koffer ministeries
Beeld: ©awti

AWTI e-mail alert 10 juni 2021

Europa moet een groot Europees innovatie-ecosysteem worden. Technologiesoevereiniteit is daarin belangrijk, maar internationale samenwerking in onderzoek en innovatie is noodzakelijk. De complexiteit, omvang en kosten van grootschalige innovatie missies en infrastructuren zijn niet te managen door één land. In deze e-mail alert veel nieuws over nieuwe Europese en mondiale samenwerkingen en coalities om innovatie te versnellen. Verder ook aandacht voor de kansen, mogelijkheden en voorwaarden van verantwoorde digitale innovatie bij bedrijfsleven en overheid.

Bericht van de AWTI


AWTI-symposium Rijk aan kennis

Op donderdag 17 juni organiseert de AWTI online het symposium Rijk aan kennis’, van 15:00 tot 17:15 uur. Tijdens dit symposium gaan, live vanuit het Munt gebouw in Utrecht, een reeks inspirerende en vakkundige sprekers met elkaar aan tafel  om te praten over het probleem met kennisbenutting in beleid en politiek en de vraag wat zal helpen om kennis tot topprioriteit te maken in beleidsontwikkeling en -uitvoering.
Aanmelden voor deelname kan nog (kan hier Aanmelden)! 

Aanleiding voor het symposium is het advies Rijk aan kennis. De AWTI adviseert hierin om kennis topprioriteit te geven in beleid en politiek. Nederland is een kennisrijk land, maar kennis en expertise worden te vaak niet goed benut voor het overheidsbeleid. Kennisgebrek en onderbenutting van kennis spelen een rol in allerlei beleidskwesties, zoals digitaliseringsbeleid, de stikstofcrisis, de toeslagenaffaire en de COVID-19 crisis.
Definitief programma

De opvallendste berichten van de afgelopen week


CPB: Bouwstenen voor nieuw databeleid

Data vormen een steeds belangrijker onderdeel van de economie en bieden kansen om maatschappelijke uitdagingen op te lossen. Er kleven echter ook nadelen aan het gebruik ervan. Zo worden soms te veel data verzameld en gedeeld – bijvoorbeeld privacygevoelige data – en soms juist te weinig, zoals data voor wetenschappelijk onderzoek. In de publicatie ‘Brave new data’ verkennen CPB-onderzoekers bouwstenen voor nieuw databeleid, waaronder het verschuiven van keuzebevoegdheid naar collectieven, bijvoorbeeld een groep consumenten, en direct overheidsingrijpen. In een podcast van het BCG Henderson Institute bespreekt Alex Paul “Sandy” Pentland, hoogleraar aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT) en ondernemer, de toekomst van datadelen. Pentland geldt als een van de invloedrijkste datawetenschappers in de wereld.
Persbericht CPB

Publicatie CPB (pdf)
Podcast BCG Henderson Institute


Knowledge4Innovation Forum overhandigt Manifest Europese Innovatieruimte

Op 1 juni 2021 overhandigde het Knowledge4Innovation Forum (K4I Forum), een platform in het Europees Parlement, een manifest voor de Europese Innovatieruimte (EIA) aan eurocommissaris Mariya Gabriel (Innovatie). Het manifest schetst acht aandachtsgebieden voor het versnellen van de overgang van Europa naar één Europees innovatie-ecosysteem, variërend van technologiesoevereiniteit tot groene transitie, en van toegang tot kapitaal voor ingrijpende deep tech tot door vrouwen geleid durfkapitaal en startend ondernemerschap. Het manifest is opgesteld door leden van het Europees Parlement die deel uitmaken van het K4I Forum en belanghebbenden uit de innovatiegemeenschap, zoals ondernemingen, investeerders en universiteiten.
Nieuwsbericht Knowledge4innovtion
Manifest IEA
Nieuwsbericht Science|Business


Building Back Broader: Economisch herstel dat ten goede komt aan iedereen

Het IMF voorspelt een economische groei van bijna 6 procent in 2021. De mate van herstel zal echter aanzienlijk verschillen tussen en binnen opkomende en geavanceerde economieën. Het World Economic Forum (WEF) organiseerde hierover op 1 en 2 juni de Jobs Reset Summit 2021. Stakeholders waaronder overheden, grote bedrijven en ngo’s spraken hier over de grootste uitdagingen en hoe die zouden moeten worden aangepakt opdat het economisch herstel zo eerlijk mogelijk over de wereld wordt verdeeld. Als bijdrage aan de Summit presenteerde het WEF een white paper ‘Building Back Broader: Policy Pathways for an Economic Transformation’.
Nieuwsbericht WEF
Videoverslagen Summit (YouTube)
Artikel WEF
Publicatie WEF (pdf)

Nieuws en achtergronden uit Nederland


Belangrijke ict-dossiers voor het nieuwe kabinet

Welke tien ICT-gerelateerde dossiers moeten de komende regeerperiode op de agenda van het nieuwe kabinet staan? De redactie van iBestuur legde de vraag voor aan Linda Kool, senior onderzoeker Digitale samenleving van het Rathenau Instituut. Directeur Arie van Bellen van ECP Platform voor de InformatieSamenleving voegt daar zijn lijst aan toe. Een tweede artikel van iBestuur noemt het op orde brengen van de hele informatiehuishouding van de overheid als belangrijk dossier voor het nieuwe kabinet. Dat is een complex vraagstuk.
Artikel iBestuur – 1

Artikel iBestuur – 2


Nederland na toeslagenschandaal: leer van Deense digitale overheid

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) heeft de Quick Scan Vergelijking Governance Digitale Overheid gepubliceerd. Het rapport, opgesteld door PwC, bevat een verkenning naar een betere aansturing van de digitale overheid. Dit naar aanleiding van alle incidenten in de afgelopen jaren, zoals de Toeslagenaffaire. Het rapport vergelijkt Nederland met mondiaal koploper Denemarken (eerste plek in de OECD Digital Government Index). Staatssecretaris Raymond Knops van BZK stuurde deze week een brief aan de Tweede Kamer met een beschrijving van de stand van zaken van het programma Innovatiebudget Digitale Overheid (IDO). Gezien het belang van digitalisering voor de overheid is de omvang hiervan beperkt: 18 miljoen euro voor drie jaar. De eerste (tussentijdse) resultaten van het IDO, lijken, aldus de staatssecretaris “zowel wat betreft projecten, als samenwerking als kennisdeling, veelbelovend”.
Nieuwsbericht Executive-People
Rapport PwC
Kamerbrief IDO (docx)


SER: “Investeren in brede welvaart, publieke sectoren en verdienvermogen”

De SER adviseert een nieuw kabinet fors te investeren in brede welvaart: in zekerheid van werk en inkomen, in toekomstig verdienvermogen, in sterke publieke dienstverlening en een duurzaam leefklimaat. De raad constateert dat Nederland gemiddeld genomen weliswaar een welvarend en gelukkig land is, maar dat er tegelijkertijd sprake is van toenemende ongelijkheid en maatschappelijk ongenoegen. Bovendien staat Nederland voor een aantal zeer grote opgaven. RaboResearch bracht deze week een podcast uit over brede welvaart.
Nieuwsbericht SER
Advies SER
Podcast RaboResearch


Bedrijven willen ondanks crisis investeren in r&d

Uit een onderzoek van Dialogic in opdracht van TNO blijkt dat veel bedrijven, ondanks de crisis, in 2020-2022 meer in onderzoek en innovatie (willen) investeren. Zonder crisis zou de bereidheid nog groter zijn geweest. Een derde van alle bedrijven zegt door de crisis minder te investeren en een derde die in r&d investeert zegt meer zelf te doen, maar minder uit te besteden. TNO noemt de uitkomsten “verrassend” omdat tijdens de vorige crisis (2008) een duidelijke terugval in r&d-investeringen van bedrijven waarneembaar was.
Nieuwsbericht TNO
Rapport Dialogic (pdf)


Reactie AWTI-advies: ROM’s “leggen graag samen de lat hoger”

In het rapport ‘Samen de lat hoog leggen’ adviseerde de AWTI twee weken geleden over betere bundeling van krachten tussen rijk en regio voor meer innovatie. “Als gezamenlijke regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) zien we dit rapport als een bevestiging van de ingeslagen weg van intensievere bovenregionale samenwerking en meer inzet op regionale ecosystemen voor onderzoek en innovatie,” reageert Dina Boonstra, directeur van de investerings- en ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland (NOM). “Het rapport laat heel goed zien dat we nog meer slagkracht nodig hebben om deze rol goed te kunnen vervullen.”
Nieuwsbericht NOM
Advies AWTI (mei 2021)
 

Nederland versoepelt verblijfsregeling voor medewerkers start-ups

Nederland heeft het makkelijker gemaakt voor start-ups om personeel met bijzondere expertise uit het buitenland aan te nemen. Denk aan developers, webanalisten en growth hackers. Om van de kennismigrantenregeling gebruik te kunnen maken, moet een bedrijf normaliter een salaris betalen van minstens 4.752 euro per maand. Voor start-ups wordt dat 2.497 euro. Als aanvulling daarop kunnen medewerkers een aandeel in het bedrijf krijgen.
Nieuwsbericht De Ondernemer
Meer informatie IND


Rathenau: Als wetenschap politiek wordt, daalt het vertrouwen van burgers

Ondanks hun verschillende achtergronden en opvattingen, hebben burgers een gedeelde behoefte aan betrouwbare wetenschap, zeker als die wordt gebruikt als basis voor overheidsbeleid. Zodra de scheidslijn tussen wetenschap en politiek vervaagt, daalt het vertrouwen van burgers, blijkt uit onderzoek van het Rathenau Instituut.
Nieuwsbericht Rathenau
Rapport Rathenau (pdf)


Ministerie I&W: Elektrisch rijden is goed voor economie en werkgelegenheid

Nederlandse laadpalen, trucks en bussen verkopen goed in binnen‑ en buitenland. Bedrijven uit ons land verdienen hier jaarlijks zo’n 5 miljard euro aan. Het aantal groene Nederlandse banen stijgt flink en verdubbelt naar verwachting in 2025. Dit staat in het onderzoek Rapport Verdienpotentieel Elektrisch Vervoer 2020 - Ontwikkelingen in de Nederlandse EV-sector, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van I&W.
Nieuwsbericht Rijksoverheid
Rapport onderzoek (pdf)


Organon terug in Oss

Het bedrijf Organon is uit de as herrezen. Multinational MSD heeft er een nieuw zelfstandig beursgenoteerd bedrijf van gemaakt. De beursgang vond vorige week aan de beurs van New York plaats. Naar verwachting gaan bij Organon & Co ruim 10.000 mensen werken, waarvan 1.200 tot 1.600 in Nederland. Het bedrijf wil zich vooral richten op de productie van medicijnen voor vrouwen.
Nieuwsbericht NOS


Noord-Nederland wordt het circulaire kunststoffencluster van Europa

De recycling van plastics in de wereld moet beter. Dat vraagt om samenwerking van alle partijen in de keten van productie, gebruik en hergebruik. In de drie Noordelijke provincies zijn die allemaal vertegenwoordigd, en Het Schone Noorden brengt ze bij elkaar. Kwartiermaker Rob Hamer zet in op de energie van bedrijven en kennisinstellingen. “We hebben de ambitie om hier hèt circulaire kunststoffencluster van Europa te ontwikkelen.” TNO publiceerde een paper over circulaire plastics.
Artikel NOM
Nieuwsbericht TNO
Publicatie TNO (pdf)


Rotterdam lanceert Energietransitiefonds van 100 miljoen euro

InnovationQuarter en de gemeente Rotterdam hebben vorige week het Energietransitiefonds Rotterdam gelanceerd. Het fonds heeft een omvang van 100 miljoen euro. Het beoogt een tweeledig effect: het aanjagen van de energietransitie en het versnellen van het economisch herstel van de stad.
Nieuwsbericht InnovationQuarter

Nieuws en achtergronden uit Europa


Akkoord over deelname niet-EU-onderzoekers aan kwantum- en ruimteonderzoek EU

Na maanden van strijd, zijn de EU-lidstaten akkoord gegaan met deelname van Britse, Israëlische en andere niet-EU-onderzoekers aan de meest gevoelige projecten van Horizon Europe: het kwantum‑ en ruimteonderzoek. Voorwaarde is wel dat ze “de nodige garanties” geven dat hun deelname de strategische belangen van de EU niet schaden.
Nieuwsbericht Science|Business


EU opent deur naar Japanse deelname aan Horizon Europe

De EU en Japan gaan de mogelijkheden tot Japanse associatie met Horizon Europe verkennen in het kader van versterkte wederzijdse samenwerking op het gebied van onderzoek & innovatie. In een verklaring kondigen de leiders aan de samenwerking op allerlei gebieden te willen versterken. Samen optrekken op het gebied van verduurzaming binnen een gezamenlijke groene alliantie is daar een belangrijk onderdeel van.
Nieuwsbericht Neth-ER
Verklaring (pdf)


EU-topambtenaar roept op tot wereldwijde coördinatie van onderzoeksinfrastructuren

“De complexiteit, omvang en kosten van veel onderzoeksinfrastructuren zijn moeilijk te managen door één land. Hoezeer Europa ook streeft naar technologische soevereiniteit, er is internationale samenwerking nodig om ze te financieren en te exploiteren”, aldus Jean-Eric Paquet, directeur-generaal Onderzoek en Innovatie van de EU, in gesprek met Science|Business.
Artikel Science|Business


Praktische gids voor opslag en delen van onderzoeksgegevens

Science Europe heeft een praktische gids uitgebracht met richtsnoeren voor het opslaan, toegankelijk maken en bewaren van onderzoeksgegevens. Ook biedt de gids een kader voor het delen van gegevens door onderzoekers. De gids stelt financiers, uitvoerders en data-infrastructuren in staat de status van hun beleid en de uitvoering ervan te evalueren, volgende stappen te identificeren en afstemming met andere organisaties te realiseren.
Rapport Science Europe


European Liberal Forum: Grote noodzaak om digitale innovatie te bevorderen

Europa lijkt achterop te raken in de concurrentiestrijd om een bloeiend ecosysteem voor digitale innovatie te creëren, aldus het European Liberal Forum (ELF), de denktank van de Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa. Op een online bijeenkomst van de organisatie werd gesproken over stimulansen voor digitale innovatie. Daarbij kwamen ook allerlei aangrenzende onderwerpen aan bod, zoals het bedrijfsklimaat in de EU of de aansprakelijkheid voor handelingen in het digitale domein. Een artikel van het Henderson Institute van BCG legt uit hoe bedrijven digitalisering zouden moeten benaderen: niet vanuit een louter technologische invalshoek maar vanuit een brede benadering van kansen en mogelijkheden, waarbij mogelijkheden worden verkend van partnerschappen ver buiten de huidige bedrijfskolom.
Videoverslag bijeenkomst (YouTube)
Artikel Henderson Institute


Ideeënuitwisseling over de toekomst van Europa

De denktank CEPS (Centre for European Policy Studies) organiseert elk jaar een Ideas Lab, een week waarin denktanks uit Europa, vertegenwoordigers van nationale regeringen, ondernemingen, NGO’s en Europese instellingen met elkaar debatteren over belangrijke beleidskwesties voor Europa. Een groot deel van het programma van 2021 was openbaar en staat nu op YouTube. De onderwerpen die centraal stonden, waren: de gezondheidscrisis, de European Green Deal, de toekomst van de Europese industrie, het economisch herstel uit de coronacrisis en de Strategische Unie.
Videoverslagen YouTube (eerste 10 resultaten)
Programma Bijeenkomst


Discussies over hoe de EU het komende digitale decennium kan leiden

Op 1 en 2 juni 2021 organiseerden de Europese Commissie en het Portugese voorzitterschap van de Europese Raad de jaarlijkse Digital Assembly, die dit keer in het teken stond van Europa’s digitale decennium. Eén van de sprekers op het evenement DigitalEU2030 was Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie.
Videoverslag Toespraak Von der Leyen (YoUTube)
Videoverslag Dag 1 (YoUTube)
Videoverslag Dag 2 – Kanaal 1 (YouTube)
Videoverslag Dag 2 – Kanaal 2 (YouTube)
Programma Bijeenkomst


EU opent onderzoek naar mogelijk concurrentieverstorend gedrag van Facebook

De Europese Commissie (EC) is een antitrustonderzoek gestart naar mogelijke schending van de EU-mededingingsregels door Facebook. Het bedrijf zou gegevens over de benutting van advertenties op de Facebook-website hebben verzameld, waardoor het in staat zou zijn om oneerlijk met de adverteerders te concurreren. Het formele onderzoek zal ook nagaan of Facebook zijn online-dienst voor rubrieksadvertenties ‘Facebook Marketplace’ aan zijn sociale netwerk koppelt, in strijd met de EU-mededingingsregels. Een artikel van CHANNELe2e zet op een rij welke procedures er momenteel wereldwijd tegen ‘big tech’ lopen. Dat zijn er veel.
Nieuwsbericht EC
Nieuwsbericht Politico
Nieuwsbericht Bloomberg
Artikel CHANNELe2e


Voorstel EC: Een betrouwbare en veilige digitale identiteit voor alle Europeanen

De Europese Commissie (EC) heeft een kader voorgesteld voor een Europese digitale identiteit voor alle burgers, ingezetenen en bedrijven in de EU. Burgers zouden zich hiermee kunnen identificeren en (persoonlijke) gegevens kunnen delen, zowel online als offline, met overheidsinstanties en bedrijven in de hele EU. Gebruikers zouden zelf moeten kunnen kiezen of en welke data ze delen.
Nieuwsbericht EC
Videoverslag Persconferentie
Nieuwsbericht Security.nl
Artikel NRC


EC en Breakthrough Energy Catalyst gaan samen investeren in klimaattechnologieën

De Europese Commissie (EC) en Breakthrough Energy Catalyst, een initiatief van Bill Gates, gaan samen investeren in cruciale klimaattechnologieën voor de netto-nul-economie. Het partnerschap, dat een budget heeft van 820 miljoen euro (1 miljard dollar), richt zich in eerste instantie op vier sectoren: groene waterstof, duurzame vliegtuigbrandstoffen, directe opname van CO2 uit de lucht en langetermijnenergieopslag. (Zie ook ‘Mondiale coalitie voor groene waterstof’ onder Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld).
Nieuwsbericht EC
Tweet Von der Leyen
Nieuwsbericht Science|Business
Website Breakthrough Energy Catalyst


Duitsland: “AI-wapenwedloop is al aan de gang”

De wereld gaat een nieuw tijdperk van oorlogsvoering binnen, waarin kunstmatige intelligentie een centrale plaats inneemt. AI maakt militairen sneller, slimmer en efficiënter. “Maar als er niets aan wordt gedaan, dreigt het de wereld te destabiliseren”, aldus de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas in gesprek met DW.
Artikel DW


VK: Oxford-rapport onthult beste en slechtste praktijken in kluseconomie

Elf van de populairste digitale klusplatforms in het VK zijn beoordeeld op basis van hoe eerlijk ze werknemers behandelen. In het eerste onderzoek in zijn soort in het VK geven onderzoekers van Oxford bedrijven een score op normen zoals loon, arbeidsvoorwaarden, management en vertegenwoordiging. De meeste van de elf platforms die in het land actief zijn voldoen niet aan de basisnormen van Fair work-beginselen.
Nieuwsbericht Oxford Internet Institute
Rapport (pdf)


VK: Plannen om volgende pandemie mondiaal aan te pakken

Op 21 mei kondigde de Britse premier Boris Johnson aan dat zijn regering een nieuwe ‘wereldwijde pandemieradar’ zal creëren om COVID-varianten en opkomende ziekten op te sporen, voortbouwend op de deskundigheid van het VK op het gebied van genome sequencing. Op een bijeenkomst met de farmaceutische industrie kondigde de Britse regering aan dat ze zich sterk gaat maken voor een mondiaal plan om bij een nieuwe pandemie binnen 100 dagen nieuwe vaccins te kunnen ontwikkelen. Dat meldt New Scientist.
Nieuwsbericht Wired

Nieuwsbericht New Scientist

Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld


CWTS Leiden Ranking 2021

De CWTS Leiden Ranking is een jaarlijkse ranglijst van universiteiten gebaseerd op de kwaliteit van het wetenschappelijk onderzoek. De lijst wordt opgesteld door het Centrum voor Wetenschap en Technologische Studies (CWTS) van de Universiteit Leiden. De ranking van dit jaar laat onder meer zien dat de TU/e wereldwijd bij de sterkste universiteiten hoort als het gaat om samenwerking met het bedrijfsleven. Ze staat op dit thema op plaats 4 van de wereld (en plaats 1 van Nederland). China is wederom het land met het grootste aantal universiteiten (221) in de ranking, gevolgd door de VS (200).
Nieuwsbericht CWTS

Leiden Ranking 2021
Nieuwsbericht TU/e
 

Information Age: Gids voor verantwoorde technologie

Nu technologie een steeds groter deel uitmaakt van het leven, zijn overwegingen over verantwoorde technologie van steeds groter belang. Information Age presenteert deze maand een serie artikelen over het onderwerp. Het eerste daarvan ‘A guide to responsible technology practices’, leidt het thema in en bevat links naar alle deelonderwerpen, zoals het meten van de impact van technologie op bijvoorbeeld het milieu en de rol van technologie bij het versterken van sociale gelijkheid en inclusie. De stand van (on)gelijkheid in een land of regio kan (als het om Europa gaat) worden bepaald met een nieuw instrument van het Joint Research Centre (JRC): het EU Multidimensional Inequality Monitoring Framework.
Artikel Information Age
Nieuwsbericht en meer informatie JRC
 

OESO: Zorg voor een veilige en goede digitale omgeving voor kinderen

Kinderen brengen tegenwoordig veel tijd online door. De OESO vindt dat dit in een veilige, goede en rechtvaardige digitale omgeving moet gebeuren, en heeft daartoe een geactualiseerde Aanbeveling opgesteld, de Recommendation on Children in the Digital Environment. De aanbeveling is niet alleen bedoeld voor overheden, maar bijvoorbeeld ook ontwikkelaars van digitale diensten voor kinderen.
Aankondiging OESO
Publicatie OESO (pdf)


Mondiale coalitie voor groene waterstof

De EU, Australië, Canada, Chili, China, India, Marokko, Noorwegen, Saudi-Arabië, de Republiek Korea, het VK en de VS gaan samenwerken aan de ontwikkeling van ‘groene waterstof’. Dat hebben ze vastgelegd in de Clean Hydrogen Mission. Het doel is de kosten van schone waterstof voor de eindgebruiker tegen 2030 terug te brengen tot 2 dollar per kilogram en wereldwijd ten minste 100 grootschalige geïntegreerde ‘hydrogen valleys’ (zoals Noord-Nederland) op te leveren. De mondiale coalitie voor groene waterstof werd gepresenteerd op de zesde ministeriële bijeenkomst van het mondiale initiatief Mission Innovation, dat op 1 en 2 juni plaatsvond in Chili. Daar werden ook nieuwe coalities gepresenteerd over een wereldwijde groene energievoorziening en nul-emissie-scheepvaart. Een speciaal platform gaat de vorderingen volgen.
Nieuwsbericht EC
Clean Hydrogen Mission
Video’s lancering Clean Hydrogen Mission (YouTube)


Facebook zag en bestreed afgelopen vijf jaar 150 grote desinformatiecampagnes

Volgens een rapport van Facebook is Rusland nog steeds de grootste producent van desinformatie ter wereld. Sinds 2017 heeft Facebook wereldwijd zo’n 150 desinformatieoperaties ontdekt, in meer dan vijftig landen, die het bedrijf actief is gaan bestrijden. Omdat ze dat steeds intensiever doet, zou het voor daders steeds moeilijker worden om grote aantallen mensen met desinformatie te beïnvloeden. Twee artikelen van de denktank Brookings betogen dat je het bestrijden van desinformatie en het garanderen van het recht op vrije meningsuiting niet moet overlaten aan de tech-industrie. Daar moet de overheid zelf een rol in nemen. Hoe die eruit zou moeten zien, is minder duidelijk.
Nieuwsbericht The Washington Post
Aankondiging Facebook
Rapport Facebook (pdf)
Artikel Brookings – 1
Artikel Brookings – 2


Trends in cyber attacks en cybersecurity

Gerichte ransomware-aanvallen zijn in opmars, aldus een artikel van Neurozo Innovation. Het toegenomen werken op afstand brengt daarbij nieuwe uitdagingen met zich mee. Ook worden aanvallen op hele toeleveringsketens steeds gebruikelijker. Waar productiesystemen vroeger veelal zelfstandig draaiden, zijn ze nu opgenomen in netwerken en daardoor veel kwetsbaarder voor cyberaanvallen. ‘Zero Trust’ wordt dan ook een basisvereiste voor netwerken, aldus het artikel. Dat betekent onder meer: Wachtwoordloze authenticatie, zorg voor ‘schone’ 5G-netwerken en gebruik (en regulering) van post-kwantumcryptografie (PQC). Ook kunstmatige intelligentie (AI) kan een rol spelen in het bestrijden van cyber attacks, maar daar moet niet alles van worden verwacht, aldus een artikel van Security Brief Asia. Een rapport van de denktank Centre for European Policy Studies (CEPS) bevat concrete beleidsmaatregelen en aanbevelingen voor het gebruik van AI in cyberbeveiliging en het verhogen van de veiligheid en betrouwbaarheid van AI-systemen.
Artikel Neurozo Innovation
Artikel Security Brief Asia
Nieuwsbericht CEPS
Rapport CEPS (pdf)


Canada: Investeren in innovatie om groei te stimuleren en pandemie te overwinnen

De recente federale begroting van Canada zet groot in op innovatie, onderzoek en de ontwikkeling van het arbeidspotentieel als middel om de economie aan te wakkeren en het land uit de pandemie te trekken, aldus een artikel van The Star. Het idee is dat Canada zo een leider kan worden in kunstmatige intelligentie, kwantumtechnologie, biofabricage en groene technologie.
Artikel The Star


China: President Xi Jinping wil meer inspanningen voor technologische autonomie

In een toespraak heeft de Chinese president Xi Jinping de binnenlandse wetenschaps- en technologiesectoren van het land opgeroepen meer aandacht te besteden aan het zelfvoorzienend worden van het land. In een uitzending van het Nederlandse tv-programma Op 1 legden China-kenners Henk Schulte Nordholt en Ruben Terlou uit dat de ambities van Jinping nog veel reiken: in 2049 moet China op álle gebieden de nummer 1 wereldmacht zijn (en Jinping de keizer van de wereld). Een artikel van Harvard Business Review (HBR) zet uiteen dat het westen een volkomen verkeerd beeld heeft van China en daarom dit soort dreigingen onderschat. Een rapport van de Commission on the Geopolitical Impacts of New Technologies and Data (GeoTech Commission) van de Atlantic Council beschrijft hoe het westen zich tegen de Chinese technologiehegemonie kan weren.
Nieuwsbericht ZD Net
Uitzending Op1 (v.a. 28:24)
Artikel HBR
Rapport Atlantic Council
Samenvatting Rapport


VS: Verbod op investeringen in tientallen Chinese defensie- en technologiebedrijven

President Joe Biden heeft vorige week een uitvoerend bevel (executive order) ondertekend dat Amerikaanse entiteiten verbiedt te investeren in tientallen Chinese bedrijven die banden zouden hebben met de defensie- of de bewakingstechnologiesector. De maatregel, die volgens zijn regering de reikwijdte van een juridisch gebrekkig besluit uit het Trump-tijdperk uitbreidt, leidde tot woede in Peking.
Nieuwsbericht Reuters


Opinie: “VS moet niet alleen investeren in innovatie, maar ook IP beter beschermen”

Zowel de Democraten als de Republikeinen steunen extra uitgaven aan innovatie om de Amerikaanse concurrentiepositie te versterken. Ze doen echter niets aan betere bescherming van intellectuele-eigendomsrechten, aldus een artikel op de website van het Amerikaanse Center for Strategic and International Studies. Het stelt dat hierin dringend verandering moet komen.
Artikel CSIS