koffer ministeries
Beeld: ©awti

AWTI e-mail alert 15 december 2022

De opvallendste berichten van afgelopen week

Dijkgraaf botst met Kamer om werven internationale studenten

Minister Dijkgraaf heeft de Kamer verzocht hem ruimte te geven voor de uitvoering van een aangenomen motie van SP en CDA om de hogescholen en universiteiten direct te laten stoppen met het werven van internationale studenten. "Beide sectoren hebben mij nadrukkelijk verzocht enige ruimte voor maatwerk ten behoeve van tekortsectoren en krimpregio’s te behouden", aldus Dijkgraaf in een Kamerbrief. De minister heeft aangegeven de Kamer nog voor het kerstreces te zullen informeren over de invulling van maatwerk binnen de kaders. Desalniettemin zijn veel partijen in de Kamer boos dat hij de motie niet uitvoert. In februari komt Dijkgraaf met een Kamerbrief over maatregelen in het kader van internationalisering. Op ScienceGuide viel afgelopen week een reactiebericht vanuit diverse kanten van het land op de aangenomen motie te lezen. Vooral van buiten de Randstad is kritiek op het standpunt van de Kamer. Ook HOP bericht over kritiek die vier universiteiten en vier hogescholen uitten in NRC. De instellingen wijzen erop dat buitenlandse studenten juist hard nodig zijn.
Artikel ScienceGuide
Artikel HOP/Utoday
Kamerbrief minister Dijkgraaf
 

EU en VS intensiveren samenwerking tijdens Handels- en Technologieraad

De EU en de VS willen de samenwerking om gemeenschappelijke uitdagingen en mondiale crisis aan te pakken intensiveren. Dit hebben de partijen aangekondigd na de derde Handels- en Technologieraad. Er is onder andere afgesproken om de veerkracht van kritieke internetinfrastructuur (zoals bovengrondse en onderzeese kabels) te versterken, om meer samen te werken op het gebied van opkomende technologieën (o.a. post-kwantumencryptie, betrouwbare AI, elektrische voertuigen), de toeleveringsketens voor halfgeleiders te versterken en een ‘Talent for Growth Task Force’ op te richten om digitale vaardigheden te stimuleren. Verschillende denktanks reageren enerzijds positief op de aankondiging, maar stellen anderzijds dat de aankondiging onvoldoende is en er nog verdergaande samenwerking nodig is.  
Persbericht Europese Commissie        
Artikel Science Business
Persbericht Witte Huis
Publicatie Chatham House
Opiniestuk European Council on Foreign Relations
Persbericht ITIF
Publicatie Centre for European Perspective
 

Amerikanen claimen doorbraak in kernfusie

De Amerikanen claimen een belangrijke doorbraak te hebben bereikt in de zoektocht naar schone energie. Volgens de Amerikaanse energieminister Jennifer Granholm is het gelukt om in het Lawrence Livermore National Laboratory via kernfusie energie op te wekken op een manier dat dit meer energie opleverde dan kostte. De verwachting was dat kernfusie nog lang vooral een theoretische oplossing zou zijn voor het energievraagstuk. Tegenover CNN zeggen wetenschappers dat het alsnog lang zal duren voordat kernfusie levensvatbaar is en zij roepen dan ook op om kernfusieprojecten op te schalen en internationaal samen te werken. Ook de NOS bericht dat wetenschappers verwachten dat kernfusie pas op z'n vroegst in de tweede helft van deze eeuw commercieel kan worden ingezet.
Artikel NOS
Nieuwsbericht CNN
 

Nieuws en achtergronden uit Nederland

Cultuursocioloog: Innovatie draait om verbeeldingskracht

Cultuursocioloog Siri Beerends doet op iBestuur de oproep om op een andere manier naar innovatie te kijken. Die draait volgens haar niet om algoritmen of AI-systemen, maar om verbeeldingskracht. "Zolang overheden binnen de contouren van het dataïstische mensbeeld blijven bewegen en wij deze beelden niet kunnen uitdagen, riskeren we als samenleving opgesloten te raken in AI-hypes, dataïsme en een robotisch zelfbeeld", aldus Beerends.
Artikel iBestuur
 

HOP interviewt chatrobot over AI in hoger onderwijs

Het HOP sprak afgelopen week met de zeer geavanceerde chatrobot ChatGPT over kunstmatige intelligentie in het hoger onderwijs. De chatrobot is in korte tijd uitgegroeid tot een enorme hype vanwege de onwaarschijnlijk accurate respons. Het interview leest alsof het met een mens is afgenomen. Zo noemt ChatGPT plagiaat een mogelijk risico van gebruik van AI in het onderwijs.
Artikel HOP/Utoday
 

Alarmbellen om groei vrouwelijke hoogleraren

Het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren luidt de noodklok over het aandeel vrouwelijke hoogleraren. Zo bleek uit de gepresenteerde Monitor Vrouwelijke Hoogleraren 2022 dat de groei op het laagste niveau zit in vijf jaar tijd. "In de Monitor 2021 werd de mijlpaal van 1 op de 4 hoogleraren vrouw gevierd. In de Monitor 2022 echter geen mijlpalen, maar alarmbellen", zo valt te lezen. "Het zal nog tot 2041 duren voordat er onder hoogleraren een evenredige man-vrouwverdeling zal zijn bereikt."  
Artikel Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren


Adviescommissie starters- en stimuleringsbeurzen ingesteld

Minister Dijkgraaf heeft een adviescommissie ingesteld om het kabinet te adviseren over de nadere uitwerking van de starters- en stimuleringsbeurzen voor jonge onderzoekers. In totaal wordt er 300 miljoen euro per jaar beschikbaar gesteld voor de beurzen, met als doel om ongebonden onderzoek te stimuleren en de werk- en aanvraagdruk te verlagen. Naar verwachting worden de (eerste) adviezen eind maart 2023 aangeboden. De commissie heeft een looptijd van twee jaar.
Persbericht Rijksoverheid
 

Kabinet presenteert Nationale Grondstoffenstrategie

Het kabinet wil met een Nationale Grondstoffenstrategie meer zekerheid over de beschikbaarheid van grondstoffen en halfproducten voor de Nederlandse en Europese industrie. Het kabinet waarschuwt dat de controle over essentiële grondstoffen naast een economische ook steeds meer een geopolitieke dimensie krijgt, bijvoorbeeld omdat landen zoals China bereid zijn om economische invloed geopolitiek in te zetten. Omdat de Nederlandse bodem zelf weinig kritieke grondstoffen bevat wordt er in de strategie ingezet op het versterken van de raffinage-, verwerkings-, assemblage- en transportcapaciteit in Nederland en de EU. Daarnaast moet er in het innovatiebeleid scherper gekozen worden voor sleuteltechnologieën die bijdragen aan digitalisering, circulariteit en verduurzaming.  
Persbericht Rijksoverheid
Kamerbrief kabinet
Document Grondstoffenstrategie
 

Haarlem wint prijs voor opkomende Europese Innovatiestad

Haarlem heeft de prijs voor de Opkomende Europese Innovatiestad gewonnen, valt te lezen in een persbericht van de Europese Commissie. De stad ontvangt een geldprijs van 500.000 euro. “De finalisten van iCapital zijn katalysatoren van florerende innovatie-ecosystemen in heel Europa. Ik ben onder de indruk dat steden als speelplaats voor innovatie dienen, waarbij verschillende benaderingen, diensten en producten worden getest voor een betere, duurzamere en digitale stedelijke toekomst”, aldus Eurocommissaris Gabriel. Verder heeft de Europese Innovatieraad (EIC) ook innovatieprijzen uitgereikt aan vrouwelijke ondernemers.
Persbericht Europese Commissie
 

Zorgen Dijkgraaf over uitval vrouwen in de wetenschap

Minister Dijkgraaf maakt zich zorgen over de uitval van vrouwen in de wetenschap. Dat blijkt uit de beantwoording op vragen van GroenLinks over de uitkomsten van een Technopolis-onderzoek tijdens het wetgevingsoverleg Emancipatiebeleid. "Die zorgen deel ik. Er zijn allerlei redenen waarom vrouwen uiteindelijk uitvallen in carrières. Ik heb altijd het gevoel dat zeker in het hoger onderwijs en de wetenschap die argumenten minder houtsnijden. Vaak wordt er namelijk meer flexibiliteit et cetera gevraagd. Nou, als dat ergens kan, is dat volgens mij aan een universiteit of hogeschool", aldus Dijkgraaf. De minister benadrukt dat er bewust is gekozen om gebruik te maken van een aantal brede instrumenten om emancipatie te bevorderen in het beleid voor het hoger onderwijs en onderzoeksbeleid. Als voorbeelden worden de 200 miljoen euro per jaar voor de sectorplannen genoemd (waar nadrukkelijk een gendertoets is meegegeven) en de brede inzet van starters- en stimuleringsbeurzen. Verder heeft de minister toegezegd om begin 2023 met een integraal plan voor sociale veiligheid in het hoger onderwijs te komen.  
Onderzoek Technopolis
Videoregistratie debat
 

CPB: Geen aantoonbaar effect Rubiconbeurs

Het CPB heeft geen positief effect kunnen vinden van de Rubiconbeurs op de academische prestaties. De beurs biedt beginnende onderzoekers de mogelijkheid om aan de slag te gaan bij een buitenlandse onderzoeksinstelling. Volgens het CPB presteren zij echter even goed (bijvoorbeeld op citatiescore en aantal wetenschappelijke publicaties) als de onderzoekers die zo'n ervaring niet krijgen.
Nieuwsbericht CPB
 

Agentschap Telecom: Het belang van standaarden en best practices

Standaardisatie heeft in zijn algemeenheid een positief effect op de marktwerking, concludeert een nieuw onderzoeksrapport in opdracht van het Agentschap Telecom (AT). In het rapport zijn de huidige ontwikkelingen rondom internetarchitectuur en standaardisatie in kaart gebracht. Daarnaast is er gekeken naar de ontwikkelingen op het gebied van geopolitiek en governance en de maatschappelijke waarden die hierbij betrokken zijn. Mede naar aanleiding van het rapport heeft het AT aangekondigd zich in 2023 onder andere te richten op meer participatie in internetstandaardisatie en het extra onder de aandacht brengen van best practices, zoals routeringssecurity.
Nieuwsbericht Agentschap Telecom
Publicatie Agentschap Telecom
 

Nieuws en achtergronden uit de EU

Politiek akkoord over AI Act, zorgen bij ngo's

De lidstaten hebben tijdens de Telecomraad van 6 december een politiek akkoord bereikt over de AI Act. De AI Act moet een wettelijk kader vaststellen voor AI-systemen, inclusief aanvullende verplichtingen voor hoog-risico-AI-systemen. Tegelijkertijd moet het wetgevingspakket de markt ook stimuleren, bijvoorbeeld door het testen van innovatieve AI-systemen mogelijk te maken in AI regulatory sandboxes. "Het definitieve compromisvoorstel bewaart het delicate evenwicht tussen de bescherming van de grondrechten en de bevordering van het gebruik van AI-technologie", aldus Ivan Bartoš, de Tsjechische vice-premier voor digitalisering. De Europese Commissie en het Europees Parlement moeten nu verder onderhandelen over het voorstel; het streven is om in het najaar van 2023 een definitief akkoord te bereiken. In dezelfde week heeft een coalitie van meer dan 160 ngo’s een open brief gestuurd met zorgen over de AI Act. In de brief wordt gewaarschuwd voor discriminerende profilering en misbruik van grenscontrolebeleid bij de inzet van AI systemen in het kader van migratie.
Persbericht Raad van de EU
Persbericht Rijksoverheid
Artikel EURACTIV (over het akkoord)
Artikel EURACTIV (over de open brief)
Open brief: The EU AI Act must protect people on the move
 

Akkoord over Carbon Border Adjustment Mechanism

Het Europees Parlement en de lidstaten van de EU hebben overeenstemming bereikt over het Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). Dit is 's werelds eerste CO2-grensheffing. De importheffing geldt in eerste instantie voor ijzer, staal, cement, kunstmest, stroom en waterstof. Als bij de productie ervan de broeikasgassen zijn uitgestoten die niet zijn belast, zoals binnen de EU wel het geval is, dan volgt er bij de grens een afrekening. Het CBAM is belangrijk onderdeel van de EU Climate Action. Het mechanisme bevordert de invoer van goederen door niet-EU-bedrijven in de EU die voldoen aan de klimaateisen van EU-lidstaten. Het moet voorkomen dat Europese bedrijven hun productie verplaatsen naar buiten de EU en tevens andere landen stimuleren om hun klimaatambities op te schroeven.
Persbericht Raad van de EU
 

Europese Commissie investeert 1,2 miljard in militaire R&D

De Europese Commissie heeft een investering van ongeveer 1,2 miljard euro goedgekeurd voor 61 projecten die worden ondersteund door het Europees Defensiefonds (EDF). De investeringen zijn bedoeld voor hoogwaardige projecten om het Europees defensievermogen te versterken, zoals de volgende generatie gevechtsvliegtuigen, gepantserde voertuigen en kritieke defensietechnologieën op het gebied van ruimtevaart, cyber, AI en kwantumtechnologie. De investeringen zijn toegekend na een oproep uit juli dit jaar.
Artikel Pub Affairs Bruxelles
 

Europese Rekenkamer kritisch op digitalisering publieke diensten

De Europese Commissie is aanzienlijk tekortgeschoten in haar plan om overheidsdiensten in de EU te digitaliseren, concludeert de Europese Rekenkamer in een rapport. Het eGovernment-actieplan 2016-2020 zou onvoldoende gemonitord en gestimuleerd zijn vanuit de Commissie. De acties van lidstaten waren vrijwillig van aard en zijn slechts beperkt opgevolgd, een punt waar de Rekenkamer al eerder voor waarschuwde. De belangrijkste aanbevelingen uit het rapport zijn dat de Commissie het uitvoeringskader moet versterken om de medewerking van lidstaten af te dwingen én dat er één alomvattende strategie ontwikkeld moet worden voor het bevorderen van digitale overheidsdiensten in de EU.
Artikel EURACTIV
Rapport Europese Rekenkamer
 

EIT ontvangt 890 miljoen vanuit Horizon Europe

Het European Institute of Innovation & Technology (EIT) ontvangt een investering van 890 miljoen euro vanuit Horizon Europe. Het budget wordt verdeeld onder acht sectorspecifieke Europese kennis- en innovatiegemeenschappen. Het EIT geeft aan te kunnen pionieren met een nieuwe mogelijkheid in Horizon Europe, namelijk de toekenning van meerjarige subsidies. De meerjarige investeringen moeten meer flexibiliteit en stabiliteit bieden voor grootschalige innovatieprojecten. "De recordbrekende investeringen van het EIT in het kader van Horizon Europa komen overeen met het belang dat innovatie speelt bij het bevorderen van oplossingen voor de dringende mondiale uitdagingen. En ik ben blij te zien dat de EIT-gemeenschap, als Europa's grootste innovatie-ecosysteem, de nieuwe Europese innovatieagenda waarmaakt, innovatienetwerken versterkt en Europa naar excellentie en impact voor de groene en digitale transities stuwt", aldus Eurocommissaris Gabriel.
Artikel Science Business
Nieuwsbericht European Institute of Innovation & Technology
Artikel NethEr: EIT mag 890 miljoen euro verdelen
 

Europees kader voor ‘safe and sustainable by design’ chemicaliën en materialen

De Europese Commissie heeft een aanbeveling gepresenteerd voor een Europees toetsingskader voor 'safe and sustainable by design’ chemicaliën en materialen. "Door deze aanbevelingen in praktijk te brengen, zal Europa het voortouw nemen en wereldwijd de normen bepalen voor veiligere en duurzamere stoffen. Onderzoek en innovatie in de EU zullen nog meer bijdragen aan de groene transitie en het concurrentievermogen ervan versterken", aldus Eurocommissaris Gabriel. Het kader is vrijblijvend, maar de Commissie moedigt lidstaten , het bedrijfsleven en de academische wereld aan om het kader te gebruiken in hun O&I-activiteiten.
Persbericht Europese Commissie
 

ALLEA doet aanbevelingen voor open access

Onderwijskoepel ALLEA doet in een statement aanbevelingen voor een gelijkwaardige toegang tot wetenschappelijke publicaties die ook recht doet aan de onderzoekers. Volgens hen staat de vrije toegang niet in verhouding tot de kosten die onderzoekers moeten maken om de publicaties open aan te kunnen bieden. ALLEA hekelt daarbij onder andere de overeenkomsten tussen onderwijsinstellingen en uitgevers. Deze 'big deals' zouden de ongelijkheid hebben vergroot en de macht van de uitgevers versterkt. ALLEA stelt onder andere voor om de regels te harmoniseren en gratis verspreiding makkelijker te maken.  
Nieuwsbericht ALLEA
Statement ALLEA
 

Denktank: Richtsnoeren nodig voor reikwijdte Digital Markets Act

Denktank Bruegel zocht uit welke grote techbedrijven vermoedelijk in beeld komen voor de onlangs ingevoerde Digital Markets Act. Met deze wet wil de EU voorkomen dat techbedrijven te machtig worden, maar de richtlijnen zijn volgens Bruegel nogal vaag. Zij bevelen daarom aan om met nieuwe richtsnoeren te komen wanneer overnames problematisch zouden zijn. In het artikel worden hiervoor suggesties gedaan.
Analyse Bruegel
 

Europese Alliantie voor zonne-energie

De Europese Commissie heeft, samen met relevante partijen uit de industrie en academische wereld, de Europese alliantie voor de zonne-energiesector (European Solar PV Industry Alliance) gelanceerd. De alliantie heeft de ambitie om tegen 2025 in de hele waardeketen 30 GW aan Europese productiecapaciteit te bereiken, wat ongeveer 60 miljard euro aan bbp per jaar en meer dan 400.000 nieuwe banen zou moeten opleveren. Om dit te bereiken moet de alliantie investeringsmogelijkheden voor Europese zonnepanelen veiligstellen, een gunstig economisch klimaat faciliteren en de toeleveringsketen veerkrachtiger maken.
Persbericht Europese Commissie
 

Herziene staatssteunregels voor breedbandnetwerken

De Europese Commissie heeft de herziene staatssteunregels voor breedbandnetwerken goedgekeurd. Het herziene kader moet een bijdrage leveren aan de doelen van de Europese digitale transitie om tegen 2030 overal 5G-dekking en gigabitconnectiviteit voor iedereen te waarborgen. "Dit zal zowel consumenten, bedrijven als de publieke sector ten goede komen. Door de digitale kloof te verkleinen, zullen de nieuwe regels verder bijdragen tot het corrigeren van sociale en regionale ongelijkheden in de EU", aldus Eurocommissaris Vestager.
Persbericht Europese Commissie
 

Paper over European Health Data Space

De Denktank van het Europees Parlement heeft een paper gepubliceerd over het voorstel voor de ‘European Health Data Space’, inclusief een koppeling naar andere EU-maatregelen en regelgeving van lidstaten. De onderzoekers schatten dat de primaire gebruiksbaten van het voorstel nog positiever in dan de effectbeoordeling van de Commissie: met zowel economische voordelen als betere patiëntenzorg. In het rapport worden tien aanbevelingen gedaan om het conceptvoorstel te verbeteren.  
Publicatie Denktank van het Europees Parlement
 

EIC werkprogramma 2023: 1,6 miljard euro voor Europese innovatie

De Europese Commissie heeft het werkprogramma voor 2023 van de Europese Innovatieraad (EIC) goedgekeurd. De EIC investeert in 2023 in totaal 1,6 miljard euro in onderzoek en innovatie. Meer dan een half miljard euro is gereserveerd voor nieuwe technologieën ter bevordering van de Europese strategische autonomie, zoals energieopslag, kwantum en halfgeleiders. "Het werkprogramma voor 2023 zal doorgaan met het verstrekken van financiering voor deeptech-startups, het vergroten van talentstromen en het verbeteren van het Europese innovatie-ecosysteem", aldus Eurocommissaris Gabriel.
Persbericht EIC
Persbericht Europese Commissie
 

Politiek akkoord over eID

Ondanks de weerstand in het Nederlandse parlement hebben de Europese ministers ingestemd met het voorstel van de Europese Commissie voor de Europese Digitale Identiteit (eID). Het doel van de eID is om in elke lidstaat een openbare versie voor een digitale portemonnee te creëren die in elke lidstaat gebruikt kan worden om bepaalde aspecten (zoals leeftijd) te identificeren, authenticeren of verifiëren. Met de eID wil de EU kunnen concurreren met bestaande identificatiesystemen van Big Tech-bedrijven, zoals Google en Apple, die dergelijke wallets al aanbieden. Binnenkort beginnen de onderhandelingen met het Europees Parlement.
Persbericht Europese Raad
Artikel EURACTIV
 

Opinie: universiteiten moeten zich meer op maatschappelijke uitdagingen richten

Curricula van universiteiten moeten zich nadrukkelijker richten op de Fit for 55- en Renovation Wave-doelen, betoogt Jarek Kurnitski (Tallinn University of Technology) in een opiniestuk voor de denktank CESAER. Kurnitski waarschuwt dat een gebrek aan specifieke disciplines aan universiteiten vooruitgang kan belemmeren en EU-doelstellingen kan vertragen, zoals een dreigend tekort aan energiespecialisten. “Daarom is het essentieel voor universiteiten om een actieve rol te spelen en responsief onderwijs aan te bieden in energiecrises – wat kan worden gezien als een echte bijdrage aan de groene transitie”, aldus Kurnitski.
Opiniestuk CESAER
 

ISC presenteert onderzoek naar behoeften Oekraïense onderzoekers

De International Science Council (ISC) heeft een onderzoek gepubliceerd naar de behoeften van Oekraïense onderzoekers. De bevindingen moeten als leidraad dienen voor ondersteuningsprogramma's voor de ontheemde wetenschappers.
Rapport ISC
 

Duits Agentschap voor Transfer en Innovatie (DATI) moet volgend jaar van start gaan

In een interview met ScienceBusiness licht kwartiermaker Mario Brandenburg toe wat de plannen zijn voor het Duitse Agentschap voor Transfer en Innovatie (DATI) dat begin volgend jaar echt van start moet gaan. Tot de taken van DATI behoren onder meer het financieren van lokale diensten voor technologieoverdracht, het geven van trainingen, het aantrekken van lokaal en nationaal durfkapitaal voor start-ups en het ontwikkelen van regionale netwerken tussen onderzoeksinstellingfen en bedrijven. Het is de bedoeling dat DATI gedecentraliseerde 'innovatieregio's' in heel Duitsland heeft, elk geleid door regionale coaches die projecten voor technologieoverdracht snel kunnen opzetten en aanpassen. Deze mix van top-down en bottom-up techtransferactiviteiten is nieuw voor Duitsland.
Artikel ScienceBusiness
 

Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld

ISC werkt mee aan wetenschappelijke agenda Afrika

De International Science Council (ISC) en het pan-Afrikaanse onderzoeksplatform Future Africa slaan de handen ineen om de rol van de Afrikaanse wetenschap op het wereldtoneel te versterken. "De diversiteit van het wetenschappelijke landschap in Afrika vraagt om een inclusief overleg waarbij niet alleen de wetenschappelijke gemeenschap betrokken is, maar ook industrie, burgers en besluitvormers, die gezamenlijk de wetenschappelijke agenda voor Afrika zullen vormgeven", aldus de baas van ISC Salvatore Aricò.
Nieuwsbericht ISC
 

Opinie: groeiende digitale soevereiniteit leidt tot technologische ontkoppeling

De verschillende benaderingen van de ontwikkeling van AI van de EU en VS ten opzichte van landen zoals China en Rusland vormen een bedreiging voor de wereldwijde interconnectiviteit, bepleit Benjamin Cedric Larsen van het World Economic Forum in een artikel voor de denktank Brookings. Larsen vreest dat de trend dat landen investeren in het versterken van de digitale soevereiniteit zorgt voor steeds verdere versnippering op technologiemarkten. In het artikel schetst Larsen de verschillen in de standpunten en wetgevingskaders van de EU, VS en China met betrekking tot regulering van data en het beheer van AI.
Publicatie Brookings
 

Denktank pleit voor internationaal instituut voor informatievoorziening

Er is een grootschalige internationale samenwerking van democratische landen nodig op het gebied van de informatievoorziening, betoogt Alicia Wanless, directeur van het Partnership for Countering Influence Operations van de denktank Carnegie Endowment for International Peace. “Democratieën over de hele wereld worstelen met de vraag hoe democratische waarden kunnen worden beschermd tegen online misbruik, de verspreiding van onliberale en xenofobe verhalen, kwaadaardige inmenging en tal van andere uitdagingen die verband houden met een snel evoluerende informatieomgeving”, aldus Wanless. Wanless pleit voor de oprichting van een Institute for Research on the Information Environment (IRIE) om disciplines en technische middelen van democratische landen te verbinden, met als doel om toegepast onderzoek op te schalen om evicence-based beleidsvorming en implementatie te stimuleren. Als voorbeeld noemt Wanless het succes van de Europese Raad voor Kernonderzoek (CERN), dat al bijna 70 jaar grootschalige onderzoekssamenwerkingen in tal van verschillende landen begeleidt.
Publicatie Carnegie Endowment for International Peace
 

VS lanceert nieuwe dienst om (militaire) technologieontwikkeling te stimuleren

Het Amerikaanse ministerie van Defensie gaat een nieuwe dienst oprichten voor de financiering van technologieën in ontwikkeling die nu of in de toekomst van cruciaal belang kunnen zijn voor militaire doeleinden. "Biotechnologie en kwantumwetenschap van de volgende generatie hebben vaak langetermijnfinanciering nodig om de zogenaamde 'vallei des doods' tussen het laboratorium en de productie op ware grootte te overbruggen", aldus generaal Pat Ryder. Het Office of Strategic Capital (OSC) heeft als doel om deze technologiebedrijven te helpen om extra financiering te vinden.  
Persbericht U.S. Department of Defense
 

Zwitserse parlementariërs en universiteiten pleiten voor beschermd Horizon Europe-fonds

Zwitserse parlementariërs werken aan een ‘Horizon Fund’-wet om te voorkomen dat geld dat bestemd is voor deelname aan Europese onderzoeksprogramma’s terugkeert in de centrale schatkist, schrijft Science Business in een artikel. Het is op dit moment nog steeds onzeker of Zwitserland deel mag nemen aan Horizon Europe. Parlementariërs en vertegenwoordigers van universiteiten vrezen dat de regering de gereserveerde budgetten mogelijk gaat gebruiken om de sterk stijgende overheidsfinanciën te dempen en pleiten daarom voor een beschermd fonds.“Ons belangrijkste doel is ervoor te zorgen dat dit geld gebruikt wordt voor onderzoek en niet verloren gaat aan andere domeinen of de algemene begroting”, aldus Martina Weiss, algemeen secretaris van universiteitenkoepel Swissuniversities.
Artikel Science Business
 

Azië: Platform moet kloof tussen onderzoekers en beleidsmakers dichten

Hoger onderwijsorganisaties in Zuidoost-Azië werken aan een platform om samenwerking tussen onderzoekers en beleidsmakers te bevorderen. Het platform moet de kloof tussen bewijs en beleid dichten met als doel om effectiever te werken aan het halen van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN (SDG’s). "We weten dat we de problemen die we vandaag hebben niet alleen kunnen oplossen: we hebben partnerschappen nodig", aldus Romyen Kosaikanont, directeur van het SEAMEO RIHED Centre in Bangkok. University World News heeft in een artikel enkele betrokkenen van het initiatief geïnterviewd.
Artikel University World News