AWTI e-mail alert 3 september 2020

In deze e-mail alert blikken we terug op nieuws en achtergronden uit augustus 2020. Wetenschap, technologie en innovatie stonden zeker niet stil tijdens deze zomermaand. Hoe te herstellen van de economische malaise door de coronapandemie komt in diverse artikelen aan bod. Omscholing, het aanleren van nieuwe vaardigheden, herbalancering van internationale waardeketens en versterking van de Europese positie in die waardeketens worden vaak genoemd.

Nieuws van de AWTI

“Hou ook tijdens coronacrisis ruimte voor onderzoek zonder concreet doel”

Door de grote problemen waarvoor we staan, kijken we reikhalzend uit naar oplossingen vanuit wetenschappelijk onderzoek. Maar juist ongebonden, fundamenteel onderzoek levert die soms, ongepland, schrijft Koen Debackere, samen met andere leden van de AWTI. “Het is juist fundamentele kennis die de basis vormt voor geheel nieuwe, waardevolle toepassing en innovatie.”
Artikel

De opvallendste berichten van afgelopen maand


Rathenau Instituut: Goede uitgangspositie wetenschap, maar versteviging nodig

De coronacrisis onderstreept het belang van goede wetenschap en een robuuste kennisinfrastructuur voor de samenleving. In de Balans van de wetenschap laat het Rathenau Instituut zien hoe de Nederlandse wetenschap zich ontwikkelt. Daaruit blijkt dat de Nederlandse wetenschap goede voorwaarden kent om mondiaal impact te hebben en dat de verbinding met de samenleving toeneemt. Er zijn ook aandachtspunten. Die hangen samen met onder meer werkdruk, baanzekerheid en het aandeel vrouwelijke onderzoekers.
Nieuwsbericht Rathenau
Rapport Rathenau (pdf)


Robert-Jan Smits: “Europa moet zijn eigen weg bepalen als het gaat om innovatie”

“In de afgelopen jaren heeft Europa terrein verloren in de race om innovatie-leiderschap. Maar als belanghebbenden nauw gaan samenwerken, kan dat Europa grote concurrentievoordelen opleveren.” Dat stelt Robert-Jan Smits, voormalig directeur-generaal Onderzoek en Innovatie van de Europese Commissie en momenteel voorzitter van het College van Bestuur van de TU/e, in gesprek met Living Innovation. “Vooral op het gebied van opkomende technologieën moeten mensen uit het bedrijfsleven, de academische wereld en het maatschappelijk middenveld hun krachten bundelen om op systeemniveau te innoveren en grote maatschappelijke uitdagingen op te lossen.”
Video Living Innovation


VS: Impulsen voor een krachtig nieuw technologiebeleid

Eind mei presenteerden twee leden van de Senaat, de Democraat Chuck Schumer en de Republikein Todd Young, een voorstel om wetenschap en technologie in de VS een enorme impuls te geven: The Endless Frontier Act. Ze willen er de komende vijf jaar 100 miljoen dollar in investeren, en dan vooral voor de ontwikkeling en toepassing van sleuteltechnologieën. Dat bedrag zou nog eens moeten worden aangevuld met 10 miljard dollar voor het opzetten van regionale technologiecentra voor de technologische ondersteuning van bestaande en nieuwe industriële bedrijven. Volgens een artikel van het tijdschrift Issues zet het wetsvoorstel te zwaar in op fundamentele wetenschap. Dat leidt niet automatisch tot meer innovatie. Innovatie is bovendien meer dan het ontwikkelen en toepassen van doorbraaktechnologieën, het gaat ook om incrementele technologische en niet-technologische verbeteringen. Ook andere bezwaren tegen het wetsvoorstel komen in het laatste nummer van Issues aan bod, evenals mogelijke verbeteringen. De denktank ITIF meent dat er eerst politieke overeenstemming moet zijn over de uitgangssituatie van de VS voordat je kunt praten over nieuwe wetgeving. In een artikel zet ze de negen belangrijkste uitgangspunten op een rij (ITIF – 1). Daarnaast presenteert ze een alternatief voor de innovatieplannen van de Senaatsleden, in de vorm van een Tech Policy To-Do List (ITIF – 2).
Persbericht Young (mei 2020)
Artikel Issues
Special Issues – Beyond the Endless Frontier
Artikel ITIF – 1
Artikel ITIF – 2
Rapport ITIF (pdf)

Nieuws en achtergronden uit Nederland


Vier Nederlandse universiteiten in top 100 Shanghai Ranking

De Universiteit Utrecht is drie plaatsen gezakt in de gezaghebbende Academic Ranking of World Universities 2020 (ARWU, ook wel Shanghai Ranking genoemd). Ze staat nu op de 52e plek, maar is hiermee nog steeds de hoogst genoteerde instelling van Nederland. Andere Nederlandse vertegenwoordigers in de top 100 zijn de Rijksuniversiteit Groningen (gedeeld 69e), de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Universiteit Leiden (samen gedeeld 80e). De top-3 bestaat, net als voorgaande jaren, uit de Amerikaanse universiteiten Harvard en Stanford en het Britse Cambridge. Een artikel van de universitaire organisatie CESAER plaats een aantal kritische kanttekeningen bij de ARWU en andere internationale rankings van universiteiten.
Persbericht ARWU
ARWU World University Rankings 2020
Artikel CESAER
Nieuwsbericht HOP / DUB


Kabinet: Budget Horizon Europe is hoger dan dat van Horizon 2020

“Er is geen enkele sprake van een miljardenkorting op het budget van Horizon Europe ten opzichte van de huidige programmaperiode. Er zal juist meer geïnvesteerd worden in onderzoek en innovatie dan onder het huidige MFK (uitgaande van de EU27, het VK niet meegerekend). Nederland had graag een ambitieuzere uitkomst gezien, maar is tevreden met de gezette stappen.” Dat stelt minister Ingrid van Engelshoven in antwoord op Kamervragen.
Kamerbrief (pdf)
Nieuwsbericht HOP / DUB


Nieuw nationaal actieplan voor diversiteit en inclusie in wo

De overheid en het Nederlandse wetenschappelijk onderwijs- en onderzoeksveld hebben samen een Nationaal actieplan voor meer diversiteit en inclusie in wetenschappelijk onderwijs en onderzoek gepresenteerd. Het plan benoemt ambities en acties om een inclusieve, diverse en veilige leer- en werkomgeving te creëren. Zo moeten er meer vrouwelijke onderzoekers en onderzoekers met een migratieachtergrond komen.
Nieuwsbericht Rijksoverheid
Nationaal actieplan (pdf)
Kamerbrief bij Nationaal actieplan (pdf)
Nieuwsbericht HOP / DUB


Universiteiten openen academisch jaar ‘op afstand’

Afgelopen maandag en dinsdag is aan alle universiteiten het academisch jaar geopend. Uiteraard werd overal stilgestaan bij de impact van de coronacrisis. Daarnaast had elke universiteit een eigen online programma met sprekers, muziek en een vooruitblik naar de komende tijd. Minister Ingrid van Engelshoven (OCW) pleitte wederom voor honderden miljoenen euro’s extra voor universiteiten en hogescholen in de volgende kabinetsperiode.
Verslag HOP / DUB
Nieuwsbericht HOP / DUB


VSNU: Universiteiten in coronatijd

Studenten en wetenschappers aan de Nederlandse universiteiten zetten zich op uiteenlopende manieren in om vindingrijke oplossingen te bieden aan de samenleving. Van risicofactoren voor de gezondheid tot privacyvraagstukken, van de psychologische impact van een lockdown tot de ontwikkeling van beademingsmachines. In haar nieuwe e-zine presenteert de VSNU uiteenlopende corona-gerelateerde onderzoek en initiatieven.
E-zine VSNU (pdf)


Contractverlenging voor medewerkers met ‘coronavertraging’

Medewerkers van de Radboud Universiteit en promovendi en postdocs van de Rijksuniversiteit Leiden die ‘coronavertraging’ hebben opgelopen, kunnen een contractverlenging krijgen. Beide universiteiten hebben daarvoor een speciale regeling in het leven geroepen. De uitwerking verschilt.
Nieuwsbericht Vox
Nieuwsbericht Mare


TU/e investeert in oprichting van een nieuw energie-instituut

De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) steekt 10 miljoen euro in de oprichting van een nieuw energie-instituut, het Eindhoven Institute for Renewable Energy Systems (EIRES). Dit maakte collegevoorzitter Robert-Jan Smits op 31 augustus bekend tijdens de opening van het academisch jaar. Het instituut gaat samen met de maakindustrie decentrale en slimme oplossingen ontwikkelen voor de conversie en opslag van energie.
Nieuwsbericht TU/e


Amsterdamse universiteiten gaan samenwerken met Huawei

De UvA en de VU gaan samen met Huawei een onderzoekslaboratorium voor kunstmatige intelligentie oprichten. Het Chinese bedrijf investeert er 3,5 miljoen euro in. De Tweede Kamer heeft er zijn twijfels bij, blijkt uit een serie Kamervragen. De Amsterdamse universiteiten stellen dat ze hun plannen vooraf hebben besproken met de ministeries van OCW en EZK. Ook met inlichtingendienst AIVD en de coördinator Terrorismebestrijding is een gesprek gevoerd. In de gesprekken zijn de universiteiten gewezen op de risico’s, maar er was geen doorslaggevend bezwaar tegen de samenwerking.
Nieuwsbericht HOP / EM
Kamervragen


NFU en VSNU presenteren toolkit Maatschappelijk Verantwoord Licentiëren

NFU en VSNU hebben een toolkit Maatschappelijk Verantwoord Licentiëren (MVL) gepresenteerd. Deze geeft nadere invulling aan de ‘tien principes voor MVL’ die de kennisinstellingen in 2019 op verzoek van de minister voor Medische Zorg formuleerden. De MVL-toolkit biedt kennisinstellingen een gezamenlijke basis voor een gesprek met marktpartijen over het toekomstige gebruik van geoctrooieerde kennis. Zo kan de vertaalslag van academische kennis naar waardevolle producten en diensten vlot verlopen.
Nieuwsbericht VSNU
MVL-toolkit (pdf)


Health Action International: Publicatie resultaten klinische studies kan consistenter

Om de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen zo effectief mogelijk te laten verlopen, is het van belang om het onderzoeksproces zo goed als dat kan te documenteren. Helaas schort het hier in Nederland nog aan, met name als de resultaten tegenvallen, stelt ngo Health Action International in een rapport. Daarin staat dat slechts 3% van de resultaten van de klinische studies in Nederland gepubliceerd worden. De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) reageert getergd. Volgens de NFU leggen de umc’s alles vast in een Nederlands register. In het rapport van de ngo, dat ze overigens niet noemt, wordt alleen gekeken naar het publicatiesysteem van de EU. Dat zou, volgens de NFU, gebruiksonvriendelijk zijn.
Nieuwsbericht Health Action International
Rapport Health Action International (pdf)
Nieuwsbericht NFU
Nieuwsbericht Holland Bio


Kunst en wetenschap onderzoeken samen urgente vragen

Een bordspel waarmee je kunt speculeren over de uitkomst van rampen, toekomstscenario’s voor een fysiek-virtuele wereld of een smartphone-game die je laat ervaren hoe de wereld van augmented reality en de fysieke wereld met elkaar in de knoop kunnen komen. Het zijn enkele voorbeelden van het werk dat multimediakunstenaar Roos Groothuizen als artist in residence bij het Rathenau Instituut maakte. Wat kan wetenschap leren van kunst en andersom?
Artikel Rathenau


Investeringen economisch herstel: meer aandacht omscholing, innovatie en digitalisering

Het kabinet presenteerde op 28 augustus het derde steunpakket voor werknemers, zelfstandigen en bedrijven die getroffen zijn door de coronacrisis. De looptijd van dit nieuwe pakket is van oktober dit jaar tot en met juni 2021. De bestaande hulpmaatregelen worden langzaam maar zeker afgebouwd. Er is wel 1 miljard euro uitgetrokken voor omscholing, een onderwerp dat extra belangrijk is in tijden van toenemende digitalisering. Een rapport van de Europese onderwijsorganisatie Cedefop geeft een analytisch raamwerk voor het om‑ en bijscholen van werknemers. Op Prinsjesdag presenteert het kabinet haar plannen voor een aanvullend investeringspakket voor de economie (het eerder aangekondigde Groeifonds), ter waarde van, naar verwachting, 20 miljard euro. Het Nederlands Comité voor Ondernemerschap beschrijft in een rapport hoe de overheid het mkb zou moeten helpen bij herstel en groei. Het comité vraagt in ieder geval steun voor investeringen in innovatie en digitalisering, en een Nationaal omscholingsprogramma voor tekortberoepen.
Nieuwsbericht Rijksoverheid
Kamerbrief Steun‑ en herstelpakket (pdf)
Nieuwsbericht NU.nl
Bericht RTL Nieuws – 1
Rapport Cedefop
Bericht RTL Nieuws – 2
Nieuwsbericht de Staat van het MKB
Rapport Nederlands Comité voor Ondernemerschap (pdf)
Samenvatting rapport met aanbevelingen (pdf)


Meer dan 600 start‑ en scale-ups ondersteund met Corona-OverbruggingsLening

Van 29 april tot 1 juli 2020 hebben meer dan 600 startups, scale-ups en innovatieve mkb-ers een Corona-OverbruggingsLening (COL) gekregen. Daar is, naar verwachting, in totaal 217 miljoen euro mee gemoeid. Dat blijkt uit de tussentijdse rapportage van Techleap, die de COL-portal beheert en analyseert. In een artikel legt Techleap uit dat start‑ en scale-ups nu belangrijker zijn dan ooit voor Nederland. Een artikel van The Forum Network van de OESO zet uiteen waarom gerichte ondersteuning van start- en scale-ups voor álle landen belangrijk is in deze coronatijd.
Nieuwsbericht Techleap
Artikel Techleap
Artikel The Forum Network


Vijftien Nederlandse techveteranen steken geld in start-ups

Onder de naam ‘Operator Exchange’ gaan vijftien investeerders startende bedrijven een helpende hand bieden. Ze willen in Nederland een cultuur opbouwen waarin serie-ondernemers hun kennis delen en investeren in de volgende generatie techbedrijven. In een artikel van Medium licht een van de betrokkenen, Robert Gaal, de plannen toe.
Nieuwsbericht Business Insider
Artikel Medium
 

Minicursus ‘Introductie in Ondernemende Ecosystemen’

Welke elementen stimuleren het ondernemerschap in een stad, regio of land? Door het in kaart brengen van het Ondernemend Ecosysteem wordt duidelijk hoe relevante factoren en actoren elkaar beïnvloeden, en zo ondernemerschap mogelijk maken of beperken. Professor Erik Stam van het Centre for Entrepreneurship van de UU bespreekt in 7 korte filmpjes deze nieuwe invalshoek voor economisch beleid. Het zijn een soort introductiefilmpjes voor een volwaardige opleiding, maar ook op zichzelf interessant.
Minicursus UU Centre for Entrepreneurship


Webinarserie digitalisering bij de overheid

Waag, Interprovinciale Digitale Agenda (IDA), Provincie Utrecht en iBestuur zijn bezig met een vierdelige webinarserie over digitalisering bij de overheid. Vanuit een aantal concrete voorbeelden wordt uitgezoomd naar rollen van de overheid in deze en andere projecten. De eerste drie afleveringen zijn terug te kijken, de vierde aflevering is op donderdag 10 september.
Nieuwsbericht Waag

Nieuws en achtergronden uit Europa


CESAER blijft voorstander van Plan S voor ‘open access’

De vereniging van universiteiten voor wetenschap en technologie CESAER “heeft met verbazing kennisgenomen” van het standpunt van de wetenschappelijke raad van de European Research Council (ERC) om zijn steun in te trekken voor Plan S, dat ‘open access’ van wetenschappelijke publicaties nastreeft. Zelf verandert CESAER niet van mening, stelt president Rik Van de Walle in een brief aan de Europese Commissie en de ERC. In Nederland blijft ZonMw expliciet achter Plan S staan. Om de impact van kennis verder te vergroten, verscherpt ZonMw met ingang van 1 januari 2021 de richtlijnen voor publiceren in ‘open access’.
Nieuwsbericht en brief CESAER
Nieuwsbericht ZonMw


Science Europe: Kijk verder dan naar alleen publicaties bij onderzoeksbeoordeling

Science Europe roept organisaties op om nieuwe criteria te hanteren voor de evaluatie van onderzoekers en subsidievoorstellen. Nu wordt alleen gekeken naar publicatiegegevens of bijvoorbeeld eerder behaalde successen op het gebied van subsidies. Er zou ook moeten worden gekeken naar de output, bijvoorbeeld het (potentieel voor) economische en maatschappelijke impact of een bijdrage aan kennis of beleid.
Nieuwsbericht Science Europe
Rapport Science Europe (pdf)
Nieuwsbericht Nature


EARTO vraagt om een Europese strategie voor technologische infrastructuren

In aanvulling op de strategie voor Europese onderzoeksinfrastructuren, moet er nu ook een Europese strategie voor technologische infrastructuren (TI’s) komen. Die gedachte uit de European Association of Research and Technology Organisations (EARTO) in een position paper. Volgens EARTO kunnen TI’s bedrijven van alle maten helpen bij het ontwikkelen en testen van technologieën, en zo bijdragen aan de economische concurrentiekracht van de EU en het behalen van haar groene en digitale ambities.
Nieuwsbericht EARTO
Publicatie EARTO (pdf)
Nieuwsbericht Neth-ER


Daria Tataj: “Gedachte dat overheid innovatie remt is niet meer van deze tijd”

De traditionele manier van denken over beleidsmakers en overheden is dat zij bureaucraten zijn. Dat hun rol is om te controleren, dat hun rol is om te regeren. De nieuwe manier om over beleidsmakers en overheden te denken is dat ze vernieuwers zijn (…) die samenwerken met verschillende belanghebbenden in het ecosysteem. Ze leiden deze samenwerking om nieuwe regelgeving te ontwikkelen, om nieuwe kaders te ontwikkelen en om projecten te financieren die echt zinvol zijn voor burgers. Dat zegt innovatiedeskundige Daria Tataj in een interview met Digital Future Society over de toekomst van innovatie.
Artikel en video


EU moet bij ontwikkeling van datamarkt beter letten op privacy burger

De EU wil meer ruimte scheppen voor commerciële benutting van data van burgers. Volgens een artikel van MIT Technology Review moet ze daarbij meer doen dan ze nu voornemens is om de privacy van burgers te beschermen. De grote platformbedrijven zouden in de huidige plannen bijna volledige zeggenschap krijgen over hoe de gegevens worden gebruikt. Invoering van een systeem van ‘data stewardship’ zou de belangrijkste bezwaren kunnen wegnemen. Een rapport van Brookings gaat dieper in op het reguleren van grote platformbedrijven. Volgens Brookings moeten zij veel meer worden beschouwd als ‘nutsbedrijven’. In gesprek met Digitaleoverheid.nl pleit hoogleraar Valerie Frissen voor nog een aanvullende benadering, naast het invoeren van wet‑ en regelgeving: zorgen dat normen rondom data ook in cultuur en gedrag worden verankerd.
Artikel MIT Technology Review
Artikel Brookings
Rapport Brookings
Artikel Digitaleoverheid.nl


Praktische richtsnoeren voor het bevorderen van ondernemerschap in de EU

De Europese Commissie (EC) heeft richtsnoeren om docenten, werkgevers en rekruteerders te helpen om Europeanen meer ondernemersvaardigheden bij te brengen. De richtsnoeren omvatten praktische adviezen, belangrijke acties, tips en online hulpbronnen.
Publicatie EC


Europa heeft tekort aan vaardigheden op gebied van kunstmatige intelligentie

Hoe intelligent kunstmatige intelligentie ook is, het is nog steeds afhankelijk van gekwalificeerde mensen. En juist daaraan schort het in de Europese Unie, aldus een blogpost op de website van de Europese denktank Bruegel. Dan gaat het met name om datawetenschappers, programmeurs en mensen die AI-resultaten kunnen vertalen in business-kansen. Europa moet nu snel en veel meer gaan investeren in opleiding en behoud van mensen die kunnen omgaan met AI.
Artikel Bruegel


JRC: Eerste lessen voor verdergaande digitalisering uit de coronacrisis

De coronapandemie heeft de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie en de digitale transformatie in Europa versterkt en nieuwe kansen opgeleverd. Maar er zijn, volgens een rapport van het Joint Research Centre (JRC) van de Europese Commissie, ook nieuwe zorgen ontstaan over bijvoorbeeld democratie en sociale ongelijkheid. Daarnaast is Europa kwetsbaarder geworden als het gaat om gegevens en platforms.
Rapport JRC


JRC: Naar de hele keten kijken in mondiale robotiseringsrace

Op het gebied van robotisering zijn er mondiaal vijf grote spelers: Europa, de VS, China, Japan en Zuid-Korea. Europa is zeer sterk in robotfabricage en robotinzet, constateert een rapport van het Joint Research Centre (JRC), maar loopt achter bij de wereldleiders in de ontwikkeling van robotica. Er zijn wel grote verschillen per EU-land. Wil Europa bijblijven in de robotiseringsrace, dan moet het beleid ontwikkelen dat zijn positie in de hele keten versterkt, rekening houdend met de verschillende posities van de EU-landen en de kansen en uitdagingen waarvoor elk land op zich, en de EU als geheel, staat.
Rapport JRC


Nieuw Europees partnerschap wil impuls geven aan innovatie industriële processen

Een nieuw publiek-privaat partnerschap onder Horizon Europe, Processes4Planet, gaat werken aan de transformatie van energie-intensieve procesindustrieën om zo de EU-klimaatdoelstellingen dichterbij te brengen. Het bouwt voort op de inspanningen van het publiek-private partnerschap Sustainable Process Industry through Resource and Energy Efficiency (SPIRE), dat ooit werd opgericht in het kader van Horizon 2020. “Er zijn ongekende investeringen in onderzoek en innovatie nodig om de baanbrekende technologieën te ontwikkelen en op schaal te bewijzen”, zegt een betrokkene.
Nieuwsbericht Science|Business


Opkomende technologieën voor elektronische componenten en systemen

De Europese Commissie (EC) heeft een studie gepresenteerd naar opkomende technologieën in de wereldwijde elektronica-waardeketen. Het rapport onderscheidt 18 opkomende technologieën en vier nieuwe markten. Het rapport concludeert dat de EU zich kan meten met de VS en China in wetenschappelijk opzicht, maar achterloopt als het gaat om productie en diensten op basis van de opkomende technologieën. Om ervoor te zorgen dat Europa maximaal profiteert van de mogelijkheden die hiermee ontstaan, zou de EC-steun moeten geven aan de verdere industrialisering van opkomende technologieën in het kader van Horizon Europe.
Rapport EC (pdf)
Samenvatting (pdf)
Bijlagen (pdf)


Rathenau Instituut: “Laten we ons wapenen met kennis en diplomatie”

In Europa is gedegen politieke steun voor de oprichting van het Europees Defensiefonds. Maar hoe kan de EU de middelen van het EDF het beste besteden? In aansluiting op rapporten die het Rathenau Instituut eerder publiceerde over defensie, doet de organisatie enkele aanbevelingen.
Artikel Rathenau


Zwitsersland: Onderzoekers vrezen uitkomst nieuw immigratie-referendum

In 2014 kozen de Zwitsers er in een referendum voor om immigratie te beteugelen. Als reactie daarop weerde de EU bijna drie jaar lang Zwitserse onderzoekers uit belangrijke onderdelen van Horizon 2020. Komende maand vindt weer een referendum plaats, nu over immigratie uit de EU. Zwitserse onderzoekers vrezen voor een herhaling van de geschiedenis.
Artikel Science|Business
Artikel Research Professional News

Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld


Het optimaliseren van nationale onderzoeksinfrastructuren

De OESO heeft, samen met Science Europe, een rapport gepubliceerd over verbetering van het gebruik en de werking van nationale onderzoeksinfrastructuren (RI's). Ze spelen een sleutelrol bij het mogelijk maken en ontwikkelen van onderzoek op alle wetenschappelijke gebieden en vertegenwoordigen een steeds groter deel van de onderzoeksinvesteringen. Het rapport gaat met name dieper in op portefeuillebeheer en optimalisering van de gebruikersbasis.
Rapport OESO / Science Europe


Onderwijs moet beter voorbereiden op nieuwe toekomst

“Het opnieuw vormgeven van de manier waarop we wetenschap onderwijzen is van vitaal belang voor onze toekomst”, betoogt een artikel van het World Economic Forum. “Wetenschap, technologie, techniek en wiskunde worden steeds belangrijker. Dan moet je iedereen daar ook in onderwijzen.” Een tweede artikel van het WEF noemt vijf ‘zachte’ vaardigheden die werkgevers momenteel eisen en dus ook meer aandacht vergen in het onderwijs: communicatie, probleemoplossing, analytische vaardigheden, klantgerichtheid en leiderschap.
Artikel WEF – 1
Artikel WEF – 2


Hoe wordt het innovatiebeleid effectiever en hoe betrek je er meer mensen bij?

Het Amerikaanse Hamilton Project is ooit opgezet als platform van leidende denkers over potentieel belangrijke economische beleidsideeën voor het bevorderen van economische groei, een brede participatie in de groei en economische veiligheid. In juni produceerde het project een rapport met visies op hoe het innovatiebeleid de productiviteit van bedrijven en landen kan versterken. In augustus verscheen een rapport over versterking van de deelname van achterblijvende groepen aan innovatie.
Rapport Innovation Policies to Boost Productivity (pdf)
Rapport Policies to Broaden Participation in the Innovation Process (pdf)


Opkomende trends in technologische innovatie en digitalisering

Advies‑ en onderzoeksbureau Gartner heeft zijn jaarlijkse ‘Hype Cycle for Emerging Technologies’ gepubliceerd. Het rapport hierover is alleen beschikbaar voor klanten, maar artikelen van Dutch IT Channel en Forbes geven een samenvatting. Gartner heeft wel een artikel openbaar gemaakt over de conclusies die het uit zijn studie trekt. Vijf grote trends gaan de wereld van technologische innovatie in de komende jaren bepalen, kort beschreven als: ‘Digital me’, ‘Composite architectures’, ‘Formative AI’, ‘Algorithmic trust’ en ‘Beyond silicon’. In een tweede artikel van Forbes bespreekt analist en techondernemer Daniel Newman 10 grote digitale trends die hij ziet opkomen door de coronapandemie.
Artikel Dutch IT Channel
Artikel Forbes – 1
Artikel Gartner
Artikel Forbes – 2


Risico’s, veerkracht en herbalancering van wereldwijde waardeketens

In de afgelopen decennia zijn waardeketens in lengte en complexiteit toegenomen door het streven van bedrijven naar margeverbeteringen. De risico’s die eraan kleefden, werden vaak onderschat, blijkt nu in de coronacrisis. Een artikel van McKinsey zet uiteen hoe bedrijven hun waardeketens zouden moeten heroverwegen om hun veerkracht te versterken. Daarbij is een grote rol weggelegd voor nieuwe technologieën. Een artikel van VOX-CEPR stelt dat deze heroriëntatie kansen biedt voor bedrijven én overheden.
Artikel McKinsey
Artikel VOX-CEPR


Hoe creëren bedrijven waarde uit digitale ecosystemen?

Ecosysteemstrategieën kunnen voor bedrijven aanzienlijke waarde genereren, zowel om kernactiviteiten te laten groeien als door nieuwe producten en diensten te gaan ontwikkelen. Dat geldt ook voor digitale ecosysteemstrategieën. Een artikel van McKinsey schetst de verschillende manieren waarop bedrijven hiermee aan de slag (kunnen) gaan.
Artikel McKinsey


MIT Technology Review: ”Te weinig relevant ‘machine learning’-onderzoek”

Het ‘machine learning’-onderzoek in de wereld levert te veel niet kloppende resultaten op of resultaten die alleen interessant zijn voor de onderzoeksgemeenschap zelf. Dat stelt een onderzoeker in een artikel van MIT Technology Review. “Te veel AI-onderzoekers denken dat reële problemen niet relevant zijn.”
Artikel MIT Technology Review


India: Kiezen voor groei en werkgelegenheid of kiezen voor stagnatie

Vorige week bespraken we de vermeende negatieve houding van de Indiase regering jegens innovatie. Deze week constateert een publicatie van McKinsey dat India nu, mede door de coronacrisis, op een beslissend punt staat: inzetten op de weg naar welvaart of de kans voorbij laten gaan en een decennium van economische stagnatie over zich afroepen. Het rapport van het McKinsey Global Institute stelt een hervormingsagenda voor.
Artikel McKinsey
Rapport McKinsey (pdf)
Samenvatting Rapport (pdf)


China: Digitale samenwerking zoals het Westen niet kent

Samenwerking tussen organisaties is nog nooit zo belangrijk geweest en het internet biedt daar veel mogelijkheden voor. Een artikel van Harvard Business Review (HBR) vertelt hoe in China digitale samenwerkingspraktijken zijn ontstaan die wij in het Westen nog niet kennen, maar die wel heel interessant kunnen zijn voor bedrijven, organisaties en overheden bij ons.
Artikel HBR


China: De onvermijdelijke winnaar van de “oorlog” om 5G-dominantie

China bouwt elke week tienduizenden 5G-basisstations. Aan het einde van dit jaar moeten het er een half miljoen zijn. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken, ontstaan sterk groeiende binnenlandse toeleveringsketens. Die zijn straks in staat de hele wereld van 5G-onderdelen te voorzien, aldus een opinieartikel van Bloomberg.
Artikel Bloomberg


VS: Overheid presenteert plan voor twaalf onderzoekscentra AI en quantum science

De Amerikaanse regering wil in de komende vijf jaar 765 miljoen dollar investeren in twaalf wetenschappelijke centra voor de studie van kunstmatige intelligentie (AI) en kwantuminformatiewetenschap (QIS). Volgens Het Witte Huis doen tal van technologiebedrijven mee aan het project, zoals IBM, Google en Intel. De totale investeringen zullen oplopen tot meer dan 1 miljard dollar. Een artikel van Science|Business geeft een overzicht van hoe verschillende landen in de wereld strijden om het wereldleiderschap op het gebied van kwantumtechnologie.
Nieuwsbericht Het Witte Huis
Nieuwsbericht Science | AAAS
Artikel Science|Business


VS: Zijn speciale visa voor hoger opgeleiden nodig of niet?

De regering Trump heeft maatregelen genomen om het aantal visa voor hoger opgeleiden (H-1B) te beperken. Presidentskandidaat Joe Biden zou die maatregelen willen terugdraaien. Voor beide standpunten valt wat te zeggen, laat een artikel van Bloomberg Opinion zien.
Artikel Bloomberg Opinion


VS: Waarschijnlijk potten topbedrijven kennis op

De vertraging van de productiviteitsgroei in de VS in de laatste decennia kan worden gecorreleerd aan een daling van het tempo waarin kennis van nieuwe innovaties tussen bedrijven wordt verspreid: topbedrijven houden veel kennis voor zichzelf door deze te octrooieren. Dat stelt een publicatie die werd gepresenteerd op het jaarlijkse Jackson Hole-symposium van de Federal Reserve Banks van de VS. Nader onderzoek moet duidelijk maken hoe het oppotten van kennis door bepaalde partijen zou kunnen worden tegengegaan.
Artikel Bloomberg
Paper (pdf)