Beeld: ©AWTI

AWTI e-mail alert 9 september 2021

De EU heeft nog veel stappen te zetten op weg naar een digitale toekomst voor Europa. Cyberveiligheid is daarin van groot belang. Organisaties mogen dat wel hoger op hun prioriteitenlijstje zetten en er zijn meer investeringen in r&d nodig. De klimaatcrisis is dé grote uitdaging voor nu en de toekomst. De auto-industrie moet echt aan de bak. Start-ups en venture capitalists kunnen helpen ons uit die klimaatcrisis te innoveren. Support van de overheid blijft wel nodig. Ook voor de ontwikkeling van de schone waterstofeconomie. Maar gaat schone waterstof de energietransitie versnellen of vertragen?

Bericht van de AWTI


VU kent eredoctoraat toe aan internetpionier (en AWTI-raadslid) Marleen Stikker

De Vrije Universiteit (VU) Amsterdam kent een eredoctoraat toe aan Marleen Stikker, internetpionier, oprichter en bestuurder van het Future Lab voor technologie en maatschappij Waag. Stikker is ook raadslid van de AWTI. Ze zet zich al vanaf het begin van het internet in om technologie en samenleving verantwoord samen te laten gaan en stond aan de wieg van De Digitale Stad, XS4ALL, Creative Commons en Fablab Amsterdam. “Haar initiatieven laten zien hoe technologie fair, duurzaam en deelbaar kan zijn”, aldus de VU.
Nieuwsbericht VU

De opvallendste berichten van de afgelopen week


Rathenau: Maatschappelijke opgaven vragen om nieuw soort onderzoeksprogramma’s

Als Nederland onderzoek gericht wil inzetten voor grote maatschappelijke veranderingen, dan vergt dat een nieuwe manier van werken. De overheid moet meerdere rollen leren spelen en burgers en maatschappelijke partijen moeten actief meedoen. Daarop wijst het Rathenau Instituut in twee rapporten over opgavegericht innovatiebeleid: ‘Onderzoeksprogramma’s met een missie’ en ‘EU-missies voor maatschappelijke opgaven’. Het eerstgenoemde rapport bevat lessen voor het nieuwe genre innovatiebeleid. Het andere rapport analyseert de missies van Horizon Europe en haalt daar inspiratie uit.
Nieuwsbericht Rathenau
Rapport ‘Onderzoeksprogramma’s met een missie’ - Rathenau (pdf)
Rapport ‘EU-missies voor maatschappelijke opgaven’ - Rathenau (pdf)


EU gaat digitale doelstellingen niet zomaar halen

In maart van dit jaar presenteerde de Europese Commissie (EC) het ‘Digitaal kompas 2030: de Europese aanpak voor het digitale decennium’. Komende maanden moeten de Europese Raad en het Europees Parlement zich over het beleid uitspreken. Een briefing van de European Parliamentary Research Service (EPRS) zet de plannen van de EC kort uiteen en gaat dieper in op de belangrijkste uitdagingen waarvoor de EU staat. Voorbeelden zijn het verkleinen van de digitale kloof tussen stedelijke en plattelandsgebieden en tussen EU-landen onderling, of het halen van het noodzakelijk geachte investeringsniveau voor met name het verbeteren van de connectiviteit in de EU. In een brief aan EC-voorzitter Ursula von der Leyen dringt Business Europa erop aan dat de EC hieraan hoge prioriteit geeft. Op de jaarbijeenkomst van de Europese denktank Bruegel werd in een deelsessie besproken of het Europese digitale beleid zou moeten worden vertaald in het industriebeleid.
Publicatie EPRS (pdf)
Publicatie EC (pdf; maart 2021)
Brief Business Europe (pdf)
Videoverslag Bruegel-sessie


Opinie: Academisch onderwijs moet worden verbonden met open wetenschap

De overgang naar Open Science zal onze benadering van het academische leven drastisch veranderen. Het zal de manier veranderen waarop we universiteitsmedewerkers erkennen en belonen, en de relatie tussen onderwijs en onderzoek een nieuwe vorm geven. Dit moet tot uiting komen in de manier waarop een nieuwe generatie academici en burgers wordt opgeleid, betogen vijf onderzoekers van Universiteit Utrecht in een artikel dat is opgenomen in de digitale academische repository Zenodo.
Artikel Zenodo

Nieuws en achtergronden uit Nederland


Nederland blijft in top 5 van ranglijst Times Higher Education

Nederlandse universiteiten presteren nog altijd goed in de wereldwijde ranglijst van het Britse tijdschrift Times Higher Education (THE), al verliezen ze enig terrein. Volgens de Britse ranking behoren tien Nederlandse universiteiten tot de beste tweehonderd van de wereld, met Wageningen als hoogst genoteerde instelling (op 53). Nederland als geheel staat, samen met China, op plaats 5, waarmee China een grote sprong voorwaarts heeft gemaakt. De makers van de THE rankings meten het succes van universiteiten aan de hand van onder meer wetenschappelijke prestaties, reputatie en het aantal studenten per docent. Een artikel van University World News bepleit een bredere beoordeling van universiteiten dan alleen op basis van excellentie. De bijdrage aan een betere wereld zou voorop moeten staan of minstens moeten worden meegenomen.
Nieuwsbericht VSNU
Nieuwsbericht HOP Univers
Nieuwsbericht World Economic Forum
Rankings THE (registratie verplicht)
Artikel University World News


Opinie: Journal Impact Factor en citatie-index geen goede maat onderzoekskwaliteit

Onderzoek van hoge kwaliteit is belangrijk om onze kennis, op welk gebied dan ook, vooruit te helpen. Maar wat is kwaliteit? De Journal Impact Factor (JIF) en de citatie-index (h-index) geven daarvan in ieder geval geen goed beeld, betogen de auteurs van Open Working van 4TU.ResearchData & TU Delft Library. Het artikel zet een aantal voorstellen op een rij voor nieuwe vormen van onderzoeksbeoordeling.
Artikel Open Working


De Jonge Akademie: Academisch jaar is te lang en te vol

Het Nederlands academisch jaar is uitzonderlijk lang. Dit veroorzaakt een hoge werkdruk voor docenten en studenten en laat weinig tijd over voor onderzoek en andere wetenschappelijke kerntaken. De Jonge Akademie onderzocht het Nederlands academisch jaar in vergelijking met het buitenland en doet concrete aanbevelingen voor verbetering.
Nieuwsbericht De Jonge Akademie
Rapport De Jonge Akademie (pdf)


Nieuw TU/e-instituut gaat fotonica- en kwantumtechnologie met elkaar verbinden

De TU/e heeft een nieuw onderzoeksinstituut opgericht: het Eindhoven Hendrik Casimir Institute (EHCI). Dit wil de grenzen verleggen van de schaalvergroting in communicatie en computergebruik, die nu snel worden bereikt. De combinatie van fotonica (dat gebruik maakt van licht in plaats van elektriciteit) en kwantumtechnologie wordt daarbij als veelbelovend gezien, ook omdat het zeer energie-efficiënte systemen kan opleveren.
Nieuwsbericht TU/e
Nieuwsbericht Link Magazine
Introductievideo (YouTube)
Website EHCI


Uitblijven nieuw kabinet lijkt geen goed nieuws voor hoger onderwijs en onderzoek

Een bedrag wordt nog niet genoemd, maar VVD en D66 willen “fors investeren in het onderwijs en de wetenschap”. Dat en meer staat in het eindverslag van de mislukte poging van informateur Mariëtte Hamer om tot politieke afspraken te komen over de vorming van een nieuw kabinet. Een artikel van HOP / Ad Valvas vraagt zich af of het mislukken van de informatiepoging nu ook betekent dat er komend jaar geen extra geld komt voor het hoger onderwijs. “Het kabinet wil niet ‘over zijn graf heen’ regeren, maar het beleid kan ook niet te lang op pauze staan.”
Nieuwsbericht HOP / Ad Valvas
Eindverslag informateur Hamer
Artikel HOP / Ad Valvas


Hoger onderwijsinstellingen blijven vaag over cyberveiligheid

Zijn instellingen uit het hoger onderwijs voldoende weerbaar voor de toenemende cyberdreiging? Deze vraag speelde aan het begin van de zomer op naar aanleiding van uitspraken van AIVD-hoofd Erik Akerboom. De jaarverslagen van hogescholen en universiteiten en de antwoorden op recente Kamervragen geven geen duidelijk beeld.
Nieuwsbericht ScienceGuide


OCW wil internationaliseringsactiviteiten van Nuffic en Neth-ER sterker aansturen

Het ministerie van OCW wil Nuffic en Neth-ER nauwer aansturen. Via een wetswijziging worden hun taken formeel geborgd, maar beide organisaties kunnen straks niet meer zonder overleg met OCW standpunten innemen en activiteiten verrichten. De “eigenstandige” manier van werken van Nuffic, zoals een rapport van de interne Auditdienst Rijk (ADR) dit ooit noemde, komt zo ten einde. Neth-ER moet de taken voor zijn leden, zijn commerciële activiteiten en zijn activiteiten voor de Nederlandse overheid duidelijker van elkaar scheiden. Voor het werk voor de overheid krijgt ze een taakopdracht. De Raad van State en de Rekenkamer hebben nog kritiek op het wetsvoorstel.
Nieuwsbericht ScienceGuide


Rijksoverheid lanceert I-strategie Rijk 2021-2025

Staatssecretaris Raymond Knops heeft de I-strategie Rijk 2021-205 aan de Tweede Kamer gestuurd. In het 128 pagina dikke rapport presenteren de cio’s van alle ministeries en de grote uitvoeringsorganisaties de tien belangrijkste thema’s voor de informatievoorziening van het rijk voor de komende jaren.
Nieuwsbericht Rijksoverheid
Kamerbrief (pdf)
I-strategie Rijk 2021-2025 (pdf)


Paper MVO Nederland: Circulaire economie als motor Nederlands verdienvermogen

Afgelopen dinsdag was het Duurzame Dinsdag. MVO Nederland presenteerde op deze dag een position paper over de circulaire economie als motor van het Nederlandse verdienvermogen. Het paper is een gezamenlijk initiatief met Holland Circular Hotspot, Het Groene Brein en de Natuur en Milieu Federaties.
Nieuwsbericht MVO Nederland
Position Paper (pdf)
Webcast Duurzame Dinsdag (YouTube)


Frankrijk en Nederland gaan samenwerken aan kwantumtechnologie

Frankrijk en Nederland gaan de komende jaren intensief met elkaar optrekken om kwantumtechnologie naar een hoger plan te brengen. In Europa is dit de eerste langdurige kwantumsamenwerking tussen landen. Frankrijk heeft 1,8 miljard euro gereserveerd voor de ontwikkeling van de nieuwe technologie, Nederland 615 miljoen. Beide landen gaan uitwisselingen opzetten voor studenten en startups coachen. Ook komt er een gezamenlijke vacaturebank om internationaal talent aan te trekken.
Nieuwsbericht Rijksoverheid
Nieuwsbericht Computable


Justitie en politie gaan in strijd tegen cybercrime samenwerken met TNO

Het ministerie van Justitie en Veiligheid en de politie gaan, in de strijd tegen cybercrime, intensiever samenwerken met onderzoeksorganisatie TNO. De samenwerking moet ervoor zorgen dat bestaande technologieën en nieuwe innovaties beter aan elkaar worden gekoppeld.
Nieuwsbericht TNO
 

Smart City Amsterdam

Business Planet ging naar Amsterdam om te kijken hoe de stad kunstmatige intelligentie en andere technologieën omarmt om processen in de stad te verbeteren en de stad leefbaarder te maken.
Video Business Planet (YouTube)

Nieuws en achtergronden uit Europa


EP-leden bereiden zich voor op strijd over uitgaven Horizon Europa 2022

Europarlementariërs proberen een door de Europese Raad voorgestelde bezuiniging van 316 miljoen euro op de r&d-begroting voor volgend jaar te blokkeren. De EU-klimaatdoelstellingen kunnen onmogelijk worden gehaald als de lidstaten investeringen in r&d blijven uitstellen, zeggen ze.
Nieuwsbericht Science|Business


Steeds meer publicaties en data in open access

Publicaties en data van onderzoek dat is gefinancierd door het programma Horizon 2020 zijn in de afgelopen jaren steeds vaker gepubliceerd in open access. Dat laat een monitoringrapport van de Europese Commissie (EC) zien. De verplichting tot open access dateert uit 2014 en kwam in de periode tot en met 2019 uit op gemiddeld 83 procent. De hoogste percentages haalden projecten van de Europese Onderzoeksraad (ERC) en het programma Future and Emerging Technologies (FET): 88 procent.
Rapport EC


cOAlition S komt met aanbevelingen voor open access van academische boeken

cOAlition S, het voornamelijk Europese samenwerkingsverband van onderzoeksfinanciers die Open Access nastreven in de wetenschap, heeft vijf aanbevelingen voor open access van academische boeken gepubliceerd. Het is nog niet gelukt om volwaardige normen en financieringsmodellen voor academische boeken te ontwikkelen omdat dit nog ingewikkelder zou zijn dan het regelen van open access van wetenschappelijke artikelen. Verschillende deelnemers aan cOAlition S, zoals NWO, hebben wel al eigen regels voor open access van boeken vastgesteld.
Nieuwsbericht cOAlition S


Advies: Scherpere regulering van biometrische herkenning en gedragsdetectie nodig

Het voorstel van de Europese Commissie (EC) voor een Artificial Intelligence Act (AIA), gepresenteerd in april van dit jaar, slaagt er niet in ethische kwesties op het gebied van AI goed te reguleren. Dat concludeert een onderzoek van het Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs (IPOL) van het DG Intern Beleid van de EC. Het doet voorstellen voor aanscherping van de AIA zonder dat dit innovatie en groei frustreert. Een artikel van Science|Business constateert dat veel onderzoekers bedenkingen hebben bij de AIA omdat deze te strenge regels oplegt aan het wetenschappelijk onderzoek met AI. Dit zou het vertrouwen van wetenschappers in de Europese regels ondermijnen.
Rapport IPOL (pdf)
EC-voorstel AIA (april 2021)
Artikel Science|Business


Wat zegt de r&d‑respons op COVID-19 ons over innovatie?

De reactie van het wetenschappelijk onderzoek op COVID-19 suggereert dat het ook mogelijk is om innovatie op te schalen om andere dodelijke ziekten en mondiale uitdagingen zoals klimaatverandering aan te pakken. Om dit te doen, is het waarschijnlijk nodig de kracht van publieke onderzoeksinstellingen aan te wenden en stimulansen te verruimen, aldus een artikel van de Britse Economic Observatory.
Artikel Economic Observatory


Opinie: Te weinig besef dat grote ambities Green Deal grote omwentelingen vergen

De plannen voor de Green Deal die de Europese Commissie deze zomer presenteerde, zijn ambitieus, maar focussen te veel op technologische transformatie. Dat schrijft journalist Thomas Vanheste in een artikel op de website van het Rathenau Instituut over het Europese Fit-for-55-pakket. Er zou te weinig aandacht zijn voor de maatschappelijke inbedding van oplossingen en op terreinen als vervoer en landbouw zou Europa moeten inzetten op systeemverandering.
Artikel Rathenau


Europese auto-industrie gaat zware jaren tegemoet

Het Fit for 55-beleid van de Europese Commissie noopt de Europese auto-industrie tot ingrijpende verandering van de producten die ze maakt, de ontwikkeling en/of inkoop van nieuwe batterijsystemen en meer. Dat vergt veel innovatiekracht van bedrijven en veel regelgeving en ondersteuning van de overheid, schetst een artikel van de denktank Institut Montaigne. Die ondersteuning kan variëren van subsidies of fiscale maatregelen voor r&d en opleidingen, tot normgeving voor batterijsystemen. De Europese industrie moet sowieso rekening houden moet toenemende Chinese concurrentie, legt een artikel van de denktank MERICS uit. Zonder transities zal de Europese auto-industrie niet overleven.
Artikel Institut Montaigne
Artikel MERICS


S3-partnerschappen kunnen meer bijdragen aan Duurzame Ontwikkelingsdoelen

Het Europese beleid voor slimme specialisatie van regio’s (S3) richt zich op vele manieren op het versnellen van de overgang naar een groen, klimaatneutraal en digitaal Europa, en op het veerkrachtiger en concurrerender maken van de Europese industrie. Daarmee komt het beleid ook ten goede aan het halen van de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties. Maar het beleid kan nog veel meer aan bijdragen als S3- samenwerkingsverbanden deze doelen expliciet gaan nastreven. Europese beleidsmakers zouden moeten zorgen voor meer en consistentere informatieverzameling over beleidsinitiatieven op lokaal, regionaal en nationaal niveau en hun bijdragen aan de SDG-doelen.
Rapport JRC (pdf)


Duitsland: Steun van bedrijven bij niet-technologische innovatie is succes

Het ‘Innovationsprogramm für Geschäftsmodelle und Pionierlösungen (IGP)’ van het Duitse ministerie voor Economische Zaken (BMWi) steunt sinds 2019 niet-technologische innovaties. Een evaluatie laat zien hoe succesvol het programma is. Een overgrote meerderheid dan de gehonoreerde projecten genereert blijvend nieuwe omzet. De EU publiceerde vorige week een Toolkit met hulpmiddelen en informatie over financiële steun voor sociale innovatie.
Nieuwsbericht BMWi (D)
Toelichting BMWi (docx; D)
Nieuwsbericht Nederlands Innovatie Attaché Netwerk Duitsland & Zwitserland
EU Funding Toolkit for Early-Stage Social Innovators


Ierland: Commissie voor gegevensbescherming geeft WhatsApp boete 225 miljoen

De Ierse Data Protection Commission (DPC) heeft WhatsApp een boete van 225 miljoen euro opgelegd voor het overtreden van de regels inzake gegevensbescherming. Het is de op één na grootste boete die ooit in de EU is opgelegd in het kader van de GDPR (AVG) en de grootste die ooit door de DPC is opgelegd. WhatsApp gaat in beroep. Luxemburg gaf Amazon deze zomer een boete van 746 miljoen euro voor overtreding van de GDPR-regels. Ook Amazon gaat in beroep.
Nieuwsbericht RTE


VK: Nieuwe regels ingevoerd voor het beschermen van kinderen die online zijn

Op 2 september is in het VK de Age Appropriate Design Code (Children’s Code) van kracht geworden. Kinderen mogen online niet meer worden benaderd met schadelijke inhoud of door diensten die niet op kinderen zijn gericht, en kinderen mogen ook niet meer worden aangespoord om buitensporig veel persoonlijke gegevens te verstrekken. Platforms die de code overtreden, kunnen een boete krijgen die kan oplopen tot 4 procent van hun jaarlijkse wereldwijde omzet. Het Information Commissioner’s Office (ICO) gaat op de naleving toezien. Het VK is het eerste land ter wereld dat regels invoert voor de online bescherming van kinderen.
Nieuwsbericht ICO
Nieuwsbericht The Guardian


VK: Veel meer mensen met bèta/technische vaardigheden nodig

In het VK komen steeds meer banen in de r&d‑sector. Tegelijkertijd groeit de r&d in de dienstensector hard. De vraag naar relevante vaardigheden zal dan ook toenemen, concludeert een verkennende studie van het Britse Enterprise Research Centre (ERC). Er komen steeds meer studenten die bèta/technische vakken volgen, maar die groei is lang niet voldoende om toekomstige tekorten aan vaardigheden op de Britse arbeidsmarkt op te vangen. Het rapport adviseert een gecoördineerde en samenhangende aanpak van het probleem.
Rapport ERC (pdf)

Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld


Tachtig procent ‘s werelds best presterende bedrijven werkt samen met concurrenten

Tata Consultancy Services (TCS) heeft de resultaten gepubliceerd van een wereldwijd onderzoek naar de digitale strategieën van bedrijven. Er blijkt niet alleen sprake van een grote kloof tussen best presterende bedrijven (de ‘leiders’) en de achterblijvers (de ‘volgers’), maar de leiders blijken ook anders te werk te gaan: bijna 80 procent van hen is bereid om samen te werken met concurrenten.
Nieuwsbericht Emerce
Rapport TCS (pdf)


Opinie: De mensheid moet zelf richting geven aan de toekomst met AI

Er wordt vaak gedacht dat vooruitgang in kunstmatige intelligentie (AI) leidt tot banenverlies en meer toezicht. Is dat ook echt zo? Volgens MIT-econoom Daron Acemoglu niet. Hierover schreef hij het boek ‘Redesigning AI’, waarvan hij de hoofgedachten samenvat in een artikel van MIT Sloan Management. De mensheid moet er zelf op toezien dat AI alleen wordt gebruikt voor verhoging van de productiviteit en betere toekomstperspectieven voor de geneeskunde, het vervoer en de werkomgeving. Dat is trouwens wel een enorme uitdaging, meent Acemoglu. Een voorbeeld van hoe AI kan bijdragen aan de mensheid is de inzet van cobots, robots die samenwerken met mensen en het repetitieve en zware werk overnemen. Een artikel van Technisch Weekblad vertelt daar meer over.
Artikel MIT Sloan Management
Artikel Technisch Weekblad


De AI-revolutie en de strategische concurrentie met China

Een artikel van Project Syndicate is het eens met de stelling van het hiervoor besproken artikel van MIT Sloan Management: de mensheid kan en moet zelf bepalen hoe de toekomst met AI eruit gaat zien. Daarbij tekent zich wel een enorme kloof af tussen democratisch en autocratisch bestuurde landen, constateert het artikel van Project Syndicate: “De democratieën van de wereld moeten zich verenigen en opkomen voor hun eigen waarden en strategische belangen.”
Artikel Project Syndicate


EU, NIH en NSF grootste publieke financiers van r&d op gebied van AI in wereld

De Amerikaanse National Institutes of Health en de National Science Foundation, en het EU-kaderprogramma voor onderzoek zijn de grootste financiers van r&d‑projecten op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) in de wereld. Dat laat een OESO-rapport zien. Volgens het OESO-rapport is de wereldwijde financiering van AI-gerelateerde r&d‑projecten gestegen van 207 miljoen dollar in 2001 tot bijna 3,6 miljard dollar in 2019.
Nieuwsbericht Science|Business
Rapport OESO


Waarom en hoe overheden de ontwikkeling van AI moeten monitoren

Twee Britse onderzoekers doen in een open access paper een voorstel voor het verbeteren van de aansturing van kunstmatige intelligentie (AI), door te investeren in overheidscapaciteit om de mogelijkheden en impact van AI-systemen te meten en te monitoren. Alleen op die manier zouden overheden in staat zijn om de ontwikkeling en het gebruik van AI te sturen in een richting die goed is voor de samenleving en de economie. Het paper beschrijft ook hoe het meten en monitoren eruit zou moeten zien.
Artikel arXiv (pdf)


Kunnen we ons uit de klimaatcrisis innoveren?

Kapitalisme en marktkrachten hebben ons in de huidige klimaatcrisis gestort en zijn ook de enige uitweg uit de crisis. Een artikel van Geekwire zet uiteen hoe start-ups en venture capitalists ons uit de klimaatcrisis kunnen innoveren. Hun inspanningen moeten wel worden gesteund door het overheidsbeleid.
Artikel GeekWire


Schone waterstof: versnelling of vertraging voor de energietransitie?

De internationale race naar de waterstofeconomie is begonnen. Daar rapporteerden we vorige week nog over. In het komende decennium moet de productie goedkoper worden en de opslag en het gebruik gemakkelijker. Een artikel van Science|Business vraagt zich af of waterstof de energietransitie nog langer zal laten duren dan nu al gedacht. Momenteel brengen de productie en consumptie van (grijze) waterstof veel meer CO2-emissie met zich mee dan directe omzetting van fossiele energie. Voor de productie van schone (groene) waterstof in de toekomst is zoveel duurzaam opgewekte elektriciteit nodig, dat het zal moeten concurreren met bijvoorbeeld de groene elektrificatie van de industrie.
Artikel Science|Business


Wat gaat de toekomst met 5G en later 6G ons brengen?

Er is nog een lange weg te gaan voordat 5G volledig is geïmplementeerd, maar wat zal er gebeuren nadat deze technologie verouderd is? Een artikel van Geek Culture denkt dat 6G er snel zal komen, omdat de technologie nu sneller vooruitgaat dan vroeger. Waar 6G in uitmondt is, volgens het artikel, nog niet te overzien. Een artikel van ZD Net, van juni dit jaar, deed al eens een poging om de toekomst met 6G te beschrijven.
Artikel Geek Culture
Artikel ZD Net


Opinie: Landen zouden gezamenlijk regels moeten stellen voor cryptocurrencies

De markt van cryptocurrencies is sterk gegroeid tijdens de COVID-19-pandemie, constateert een artikel van The European Sting / World Economic Forum (WEF). Regelgevers hebben moeite gehad om deze groei bij te benen en maken nu een inhaalslag. Het artikel is bang dat dit ten koste kan gaan van de financiële inclusie, die door de opkomst van cryptocurrencies juist was gegroeid. Door te kijken naar innovatie in het verleden, zouden regelgevers uit de hele wereld samen regels en beleid moeten opstellen om open concurrentie en snelle innovatie in de cryptocurrency-sector te ondersteunen. Wellicht kan Cambodia daarbij als voorbeeld dienen, stelt een tweede artikel van The European Sting / WEF.
Artikel The European Sting / WEF – 1
Artikel The European Sting / WEF – 2


Investeringen in r&d nodig voor cyber-veilige toekomst

De steeds grootschaliger toepassing van nieuwe connectieve technologieën maakt het noodzakelijk veel oog te hebben voor cyberbeveiliging. Het 2021 Global Threat Intelligence Report van het technologische-dienstenbedrijf NTT, uit mei 2021, gaf daar een goed beeld van. Omdat de technologie zo snel verandert en ook de cyberbedreigingen steeds veranderen, is veel extra r&d nodig op het gebied van cyberbeveiliging, betoogt een artikel van Cyber Theory.
Artikel Cyber Theory
Rapport NT (mei 2021)


Wat te doen met de intellectuele-eigendomsrechten op COVID19-vaccins?

De internationale wereld die de wereldwijde COVID-19-vaccinatiedoelen wil bereiken, staat voor de vraag: hoe gaan we om met intellectuele-eigendomsrechten (IP) nu er geschikte vaccins op de markt zijn maar deze niet toegankelijk zijn voor kwetsbare bevolkingsgroepen in landen met een laag of gemiddeld inkomen? Er zijn veel pleidooien, bijvoorbeeld van de Amerikaanse president Joe Biden, voor afschaffing van de octrooien op COVID-19-vaccins (waivers). Maar er klinken ook veel geluiden dat dit weinig tot niets zal helpen en innovatie in de farmaceutische sector zal afremmen. Een artikel van het Britse Economics Observatory pleit ervoor het probleem aan te pakken aan de wortel: het verbeteren van de mondiale productie‑ en toeleveringsketens. Een artikel van de Amerikaanse denktank Brookings pleit voor de oprichting van publiek-private partnerschappen (PPP’s) met armere landen. Een artikel van de denktank CEPS pleit ervoor de hiervoor genoemde oplossingen in het uiterste geval (als farmaceutische bedrijven echt niet willen meewerken) te combineren met dwanglicenties.
Artikel Economics Observatory
Artikel Brookings
Artikel CEPS


China: Aankondiging ‘innovatie-gedreven’ handelsbeurs in Beijing

De Chinese regering heeft een plan aangekondigd om kleine en middelgrote ondernemingen te stimuleren zich innovatief te ontwikkelen, door een derde beurs op te richten in Beijing. De stap komt op het moment dat de Chinese regering de grootste Chinese techbedrijven juist steeds sterker onder controle tracht te krijgen via regelgeving.
Uitzending KanaalZ
Nieuwsbericht DW


VS: Witte Huis stelt r&d‑prioriteiten voor federale agentschappen

De regering van Biden heeft haar eerste memorandum over r&d-prioriteiten uitgebracht, dat een leidraad biedt voor federale agentschappen bij het opstellen van hun begrotingsverzoeken voor het fiscale jaar 2023. Het memorandum legt de nadruk op het versterken van de voorbereiding op nieuwe pandemieën, klimaatmitigatie, het versterken van de binnenlandse productie en het opnemen van rechtvaardigheidsoverwegingen in federale programma’s.
Nieuwsbericht AIP


VS: Rechter Californië verwerpt wet die ride-share chauffeurs vrijstelt van arbeidswet

Prop 22, de controversiële maatregel die bedrijven toestaat om werknemers als onafhankelijke contractanten te behandelen, werd afgelopen november door Californische kiezers goedgekeurd. Dat gebeurde na een omstreden lobbycampagne van 200 miljoen dollar door bedrijven waaronder Uber, Lyft en DoorDash. Een Californische rechter heeft nu bepaald dat de maatregel ongrondwettelijk en niet afdwingbaar is.
Nieuwsbericht Cities Today