Beeld: ©AWTI

AWTI e-mail alert 12 mei 2022

De Conferentie over de Toekomst van Europa is afgesloten. Wat heeft het opgeleverd voor onderzoek en innovatie? Het kabinet breekt zijn hoofd over regulering van internet, social media, gegevensverzameling en informatiebeveiliging. Nu Zwitserland niet aangesloten is op Horizon Europe lanceert het eigen nationale onderzoeksprogramma’s. De Amerikanen presenteren ambities op gebied van kwantumtechnologie. Dit en meer in de e-mail alert van deze week.

Bericht van de AWTI

Verslag AWTI Symposium Nieuwe coalities voor onderzoek & innovatie 21 april 2022

Onderzoek en innovatie zijn tegenwoordig niet meer vooral alleen voor kennisinstellingen en bedrijven. Er is steeds meer ruimte voor een bijdrage vanuit de bredere samenleving, mede door technologische ontwikkelingen. Zo ontstaan er dan ook nieuwe coalities, waarin verschillende mensen en organisaties samenwerken aan de uitdagingen van de toekomst. Om deze ontwikkeling beter in beeld te krijgen, organiseerde de AWTI op 21 april hierover een symposium. Het verslag van deze middag op een zonovergoten Pier in Scheveningen is nu terug te vinden op de website van de AWTI.
Verslag symposium

De opvallendste berichten van de afgelopen week

Kabinet zoekt naar balans in regulering internet

Het kabinet wijst in reactie op het AIV-advies Regulering van Online Content in belangrijke mate naar EU-wetgeving. Dat valt op te maken uit de Kamerbrief die is ondertekend door meerdere bewindspersonen. Wel erkent het kabinet dat het reguleren van internet een botsing kan veroorzaken tussen de vrijheid van meningsuiting en de veiligheid van burgers. "Zo zullen er gevallen zijn van ongewenste maar niet illegale content. Voor die gevallen zal kabinet een afweging moeten maken en een balans moeten vinden", aldus de bewindslieden.  Het kabinet wil in de internationale cyberstrategie - waar momenteel aan wordt gewerkt - de plannen rond 'internet governance' verder uitwerken en daarbij een onderscheid maken tussen regulering ván het internet en regulering óp het internet. "Voor het kabinet is dit onderscheid van belang voor de mate waarin het regulering nastreeft. Als het gaat om regulering van het internet, doelt het kabinet op het internet als wereldwijde communicatie-infrastructuur. Inzet is dat deze structuur open, vrij en wereldwijd verbonden moet blijven en met de multi-stakeholder gemeenschap vormgegeven moet worden. Met regulering op het internet doelt het kabinet op de notie dat de rechten en plichten die offline gelden, ook online van toepassing zijn", zo valt te lezen.
Kamerbrief kabinet
Uitwerking aanbevelingen AIV

EC kondigt European Health Data Space aan

De Europese Commissie heeft de eerste plannen aangekondigd voor de European Health Data Space (EHDS). De Europese dataruimte moet een wettelijk kader bieden voor het gebruik van Europese gezondheidsdata voor onderzoek, innovatie en gezondheid. Tegelijkertijd krijgen burgers meer controle over de bescherming van hun eigen gezondheidsgegevens. De EHDS is de eerste gezamenlijke Europese dataruimte en is bedoeld om beleidsontwikkeling en grensoverschrijdende onderzoeksprojecten te ondersteunen. Eurocommissaris Stella Kyriakides noemt het voorstel een gamechanger voor digitale transformatie van de gezondheidszorg. "Deze gegevens, toegankelijk onder strenge waarborgen, zullen ook een schatkamer zijn voor wetenschappers, onderzoekers, innovators en beleidsmakers die werken aan de volgende levensreddende behandeling." Uit het werkveld zijn de eerste reacties positief. Universiteitenkoepel The Guild is blij met de aankondiging van de EHDS, maar stelt dat de EC niet ver genoeg gaat in het huidige voorstel. Zo zouden burgers volgens hen nog meer controle moeten krijgen over de mate waarin zij hun data beschikbaar willen stellen ter bevordering van baanbrekend onderzoek.
Persbericht Europese Commissie
Artikel NethEr
Artikel Science|Business
Artikel Computable
Nieuwsbericht The Guild
Artikel Euractiv

VS presenteert ambities op gebied van kwantumtechnologie

Het Witte Huis heeft in nieuwe richtlijnen aangekondigd om kwantumcomputertechnologie op te nemen in nieuw beleid rondom cyberbeveiliging en de cyberbeveiligingsinfrastructuur. Daarnaast wil het Witte Huis een onafhankelijk adviesorgaan oprichten om (beleids)advies te krijgen over de ontwikkelingen rondom kwantumtechnologie. "Hoewel kwantum zelf niet nieuw is hebben ontwikkelingen in het veld het potentieel aangetoond om innovatie in de Amerikaanse economie te stimuleren", aldus een hoge overheidsfunctionaris tegen Nextgov.
Artikel Nextgov

Nieuws en achtergronden uit Nederland

UNL in gesprek met Mediafederatie over open wetenschap

Universiteitenkoepel UNL is in gesprek met de Mediafederatie over de transitie naar open wetenschap bij kleinere tijdschriften. Dat laat minister Dijkgraaf weten in antwoord op Kamervragen van de VVD. Bij de partij leven zorgen over de claims die universiteiten zouden leggen op het auteursrecht van wetenschappelijke artikelen en eisen aan wetenschappers om  de artikelen open publiceren. "De uitgevers en wetenschappelijke auteurs kunnen uiteraard in die gesprekken hun zorgen en standpunten delen, waarna er samen naar oplossingen zal worden toegewerkt", aldus de minister.
Antwoord Kamervragen

Zorgen in kabinet om gegevensverzameling minderjarigen door sociale media

Het kabinet heeft zorgen over het element in de Digital Services Act (DSA) dat regelt dat gepersonaliseerde advertenties voor kinderen aan strenge regels gebonden worden. "Het kabinet wil voorkomen dat online platformen de verplichting om de leeftijd te verifiëren aangrijpen om aanvullende persoonlijke gegevens van hun gebruikers te verzamelen. Dat is zowel onwenselijk als technisch en juridisch onnodig", zo valt te lezen in antwoord op Kamervragen van de ChristenUnie. In de beantwoording deelt staatssecretaris Van Huffelen de zorgen dat sociale media zich nu niet aan de AVG houden bij het beschermen van kinderen. Ze wijst er op dat het aan de Autoriteit Persoonsgegevens is om hierop actie te ondernemen.
Antwoord Kamervragen

Overheid laat onderzoek uitvoeren naar gebruik Facebook voor overheidscampagnes

Het kabinet laat een Data Protection Impact Assessment (DPIA) uitvoeren rondom het gebruik van Facebook voor overheidscampagnes. Dat laat staatssecretaris Van Huffelen weten aan de Kamer. "Ik vind het belangrijk dat de Nederlandse overheid op rechtmatige en zorgvuldige wijze omgaat met (de bescherming van) persoonsgegevens. Vanwege recente ontwikkelingen, zoals die van de Duitse toezichthouder, en vanwege de hoge technische en juridische complexiteit van deze specifieke gegevensverwerking is besloten om een onafhankelijke partij een DPIA te laten uitvoeren. In deze DPIA wordt gekeken naar de juridische, technische en ook ethische aspecten van het gebruik van Facebook door de Rijksoverheid", aldus de staatssecretaris.
Kamerbrief staatssecretaris Van Huffelen

Kabinet twijfelt over toereikendheid verordening cyber- en informatiebeveiliging

Het kabinet is voorstander van strengere cyber- en informatieveiligheidsregels voor instellingen, organen en instanties in de EU, maar stelt tegelijkertijd de vraag of de voorstellen van de Europese Commissie wel ver genoeg gaan. Dat valt op te maken uit  twee net gepubliceerde fiches. In de twee verordeningen worden regels opgesteld voor harmonisatie van verschillende bestaande voorschriften, maar volgens het kabinet laat het voorstel nog veel ruimte voor eigen interpretatie en dat vormt juist een belemmering voor harmonisatie. Het kabinet vraagt zich dan ook af of "het voorstel wel verreikend genoeg is". "Wat digitale weerbaarheid betreft geldt voor het kabinet dat de vrijblijvendheid voorbij is. Het kabinet zal de Commissie daarop bevragen en erop inzetten dat dit in voldoende mate wordt gewaarborgd in het vervolgtraject", zo valt te lezen. Als onderdeel van de plannen worden onder andere een interinstitutionele raad voor cyberbeveiliging (IICB) opgezet.
Fiche: Verordening Informatiebeveiliging in de instellingen, organen en instanties van de Unie
Fiche: Verordening cyberbeveiliging van instellingen, organen en instanties van de Europese Unie

Minister Adriaansens: Besluit Intel over chipfabriek ook positief voor Nederland

Het besluit van Intel om een enorme chipfabriek in Duitsland te bouwen zal ook positieve effecten hebben voor Nederland. Dat laat minister Adriaansens weten in antwoord op Kamervragen van de VVD. "De halfgeleiderindustrie is heel sterk (mondiaal) verweven. Verschillende Europese bedrijven en kennisinstellingen zijn in dit internationale ecosysteem van elkaar afhankelijk en zijn in verschillende landen in Europa gevestigd. De Nederlandse halfgeleiderbedrijven maken hier integraal onderdeel van uit. Nederland heeft bijvoorbeeld een significant cluster op het gebied van apparatuur voor (zeer geavanceerde) halfgeleiderproductie", aldus de minister. "Intel heeft aangekondigd de nieuwste technieken te willen inzetten in hun fabriek. Door de internationale verwevenheid van deze industrie zullen de investeringen van Intel in Europa, ook positieve effecten hebben voor de Nederlandse bedrijven en daarmee de Nederlandse economie."
Antwoord Kamervragen

Minister Wiersma wil komend schooljaar van start met kerndoelen digitale geletterdheid

Minister Wiersma wil bij de start van schooljaar 2022-2023 van start met de bijstelling van de kerndoelen van digitale geletterdheid in het funderend onderwijs. Dat blijkt uit een Kamerbrief naar aanleiding van de recente Staat van het Onderwijs en het debat over de herziening van het curriculum. ”Juist om ervoor te zorgen dat alle leerlingen een basis hierin ontwikkelen, ongeacht de school waar ze naartoe gaan is het noodzakelijk om concrete kerndoelen voor burgerschap en voor digitale geletterdheid op te stellen. Omdat deze leergebieden nog niet zijn verankerd in de huidige kerndoelen, zullen zij vanaf de basis moeten worden opgebouwd. Ook is de beschikbare expertise op deze terreinen meer versnipperd. Met een start na het zomerreces is voor de uitdaging van de bemensing van deze teams meer tijd beschikbaar", aldus Wiersma.
Kamerbrief minister Wiersma

Voor het eerst meer vrouwen dan mannen gepromoveerd

In studiejaar 2020/2021 zijn voor het eerst meer vrouwen dan mannen in Nederland gepromoveerd. De afgelopen jaren is er zowel in de verhouding vrouwen ten opzichte van mannen, maar ook in het totaal aantal promovendi in Nederland een stijging te zien.
Artikel HOP / Univers Online

Kabinet geen voorstander van meldingsplicht samenwerking met China

Het kabinet is geen voorstander van het invoeren van een meldingsplicht voor universiteiten en bedrijven die zaken doen met China in risicovolle vakgebieden. Dat laat het kabinet weten in reactie op Kamervragen van D66. Volgens het kabinet zijn er diverse instrumenten beschikbaar om risico's te beperken. Eerder werd voor kennisinstellingen een leidraad gepubliceerd en is gevraagd een risicoanalyse uit te voeren. Ook wordt gewerkt aan een wettelijk toetsingskader. Desalniettemin erkent het kabinet dat risico's nooit geheel uit te sluiten zijn. "Hoewel de [..] instrumenten een belangrijke bijdrage leveren aan de weerbaarheid en daarmee aan het voorkomen van ongewenste technologieoverdracht is het risico daarop nooit volledig uit te sluiten. Het kabinet houdt dit onderwerp hoog op de agenda om de restrisico’s adequaat te adresseren".
Antwoord Kamervragen

Nederlandse publicatie kwantumcomputer voor de tweede keer geschrapt

Een publicatie van de TU Delft en Eindhoven over de supergeleidende nanodraadjes, wat mogelijkheden zou bieden voor een nieuw type kwantumcomputer, is teruggetrokken. Nature publiceerde het onderzoek in 2017, alleen blijkt nu dat sommige meetgegevens ten onrechte zijn weggelaten of verwijderd, waardoor de resultaten minder veelbelovend zijn dan voorheen. Dezelfde groep onderzoekers heeft vorig jaar ook al een publicatie in Nature uit 2018 teruggetrokken, na een kritisch artikel over het aangeleverde bewijs.
Artikel Volkskrant
Artikel Nature

Learning Community Ecosystemen

In 2021 hebben het Rathenau Instituut en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een Learning Community Ecosystemen (LCE) opgezet in opdracht van de ministeries van EZEK en OCW. Onderzoek en innovatie vraagt om samenwerking tussen verschillende partijen in ecosystemen. De LCE brengt ervaringsdeskundigen en andere experts elkaar om uitdagingen bij het organiseren van onderzoeks- en innovatie-ecosystemen te bespreken. In het eerste half jaar van 2022 organiseert de LCE als pilot 4 Learning Labs voor belangrijke ecosysteemuitdagingen. De uitkomsten van de Learning Labs worden gepresenteerd op de Conferentie Onderzoeks-en Innovatie-Ecosystemen die RVO op 1 juli organiseert.
Informatie Learning Community Ecosystemen
Conferentie Onderzoeks- en Innovatie-Ecosystemen

 

Nieuws en achtergronden uit Europa

Akkoord over hoger budget Horizon Europe en steun Oekraïense onderzoekers

De Europese Commissie heeft ingestemd met de extra half miljard op de begroting van Horizon Europe voor innovatieve oplossingen voor groene, digitale en gezondheidsuitdagingen. In totaal is daarmee in het begrotingsjaar 2021/2022 16 miljard euro beschikbaar. Met de herziening van het werkprogramma worden onder andere ontheemde onderzoekers uit Oekraïne gesteund. Met het initiatief MSCA4Ukraine krijgen de onderzoekers middelen om hun werk voort te zetten. Hiervoor is 25 miljoen beschikbaar. Volgens EC-vicevoorzitter Margrethe Vestager is het van het grootste belang om deze onderzoekers te helpen. "Dankzij dit nieuwe initiatief zullen ze hun onderzoek kunnen voortzetten en de wetenschap over de oorlog doen triomferen", stelt ze.
Nieuwsbericht Europese Commissie (Akkoord wijziging werkprogramma)
Nieuwsbericht Europese Commissie (MSCA4Ukraine)

Europees Parlement dringt aan op snellere actie met AI Act

Het Europees Parlement maant de Europese Commissie tot haast met de AI Act om grip te blijven houden op de wereldwijd vast te stellen waarden. Afgelopen week werd daarom in het EP een pakket met eisen en richtlijnen vastgesteld waar de Commissie mee aan de slag moet. EP-rapporteur Axel Voss: "We hebben de mogelijkheid om wereldwijde normen vast te stellen. Als we die leiderspositie verliezen, zullen we ons moeten schikken in het beleid van regio's die onze waarden niet delen”, aldus Voss tegen Science|Business. Ook pleit het EP voor zowel Europese als nationale investeringen in R&D op korte termijn. Volgens Voss is het echter van belang om eerst te zorgen voor een digitale interne markt. "Het ontbreken daarvan staat grensoverschrijdende investeringen en gegevensuitwisseling in de weg en voorkomt daarmee elke vorm van innovatie", stelt hij.
Artikel NethEr
Artikel Science|Business
Artikel Computable

Voorstellen voor onderzoek en innovatie na conferentie toekomst Europa

Bij de 49 eindvoorstellen uit de Conferentie over de Toekomst van Europa zitten diverse die betrekking hebben op klimaatverandering, gezondheid, digitale transitie, onderzoek en onderwijs. De secretaris-generaal van universiteitenkoepel LERU, Kurt Deketelaere, spreekt op Twitter van een gemiste kans. "De lijst lijkt teleurstellend met betrekking tot EU-beleid rond onderzoek en innovatie. Veel voorstellen voor meer onderzoek naar x, y of z, maar geen voorstel voor een European Knowledge Act en bekrachtiging van O&I in EU-verdragen", aldus Deketelaere. De conferentie bestond uit verschillende evenementen en burgerpanels op zowel Europees als lokaal niveau en was bedoeld om richting te geven aan de prioriteiten voor de toekomst van Europa. Het is nu de vraag op welke manier de Europese Commissie opvolging zal geven aan de voorstellen.
Nieuwsbericht Europese Commissie
Artikel NethEr
Tweet Kurt Deketelaere

Europese productiecapaciteit van elektrolysers moet vertienvoudigd zijn in 2025

In 2025 moet de capaciteit van elektrolysers voor de productie van groene waterstof vertienvoudigd zijn, hebben 20 CEO’s uit de industrie samen met Eurocommissaris voor de interne markt Thierry Breton in een verklaring laten weten. De verklaring is onderdeel van de Europese waterstofambities. Met de verhoogde productiecapaciteit hoopt de Europese Commissie vanaf 2030 jaarlijks 10 miljoen ton hernieuwbare waterstof te kunnen produceren in Europa.
Nieuwsbericht Europese Commissie

Denktank Europees Parlement: analyse Pegasus en andere spyware in Europa

De denktank van het Europees Parlement heeft een analyse over het gebruik van spyware in Europa gepubliceerd. Met name het gebruik door overheden van de spywaresoftware Pegasus om politici, advocaten en journalisten af te luisteren heeft in de EU voor een ongekend schandaal gezorgd. In het rapport zijn waarschijnlijke en bevestigde slachtoffers van Pegasus en andere spyware uit verschillende landen in kaart gebracht. Verder zijn de reacties van Europese instellingen en ondernomen maatregelen onderzocht. In de EU groeit de roep om het gebruik van spyware aan banden te leggen via duidelijke wettelijke kaders. In Nederland maakt Tweede Kamer-lid Pieter Omtzigt zich hier hard voor.
Analyse Europees Parlement

EPO en EIT samenwerking aangekondigd

Het European Patent Office (EPO) en het Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT) hebben een intentieverklaring getekend dat gezamenlijk innovatie en een moderne intellectuele eigendomscultuur in Europa wil bevorderen. "Onze samenwerking met het EIT zal ons helpen kennis nog effectiever te delen en innovators, start-ups, mkb's en bedrijven in heel Europa te ondersteunen met de beste expertise. Dit zal de impact van het Europese octrooisysteem vergroten en tegelijkertijd de toegang tot octrooi-informatie verbeteren en het bewustzijn van de kracht van octrooikennis vergroten", aldus EPO-president António Campinos.
Nieuwsbericht EPO

Oproep CESAER om ambities innovatie verder te stimuleren

Universiteitenkoepel CESAER roept de EU in een position paper op om innovatie verder te stimuleren. In het paper ‘Boosting disruptive innovation by fostering new mindsets and co-creating innovation’ komt CESAER in aanloop naar de aankomende Europese innovatietop met diverse beleidsadviezen. “Innovatie gaat over exploratie, dat betekent dat we onderzoekers en innovators de vrijheid en het vermogen moeten geven om te experimenteren, en een op vertrouwen gebaseerde mentaliteit te bevorderen die het nemen van mislukkingen en het nemen van risico's mogelijk maakt die essentieel zijn voor succesvolle innovatie”, aldus co-voorzitter van de task force innovatie van CESAER Toril Hernes. De European Association of Research and Technology Organisations (EARTO) waardeert de vernieuwde ambities van de Europese Commissie op het gebied van innovatie, schrijven zij in een paper. EARTO noemt het herstel van Covid-19, duurzaamheidsdoelen en de digitale transitie als noodzaak voor het versterken van innovatie. Daarnaast geeft EARTO op een volgens hen aantal belangrijke terreinen advies voor Europese en Nationale instellingen.
Analyse CESAER
Analyse EARTO

IGL: Gebruik toekomstscenario’s om gericht te innoveren

Innovatie moet gericht zijn op de uitdagingen en kansen van de toekomst. Innovation Growth Lab (IGL) en The European Network of Innovation Agencies (TAFTIE) hebben daarom een workshop georganiseerd met het door Horizon gefinancierde IMAJINE om naar de toekomst van Europa te kijken. Op basis van mogelijke toekomstscenario’s met verschillende waarden, politieke dimensies en prioriteiten worden maatschappelijke uitdagingen in verschillende versies van de Europese samenleving in 2048 onderzocht, met het idee dat dit kan helpen om nu beter strategische keuzes te kunnen maken.
Analyse Innovation Growth Lab

EU beschuldigt Apple van overtreden mededingingswet

EU-regelgevers hebben Apple aangeklaagd voor het overtreden van de mededingingswet. Omdat Apple andere bedrijven de toegang tot technologie voor contactloze betalingen zou ontzeggen levert dit een oneerlijk concurrentievoordeel op. "Door anderen uit te sluiten van het spel, heeft Apple zijn Apple Pay-portemonnee oneerlijk afgeschermd van concurrentie. Indien bewezen, zou dit gedrag neerkomen op misbruik van een dominante positie, wat volgens onze regels illegaal is", aldus Eurocommissaris Margrethe Verstager. Het is niet het eerste Europese onderzoek naar het bedrijf: door klachten van Spotify loopt er ook nog een onderzoek over te hoge marges op aankopen in de App store, wat tot hogere prijzen voor consumenten zou leiden.
Artikel The Guardian

Rapport ALLEA: Universiteiten moeten nog grote stappen zetten in de energietransitie

Het academische systeem moet grote stappen zetten om klimaatneutraal te worden, schrijft ALLEA na een onderzoek naar de impact van het academische systeem op klimaatverandering. De grootste vervuiler is de hoge uitstoot van broeikasgassen, maar ook supercomputing, huisvesting, elektriciteit en uitstoot in de toeleveringsketen worden genoemd. "Er is een cultuurverandering nodig, waarbij individuen en instellingen zich bewust worden van hun klimaatimpact en actie ondernemen om deze te verminderen”, schrijft ALLEA.
Artikel ALLEA
Rapport ALLEA

EIT wil minder innovatieve regio’s blijven stimuleren

Het Europese Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT) wil minder innovatieve Europese regio’s blijven stimuleren via de ondersteuning van loketten die onder andere training, financiering en begeleiding op één plek bundelen. Dit is onderdeel van het al langer lopende Regional Innovation Scheme (RIS) om lokale innovatie te bevorderen. "Het belangrijkste dat we willen garanderen, is impact. We willen dat een toenemend aantal RIS-ondernemingen in het land commercieel succes boeken en een toenemend aantal studenten dat afstudeert van EIT-programma's”, aldus EIT strategy officer Luke Incorvaja.
Artikel Science|Business

Toezichthouders willen verbeteringen Data Act

De Data Act moet op een aantal punten beter, schrijven de European Data Protection Supervisor (EDPS) en de European Data Protection Board (EDPB) in een gezamenlijk statement. De toezichthouders maken zich voornamelijk zorgen over onduidelijkheid over de AVG ten opzichte van de Data Act, waarbij zij pleiten dat het beschermingsniveau van de AVG altijd boven de Data Act zou moeten gaan. Verder is er kritiek op de onduidelijkheid over de criteria waaraan overheden die persoonsgegevens van burgers op eisen bij bedrijven moeten voldoen.
Nieuwsbericht Autoriteit Persoonsgegevens
Nieuwsbericht EDPB
Gezamenlijk statement EDPB

Denktank CER: Hoe de EU fiscale regels aangepast kunnen worden naar energieneutraal

Denktank CER heeft in een beleidsbrief advies uitgebracht over hoe de EU haar klimaatdoelen kan behalen en welke fiscale regels dit belemmeren. CER heeft verschillende scenario’s uitgewerkt om de kosten en effecten van verschillende soorten groene investeringen in kaart te brengen. Verder onderzoekt CER risico’s en kansen voor groene investeringen in de fiscale regelgeving.
Analyse CER

Duitse weerstand tegen geharmoniseerde onderzoeksbeoordeling

De Alliantie van wetenschappelijke organisaties in Duitsland heeft in een statement commentaar geleverd op de Europese harmonisering van onderzoeksvoorstellen. "De visie van de Alliantie is om best practices te delen om functionele interoperabiliteit van specifieke onderzoeksbeoordelingssystemen te bereiken. Niet om één algemeen Europa-breed geharmoniseerd systeem te creëren", aldus het statement. De Europese Commissie wil met het voorstel komen tot één geharmoniseerd systeem met meer aandacht voor kwalitatieve beoordeling door peer-review.
Statement The Alliance of Science Organisations in Germany

Zwitserland presenteert nationale onderzoeksprogramma’s

Bij het uitblijven van aansluiting bij Horizon Europe waardoor Zwitserse onderzoekers niet in aanmerking komen voor Europese onderzoeksbeurzen, heeft Zwitserland een reeks nieuwe nationale onderzoeksprogramma’s gepresenteerd. Ook kondigt Zwitserland investeringen en niet-Europese onderzoekssamenwerkingen aan op het gebied van ruimtevaart en kwantumtechnologie. 
Artikel Science|Business

Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld

Nature: Teksten via machine learning kunnen gevaarlijk zijn voor de wetenschap

Software die op basis van machine learning teksten kan samenvatten, vertalen en schrijven kan mogelijk gevaarlijke consequenties hebben voor de wetenschap, schrijft Nature. Hoewel dergelijke Large Language Models (LLM's) voordelen hebben, zijn er risico’s aan verbonden als LLM's bijvoorbeeld verouderde informatie gebruiken of de teksten verkeerd interpreteren. Bovendien kan dit wantrouwen en verwarring veroorzaken, stelt Shobita Parthasarathy, professor publiek beleid aan de Universiteit van Michigan.
Artikel Nature

Amerikaanse AI leert nu al van publieke beelden van de oorlog in Oekraïne

Het Amerikaanse ministerie van defensie heeft laten weten dat door de inzet van AI en machine learning nuttige informatie over Russische tactiek en strategie geleerd wordt. Hoewel de VS zelf geen drones inzet in Oekraïne, wordt er gebruik gemaakt van grote hoeveelheden publieke data van commerciële satellieten. "Kunstmatige intelligentie en machine learning is een steeds belangrijkere factor geworden in de inlichtingen-, bewakings- en verkenningsoperaties van de Verenigde Staten”, aldus Gregory Allen, director van het AI Governance programma aan het Center for Strategic and International Studies (CSIS).
Artikel Defense One

Opinie: Harde optreden China tegen techgiganten kan het land een voorsprong geven

Het harde optreden van China tegen techgiganten kan de Chinese markt internationale voordelen opleveren, schrijft technologieonderzoeker aan Harvard Kevin Klyman in The Diplomat. De recente maatregelen van de Chinese overheid om de macht van (ook de eigen) techgiganten te beperken hebben volgens hem geleid tot een verdamping van 1,5 triljoen dollar op de Chinese techmarkt, maar dezelfde regels beschermen de Chinese markt beter tegen buitenlandse techgiganten. Bovendien prikkelen ze Chinese techbijdrijven om te investeren in het buitenland en loopt het land voorop op het gebied van databescherming en cybersecurity. Ook blijven de R&D-investeringen en ambities hoog.
Artikel The Diplomat

China vergroot controle op gebruik genetische gegevens voor wetenschappelijk onderzoek

China heeft opnieuw aanvullende regelgeving aangekondigd voor het gebruik van genetische gegevens. China geeft aan de regelgeving aan te scherpen ter bevordering van bescherming van Chinese persoonsgegevens, maar vanuit de wetenschap is er kritiek omdat het door de restricties steeds ingewikkelder wordt voor Chinese wetenschappers om mee te werken aan internationale onderzoeken en publicaties.
Artikel Nature

Brookings: Hoe we de AI-ambities van China kunnen bijhouden

Om wereldleider in AI te worden draait het niet alleen om investeringen, schrijft denktank Brookings in een analyse over het AI-beleid van de VS en China. Brookings omschrijft hoe China de afgelopen jaren naast grote investeringen ook met verschillende technologiewetten- en reguleringen belangrijke stappen heeft gezet om de ontwikkeling van AI in het land te versnellen. Daarom geeft Brookings een viertal beleidsadviezen over hoe actie ondernomen kan worden om de Chinese ambities om in 2030 wereldleider in AI te zijn bij te kunnen benen.
Analyse Brookings