Beeld: ©AWTI

AWTI e-mail alert 10 februari 2022

De Europese Commissie wil dat Europa weer mee gaat tellen in de ontwikkeling en productie van chips. Zal de Europese Chips Act een gamechanger zijn? De discussie over Erkennen & Waarderen loopt door, in Nederland, maar ook in Europa. En hoe kunnen we klimaatneutraal worden? Met de hulp van sociale wetenschappers, herziening van de emissierechten, solar geo-engineering, duurzaamheidsregels voor wetenschappers of toch met een nieuwe taxonomie voor ‘groene’ energie? Dit en nog veel meer in de e-mail alert van deze week.

De opvallendste berichten van afgelopen week


CBS: Nederland nog altijd in middenmoot EU qua R&D

In totaal gaven bedrijven en hogeronderwijs- en kennisinstellingen in 2020 bijna 18,4 miljard euro uit aan onderzoek en ontwikkeling met eigen en ingeleend personeel, zo maakte CBS bekend. Ruim een half miljard meer dan in 2019. Met een percentage van 2,29 van het bbp scoort Nederland beter dan voorheen, maar dit komt omdat het bbp is gedaald. De R&D-intensiteit ligt net onder het Europees gemiddelde (2,32%). Ter vergelijking, België scoort met 3,52 procent het hoogst.
Artikel CBS


Von der Leyen: Chips Act kan gamechanger worden

De Europese Commissie heeft de Chips Act gepresenteerd. Dit voorstel moet miljarden vrijmaken voor de ontwikkeling en productie van chips in de EU. Van de 43 miljard aan publieke en private investeringen is zo'n 11 miljard gelabeld voor de ontwikkeling van nieuwe technologieën. Met de investering wil de EU minder afhankelijk zijn van andere grote spelers als de VS en China. In een artikel op Politico worden al de eerste kanttekeningen gezet. Zo wordt getwijfeld of de investering niet te laat komt en of het voldoende is om de andere grote spelers bij te benen. De Europese Chips Act kan volgens voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen een game-changer worden. Dat zei ze afgelopen week bij het evenement Masters of Digital 2022. Ze sprak de ambitie uit dat in 2030 20 procent van de productie van microchips in Europa zal plaatsvinden. In de plannen van de Europese Commissie wordt ingezet op vijf gebieden: onderzoek, productieketens, van lab-to-the-fab, productiecapaciteit en het ondersteunen van kleinere innovatieve ondernemingen. Uit een artikel op Europa Nu blijkt dat diverse EU-landen, waaronder Nederland, huiverig zijn voor staatssteun aan bedrijven die zich bezighouden met de productie van chips. Dit zou volgens hen een subsidiewedloop kunnen veroorzaken en zorgen voor overproductie. Zij pleiten er dan ook voor om subsidies vooral in te zetten op innovatie en minder op productie.
Persbericht
Artikel NOS
Artikel Politico
Keynote speech by President von der Leyen
Artikel Europa Nu


VS dringt aan op wijziging Digital Markets Act

Amerikaanse ambtenaren dringen er bij de EU op aan de regels voor Big Tech bedrijven te herzien. Door de Digital Markets Act (DMA) worden techgiganten aan banden gelegd. De VS wil dat de regels minder gericht zijn op Amerikaanse bedrijven en ook van toepassing zijn op techbedrijven van buiten de VS, zegt Politico naar aanleiding van een nieuw document dat onder Brusselse ambtenaren is verspreid. In het document is te lezen dat de Amerikaanse overheid het belangrijk vindt dat “regelgevingsinspanningen aan beide zijden van de Atlantische Oceaan geen onbedoelde nadelige gevolgen hebben, zoals onbedoelde cyberveiligheidsrisico's of schade aan technologische innovatie." Ondertussen protesteert de Amerikaanse denktank Information Technology & Innovation Foundation (ITIF) fel tegen het voornemen van de Amerikaanse Federal Trade Commission (FTC) om regelgeving in te voeren die vergelijkbaar is met de DMA. Dit zou volgens hen schadelijk zijn voor consumenten en innovatie. Zij roepen de mededingingsautoriteiten juist op om ten strijde te trekken tegen de Europese regels.
Artikel Politico
Analyse ITIF

Nieuws en achtergronden uit Nederland


Kabinet positief over Europese afspraken platformwerkers

Het kabinet staat in hoofdlijnen positief tegenover het voorstel om Europees afspraken te maken over hoe er arbeidsrechtelijk wordt omgegaan met platformwerkers. Dat blijkt uit het vrijdag gepubliceerde fiche. "Veel platformwerk wordt online en grensoverschrijdend uitgevoerd. Dat brengt risico’s mee van een ongelijk speelveld voor bedrijven door oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden", zo valt te lezen. De Europese koepel van vakbonden, ETUC, heeft ondertussen een nieuw voorstel gepresenteerd die de arbeidsomstandigheden van platformwerkers moet verbeteren. De kern van het voorstel gaat over het ‘weerlegbaar vermoeden’, dat de bewijslast inzake de arbeidsstatus van platformmedewerkers zou omkeren. Een woordvoerder van Delivery Platforms Europe stelt tegenover Euractiv dat over de gevolgen van het nieuwe voorstel nog niet gespeculeerd kan worden, omdat er nog veel kan veranderen tussen wat nu op tafel ligt en de definitieve uitvoering door de lidstaten.
Voorstel ETUC
Artikel Euractiv
Kamerbrief


Discussie over herziening NWO-Talentprogramma

De NWO heeft plannen om het Talentprogramma (Veni, Vidi, Vici) te herzien. "Het programma bestaat in zijn huidige vorm sinds 2008 en er is sinds die tijd in het onderzoeksveld veel veranderd: de opkomst van de ERC, een sterk gestegen werkdruk op de universiteit en nieuwe inzichten hoe we talentvolle wetenschappers anders erkennen en waarderen ", schrijft NWO, dat op basis van een analyse vier ‘denkrichtingen’ uitwerkte. Volgens ScienceGuide is er onder jonge wetenschappers kritiek op het aanpassingsplan. Ze constateren een ongewenste menging van verantwoordelijkheden. "NWO is er voor wetenschappelijk onderzoek, niet voor onderwijs, maatschappelijk outreach en leidinggeven. Dit is een taak voor de universiteiten en onderzoeksinstellingen. Een vermenging van beoordelingscriteria is ongewenst”, zo is te lezen op ScienceGuide. De wetenschappers roepen op om het Nederlandse talentbeleid ‘terug te brengen naar zijn oorspronkelijke vorm’ en het NWO-Talentprogramma ‘juist uit te breiden in plaats van in te perken’. In Nederland heerst al langer discussie over het model van 'erkennen en waarderen', hetgeen blijkens een artikel van HOP onlangs nog werd gemarkeerd door minister Dijkgraaf en andere topbestuurders uit de Nederlandse wetenschappelijke wereld tijdens een online congres. (Zie in het kader ook het bericht hieronder over de oproep van LERU)
Artikel NWO
Artikel ScienceGuide
Artikel ScienceGuide
Artikel HOP | Utoday
Evaluatie UNL
Agenda erkennen en waarderen KNAW


Voor de zomer meer duidelijkheid over transitie naar circulaire economie

Staatssecretaris Heijnen wil de Kamer voor de zomer informeren over de manier waarop de transitie naar een circulaire economie wordt vormgegeven. Dat laat ze weten in reactie op een rapport van PBL. Volgens de staatssecretaris wijst het PBL erop dat duidelijke doelstellingen nodig zijn om de transitie op het terrein van klimaat, biodiversiteit, milieuvervuiling en leveringszekerheid te laten slagen. "Op dit moment geeft het ministerie van IenW daar, samen met de betrokken andere departementen en transitieteams, uitvoering aan door voor impactvolle productgroepen een set aan doelen te formuleren. Tevens worden roadmaps opgesteld met voorstellen voor maatregelen en activiteiten, en daarbij ook de benodigde financiële middelen in beeld gebracht", aldus de staatssecretaris.
Kamerbrief


Wetenschappers: Solar geo-engineering mag juist niet verboden worden

Het concept solar geo-engineering mag niet verboden worden, maar moet juist worden onderzocht. Daarvoor pleiten meerdere wetenschappers in een opinieartikel in De Volkskrant. Zij reageren hiermee op een groep wetenschappers die onlangs juist opriep tot een verbod op het kunstmatig beïnvloeden van het klimaat. "Met modelsimulaties kunnen we analyseren wat de effecten zijn op de wereldwijde temperatuur, maar, belangrijker, ook wat de effecten zijn op het lokale klimaat. Ook fundamenteel onderzoek naar de natuurkundige mechanismen waarop ideeën voor solar geo-engineering gebaseerd zijn, is essentieel om in te schatten hoe effectief het zou zijn", zo stellen de wetenschappers in De Volkskrant, die aanvullen dat mondiale regelgeving nodig is om te voorkomen dat de impact onevenredig wordt verdeeld.
Opinieartikel Volkskrant
Open brief Non-use agreement


Consortium instellingen werkt samen in strijd tegen klimaatverandering

Het KNMI, TNO, SRON en de TU Delft gaan via een consortium samenwerken om kennis te vergaren in de strijd tegen klimaatverandering, luchtvervuiling en het verlies van biodiversiteit. Het consortium, dat Clear Air gaat heten, wil samen optrekken op het gebied van aardobservatie, waarbij met satellieten emissies en de samenstelling van de atmosfeer wordt gemeten.
Nieuwsbericht KNMI


Positieve eerste kennismaking WOinActie met minister

Vertegenwoordigers van WoinActie, de Jonge Akademie, Promovendi Netwerk Nederland en PostdocNL waren positief gestemd over het kennismakingsgesprek met minister Dijkgraaf. Dat valt op te maken uit het verslag van ScienceGuide naar aanleiding van een eerste gesprek met de minister. “Hoewel hij vooral aan het luisteren was, ziet hij de problematiek ook heel scherp. We zullen ook niet heel erg van mening verschillen over het feit dat er dingen echt anders moeten", aldus Remco Breuker van WOinActie.
Artikel ScienceGuide


Aantal studenten universiteit opnieuw gegroeid, hbo stokt

In het huidige studiejaar is het aantal studenten op universiteiten met 4 procent gegroeid ten opzichte van vorig studiejaar, waardoor dit aantal is uitgekomen op 340.346 studenten. Dat heeft universiteitenkoepel UNL bekendgemaakt. Vanwege de hoge instroom zouden universiteiten daarom een rem willen zetten op de instroom uit het buitenland, zo berichtte Eenvandaag. Op het hbo is sprake van een stagnering van de instroom. Daar bleef de groei van het aantal studenten steken op 0,4 procent en daalde de instroom van nieuwe studenten met 8 procent. Ook komend studiejaar wordt een dip verwacht vanwege de aangekondigde herinvoering van de basisbeurs.
Nieuwsartikel ScienceGuide
Nieuwsbericht Eenvandaag
Nieuwsbericht UNL
Nieuwsbericht Vereniging Hogescholen


Suggesties Rathenau voor innovatie en onderzoek digitaal onderwijs

Het Rathenau Instituut roept de politiek op om te komen tot een visie op digitalisering in het onderwijs. In hun rapport stellen ze vast dat er veel kansen zijn om digitale middelen in het onderwijs in te zetten, maar staan hier ook urgente risico's tegenover. Volgens het onderzoeksinstituut is het daarom aan te raden om landelijke regie te organiseren "om privacy, keuzevrijheid en onafhankelijkheid te waarborgen en prijsopdrijving en ongewenst datagebruik te voorkomen". Innovatie zou gestimuleerd moeten worden waar dat raakt aan digitalisering van het onderwijs, ook om de afhankelijkheid van de grote techbedrijven te beperken. Ook zou wetenschappelijk onderzoek naar de meerwaarde van digitale leermiddelen moeten worden gestimuleerd.
Rapport Rathenau
Artikel Nationale Onderwijsgids

Nieuws en achtergronden uit Europa


Europese Commissie presenteert strategie voor normering producten

De Europese Commissie heeft afgelopen week een strategie gepresenteerd om te komen tot normering van producten. Deze normen helpen fabrikanten de interoperabiliteit van producten en diensten te waarborgen, kosten te verlagen, veiligheid te verbeteren en innovatie te bevorderen. Het doel is mondiale concurrentievermogen van de EU te versterken, een veerkrachtige, groene en digitale economie mogelijk te maken en democratische waarden te verankeren in technologische toepassingen. De Commissie stelt onder andere voor om het potentieel van door de EU gefinancierd onderzoek beter te benutten door vroegtijdig te anticiperen op normalisatiebehoeften. Ook zal een “normalisatiebooster” in het leven worden geroepen om onderzoekers te ondersteunen en komt er een gedragscode. BusinessEurope tekent wel aan dat de standaardiseringsstrategie van de EU er niet voor mag zorgen dat het concurrentievermogen van Europa wordt aangetast. “Het concurrentievermogen van Europa zal afhangen van ons vermogen om leiding te geven en een actieve speler te zijn op het gebied van internationale normen”, aldus BusinessEuropa in een reactie..
Persbericht BusinessEurope
Persbericht Europese Commissie


LERU: Beoordeling van onderzoekers moet op de schop

De Europese universiteitenkoepel LERU pleit voor een andere manier van beoordelen van onderzoekers. Volgens LERU worden onderzoekers nu vooral op output beoordeeld, maar dat zou moeten worden verbreed. Criteria die onder andere een rol zouden moeten spelen zijn volgens hen de inzet van open science, het zoeken van samenwerking en het opleiden van anderen. Ook moet er afgestapt worden van een uniform beoordelingsmodel, omdat zo'n model geen rekening houdt met de individuele context. Eurocommissaris Gabriel liet in een toespraak bij de Paris Open Science European Conference weten het gesprek te willen aangaan met het onderwijsveld over de waardering en financiering van wetenschappelijk onderzoek. Volgens haar vraagt deze tijd om antwoorden op vragen als: "Zijn onderzoekers te veel afhankelijk van publicaties die niet de bredere en diepere "raison d'être" weerspiegelen van de wetenschappelijke missie, waaronder de verspreiding van kennis en begeleiding van nieuwe generaties? Is er sprake van ongezonde en onevenredige concurrentie tussen individuele onderzoekers? Belanden we in een vicieuze cirkel waarin meer publicaties zich vertalen in meer financiering, een kritische beoordeling van de wetenschappelijke inhoud benadelen en de toegang van nieuwkomers beperken?" (Zie in het kader ook het bericht hierboven over het talentprogramma NWO)
Publicatie LERU
Artikel NethEr:
Speech Gabriel
Nieuwsbericht Science|Business


Felle kritiek op taxonomie-besluit gas en kernenergie

De Europese Commissie heeft definitief besloten om gas en kernenergie voorlopig als 'groene' belegging te classificeren. Deze regels voor de taxonomie leverden veel discussie op, aangezien velen deze energiebronnen niet als groen bestempelen en vrezen dat dit zal afleiden van investeringen in volledig duurzame bronnen. Frankrijk en Oost-Europa drongen hier echter toch sterk op aan en kregen op voorwaarden hun zin. Veel landen en instellingen waren uitgesproken tegenstander, waaronder Nederland en de Europese Investeringsbank. Europarlementariër Bas Eickhout (GroenLinks) noemt het besluit in De Volkskrant 'pure volksverlakkerij'. De lidstaten en het Europees Parlement zouden de voorstellen nog kunnen blokkeren, maar de kans dat dit gebeurt lijkt klein.
Persbericht Europese Commissie
Artikel NU.nl
Artikel Volkskrant


Oproep EUA: Hef belemmeringen voor samenwerking universiteiten op

De voorzitter van de European University Association, Michael Murphy, dringt er bij EU-leiders op aan om belemmeringen voor samenwerking tussen universiteiten zoveel mogelijk op te heffen. Dat zei hij recent op een online bijeenkomst van belanghebbenden in het hoger onderwijs. Kort daarvoor maakte de Europese Commissie bekend juist meer samenwerking mogelijk te willen maken, maar volgens Murphy is er nog altijd sprake van beperkingen vanwege de wisselende mate van autonomie en overheidsinvesteringen. Peter Lievens van de KU Leuven wees op de Europese allianties, die volgens hem een game changer zijn in het samenbrengen van Europese universiteiten, al ziet hij ook belemmeringen.. "Op dit moment zijn we niet in staat om gelijktijdig met alle partnerinstellingen in de Una alliantie een diploma uit te reiken”, aldus Lievens. Minister Dijkgraaf erkende in antwoord op Kamervragen van Volt dat de implementatie van de Bologna-instrumenten in diverse lidstaten nog meer vorm moet krijgen. "Als knelpunt ziet Nederland de erkenning van de zogenaamde joint programs vanuit samenwerkende hogeronderwijsinstellingen in verschillende landen", aldus de minister. "Een ander belangrijk knelpunt is de huidige nadruk op fysieke mobiliteit. Een bredere blik op internationalisering, bijvoorbeeld via virtuele mobiliteit, zou kunnen leiden tot meer internationale samenwerking en zou kunnen zorgen dat niet alleen nieuwe doelgroepen en “bestemmingen” worden bereikt.”
Artikel University World News
Verslag schriftelijk overleg


Digital Europe roept op tot techafspraken tussen VS en EU

De techindustrie in de EU, verenigd in Digital Europe, roept de VS en de EU op om te komen tot gezamenlijke afspraken over digitalisering. In een rapport doet de belangenorganisatie 24 voorstellen die bij de Trade Technology Council besproken moeten worden en gerealiseerd dienen te worden voor 2024. Zo wordt onder andere voorgesteld gezamenlijke standaarden te ontwikkelen voor kunstmatige intelligentie en cyberbeveiliging. Ook wil Digital Europe dat tegen 2030 vier grote gezamenlijk gefinancierde O&O-projecten op het gebied van halfgeleiders tussen de EU en de VS worden gelanceerd.
Nieuwsbericht Digital Europe
Rapport Digital Europe


Lidstaten bereiken akkoord EIC werkprogramma

Er is een akkoord bereikt over het werkprogramma van de European Innovation Council (EIC), dat van de Commissie een grote techinvesteerder maakt. Hiermee komt er een einde aan de politieke impasse die het werkprogramma heeft opgehouden. Het oponthoud werd veroorzaakt door een meningsverschil over de wijze waarop het fonds moest worden beheerd, zo schrijft Science|Business. Het fonds is een kerncomponent van het nieuwe innovatiebureau en het belangrijkste onderdeel van het Accelerator-programma voor startende ondernemingen.
Artikel Science|Business


Europese Commissie: Beleidsmakers moeten inzetten op digitale transitie mkb

Beleidsmakers in de Europese Unie moeten werk maken van het digitaal opleiden van mkb'ers. Dat zei Outi Slotboom van de dienst Interne Markt en MKB van de Europese Commissie tijdens een panelmeeting van Euractiv. Volgens haar zijn de 25 miljoen kleine- en middelgrote ondernemingen nog onvoldoende uitgerust om de digitale transitie aan te kunnen. De focus in het beleid zou moeten komen te liggen op digitale infrastructuur en vaardigheden. Overigens blijkt uit cijfers van de Europese Commissie dat de coronacrisis de digitale transitie ook bij mkb'ers een boost heeft gegeven.
Artikel Euractiv


CEPS: Herziening emissierechten moet CO2-arme producenten helpen innoveren

De toewijzing van gratis CO2-uitstootrechten zou moeten worden herzien om bedrijven met een lage CO2-uitstoot te helpen met innovatie op weg naar klimaatneutraliteit. Daarvoor pleit denktank CEPS in een rapport. Volgens de onderzoekers profiteren momenteel vooral grote CO2-intensieve bedrijven van de verdeling van de gratis uitstootrechten. Zij pleiten daarom voor invoering van een 'zero carbon'-benchmark, waarbij koolstofarme bedrijven worden beloond met extra uitstootrechten om hun investeringen te kunnen dekken.
Publicatie CEPS


CEPA: DMA dreigt te botsen met AVG

De invoering van de Digital Market Acts zou voor problemen kunnen zorgen doordat veel vragen over de koppeling met de privacywet AVG nog niet zijn beantwoord. Dat schrijft denktank CEPA. "De DMA vereist dat gatekeepers klanten gratis "continu en realtime toegang" bieden tot hun "geaggregeerde en niet-geaggregeerde gegevens". Er is geen vereiste - of vaak zelfs de mogelijkheid - voor de poortwachters om te weten hoe deze klanten van plan zijn de gegevens te gebruiken. AVG-schendingen kunnen daardoor toenemen", waarschuwt CEPA, die daarom voorstelt extra regels of gedragscodes op te stellen
Analyse CEPA


Expertpanel ALLEA roept op tot meer duurzaamheidsregels wetenschappelijk onderzoek

Extra regelgeving om duurzaamheidsregels op te leggen zal geen negatieve impact hebben op de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek. Dat concludeerde een expertpanel tijdens een sessie van ALLEA, een samenwerkingsverband van Europese onderzoeksacademies. Volgens professor Carly McLachlan zou duurzaamheid een belangrijke doelstelling moeten zijn van academisch onderzoek. Ze benadrukte dat er al restricties en regels zijn om collega's, proefpersonen en instellingen te beschermen en dat het beschermen van het milieu een uitbreiding zijn van de regelgeving die al van kracht is.
Artikel ALLEA


Onderzoek Franse mededingingswaakhond naar complexe cloudsector

De Franse mededingingswaakhond AdIC heeft aangekondigd de concurrerende werking van de cloudsector te onderzoeken. Dat meldt EURACTIV Frankrijk. De nadruk in het onderzoek ligt op "de definitie van relevante markten in de cloudsector, de beoordeling van de positie en concurrentievoordelen van de verschillende betrokken partijen”, aldus AdIC. Het onderzoek ligt gevoelig in Frankrijk: lokale cloud bedrijven beschuldigen de Amerikaanse techreuzen Google, Amazon en Microsoft van oneerlijke praktijken. Daarnaast wordt de Franse regering beschuldigd van het verhinderen van de opkomst van Europese topbedrijven, door de Amerikaanse bedrijven voor te trekken. Verwacht wordt dat de mededingingswaakhond begin 2023 met conclusies komt over het onderzoek.
Artikel Euractiv


VK zet sociale wetenschap in voor klimaattransitie

Het Verenigd Koninkrijk wil sociale wetenschappers gaan inzetten in de missie om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Met de investering van ruim 6 miljoen pond vanuit de Britse Economic and Social Research Council (ESRC) zal een team worden samengesteld om onderzoek doen naar institutionele, gemeenschaps- en individuele gedragsveranderingen die van belang zijn in de klimaattransitie, evenals andere milieu-, biodiversiteits- en duurzaamheidsdoelstellingen.
Nieuwsbericht UKRI

Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld


CIGI: Het pad naar de metaverse zal lang en bochtig zijn, met nog onbekende innovaties

Het is nog erg onduidelijk hoe de route naar nieuwe innovaties als de metaverse en web3.0 er uit gaat zien, maar het Canadese Centre for International Governance Innovation deed alsnog een poging een schets te maken. "De weg naar de metaverse zal lang en bochtig zijn, met tot nu toe onbekende technologische innovaties die de koers zullen structureren", zo valt te lezen in de analyse.
Analyse CIGI


ITIF: Platform Competition and Opportunity Act is oplossing voor niet-bestaand probleem

De Platform Competition and Opportunity Act moet grote overnames in de techwereld voorkomen, maar zal vooral innovatie belemmeren. Dat blijkt uit de analyse van de Amerikaanse denktank ITIF, die dan ook voorstelt de wet niet door te zetten. "De 'killer acquisitions' die het Congres wil voorkomen, zijn zeldzaam en de voorgestelde wetgeving zal een belangrijke stimulans voor innovatie van startende ondernemingen schaden", zo valt te lezen. Volgens ITIF zorgen overnames er juist voor dat startups met de winst opnieuw kunnen gaan innoveren. De fusies van grote techplatforms zullen bovendien ook zonder deze wet kritisch worden bekeken. "Net als de Competition and Antitrust Law Enforcement Reform Act, die vorig jaar werd geïntroduceerd, is de PCOA een oplossing voor een niet-bestaand probleem", aldus ITIF.
Analyse ITIF


Brookings: VS moet snel en fors inzetten op innovatie en productie chips

Om op het gebied van chips en halfgeleiders niet nog verder achterop te raken zou de VS snel veel meer moeten doen. Dat blijkt uit een analyse van Brookings. Volgens hen is de onlangs aangenomen Competes Act - en het daaraan gekoppelde Chips for America Fund (met een budget van 50 miljard dollar) - niet genoeg om de strijd met China aan te kunnen gaan. "Doorlopende investeringssteun zal jarenlang nodig zijn", aldus de analysten. Bovendien zou er moeten worden toegewerkt naar een industriebeleid waarbij zowel innovatie als productie worden benadrukt.
Analyse Brookings


USITC: Technologie wordt ingezet om bevolking te onderdrukken

Volgens de Amerikaanse International Trade Commission (USITC) worden in sommige landen nieuwe technologieën ingezet om de bevolking te kunnen onderdrukken, bijvoorbeeld via locatiegegevens en kunstmatige intelligentie. Dat blijkt uit een vorige week gepresenteerd rapport. "De technologische vooruitgang heeft niet alleen gezorgd voor meer mogelijkheden voor inspraak, maar ook voor meer mogelijkheden om inspraak te onderdrukken", aldus het rapport. Amerikaanse politici kijken daarbij in het bijzonder naar China. "Het is geen toeval dat dezelfde wetten die de vrijheid van meningsuiting in China verpletteren, ook voorkomen dat Amerikaanse media- en technologiebedrijven eerlijk concurreren in het dichtstbevolkte land ter wereld", zegt Senator Ron Wyden in een persbericht. "Als de Verenigde Staten wil zorgen voor een vrij en open internet voor mensen over de hele wereld, dan moet onze regering serieus gaan vechten tegen autoritaire censuur."
Nieuwsbericht USITC
Persbericht Ron Wyden


VS: Competes Act zonder gejuich aangenomen, ondanks miljarden voor onderzoek

Het aannemen van de Competes Act door het Huis van Afgevaardigden moet het voor de Verenigde Staten mogelijk maken om de rest van de landen internationaal voor te blijven op het gebied van wetenschap en technologie. Toch klinkt er ook kritiek, zo blijkt uit een artikel van Nature. De wet moet tientallen miljarden dollars vrijmaken om de strijd met bijvoorbeeld China aan te kunnen gaan, maar sceptici vrezen dat het geld voor de grote onderzoeksfinancier, de National Science Foundation (NSF), te laat komt. Bovendien is er kritiek op de voorstellen om buitenlandse financiering aan banden te leggen en aan talentwerving te doen. Aan de positieve kant moet het extra budget er wel voor zorgen dat meer onderzoeksvoorstellen gehonoreerd zullen worden.
Artikel Nature


ITIF: Open App Markets Act zal innovatie niet bevorderen

De Amerikaanse denktank Information Technology & Innovation Foundation (ITIF) is uitgesproken tegenstander van de Open App Markets Act die grote techbedrijven moet dwingen hun app-winkels open te stellen voor apps en betalingssystemen van andere aanbieders. "Het wetsvoorstel zal de concurrentie en innovatie niet vergroten, terwijl dat wel de ambitie is", aldus ITIF. "Het zal eigenaren van app-winkels alleen maar dwingen een groter aantal apps te accepteren zonder de juiste kwaliteitscontroles. Dit kan nieuwe cyberbeveiligings- en aansprakelijkheidsproblemen veroorzaken voor zowel platforms als app-ontwikkelaars." Volgens ITIF zouden beleidsmakers zich meer druk moeten maken om de kwaliteit van de apps. Zij wijzen er bovendien op dat het voorstel kleine ondernemers niet zal helpen en meer ruimte biedt voor buitenlandse ontwikkelaars, wat weer ten koste gaat van het Amerikaanse concurrentievermogen.
Analyse ITIF


VS wil meer kwantumpersoneel

De regering Biden wil meer professionals op het terrein van kwantumtechnologie. Om dit te bereiken is afgelopen week een strategie gepresenteerd door de White House Office of Science and Technology Policy. Met het Nationaal Strategisch Plan voor Quantum Information Science and Technology Workforce Development moet het vereiste aantal banen worden gerealiseerd. Onderdeel van het plan is het vergroten van de mogelijkheden van middelbare scholen om dele te nemen aan kwantumwetenschappen. Zo moet de jonge generatie vroeg warm gemaakt worden voor een loopbaan in deze sector.
Plan Quantum Information Science and Technology Workforce Development


FAA: 5G en luchtvaart kunnen veilig samen

Vorige week berichtten we dat Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen vreesden dat de introductie van 5G het vliegverkeer ernstig zal verstoren. Inmiddels laat de Federal Aviation Administration weten dat het mogelijk is om veilig te vliegen na het activeren van het 5G-netwerk voor mobiele telefonie. "Onze analyse van de bedrijfsgegevens van draadloze netwerken heeft ons in staat gesteld om de verwachte probleemgebieden nauwkeuriger aan te pakken, waardoor de impact van beide industrieën wordt verminderd", Aldus Steve Dickson, beheerder van de FAA.
Artikel Nextgov


Unite.AI: China werkt aan regulering deepfake

De Cyberspace Administration of China (CAC) heeft ontwerpregelgeving gepubliceerd die het gebruik van deepfaketechnologie mogelijk maakt. Daarover schrijft Unite.AI. Volgens het AI-nieuwsplatform leek China op weg naar een totaalverbod, maar lijkt nu juist op dit vlak de boot niet te willen missen. De laatste jaren wordt in het land veel onderzoek gedaan naar innovatie op het gebied van AI-toepassingen als deepfake en virtual reality. "Daarom lijkt het erop dat China nu vastbesloten is om te experimenteren met het controleren van de techniek, in plaats van de potentieel frauduleuze technologie te verbieden", zo valt te lezen.
Artikel Unite.AI


Brookings: Innovatie, wetenschap en technologie zullen zorgen voor Afrikaanse economische boost

Om een economische boost te kunnen krijgen zou Afrika moeten inzetten op een stimulerende omgeving voor innovatie, wetenschap en technologie. Dat blijkt uit de analyse van Brookings. Een dergelijke inzet moet belemmeringen wegnemen op het terrein van regelgeving, corruptie en investeringen. Investeringen moeten er niet alleen voor zorgen dat innovatie sneller gaat, maar dat deze ook sneller op de markt komen. Met het creëren van een onderwijs- en onderzoeksinfrastructuur van wereldklasse kan bovendien de braindrain worden tegengegaan.
Analyse Brookings