gebruiken hiervoor het voorbeeld van de luchtvaart, waar incidenten altijd worden onderzocht en lessen worden geleerd. Zij wijzen erop dat al decennia grote hacks plaatsvinden, maar dat er niet van wordt geleerd en het dus afwachten is tot het volgende incident.
Artikel Brookings


VS: Oproep steeds sterker om AI op arbeidsmarkt aan banden te leggen

In navolging van New York wordt ook in de federale overheid in de VS nagedacht over wetgeving om discriminatie op de arbeidsmarkt als gevolg van kunstmatige intelligentie aan te pakken. Het bestrijden van vooringenomenheid in dergelijke systemen is moeilijk te controleren, zeggen experts echter. "Dit zijn grotendeels ongeteste technologieën met vrijwel geen toezicht", zegt Lisa Kresge, onderzoeker aan de University of California. “Dat is ongekend op de werkvloer. We hebben regels over bestrijdingsmiddelen of veiligheid op de werkvloer en dat zou bij de toepassing van digitale technologieën niet anders moeten zijn." In New York is afgelopen november wetgeving vastgesteld die het gebruik van AI-systemen voor werving van werknemers verbiedt, tenzij er een 'bias-audit' is uitgevoerd op het systeem.
Artikel Bloomberg
Artikel Brookings


India: Onderzoek naar marktmisbruik Apple

De Indiase mededingingsautoriteiten hebben een onderzoek aangekondigd naar mogelijk marktmisbruik door Apple. De zaak heeft betrekking op de verplichting die Apple oplegt om het eigen betaalsysteem in apps te gebruiken. In de Europese Unie loopt een vergelijkbare zaak tegen Apple, dat kort na Nieuwjaar voor het eerst 3 biljoen dollar waard was. Het bedrijf profiteert onder andere van de coronacrisis waardoor meer technologische communicatie vereist is. Apple is daarmee inmiddels meer waard dan alle bedrijven op de Duitse beurs of de gehele Britse economie.
Artikel Reuters
Artikel nu.nl


VS: Midterms zorgen voor spannend jaar voor techbedrijven

Voor de grote techbedrijven in de VS wordt het een spannend jaar. Op het aannemen van mededingingswetgeving staat druk vanwege de tussentijdse verkiezingen voor het congres in het najaar. "De waarschijnlijke overname door de Republikeinen betekent dat 2022 een 'do or die' is voor de antitrustwetgeving op het gebied van technologie", zegt Paul Gallant, directeur van Cowen's Washington Research Group tegen CNBC. “Als de bedrijven dat weten af te wenden, zien we het waarschijnlijk pas in 2025 weer opduiken.” Volgens Gallant heeft de Amerikaanse president een belangrijke sleutel in handen. "Als Biden besluit dat het belangrijk is dat de partij de antitrustwetgeving goedkeurt, kan hij hem het momentum geven om de eindstreep te halen."
Analyse CNBC


Onderzoekers: Ontwikkel nieuw kader voor precompetitieve technologieontwikkeling

Een internationale groep onderzoekers bepleit een nieuw kader voor wereldwijde precompetitieve samenwerking in de ontwikkeling van opkomende technologieen. Volgens hen dreigt de wereld in conflict te komen over de vraag wie controle heeft over technologieën als 6G. David Delpy (hoogleraar medische fotonica aan University College London) stelt dat het voor sommige landen lastig is om mee te profiteren, terwijl zij er wel aan bijdragen. Het nieuwe raamwerk moet zekerheid bieden over de behandeling van intellectueel eigendom, standaardisatie, data delen en mobiliteit van onderzoekers in internationale precompetitieve samenwerkingen.
Artikel Science|Business


Opinie: Politieke advertenties op online platforms strenger reguleren

Politieke advertenties op platforms als Facebook moeten strenger gereguleerd worden, vinden onderzoekers Victor Le Pochat van de KU Leuven en Laura Edelson van de New York University. Volgens werkt de huidige zelfregulering met betrekking tot transparantie over de betaling van de advertenties onvoldoende. Uit hun onderzoek bleek dat Facebook 83 procent van de advertenties fout beoordeelt. Le Pochat en Edelson stellen onder andere voor om de gegevens voor een grotere groep inzichtelijk te maken, waaronder journalisten.
Artikel Euractiv


IMF: Nadenken over verdere regulering digitale valuta

De toename van het gebruik van digitale valuta's vereist dat beleidsmakers en toezichthouders nadenken over de regulering. Daarvoor pleit het IMF. Diverse scenario's worden uitgewerkt die in potentie het elektronisch geldsysteem in gevaar kunnen brengen. Volgens hen is regelgeving en toezicht onder andere afhankelijk van de omvang van het elektronische geldsysteem. "De bestaande bescherming moet erop gericht zijn het geld van klanten te behouden en de continuïteit van kritieke betalingsdiensten te waarborgen", zo schrijven zij.
Analyse IMF


India: 10 miljard dollar in eigen productie halfgeleiders

De Indiase regering pompt 10 miljard dollar in het opzetten van een productiefaciliteit van halfgeleiders. Het land probeert hiermee in te spelen op het internationale tekort aan chips. Daarnaast geeft het land tientallen miljarden uit om de grootste elektronicafabrikanten naar het land te lokken. Onder andere Intel zou op de uitnodiging zijn ingegaan.
Artikel Techwire Asia


OESO: Maak normen voor dataportabiliteit en interoperabiliteit

De OESO onderzocht in hoeverre dataportabiliteit gebruikers in staat kan stellen een actievere rol te spelen bij het hergebruik van hun data via digitale diensten en hoe dataportabiliteit kan helpen de interoperabiliteit en datastromen te vergroten en zo de concurrentie en innovatie te vergroten. Volgens de OESO moet meer werk gemaakt worden van normen voor dataportabiliteit en interoperabiliteit. Ook ligt er een taak bij de regeringen om bewustzijn te creëren over de voordelen en verantwoordelijkheden.
Rapport OESO