AWTI e-mail alert 24 september 2020

Economen en ondernemersorganisaties zijn het in hoofdlijnen eens met de koers die het kabinet op Prinsjesdag heeft uitgezet. Intussen doen Europese universiteiten een laatste poging  het politieke tij te keren door een oproep tot meer geld voor onderzoek en innovatie. Verder in de AWTI e-mail alert deze week aandacht voor risico’s en zorgen rond ict en innovatie: Hoe belangrijk vinden Nederlanders het om als samenleving voorzichtig te zijn met nieuwe technologieën? Moet de overheid onze digitale identiteit beter bewaken?  Moeten we ons zorgen maken over de gezondheidseffecten van 5G? En aandacht voor de positieve ranglijstposities van Nederland: we lopen in Europa voorop in digitale gezondheidszorg, zijn het op drie na beste Europees land voor starters. En  Amsterdam stijgt van een 11de naar een 9de plek op de Smart City Index.

De opvallendste berichten van de afgelopen week


Waardering voor Miljoenennota, maar ook kritiek

De grote Nederlandse ondernemersorganisaties, VNO-NCW en MKB-Nederland, zijn positief over de koers van het kabinet in de Miljoenennota 2021 om investerend uit de crisis te komen. Ook economen zijn op hoofdlijnen te spreken over de plannen die het kabinet vorige week presenteerde. “Kabinet doet het in de ogen van de econoom nu bijna helemaal goed’, kopt Nu.nl. In een artikel van MeJudice stellen de economen Roel Beetsma (UvA, CEPR en European Fiscal Board) en Raymond Gradus (VU) dat de begroting wel te veel is gericht op herverdeling van middelen en te weinig op groei. Daartoe zou de regering meer moeten investeren in onderwijs en innovatie. Voor dat laatste gaat het kabinet een Nationaal Groeifonds in het leven roepen, maar “het valt te bezien hoe snel de pijplijn te vullen is met kansrijke projecten”, zegt ook het economisch bureau van de Rabobank. Dit ziet tevens dat het Groeifonds geen groen herstelplan biedt. “De prikkel daarvoor zal van Europa moeten komen.” De FME vindt dat een te groot deel van het budget van het Groeifonds is bestemd voor infrastructuur. Al het geld zou moeten gaan naar innovatieve investeringen. De FME vindt ook dat het kabinet te weinig doet aan het bevorderen en ondersteunen van ‘leven lang leren’. Een artikel van het economisch bureau van ABN AMRO is teleurgesteld over de kabinetsplannen voor omscholing. Het pleit voor “aanvullende maatregelen om werkzoekenden te begeleiden naar groeibanen”, bijvoorbeeld in de circulaire economie. Een coalitie van negen (branche)organisaties uit de digitale economie vindt dat het kabinet “te weinig ambitie toont voor het versterken van de digitale economie” (bericht Emerce).
Nieuwsbericht MKB-Nederland
Nieuwsbericht Nu.nl
Artikel MeJudice
Artikel Rabobank – 1
Artikel Rabobank – 2
Nieuwsbericht Emerce
Nieuwsbericht FME
Artikel ABN AMRO


Laatste oproepen hoger budget Horizon Europe en Erasmus+

In een laatste poging om het politieke tij te keren, heeft de European Universities Association (EUA) Europese politici opgeroepen om de komende zeven jaar toch meer geld uit te trekken voor onderzoek en innovatie (Horizon Europe) en de internationale uitwisseling van studenten en wetenschappers (Erasmus+). Meer geld zou de hele EU ten goede komen. Ook Marie Curie-onderzoekers deden deze week een beroep op de leden van het Europees Parlement om meer geld vrij te maken voor wetenschappelijk onderzoek.
Nieuwsbericht EUA
Nieuwsbericht Science|Business
Statement Marie Curie-onderzoekers (pdf)


Hele wereld ontwikkelt nieuw wetenschaps‑, technologie‑ en innovatiebeleid

In hoog tempo voeren landen, in reactie op de coronacrisis, nieuwe maatregelen door in het wetenschaps‑, technologie‑ en innovatiebeleid (WTI). De OESO brengt deze in beeld in de STIP Covid-19 Watch. De monitor verzamelt informatie over een aantal kernpunten, waaronder regelingen voor wetenschappelijk advies, bevordering van r&d-samenwerking en de WTI-inhoud van economische stimuleringspakketten. DE OESO heeft ook een ‘flitsonderzoek’ uitgevoerd naar de stand van de wetenschap midden in de coronacrisis en hoe deze nu al is veranderd.
STIP Covid-19 Watch – OESO
OECD Science Flash Survey 2020

Nieuws en achtergronden uit Nederland


Hogescholen en universiteiten ontvangen meer geld door groei studentenaantal

Ondanks de zware economische crisis bezuinigt het kabinet niet op het hoger onderwijs. Er is zelfs sprake van verhoging: de studentenaantallen stijgen ook dit jaar en het bedrag dat wordt uitgekeerd per student neemt toe.

Nieuwsbericht ScienceGuide


Opinie: “Promotiestudenten aanwinst voor het Nederlandse promotiestelsel”

Eerstegeldstroompromovendi voor vernieuwend onderzoek zijn een uitzondering geworden in Nederland, aldus drie medewerkers van de Rijksuniversiteit Groningen in een opiniebijdrage voor ScienceGuide. “Promotiestudenten laten zien dat dit onderzoek door jong talent weer mogelijk is.” Hun salaris en arbeidsvoorwaarden zijn nu vergelijkbaar met die van (eerstejaars) werknemerpromovendi.
Artikel ScienceGuide


Opinie: WHW sluit niet meer aan op onderwijs van vandaag

“Een analoge wet in een digitaal tijdperk”. Zo noemen drie onderwijsdeskundigen de Wet op Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek in een opiniebijdrage voor ScienceGuide. Het hoger onderwijs moet, volgens hen, een flexibelere indeling krijgen “zodat een leven lang ontwikkelen steeds toegankelijker wordt” voor iedereen.
Artikel ScienceGuide


Sectororganisaties mbo, hbo en wo: persoonlijk leerrecht van 1 week per jaar

Iedere werkende Nederlander vanaf 27 jaar moet het basisrecht van één week scholing per jaar krijgen. Dat is de kern van het plan ‘Een leven lang ontwikkelen voor iedereen’ van de MBO Raad, de Vereniging Hogescholen (VH) en de Vereniging van Universiteiten (VSNU). “Wij willen dat iedereen écht de kans krijgt om te kunnen bij-, her- of omscholen”, zegt VH-voorzitter Maurice Limmen.
Nieuwsbericht MBO Raad / VH / VSNU
Rapport MBO Raad / VH / VSNU (pdf)


Voorzorg bij innovatie met risico’s: wat vindt de Nederlander?

Hoe belangrijk is het om als samenleving voorzichtig te zijn met nieuwe technologieën waarvan nog niet alle risico’s helder zijn? Kun je ook té voorzichtig zijn? En wie is verantwoordelijk? Deze vragen stonden centraal tijdens een discussiebijeenkomst met burgers over het voorzorgsbeginsel. Het Rathenau Instituut doet verslag.
Artikel Rathenau


Waag: “Overheid moet zorgen voor betere bewaking van onze gegevens”

“De kansen om het internet veiliger te maken, moeten we met beide handen aangrijpen”, stelt Waag-directeur en AWTI-raadslid Marleen Stikker in een open brief aan de Eerste Kamer. Het wetsvoorstel Digitale Overheid (WDO), dat daar nu voorligt, zou veel meer garanties moeten bevatten om het, vaak ongemerkt en ongewenst, verzamelen, verhandelen en gebruiken van gegevens van burgers tegen te gaan. “Onze digitale identiteit staat op het spel”
Artikel Waag


Rathenau: “5G-debat behoeft meer diepgang”

De komst van 5G roept de nodige maatschappelijke weerstand op. Critici maken zich zorgen over de digitale veiligheid en over gezondheidseffecten. Voorstanders wijzen op de technische mogelijkheden en potentiële economische voordelen. Doordat het debat polariseert, raken relevante vragen rond risicobeoordeling en cyberweerbaarheid buiten beeld, aldus het Rathenau Instituut. Het geeft de Tweede Kamer vijf aandachtspunten mee voor meer diepgang in het debat.
Bericht aan het Parlement – Rathenau


Evaluatie Techniekpact 2013-2020 en advies over de toekomst

In de aanloop naar een mogelijk nieuwe programmaperiode, heeft staatssecretaris Mona Keijzer (EZK) een ‘evaluerend advies Techniekpact 2013-2020’ aan de Tweede Kamer gestuurd. Deze werd opgesteld door SEO economisch onderzoek en Technopolis. In het Techniekpact hebben bedrijfsleven, onderwijs en overheid afspraken vastgelegd over het opleiden van meer technisch personeel. Naast het rapport stuurde Keijzer de Kamer een advies van de voorzitter van het Techniekpact, Thea Koster, over de doorontwikkeling van de samenwerking. Nog dit najaar wil het kabinet met een voorstel voor een vernieuwd Techniekpact komen.
Kamerbrief (pdf)
Rapport SEO / Technopolis (pdf)
Rapport Koster (pdf)


Nederlandse gezondheidszorg digitale voorloper binnen Europa

Nederland is binnen Europa in veel opzichten een voorloper als het gaat om de inzet van digitale ondersteuning in de zorg. Dat blijkt uit een rapport van Deloitte. Dit mag echter geen reden zijn om achterover te leunen, waarschuwt het adviesbureau. Ook in Nederland valt er nog een wereld te winnen met de digitale transformatie van de zorg, al is het maar omdat de veranderingen traag verlopen.
Nieuwsbericht Deloitte
Rapport Deloitte (pdf)


Nederland op de vierde plaats Europa van beste landen voor starters

In een studie van het financierings- en onderzoeksbureau NimbleFins is Nederland gerangschikt als het op drie na beste land voor startende ondernemers in Europa. Nederland komt achter Duitsland, het VK en Zwitserland. Ons land scoort goed op vrijwel alle punten, behalve op kosten van zakendoen. Die zijn bij ons hoog ten opzichte van vrijwel alle andere Europese landen.
Nieuwsbericht IAmExpat
Rapport NimbleFins


Hoe blijft de Brainport de slimste regio ter wereld?

De Brainport-regio is een gebied van bijzondere economische betekenis voor ons land en een belangrijke groeimotor van de Nederlandse economie. Dat blijft niet automatisch zo. Een rapport van het economisch bureau van de Rabobank identificeert tien opgaven waaraan de Brainport-regio nu moet werken om ook over tien jaar de slimste regio ter wereld te zijn.
Rapport Rabobank (pdf)

Nieuws en achtergronden uit Europa


Europese Green Deal Call gelanceerd ter waarde van 1 miljard euro

De Europese Commissie (EC) heeft een oproep van 1 miljard euro gelanceerd voor onderzoeks- en innovatieprojecten die een antwoord bieden op de klimaatcrisis en bijdragen aan de bescherming van de unieke ecosystemen en de biodiversiteit van Europa.
Persbericht EC
Factsheet EC (pdf)
Nieuwsbericht Neth-ER


Volgende stappen voor EU-herstelfonds van 672,5 miljard euro

De Europese Commissie (EC) heeft in haar jaarlijkse strategie voor duurzame groei (ASGS) voor 2021 richtsnoeren opgesteld voor de uitvoering van de ‘faciliteit voor herstel en veerkracht’ (RRF), het belangrijkste onderdeel van het nieuwe programma NextGenerationEU. Voor de faciliteit is 672,5 miljard euro beschikbaar, bedoeld voor leningen en subsidies in de cruciale eerste jaren van het herstel na de huidige crisis. Uitgangspunten voor de ASGS waren de European Green Deal en het concept van ‘concurrerende duurzaamheid’.
Nieuwsbericht EC
Rapport EC (pdf)
Q&A – EC
Richtsnoeren voor lidstaten inzake herstel- en veerkrachtprogramma’s (pdf)


EUA-briefing beschrijft impact Covid-19 op hoger onderwijs en onderzoek

De coronacrisis heeft een grote negatieve impact gehad op zowel het aangeboden onderwijs als op internationale mobiliteit van studenten en onderzoekers, stelt de EUA in een briefing. Maar er zijn ook lichtpuntjes. Zo kan deze periode de kwaliteit van digitaal onderwijs ten goede komen en heeft de crisis nogmaals het belang van internationale samenwerking en kennisdeling benadrukt.
Artikel Neth-ER
Publicatie EUA


Missies innovatiebeleid barsten van ambitie, maar blijven onduidelijk over uitwerking

De ‘mission boards’ van de vijf missies voor het Europese innovatiebeleid hebben deze week, tijdens de jaarlijkse R&I Days, hun missievoorstellen officieel overhandigd aan de Europese Commissie. Ze hebben er sinds juni aan gewerkt, maar dit heeft niet geleid tot duidelijkheid over de organisatie, het management en budgetten van de verschillende missies, aldus een artikel van Neth-ER. Wel zijn de langetermijn- en interimdoelen verder geconcretiseerd.
Persbericht EC
Artikel Neth-ER


EU gaat biomedisch onderzoeksbureau oprichten naar voorbeeld BARDA

De Europese Commissie (EC) roept een equivalent van de Amerikaanse Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA) in het leven. Die moet ervoor zorgen dat de EU sneller medisch kan reageren op noodsituaties dan ze nu deed bij de coronacrisis. De EC wil verder het Europees Geneesmiddelenbureau en het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding versterken, en een discussie op gang brengen over het vergroten van de bevoegdheden van de EU op het gebied van gezondheid. Een artikel van Science|Business stelt dat er wel gezorgd moet worden voor onafhankelijkheid van het onderzoek.
Nieuwsbericht Science|Business
Artikel Science|Business


The Guild: EU zou farmaceutische strategie moeten opstellen

Het is in de EU bijna niet mogelijk om multinationale farmaceutische studies te doen buiten de industrie om, aldus de organisatie van Europese universiteiten The Guild. Daarom zou de EU een nieuw regelgevend kader moeten opstellen voor het ontwikkelen en evalueren van innovaties buiten industriële partijen op. Daarvoor zou ook aparte overheidsfinanciering moeten komen.
Nieuwsbericht The Guild


Europese steun voor internationaal netwerk onderzoek behandeling Covid-19

Een ambitieus nieuw, door de EU gefinancierd, onderzoeksinitiatief, EU-RESPONSE, zal een klinisch onderzoeksnetwerk opzetten voor de behandeling van Covid-19 en andere opkomende infectieziekten. De Europese Commissie (EC) steunt het project met 15,7 miljoen euro.
Nieuwsbericht EC


Webinar over wetenschappelijk beleidsadvies: wat werkt in een crisis?

De organisatie Science Advice for Policy by European Academies (SAPEA) organiseerde op 16 september een webinar. Bijna 190 deelnemers kwamen virtueel bijeen om te luisteren naar en van gedachten te wisselen met de belangrijkste wetenschapsadviseurs, deskundigen en medewerkers van de Europese Commissie over hoe effectief het Europese wetenschapsadviessysteem omgaat met de huidige crisis. De video-opname (1,5 uur) staat nu online.
Video SAPEA (YouTube)


EIT Digital: Aanbevelingen voor een Europese aanpak van kunstmatige intelligentie

Het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) heeft een beleidsrapport geschreven over hoe de EU zou moeten omgaan met kunstmatige intelligentie. Het biedt het bedrijfsleven en beleidsmakers een op scenario's gebaseerd effectbeoordelingsinstrument voor de ontwikkeling van AI-beleid.
Nieuwsbericht EIT Digital
Rapport EIT Digital (pdf)


EU werkt aan wetgeving om marktmacht van techreuzen te beperken

De Europese Commissie werkt aan een voorstel voor nieuwe wetgeving waarmee de EU meer druk op techgiganten kan uitoefenen. EU-commissaris Thierry Breton laat aan de Financial Times (FT) weten dat de grote techbedrijven te groot zijn en dat meer toezicht nodig is. Daarnaast wil Europa meer kunnen doen tegen techbedrijven die hun macht misbruiken.
Artikel FT
Nieuwsbericht Nu.nl


Nieuw EU-programma voor ‘supercomputing’

De Europese Commissie (EC) heeft een plan gepresenteerd voor de European High Performance Computing Joint Undertaking. Ze gaat onderzoeks- en innovatieactiviteiten voor nieuwe supercomputers, systemen en producten ondersteunen, en bevorderen dat mensen worden opgeleid om de infrastructuur te gebruiken. In totaal is met het plan 8 miljard euro gemoeid. Het plan maakt onderdeel uit van een breder pakket van maatregelen voor de digitale economie, Digital Decade genaamd, dat zich bijvoorbeeld ook richt op de versnelde uitrol van 5G in de EU.
Persbericht EC
Persconferentie EC
Voorstel EC (pdf)
Q&A – EC
Nieuwsbericht Reuters
Nieuwsbericht Neth-ER


Test interoperabiliteitsdienst voor nationale contacttraceer- en ‑waarschuwingsapps

Om ten volle gebruik te maken van het potentieel van nationale ‘contact tracing and warning apps’ voor het coronavirus zouden deze apps ook met elkaar moeten kunnen samenwerken. Daartoe heeft de Europese Commissie een proef opgezet met een interoperabiliteitsdienst.
Nieuwsbericht EC


Opinie: Instituties moeten vertrouwen herwinnen

“Vertrouwen zal de sleutel zijn tot het herstel van de coronapandemie en de recessie als gevolg hiervan”, aldus een artikel van Project Syndicate. Helaas is het vertrouwen van mensen in regeringen, de wetenschap, openbare en particuliere instellingen de afgelopen tien jaar in veel geavanceerde economieën afgenomen. De instituties zullen er daarom alles aan moeten doen om het vertrouwen te herwinnen.
Artikel Project Syndicate


Europese Commissie voert strijd tegen desinformatie op

De Europese Commissie (EC) heeft een tussentijdse evaluatie gepresenteerd van de Code of Practice on Disinformation, die in 2018 werd geïntroduceerd. De praktijkcode heeft, volgens het rapport, een kader geboden voor gestructureerde dialoog met de grote internetplatforms. Die hebben ook concrete actie ondernomen. Maar het zelfregulerende karakter beperkt ook de effectiviteit van de code. Daarom komt de EC nog dit jaar met aanvullende maatregelen. Een artikel van Wired zet uiteen wat YouTube de afgelopen jaren heeft gedaan tegen desinformatie (meer in het bijzonder: samenzweringstheorieën). Een rapport van de European Parliamentary Research Service (EPRS) gaat dieper in op het gebruik van algoritmen bij het filteren of modereren van online informatie.
Persbericht EC
Rapport EC (pdf)
Bericht US News
Artikel Wired
Rapport EPRS (pdf)


Europese werknemers moeten op grote schaal worden bij‑ en omgeschoold

In het komende decennium zullen, als gevolg van de groei van automatisering, de banen van naar schatting 94 miljoen werknemers in Europa ingrijpend veranderen. Ongeveer 21 miljoen van hen zullen daardoor van beroep moeten veranderen. Alle belanghebbenden hebben een rol te spelen bij de aanpak van deze vaardigheidsuitdaging, aldus een artikel van de OESO: werkgevers, overheden, onderwijsinstellingen, de sociale sector en betrokkenen zelf.
Artikel OESO


Disruptie door technologie: de gevolgen voor politiek, economie en maatschappij

Een rapport van de European Parliamentary Research Service (EPRS) onderzoekt de ontwrichting die wordt veroorzaakt door technologieën in een reeks belangrijke gebieden van de politiek, de economie en de maatschappij. De analyse richt zich op: het economisch systeem, defensie, het democratische debat, sociale normen, waarden & identiteiten, internationale betrekkingen, het wettelijke & regelgevende systeem en grensvlakken van deze gebieden.
Rapport EPRS (pdf)


Aanbevelingen voor een veilige en ethische overgang naar autonome mobiliteit

De Europese Commissie (EC) heeft een deskundigenrapport gepubliceerd over de ethiek van verbonden en geautomatiseerde voertuigen. Dit gaat over onderwerpen als: wie is er verantwoordelijk in geval van een botsing, of: wanneer er geen menselijke bestuurder is en hoe kan de ethische en verantwoorde uitwisseling van gegevens tussen voertuigen worden gewaarborgd?
Nieuwsbericht EC
Rapport EC (pdf)
Factsheet EC (pdf)
Artikel Horizon Magazine


Eurostat presenteert Regionaal Jaarboek 2020

Utrecht was in 2018 de EU-regio met het hoogste percentage volwassenen dat gebruik maakt van e-commerce (89%). Dat is een van de vele weetjes die te halen zijn uit het Eurostat Regionaal Jaarboek 2020. Gegevens over onderzoek en ontwikkeling staan in hoofdstuk 8 (vanaf p. 118), die over de digitale samenleving in hoofdstuk 9 (vanaf p. 131).
Nieuwsbericht Eurostat (pdf)
Introductie op Regionaal Jaarboek
Rapport Eurostat (pdf)

Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld


Mondiale bundeling van krachten voor overgang naar ‘open science’

In de EU is Coalition S vurig pleitbezorger en wegbereider van ‘open science’, met name open acces. UNESCO leidt de mondiale beweging voor ‘open science’. Afgelopen week heeft de European Universities Association (EUA), een van de grote partijen uit Coalition S, zich aangesloten bij het UNESCO-initiatief om de internationale afstemming van activiteiten te verbeteren. Doel is om tot een mondiale consensus over ‘open science’ te komen.
Nieuwsbericht UEA


Opinie: “Coronapandemie lijkt het beste in de wetenschap naar boven te halen”

Al kort na het uitbreken van het coronavirus verschenen artikelen over een nieuwe cultuur in het wetenschappelijk onderzoek: meer samenwerking, meer informatie delen, meer denken vanuit het algemeen belang en meer aandacht voor validatie. Nu, enkele maanden later, houden deze trends nog steeds stand. Het is te hopen dat dit leidt tot een fundamentele verandering van het wetenschapsbedrijf, stelt een artikel van University World News.
Artikel University World News


Universiteiten moeten fundamenteel veranderen

Te veel sturing op strategie, te weinig op visie. Verouderde businessmodellen. Te grote afhankelijkheid van buitenlandse studenten. De opkomst van online onderwijs. Minder buitenlandse reizen. Het zijn enkele van de vele uitdagingen waarvoor universiteiten momenteel staan. Artikelen van Raconteur (‘Are universities still fit for purpose?’) en University World News (‘What needs to change in the reimagined university?’ en ‘Six pillars for rebuilding international higher education’) gaan in op verschillende transities die nodig zijn.
Artikel Raconteur
Artikel University World News – 1
Artikel University World News – 2


Is er straks nog ruimte voor ondernemende uitvinders?

De technologie, met name kunstmatige intelligentie (AI) en machine-learning (ML), is op het punt gekomen dat ze nieuwe oplossingen en grotere verbeteringen van bestaande technologieën kan creëren die de menselijke geest te boven gaan. Een artikel van Information Age spreekt de vrees uit dat deze ontwikkeling de macht gaat vergroten van partijen die de AI‑ en ML-technologie nu bezitten (lees: de grote techbedrijven) en dat er in de toekomst weinig ruimte meer zal zijn voor ondernemende uitvinders.
Artikel Information Age


VN: “De toekomst van technologie hebben we zelf in de hand”

Een rapport van de Verenigde Naties (VN) onderzoekt vijf megatrends: klimaatverandering, grote demografische veranderingen (met name vergrijzing), verstedelijking, de opkomst van digitale technologieën en ongelijkheid. Ze worden alle vijf door de mens veroorzaakt en kunnen dus ook door de mens worden bijgestuurd, aldus de VN. Met een juiste set van, op elkaar afgestemde, maatregelen kunnen landen de grootste effecten bereiken en elkaar helpen bij het halen van de doelstellingen. Het VN-rapport doet daartoe aanzetten. Een beleidsbrief van de OESO constateert dat veel landen nu, als reactie op de coronacrisis, maatregelen nemen die een duurzame en rechtvaardige samenleving daadwerkelijk dichterbij brengen. Maar veel landen ook niet. Volgens de beleidsbrief moeten we direct beginnen met het meten en evalueren van de milieueffecten van het herstelbeleid. Het rapport stelt hiertoe een reeks indicatoren voor.
Nieuwsbericht VN
Rapport VN (pdf)
Samenvatting VN-rapport (pdf)
Beleidsbrief OESO


Hoe bedrijven zich uit de coronacrisis moeten organiseren en innoveren

Bedrijven moeten nu, op het hoogtepunt van de coronacrisis, daadkracht tonen. Volgens McKinsey zullen bedrijven die nu substantiële veranderingen doorvoeren het straks beter doen dan bedrijven die dat niet doen. In een compendium legt het adviesbureau uit wat er op het spel staat, welke kansen er momenteel zijn voor bedrijven en hoe ze die zouden moeten grijpen. Ook een artikel van Innovation Management gaat hierover. Volgens een artikel van Harvard Business Review (HBR) is dit het uitgelezen moment voor managers om te laten zien wat ze waard zijn. Een artikel van adviesbureau Technopolis wijst op de noodzaak om niet alleen het bedrijf te reoriënteren, maar ook te zorgen voor een scholingsbeleid voor bestaand en nieuw personeel.
Artikel McKinsey
Rapport McKinsey (pdf)
Artikel Innovation Management
Artikel HBR
Artikel Technopolis


AI-investeringen gaan wereldwijd omhoog, maar rendement is gemiddeld erg laag

Twee derde van de topmanagers in alle sectoren – en bijna 90 procent van de leiders van ‘s werelds grootste ondernemingen – is van mening dat AI van vitaal belang is voor de toekomst van hun bedrijf. Ze denken ook dat hun AI-investeringen in het post-pandemische tijdperk zullen toenemen. Het rendement op de investeringen is echter laag, gemiddeld 1,3 procent, blijkt uit onderzoek van ESI Thoughtlab. Het rapport beschrijft methoden om tot een hogere Return of Investment te komen.
Nieuwsbericht ESI Thoughtlab
Rapport ESI Thoughtlab (pdf)
Nieuwsbericht Information Age


Opinie: Alle mensen en met name kinderen moeten worden beschermd tegen AI

Bij het Britse Hooggerechtshof heeft een eisende partij de juridische documenten ingediend in een proces tegen YouTube, dat de privacy van miljoenen Britse kinderen jonger dan 13 jaar zou hebben geschonden. De aanklacht is dat YouTube gegevens over zijn jonge gebruikers heeft verkocht aan adverteerders, meldt Daily Mail Online. Een artikel van MIT Technology Review gaat dieper in op de bescherming van kinderen tegen kunstmatige-intelligentiesystemen, zoals de grote techbedrijven gebruiken. Dit zouden overheden beter moeten reguleren, meent de auteur van het artikel. Dat is overigens niet zo makkelijk, legt een artikel van de Amerikaanse denktank Brookings uit, omdat overheden pas regels kunnen opstellen als ze de data en systemen van de techbedrijven kennen. En die kennen ze niet.
Nieuwsbericht Daily Mail Online
Artikel MIT Technology Review
Artikel Brookings


Singapore, Helsinki en Zürich zijn slimste steden van de wereld

Singapore, Helsinki en Zürich staan bovenaan de Smart City Index 2020, een jaar waarin veel Europese steden in de ranglijst zijn gedaald. Eén van de uitzonderingen hierop is Amsterdam, dat steeg van 11 naar 9. De Smart City Index rangschikt steden op basis van economische en technologische gegevens, maar ook op basis van de perceptie van burgers van hoe ‘slim’ hun stad is. De index wordt gemaakt door het Zwitserse Institute for Management Development (IMD), in samenwerking met de Singapore University for Technology and Design (SUTD).
Nieuwsbericht IMD
Smart City Index 2020 (pdf)
Nieuwsbericht ZD Net


VS: Toptijdschrift Science heeft het gehad met president Trump

Voor het eerst in zijn 175-jarige geschiedenis spreekt het Amerikaanse wetenschappelijke toptijdschrift Science zich uit voor één van de kandidaten in de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Het tijdschrift kiest voor Jo Biden, omdat tegenkandidaat en huidig president Donald Trump “herhaaldelijk tegen het Amerikaanse volk heeft gelogen over wetenschap” … “Deze leugens demoraliseerden de wetenschappelijke gemeenschap en kostten talloze levens.”
Artikel Science
Artikel Wired


VS: Beperkingen voor wetenschapsmobiliteit met China

De Amerikaanse regering probeert de toegang van Chinese studenten en academici tot het land te beperken. Zo trok het ministerie van Buitenlandse Zaken afgelopen week de visa in van meer dan duizend Chinese studenten en onderzoekers. Volgens een artikel van University World News staat de vrije uitwisseling van kennis en ideeën tussen de VS en China op het spel.
Nieuwsbericht Reuters
Artikel University World News


VS: Nationaal Octrooibureau wil innovatie door vrouwen en minderheden stimuleren

De United States Patent and Trademark Office (USPTO) heeft een initiatief gelanceerd voor het stimuleren van inventie, innovatie en ondernemerschap in de VS. De nieuwe National Council for Expanding American Innovation (NCEAI), met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, de academische wereld en de overheid, zal de USPTO helpen bij het ontwikkelen van een omvattende nationale strategie voor het opbouwen van een meer divers en inclusief innovatie-ecosysteem. Vooral de deelname van vrouwen en minderheden moet omhoog.
Nieuwsbericht USPTO
Nieuwsbericht Bloomberg


VS: IBM bepleit exportbeperking gezichtsherkenningssystemen

IBM heeft het Amerikaanse ministerie van Handel opgeroepen om de export van gezichtsherkenningssystemen te beperken, met name naar landen die deze zouden kunnen gebruiken voor massatoezicht, raciaal profileren of andere mensenrechtenschendingen.
Nieuwsbericht ZD Net
Brief IBM (pdf)