Beeld: ©AWTI

AWTI e-mail alert 1 september 2022


De Europese Commissie trekt 1,2 miljard uit voor defensieonderzoek naar onder meer geavanceerde gevechtsvliegtuigen en een militaire cloud. Het Europees Parlement wil het recht van werknemers om offline te zijn opnemen in de grondwet, nu steeds meer thuiswerkers buiten de reguliere werkuren werken. Volgens het CBS groeide het aantal masters en doctoren van 321 in 2013 naar momenteel meer dan 500.000. Dit en meer in de e-mailalert van deze week.
 

De opvallendste berichten van de afgelopen week

Nederland investeert 11,8 procent meer in onderzoek en innovatie

De uitgaven aan onderzoek en innovatie in Nederland zijn in 2021 met 11,8 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van Eurostat waar Nether over schrijft. Daarmee blijft Nederland zevende op de Europese ranglijst van overheidsinvesteringen op dit gebied. De Nederlandse investeringen gingen van 348,30 euro per hoofd van de bevolking naar 389,40 euro in het afgelopen jaar.
Artikel Nether
Cijfers Eurostat

EU-ministers willen uitgaven Horizon Europe beperken

De lidstaten willen in 2023 het budget voor Horizon Europe met 663 miljoen afromen ten opzichte van het voorstel van de Europese Commissie. Vooral bij de European Research Council (ERC) zal volgens de Raad gesneden moeten worden. Het budget van Erasmus+ blijft als het aan de Raad ligt wel staan. Dit valt op te maken uit de uitkomsten van het overleg van onderwijsministers. Ook Nether schrijft hierover. De Raad van ministers wil voorzichtig zijn met de uitgaven in het licht van de onzekere economische tijden. Het Europees Parlement heeft zich in een working document uitgesproken voor behoud van het door de EC voorgestelde budget. Ondertussen heeft de ERC het werkprogramma voor 2023 gepresenteerd. Hierin is voor 2,2 miljard aan subsidies opgenomen om meer dan duizend onderzoekers te ondersteunen. In het plan gaat onder andere het bedrag voor de Proof of Concept-regeling omhoog. Ook zijn er extra voorzieningen voor vluchtelingen.
Artikel Nether
Nieuwsbericht Raad
Positie Europees Parlement
Artikel ERC

Biden ondertekent US Chips Act

President Joe Biden heeft de US Chips and Science Act ondertekend. Het wetgevingspakket maakt in totaal 52,7 miljard dollar aan subsidies en belastingvoordelen vrij voor chipproductie en -onderzoek. Biden omschrijft de wet als een ‘eenmalige investering in Amerika zelf’. Diverse bedrijven hebben naar aanleiding van de wet grote investeringen aangekondigd. De Amerikaanse Information Technology & Innovation Foundation (ITIF) reageert enthousiast, maar wijst er op dat dit slechts een eerste stap is in het versterken van de Amerikaanse concurrentiepositie op dit vlak.
Artikel Techzine
Artikel ITIF

Nieuws en achtergronden uit Nederland

Dijkgraaf sluit bestuursakkoord met hogescholen en universiteiten

Minister Dijkgraaf heeft met de hogescholen en universiteiten een bestuursakkoord gesloten. Deze kent drie uitgangspunten: 1) Versterken van het fundament, 2) Ruimte geven aan divers talent, 3) Vergroten van de maatschappelijke impact. In de toelichting laat minister Dijkgraaf weten de eerder aangekondigde toekomstverkenning voor het hoger onderwijs voor de zomer van 2023 te willen afronden. Verder is afgesproken dat de universiteiten terughoudend zullen zijn met verengelsing van de opleidingen en het werven van internationale studenten.
Kamerbrief minister Dijkgraaf
Bestuursakkoord 2022 hoger onderwijs en wetenschap

Discussie binnen Nederlandse universiteiten over rankings

Binnen de Nederlandse academische wereld wordt getwijfeld aan het gewicht dat gehecht moet worden aan wereldwijde universiteitsrankings, zo valt op te maken uit een artikel op ScienceGuide. Onder meer bij de Vrije Universiteit worden veel gesprekken gevoerd over de positie op de rankings. "Er is een spanningsveld tussen de aandacht voor ranglijsten en de beweging richting nieuwe vormen van erkennen en waarderen [..]. Onze universiteit is bereid om een lagere plek op de ranglijst te accepteren om zo opvolging te geven aan onze interne ambities."
Artikel ScienceGuide

Adriaansens ziet kansen in ruimtevaartbeleid

De groeiende relevantie van ruimtevaart biedt kansen voor Nederland op het gebied van concurrentiekracht en wetenschappelijk onderzoek, schrijft minister Adriaansens in de voortgangsbrief ruimtevaartbeleid 2022. “Nederland heeft de capaciteiten om hoogtechnologische instrumenten te ontwikkelen en beschikt over de expertise om satellietdata te gebruiken en toe te passen. Voorbeelden zijn emissie-monitoring door TROPOMI en beveiligde datatransfer via laser-satellietcommunicatie”, aldus de minister.
Kamerbrief Adriaansens

Nederland in top 3 EU-ranglijst digitale economie

Nederland staat op de derde plek in de jaarlijkse Europese Digital Economy and Society Index (DESI). De DESI beoordeelt landen op menselijk kapitaal, connectiviteit, integratie van digitale technologie en digitale overheidsdiensten. De ranglijst wordt aangevoerd door Finland en Denemarken, de afgelopen drie jaar stond Nederland niet in de top 3. “Digitalisering is samen met verduurzaming 1 van de 2 grote veranderingen van deze tijd. Hierin privaat en publiek investeren is nodig voor het stimuleren van innovatie – en daarmee banen en inkomsten - en het verminderen van afhankelijkheid van (half)producten van buiten de EU. Goed om te zien dat onze gezamenlijke inspanningen de Nederlandse positie al hebben verbeterd”, aldus minister Adriaansens over de DESI.
Nieuwsbericht Rijksoverheid
Nieuwsbericht Europese Commissie
Artikel Nether

Voortgang actieplan diversiteit en inclusie in hoger onderwijs

Minister Dijkgraaf beschrijft in een Kamerbrief de voortgang van het nationale actieplan voor meer diversiteit en inclusie in het hoger onderwijs en onderzoek. Hierin is een ambitie voor de langere termijn: de komst van een nationaal kenniscentrum voor diversiteit. "Uit een eerste verkenning blijkt behoefte aan het ontsluiten van reeds beschikbare kennis en expertise enerzijds en een structuur waarbij snel kan worden ingespeeld op vragen uit de praktijk anderzijds", aldus de minister. Verder geeft de brief aan dat er begin van de zomer een KNAW-rapport gepubliceerd over sociale veiligheid in het hoger onderwijs. Op dit rapport volgt later dit jaar een reactie van de minister.
Kamerbrief Dijkgraaf
Publicatie KNAW

STT pleit voor andere benadering techniek

De Stichting Toekomstbeeld en Techniek pleit in het rapport Bestemming 2050?! voor een andere, kritisch-reflectieve, benadering van techniek om de wereldwijde vastgestelde duurzame ontwikkelingsdoelen (sustainable development goals, sdg’s) te kunnen halen. "In deze horizonscan signaleren we niet alleen veel relevante trends, maar brengen ze ook met elkaar in verband", aldus auteur Patrick van der Duin.
Publicatie STT

Rathenau over de kracht van wetenschappelijke samenwerking

Het Rathenau Instituut publiceerde onlangs een artikel over de noodzaak van langjarige onderzoekagenda's in het licht van maatschappelijke opgaven als de klimaatverandering en de toekomst van de zorg.
Artikel Rathenau Instituut

Steeds meer mensen met masterdiploma

Uit cijfers van het CBS waar het HOP over schrijft blijkt dat er in Nederland steeds meer masters en doctors bijkomen. Het aantal ging van 321 in 2013 naar meer dan 500.000. De groei is mede het gevolg van de instroom van buitenlandse studenten.
Artikel HOP | Utoday
Data CBS

Van Huffelen wil al in 2023 eerste eWallet

Staatssecretaris Van Huffelen werkt vooruitlopend op de EU-verordening met betrekking tot de Europese digitale identiteit alvast aan een Nederlandse open source wallet. Europese burgers moeten zich in 2025 hiermee digitaal kunnen identificeren Dat laat ze weten in een Kamerbrief. De bedoeling is dat burgers en bedrijven vanaf 2025 hiervan gebruik kunnen maken. In 2023 moet al een eerste versie beschikbaar zijn. "Hierbij leg ik de hoogste lat als het gaat om gegevensbescherming, informatieveiligheid en toegankelijkheid", aldus Van Huffelen.
Kamerbrief staatssecretaris Van Huffelen
Artikel Computable

Nieuws en achtergronden uit Europa

Akkoord over traject digitale decennium

De Europese Commissie is blij met het akkoord dat door het Europees Parlement en de Raad van de EU is gesloten over het beleidsprogramma Traject naar het digitale decennium. "Het programma voorziet in een monitoring- en samenwerkingsmechanisme ter verwezenlijking van de gemeenschappelijke doelstellingen en streefdoelen voor de digitale transformatie van Europa die zijn vastgelegd in het digitaal kompas 2030", zo valt te lezen in het persbericht. Volgens Eurocommissaris Breton opent dit programma de weg naar een "innovatievere, inclusievere en duurzamere toekomst voor Europa".
Persbericht Europese Commissie

EP wil Oekraïne in Erasmus+ en strategisch autonomiefonds

Het Europees Parlement wil dat Oekraïne wordt toegelaten tot Erasmus+, zo blijkt uit een statement met betrekking tot het werkprogramma 2023 waar Nether over schrijft. Verder pleit het EP voor een Strategic Autonomy Fund for Europe om investeringen te kunnen doen in zaken die raken aan de strategische autonomie van de EU, zoals grondstoffen, cyberveiligheid, energie.
Artikel Nether
Statement Europees Parlement

Vier nieuwe Europese Universiteiten-allianties

Bij de recente call voor nieuwe Europese Universiteitsallianties zijn vier nieuwe samenwerkingsverbanden toegelaten, waaronder een met een Vlaamse instelling. Bij de formatie Unigreen is Higher Education Institution of the Province of Liège aangesloten. Daarnaast krijgen zestien allianties uit een eerdere pilotronde toestemming om door te gaan. Hierbij zijn onder andere de Universiteit van Antwerpen, de KU Leuven, de Universiteit Maastricht, de Universiteit Leiden, de VUB, de UvA, de Universiteit Twente, ULB en de UU betrokken.
Nieuwsbericht Europese Commissie
Artikel Nether
Overzicht allianties

EC: Horizon Europe moet 200.000 banen opleveren

De Europese Commissie heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de impact die haalbaar moet zijn met Horizon Europe. Hieruit blijkt dat 200.000 extra banen behaald kunnen worden en een citatiegroei van 90 procent, zo schrijft Nether. Een serie indicatoren toont aan welke impact Horizon Europe nastreeft. Door aan elke indicator een cijfer te plakken, wil de Commissie duidelijk maken hoeveel impact het programma moet hebben om van een succes te spreken. 
Artikel Nether
Rapport Europese Commissie

Slagingskans aanvragen Horizon Europe lijkt hoger

Uit eerste voorlopige cijfers blijkt volgens ScienceBusiness dat de slagingskans van projecten bij Horizon Europe hoger ligt dan bij Horizon2020. Volgens onder andere de EUA en Science Europe is het echter te vroeg om conclusies te trekken uit de beschikbare cijfers. De rapportage is enkel gebaseerd op het eerste jaar van Horizon Europe. Bovendien is het budget verhoogd en maakte het vertrek van het VK en Zwitserland meer budget beschikbaar voor de overige lidstaten. Volgens Jan Palmowski van The Guild tonen de cijfers aan dat het essentieel is om volgend jaar niet te bezuinigen.
Artikel ScienceBusiness
Publicatie Europese Commissie

Pleidooi voor holistische aanpak positie promovendi

De positie van promovendi in de EU moet worden verbeterd, zo bepleit Rosemary Deem van de University of London in een artikel op ScienceGuide. Volgens haar is er te weinig diversiteit en zijn er voor postdocs te weinig academische posities. Ook blijven ze vaak uit beeld in het kader van de problemen met mentale gezondheid. Volgens haar is een holistische aanpak nodig.
Artikel ScienceGuide

EC trekt 5,4 miljard uit voor onderzoek waterstof

De Europese Commissie heeft 5,4 miljard euro aan overheidssteun voor onderzoek, innovatie en industriële toepassing van waterstoftechnologie goedgekeurd. In totaal doen 15 landen mee aan IPCEI (Important Project of Common European Interest (IPCEI) Hy2Tech. Naar verwachting wordt er aanvullend nog 8,8 miljard euro aan particuliere investeringen aangetrokken.
Nieuwsbericht Europese Commissie

Akkoord over hervorming Research Assessment

Aan het begin van de zomer is een akkoord bereikt over de hervorming van het Research Assessment. Ruim 350 organisaties uit meer dan 40 landen waren betrokken bij het akkoord dat er voor moet zorgen dat de kwaliteit en de impact van onderzoek wordt vergroot. "Het akkoord bevat de principes, toezeggingen en het tijdspad voor de hervormingen en zet de principes uiteen voor een coalitie van organisaties die willen samenwerken om die hervorming mogelijk te maken", stelt de toelichting op de site van Science Europe.
Artikel Europese Commissie
Artikel ScienceBusiness
Artikel ScienceEurope
Artikel ALLEA
Artikel European University Association

EARTO: mobiliteit onderzoekers in EU is verder verslechterd

Volgens EARTO is de mobiliteit van wetenschappers in Europa de laatste jaren verder verslechterd. Dat schrijft de organisatie in een onlangs gepubliceerd position paper. EARTO doet vier aanbevelingen om de situatie te verbeteren, die zich richten op het voorkomen van onnodig papierwerk rondom zakenreizen, EU-kennisgevingsvereisten en het beginsel van gelijke beloning, werken op afstand (in het buitenland) en de erkenning van verblijfsvergunningen voor mobiele onderzoekers.
Position paper EARTO

Onderzoek naar ethiek achter XR, neurotechnologie en Climate Engineering

Het Oostenrijkse TechEthos heeft onderzoek gedaan naar mogelijke ethische problemen bij digital extended reality (XR), neurotechnologie en Climate Engineering. Daarover schrijft ALLEA. De publicatie, die momenteel bij de Europese Commissie ligt, focust zich op het vinden van algemene waarden en principes, die beleidsmakers, ontwerpers en gebruikers van technologie dienen te helpen om ethische vragen te stellen.
Artikel ALLEA
Analyse TechEthos

Bedrijfsleven adviseert EC over langere houdbaarheid onderdelen van producten

Een groep uit het bedrijfsleven heeft een advies uitgebracht aan de Europese Commissie om te helpen om duurzame producten de norm te maken. Volgens de groep moet de EC zich focussen op; de voorwaarden voor het vervangen van onderdelen die het vaakst defect raken, het vaststellen van een optimale duur voor de beschikbaarheid van reserveonderdelen en, tot slot, het regelen van redelijke doorlooptijden voor de beschikbaarheid van deze onderdelen.
Artikel Digital Europe

Toezichthouders kritisch op Europese Health Data Space

Toezichthouders European Data Protection Board (EDPB) en de European Data Protection Supervisor (EDPS) claimen dat de Europese Health Data Space (HDS) te weinig bescherming biedt voor de burger. Daarover schrijft Nether. Vooral de regels die hergebruik van gegevens mogelijk maken zouden te vaag zijn. Daarnaast is er overlap tussen de HDS en andere dataregels, zoals AVG en de Data Act.
Artikel Nether
Opinieartikel EDPB en EDPS

Europees Parlement wil recht om offline te zijn beschermen

Het Europees Parlement zet zich in om het recht van werknemers om offline te zijn te beschermen in de grondwet. Digitalisering en de covid-pandemie hebben thuis werken en altijd beschikbaar zijn voor de werkgever genormaliseerd. Daardoor is de balans tussen werk en privé vertroebeld, stelt het parlement. Zo werkt 27 procent van de thuiswerkers ook buiten de reguliere werkuren. Dit kan leiden tot overbelasting en daarmee tot gezondheidsproblemen.
Artikel Europees Parlement

CEPR: Beleid richten op behoud vrouwen voor STEM

Het beleid om te komen tot meer vrouwen in science, technology, engineering, and mathematics (STEM) zou mede gericht moeten worden op het behoud van vrouwen die er al werken. Dat blijkt uit een analyse van CEPR. Uit de analyse komt naar voren dat vrouwen vaker dan mannen STEM verlaten vanwege hun beperktere gehechtheid hieraan. "Over het algemeen kan het beleid er baat bij hebben de huidige pogingen om vrouwen aan te trekken voor STEM te versterken met inspanningen om de grotere neiging van vrouwen om STEM te verlaten tijdens hun loopbaan aan te pakken", zo valt te lezen.
Analyse CEPR

Denktank EP biedt beleidsopties voor uitdagingen technologische ontwikkelingen

De denktank van het Europees Parlement heeft onderzoek laten uitvoeren naar de maatschappelijke en ethische uitdagingen die samengaan met de opkomst van nieuwe technische ontwikkelingen als robotica, bionanotechnologie, Internet of Things-toepassingen, blockchain en augmented reality. De studie biedt beleidsopties om de mogelijke gevaren effectief aan te pakken.
Studie Denktank EP

1,2 miljard voor Europees defensieonderzoek

De Europese Commissie trekt 1,2 miljard uit voor 61 samenwerkingsprojecten op het terrein van defensieonderzoek. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om onderzoek naar geavanceerde gevechtsvliegtuigen, militaire cloud, AI en disruptieve technologie.
Persbericht Europese Commissie

Opinie: de Europese Unie moet Data Act heroverwegen

De Europese Unie zou industriële data moeten vrijwaren van de afspraken in de Data Act. Althans, dat wordt gesteld in een opiniestuk van Zach Meyers in Centre For European Reform. Volgens de auteur zijn deze afspraken een belemmering voor één van de doelen van de wet - het beter kunnen gebruiken van data. Volgens Meyers kan de EU beter de datastrategie uit 2020 volgen, waarin data niet verplicht gedeeld hoeft te worden, maar meer focus ligt op het versterken van de prikkel om data te verzamelen.
Analyse CER

Rapport: EU moet meer gebruik maken van data bij vorming en evaluatie beleid

De Europese Unie moet meer gebruik gaan maken van data, en in het bijzonder Artificial Intelligence (AI), bij de vorming en evaluatie van nieuw beleid, concludeert de denktank van het Europese Parlement. Dat zou het veel makkelijker maken om te onderbouwen waarom bepaalde beleidskeuzes zijn gemaakt. Daarnaast zou reeds uitgevoerd beleid op een volledigere en objectievere manier kunnen worden geëvalueerd met behulp van AI.
Artikel Europees Parlement

Verenigd Koninkrijk investeert 1 miljard in biomedische wetenschap

De Medical Research Council (MRC), Cancer Research UK (CRUK) en Wellcome hebben aangekondigd dat er 1 miljard pond wordt geïnvesteerd in het Francis Crick Institute, een van de belangrijkste organisaties in het Verenigd Koninkrijk op het gebied van biomedische wetenschap. Het instituut zet zich onder meer in voor een betere preventie, diagnosestelling en behandeling van ziektes, zoals kanker, hartziekten, infecties en neurodegeneratieve ziekten.
Artikel UKRI

European Innovation Council hevig bekritiseerd in rapport

De Europese Commissie moet anders leiding geven aan de European Innovation Council (EIC). Dat staat in een rapport, dat werd opgesteld nadat de EIC fouten maakte bij de financiering van deep-tech startups. "Het belangrijkste probleem met het EIC is dat de Commissie het programma aanpast aan haar bestaande bureaucratische gewoonten in plaats van het aan te passen aan de doelstellingen van de wetgeving en, wat nog belangrijker is, het af te stemmen op de behoeften van de aanvragers", aldus rapporteur en initiatiefnemer van het onderzoek, Christian Ehler, tegen EURACTIV.
Artikel EURACTIV

VK, Duitsland, Frankrijk en Nederland kregen samen 55% van Europese beurzen

Meer dan de helft van de in 2020 door de European Research Council (ERC) uitgereikte wetenschappelijke beurzen (55 procent) ging naar het Verenigd Koninkrijk (18 procent), Duitsland (17 procent), Frankrijk (11 procent) en Nederland (9 procent). België staat met 4 procent op plek zeven.
Artikel ScienceBusiness
Studie ERC

VK wijst AI-regulering Europese Unie af en gaat eigen koers varen

Het Verenigd Koninkrijk wijst de plannen van de Europese Unie voor de aanpak van Artificial Intelligence (AI) af. Volgens de Britten zijn ze niet flexibel genoeg, te gecentraliseerd en innovatiebeperkend. In plaats van het toezicht op AI over te laten aan één regelgevende instantie, zoals in de EU het geval, wil het VK die verantwoordelijkheid verdelen over meerdere instanties. Hierdoor zullen de regels beter aansluiten bij de behoeften van verschillende sectoren, beargumenteren de Britten.
Artikel ScienceBusiness
Artikel EURACTIV

UK start arbitragezaak vanwege uitsluiting

Het Verenigd Koninkrijk onderneemt stappen tegen de Europese Unie vanwege de Britse uitsluiting van deelname aan Horizon Europe Association. Het verzoek om tot het programma toe te treden raakte na de Brexit-onderhandelingen verstrikt in een geschil over de Noord-Ierse kwestie. Zolang de bredere politieke kwesties niet zijn opgelost, weigert de Europese Commissie het VK op gelijke voet met de EU-lidstaten toe te laten tot het wetenschapsprogramma.
Artikel ScienceBusiness

UKRI investeert bijna 8 miljard pond in ondersteuning wetenschapsplannen VK

UK Research and Innovation (UKRI) heeft bekendgemaakt haar jaarlijkse budget van 7,9 miljard pond te investeren in de wetenschapsambities van de Britse overheid. Het geld moet bijdragen aan de plannen om een wereldleider te worden in onderzoek en innovatie. Daarnaast moeten de gelden het VK helpen om de meest aantrekkelijke plek te worden voor bedrijven die graag innoveren.
Artikel UKRI

Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld

Internationale afspraken gemaakt over oceaanonderzoek

In Washington zijn afgelopen juli internationale afspraken gemaakt over wetenschappelijk onderzoek naar de Atlantische Oceaan. Hiermee moeten de krachten gebundeld worden voor oceaanonderzoek in het licht van klimaatverandering, biodiversiteit, economie en bescherming. Eurocommissaris Mariya Gabriel: "De Atlantische Oceaan is een gedeelde hulpbron van onschatbare waarde [..]. De ondertekening van de nieuwe Atlantische Verklaring is een mijlpaal in de richting van de bescherming ervan, ten voordele van de toekomstige generaties".
Nieuwsbericht Europese Commissie

Arctische regio warmde in laatste 40 jaar vier keer sneller op dan rest wereld

De Arctische regio warmde in de laatste veertig jaar gemiddeld bijna vier keer zo snel op als de rest van de wereld, blijkt uit nieuw onderzoek waar Nature over schrijft. Onderzoekers benadrukken dat het om een gemiddelde gaat. Sommige onderdelen van de Arctische Oceaan, zoals de Barentszzee warmden zeven keer sneller op.
Artikel Nature
Artikel ScienceNews

Bruegel: rol sociale partners bij inzet AI moet versterkt worden

Beleidsmakers moeten de rol van sociale partners bij de inzet van Artificial Intelligence (AI) versterken. Dit is nodig ter bescherming van werknemers, met name uit achtergestelde groepen. Dat concluderen analisten Laura Nurski en Mia Hoffman in een onlangs uitgekomen paper op Bruegel. De ontwikkeling van technologie, zoals AI, repliceert bestaande machtsverhoudingen. Daardoor zullen met name reeds achtergestelde groepen negatieve consequenties ondervinden, wanneer dit niet in ogenschouw wordt genomen. Het versterken van de rol van sociale organisaties moet helpen om deze ontwikkeling tegen te gaan.
Analyse Bruegel

NCC Group roept op tot beter beveiligen ML en AI-systemen

Overheden en overheidsinstellingen dienen extra aandacht te besteden aan de beveiliging van systemen die werken met machine learning (ML) en artificial intelligence (AI). Volgens een nieuwe studie, uitgevoerd door de NCC Group, zijn er verborgen risico's bij het gebruik en de bescherming van deze systemen, zoals data-aanvallen. In het artikel worden tips gegeven om systemen die zijn gebaseerd op ML en AI te beschermen, zoals regelmatig updaten, toegang controleren, gebruikmaken van authenticators en een digitale kluis voor wachtwoorden.
Artikel Nextgov
Studie NCC Group

Onderzoekssamenwerking naar vliegtuigmotor op waterstof

Easyjet en Rolls-Royce hebben een samenwerkingsverband aangekondigd voor de ontwikkeling van door waterstof aangedreven verbrandingsmotoren. De bedrijven hopen vanaf medio 2030 aan te kunnen tonen dat waterstof de potentie heeft om diverse types vliegtuigen aan te drijven.
Artikel Luchtvaartnieuws

IMF wijst op belang hoogwaardige data bij energietransitie

De beschikbaarheid van hoge kwaliteit aan data is nodig om geldstromen effectief te kunnen ordenen in het licht van de klimaataanpak. Dat schrijft het IMF in een blog. Volgens de internationale instelling is er nu een gebrek aan goede data en dat vormt een obstakel in de transitie. Het IMF wijst beleidsmakers op een nieuw rapport van het Network for Greening the Financial System, met aanbevelingen om het datatekort tegen te gaan.
Blog IMF

ITIF: Neem Europese privacywet niet in zijn geheel over

De Amerikaanse Information Technology & Innovation Foundation (ITIF) roept de VS. op om de Europese privacywet GDPR niet één op één over te nemen, omdat dit de Amerikaanse economie zou schaden. Dat blijkt uit een eigen studie. Een lichte variant van de GDPR zou de schade op de economie beperken, aldus ITIF.
Artikel ITIF
Studie ITIF

UNEP: Duurzaamheid moet centrale rol spelen binnen wetenschappelijk onderwijs

Als het aan het United Nations Environment Programme (UNEP) ligt, gaat duurzaamheid een centrale rol spelen binnen de wetenschap en het onderwijs aan universiteiten. Dat laat Veronika Hunt Šafránková van UNEP weten in een artikel op de site van LERU. Dit zou betekenen dat onderwerpen als het milieu en duurzaamheid ook geïmplementeerd worden binnen opleidingen, zoals bijvoorbeeld rechten, engineering of medicijnstudies.
Artikel LERU

CEPA en CIGI adviseren over AI bij oorlogsvoering

Het Center for European Policy Analysis (CEPA) adviseert de NAVO om volledig in te zetten op het gebruik van AI en autonome wapens bij oorlogsvoering. Doet de alliantie dit niet, dan dreigt het haar overwicht op tegenstanders te verliezen, stelt de CEPA. Tegelijkertijd adviseerde Daniel Araya van het Centre for International Governance Innovation (CIGI) om te komen tot wereldwijde afspraken om AI-oorlogsvoering aan banden te leggen. Momenteel bestaan er geen globaal afgesproken voorwaarden voor het gebruik van AI-aangestuurde wapens. Dat is volgens de auteur extra gevaarlijk, omdat de, sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog op conventies, afspraken en contracten gebaseerde 'rules based order', steeds meer scheuren begint te vertonen.
Analyse CEPA
Analyse CIGI

Chips Act: Verenigde Staten bereid schade te lijden bij aanval op China

Met de invoering van de Chips Act laat de Verenigde Staten zien bereid te zijn om economische schade te lijden, om China's plannen op het gebied van chips te ondermijnen en op termijn weer een geduchte concurrent te worden in deze industrie. Een voorbeeld hiervan is het verbod dat de VS overweegt op de verzending van Amerikaanse apparatuur die nodig is voor de productie van chips aan China. Naar verwachting zullen bedrijven in de Verenigde Staten wereldwijd marktaandeel verliezen door de maatregelen, maar wordt China nog harder geraakt. "Kortom, de wet is een potentiële mijlpaal voor het concurrerend vermogen van de Amerikanen", concludeert auteur Mark Muro op researchwebsite Brookings. Ook Techwireasia en Nextgov schreven over de impact van de Chips Act.
Artikel Techwireasia
Artikel Brookings
Artikel Nextgov

Kleine kernreactoren rol geven bij Co2-reductie

De Nuclear Regulatory Commission heeft goedkeuring gegeven aan de ontwikkeling van kleinere kernreactoren. Normale varianten zijn duur en ingewikkeld om snel op de markt te brengen. Met de certificering van het kleinere model zou kernenergie een belangrijke(re) rol kunnen spelen bij het koolstofvrij maken van de energiesector.
Artikel Singularity Hub

Wetenschappers positief over Biden's klimaatwet, maar willen nog meer actie

Amerikaanse wetenschappers zijn positief over de nieuwe US climate bill; een maatregelenpakket van 369 biljoen dollar, waarmee klimaatverandering moet worden tegengegaan. Toch is er volgens hen meer nodig om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Zelfs als alle landen hun afspraken nakomen, zal de aarde meer dan 1,5 graden opwarmen, waarschuwt Roxy Matthew Koll, een klimaatwetenschapper bij het Indian Institute of Tropical Meteorology in Pune.
Artikel Nature

Liberalisme verliest wereldwijd invloed en dit heeft gevolgen voor hoger onderwijs

Het liberalisme boet wereldwijd in op populariteit en invloed en dat heeft gevolgen voor het hoger onderwijs, blijkt uit Amerikaans onderzoek waar ScienceGuide over schrijft. Hoe minder liberaal een land, hoe meer academische repressie. Ook ligt de financiering van het hoger onderwijs vaak lager, dan in liberale landen en zijn sociale- en geesteswetenschappen vaak het kind van de rekening.
Artikel ScienceGuide
Onderzoek (pdf)