AWTI e-mail alert 1 oktober 2020

Digitalisering, verduurzaming en gezondheid staan met stip boven aan het lijstje met innovatiedoelen. In de e-mail alert van deze week diverse berichten over de noodzaak, de voordelen, uitdagingen en benodigde acties om onze economie te vernieuwen. Hoe kan de natuur, mens en planeet centraal gesteld worden? Welke belemmeringen ervaren bedrijven? Hoe kunnen de coronaherstelfondsen ingezet worden en welke verfrissende ideeën brengen kunstenaars en jonge wetenschappers?  De kans op een hoger budget voor Horizon Europe is niet groot, maar de EU is wel druk met de vele plannen om wetenschappelijke doorbraken en innovatieve oplossingen voor maatschappelijke problemen te bespoedigen. En ook deze week ontbreekt berichtgeving over AI en data natuurlijk niet. Hoe kan de EU een leidende rol spelen in het maken van internationale afspraken over AI? Wordt GAIA-X-hub het Europese antwoord op de grote Amerikaanse cloudbedrijven? En hoe kunnen rechten van kinderen in de AI-wereld beschermd worden?

Bericht van de AWTI

Advies over kennisintensieve scale-ups verschijnt 7 oktober

Op 7 oktober komt de AWTI met een nieuw advies over hoe de doorgroei van kennisintensieve start-ups verbeterd kan worden. De Tweede Kamer heeft om dit advies gevraagd. Tijdens een technische briefing van de Tweede Kamer zal het advies worden aangeboden en toegelicht.
Lees hier verder

De opvallendste berichten van de afgelopen week


Universiteiten en umc’s presenteren richtlijnen over gebruik IP door studenten

Universiteiten willen graag het ondernemerschap onder studenten vergroten. Dat past in hun brede-impactprogramma. Er ontstonden de laatste jaren echter nogal eens discussies over het intellectueel-eigendomsrecht van studenten, waardoor nieuwe ondernemingen niet van de grond kwamen. VSNU, NFU en Dutch Students for Entrepreneurship (DutchSE) hebben nieuwe richtlijnen gepresenteerd om hierin nu duidelijkheid te scheppen.
Nieuwsbericht VSNU
Publicatie VSNU / NFU / DutchSE (pdf)
Nieuwsbericht HOP / DUB


Evaluatie laat zien dat Europese Innovatieraad goed op weg is

Een evaluatie van de proef met de Europese Innovatieraad (EIC) laat zien dat het instituut goede resultaten heeft behaald op een reeks kernprestatie-indicatoren. Dat geldt bijvoorbeeld voor de ondersteuning van de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling, vervolginvesteringen in bedrijven en het groeiende aantal ondersteunde vrouwelijke innovatoren. De Europese Commissie (EC) is wel van plan om de EIC uit te breiden met een platform van ondernemers, beleidsmakers, onderzoekers en andere belanghebbenden die elkaar doorgaans weinig treffen. De hoop is dat zij samen met nieuwe ideeën komen voor verbetering van het innovatie-ecosysteem in Europa, meldt Science|Business.
Nieuwsbericht EIC
Belangrijkste gegevens uit rapport
Rapport EIC (pdf)
Nieuwsbericht Science|Business


Facebook vertrekt uit EU als het geen gegevens met VS mag uitwisselen

De Europese regelgevers willen voorkomen dat Facebook persoonlijke data van Europeanen verplaatst naar de VS, uit bezorgdheid over het toezicht van de Amerikaanse overheid op de gegevens. Als er regels voor komen, staakt de technologiegigant zijn diensten voor meer dan 400 miljoen Europese gebruikers, meldt Vice News. Volgens Facebook is dit geen dreigement, maar een logische consequentie van het feit dat het bedrijf voor zijn functioneren afhankelijk is van internationale gegevensuitwisseling.
Bericht Vice News
 

Nieuws en achtergronden uit Nederland


Rabobank: Studentenaantallen zullen dit jaar niet stijgen of dalen

Ook als er dit najaar minder internationale studenten naar Nederland komen, zal het totale aantal studenten niet dalen. Door corona starten studenten eerder en leren ze langer door. En sommigen keren na lange tijd weer terug naar de collegebanken, aldus een artikel van het economisch bureau van de Rabobank.
Artikel Rabobank


Hoe gaan we wetenschappers straks ‘erkennen en waarderen’?

Kennisinstellingen en wetenschapsfinanciers willen docenten en onderzoekers op een andere manier gaan ‘erkennen en waarderen’, verkondigden ze vorig jaar. Dit najaar komen de universiteiten allemaal met hun eigen uitwerking van zo’n systeem. Een artikel van HOP / UToday bespreekt de problemen en de oplossingsrichtingen waarin nu wordt gedacht.
Artikel HOP / UToday


NWO ondersteunt ‘open access’ boeken

Voor wetenschappelijke artikelen is open access inmiddels een veelgebruikte praktijk. Voor wetenschappelijke boeken is dat nog niet zo. NWO lanceerde onlangs een financieringsinstrument speciaal voor NWO-onderzoekers die hun boek in open access willen publiceren.
Nieuwsbericht NWO


Wat gebeurt er met de leenstelselmiljoenen?

Het afschaffen van de basisbeurs in 2015 moest honderden miljoenen euro’s opleveren voor de verbetering van het hoger onderwijs. Instellingen maakten in zogeheten ‘kwaliteitsplannen’ duidelijk waar ze hun deel van dat geld aan zouden uitgeven. NOS op 3 spitte de plannen door en maakte een uitgebreid online overzicht. Hoeveel geld er precies mee gemoeid is, blijft vaak onduidelijk.
Nieuwsbericht NOS
Online tool ‘Follow the stufi’
Nieuwsbericht HOP / Univers


Opinie: “RUG-bestuurders zijn doof voor zorgen studentpromovendi”

Meer dan 70 Groningse studentpromovendi verzetten zich tegen het beeld dat drie RUG-bestuurders vorige week schetsten in een artikel van ScienceGuide. Zij vinden het instituut ‘studentpromovendi’ helemaal geen aanwinst voor de wetenschap, zetten ze, eveneens op ScienceGuide, uiteen. Het Promovendi Netwerk Nederland (PNN) concludeerde vorige week, op basis van onderzoek onder 225 beurspromovendi, dat drie kwart van hen liever werknemer zou zijn.
Artikel ScienceGuide
Nieuwsbericht PNN


“Corona werkt verlammend op vernieuwing door bedrijven”

Hoe harder geraakt door de coronacrisis, des te harder werkt een bedrijf aan nieuwe producten of diensten. Dat blijkt uit een enquête onder noordelijke ondernemers gedaan door economen van de Rijksuniversiteit Groningen. Maar per saldo is de crisis funest voor innovatie. “Uiteindelijk zet het gebrek aan financiën een rem op de ontwikkeling van nieuwe producten, diensten of processen.”
Artikel RTV Noord


Kabinet versterkt onderzoeksfaciliteiten gericht op energietransitie

Het kabinet maakt 18,3 miljoen euro vrij voor versterking van de onderzoeksfaciliteiten gericht op de energietransitie. De middelen worden verleend aan TNO EnergieTransitie om, samen met partners uit het bedrijfsleven en andere kennisinstellingen, vijf onderzoekslaboratoria te realiseren. Die moeten zich specifiek richten op een nieuwe generatie zonne-energietoepassingen, afvang en hergebruik van CO2, industriële elektrificatie, industriële droogtechniek en de ecologische en veiligheidseffecten van zonne- en windenergieprojecten.
Nieuwsbericht Rijksoverheid


Nederland waterstofland

Nederland en Europa beschouwen waterstof als één van de pijlers van onze toekomstige energievoorziening. Het meest recente nummer van Innovatie Estafette, een magazine van het ministerie van IenW, gaat dieper in op de Nederlandse ambities op waterstofgebied en hoe betrokken partijen (wetenschap, bedrijfsleven en overheid) die trachten waar te maken.
Innovatie Estafette #september 2020


Overheid gaat harder trekken aan innovatie in de zorg

Innovatie in de zorg, met name in de vorm van digitalisering, “is niet alleen een positieve, maar ook een noodzakelijke ontwikkeling”, schrijven minister Hugo de Jonge en staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en minister Tamara van Ark (Medische Zorg) in een brief aan de Tweede Kamer. Ze constateren dat de toepassing van digitale zorg niet zo snel loopt als gehoopt, en kondigen daarom aan het initiatief meer naar de overheid toe te trekken. Dat geldt voor de hele inrichting van de zorg.
Kamerbrief (docx)
Bijlagen


Nationale Agenda Precisielandbouw

Minister Carola Schouten (LNV) heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over de manier waarop zij de agrarische sector wil veranderen, mede met het oog op het behalen van de doelen van het Klimaatakkoord en Kringlooplandbouw. De drie centrale elementen in het beleid zijn innovatie, precisielandbouw en veredelingstechnieken. De ideeën over precisielandbouw zijn gevat in een Nationale Agenda.
Kamerbrief (pdf)
Nationale Agenda Precisielandbouw (pdf)


Rathenau: Slimme stad heeft veel voeten in aarde

Op papier zien projecten voor een slimme stad er mooi uit, maar in de praktijk valt het niet mee om overheid, onderzoeksinstellingen, bedrijven en burgers op één lijn te houden. Dat blijkt uit onderzoek van het Rathenau Instituut. Het instituut bestudeerde vier slimmestadprojecten in Eindhoven, voorloper op het gebied van digitalisering, en trok daar een aantal lessen uit.
Aankondiging Rathenau
Rapport Rathenau


Twente vraagt Rijk om mee te investeren in MedTech-cluster

Om het Medisch Technisch Cluster Twente door te laten groeien tot een toonaangevende speler in Europa in 2030, is het noodzakelijk dat er nu wordt geïnvesteerd in faciliteiten, kapitaal en ontwikkelkracht. Deze boodschap kreeg staatssecretaris Mona Keijzer (EZK) tijdens haar werkbezoek aan innovatiecampus Kennispark in Enschede.
Nieuwsbericht Emerce


Brightlands Chemelot Campus zet volledig in op circulaire economie

De transformatie naar een duurzame, circulaire economie is mogelijk. Daarvan zijn Limburgse bestuurders als Bert Kip (Brightlands), Martin Paul (UM) en Koen Janssen (DSM Biomedical) overtuigd. Bij de opening van het Festival ‘Feel the Chemistry’ schetsten ze hoe de provincie, grote bedrijven, universiteiten en hogescholen op Brightlands Chemelot Campus samenwerken aan het nieuwe doel.
Artikel ScienceGuide


Smart Industry legt Duitse regering plan Europese data-infrastructuur voor

Het Nederlandse Smart Industry-platform gaat in november, samen met TNO en Brainport Industries Campus (BIC), de Nederlandse GAIA-X-hub ‘pitchen’ voor de Duitse overheid. GAIA-X-hub moet het Europese antwoord worden op de grote Amerikaanse cloudbedrijven. De ‘pitch’ moet duidelijk maken wat de mogelijkheden en voordelen zijn van het werken binnen een beveiligde omgeving die gebruikmaakt van een data-infrastructuur aangeboden door uitsluitend Europese partijen.
Nieuwsbericht Link Magazine


Anders kijken naar grote maatschappelijke problemen

De Denktafel van de Akademie van Kunsten brengt kunstenaars van de Akademie van Kunsten en wetenschappers van de KNAW en De Jonge Akademie bijeen. Op 25 augustus 2020 vond een pilotbijeenkomst plaats. Kunstenaars en wetenschappers gaven minister Ingrid van Engelshoven (OCW) hier ‘geestelijke munitie’ mee voor een nieuwe manier van denken over de grote maatschappelijke problemen privacy, racisme en klimaat. Verfrissend voor iedereen die zich bezighoudt met wetenschaps‑, technologie‑ en innovatiebeleid.
Verslag bijeenkomst (docx)
 

Nieuws en achtergronden uit Europa


EP-rapporteur Financiën: Kans op hoger budget Horizon Europe is niet groot

De kans dat het Europees Parlement (EP) de bezuinigingen op het nieuwe programma voor onderzoek en innovatie Horizon Europe weet terug te draaien is gering, meent het Franse EP-lid en rapporteur voor Financiën Pierre Larrouturou. Het kan, volgens hem, alleen lukken als de lidstaten het gauw eens worden over een stelsel van heffingen als nieuwe bron van inkomsten voor de EU. En dan nog is het niet zeker dat ze willen afzien van verlaging van de budgetten voor programma’s als Horizon Europe. De Raad Concurrentievermogen van de Europese Raad heeft inmiddels een definitief voorstel gemaakt voor het r&d-budget 2021 – 2027. Hierover kunnen nu de onderhandelingen starten met het Europees Parlement. In het nieuwe voorstel komt er iets meer geld voor Marie Curie-beurzen. Om dat geld bijeen te krijgen, worden alle andere onderdelen van Horizon Europe evenredig gekort op hun budget. Om de relatief armere lidstaten van de EU te helpen hun r&d‑prestaties te vergroten, komt er een nieuwe ‘verbredingsstrategie’. Daarvoor wordt 3,3 procent van het budget van Horizon Europe gereserveerd.
Nieuwsbericht Science|Business – 1
Nieuwsbericht Europese Raad
Nieuwsbericht Science|Business – 2
Nieuwsbericht Neth-ER


Werking en gebruik van nationale onderzoeksinfrastructuren kan beter

Het merendeel van de onderzoeksinfrastructuren binnen de EU wordt gefinancierd, beheerd en geëxploiteerd binnen nationale systemen. Ze leveren meestal diensten aan nationale onderzoeksgemeenschappen. Een rapport van Science Europe en het Global Science Forum van de OESO laat zien dat er, zowel voor financiers en beleidsmaker als voor managers, veel mogelijkheden bestaan om de exploitatie van de infrastructuren te verbeteren en het gebruik te bevorderen. Een internationale blik is in alle gevallen belangrijk.
Nieuwsbericht Science Europe
Rapport (pdf)


ATTRACT: Fundamenteel onderzoek kan ‘deep tech’-revolutie helpen ontketenen

Serendipiteit op het gebied van wetenschap en technologie is een proces waarin een wetenschappelijke ontdekking of een technologische vooruitgang door puur toeval lijkt plaats te vinden. Maar een nieuwe studie van CERN, Esade Business School en de Technische Universiteit van Denemarken toont aan dat je serendipiteit een handje kunt helpen. Het onderzoeksinitiatief ATTRACT, dat 20 miljoen euro subsidie kreeg uit Horizon 2020, ontdekte verschillende manieren om binnen innovatie-ecosystemen systematisch serendipiteit te bevorderen.
Nieuwsbericht Science|Business
Rapport ATTRACT (pdf)
Website ATTRACT-initiatief


EIC en EIT ondertekenen intentieverklaring voor samenwerking

De Europese Innovatieraad (EIC) en drie kennis- en innovatiegemeenschappen van het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT Climate-KIC, EIT Digital en EIT InnoEnergy) hebben een intentieverklaring ondertekend voor “systematische en structurele” samenwerking. Innovatoren uit beide programma’s krijgen maximale steun om de ontwikkeling en schaalvergroting van baanbrekende innovaties en innovatieve oplossingen voor Europese en mondiale problemen te bespoedigen.
Nieuwsbericht EIC
Intentieverklaring (pdf)


EIC krijgt instrument om technologiebedrijven te behouden voor EU

Nog een nieuwtje over de EIC: het instituut krijgt de mogelijkheid om ‘gouden aandelen’’ te nemen in technologiebedrijven. Zo kan het helpen om belangrijke technologieën in Europa te behouden, zegt EIC-directeur Jean-David Malo.
Nieuwsbericht Science|Business


Meer aandacht nodig voor onderlinge samenwerking in nationale ERA-actieplannen

De Nationale Actieplannen voor de Europese Onderzoeksruimte (ERA) schenken nog niet altijd veel aandacht aan onderlinge samenwerking, constateert een evaluatie van de ERA-Commissie (ERAC). Er wordt bijvoorbeeld nauwelijks aandacht geschonken aan afstemming voor ‘joint programming’-processen voor het aanpakken van maatschappelijke problemen.
Nieuwsbericht Neth-ER
Rapport ERAC (pdf)


Europese Commissie wil simpelere procedures voor aantrekken buitenlands talent

De Europese Commissie (EC) wil de visa-procedures voor burgers uit derde landen versoepelen, om zo integratie makkelijker te maken en meer talent aan te trekken. Dit wordt gedaan door middel van aanpassingen aan verschillende richtlijnen, het aangaan van talentpartnerschappen en het opzetten van een EU Talent Pool.
Nieuwsbericht Neth-ER
Mededeling EC (pdf)


Jean-Eric Paquet: “China moet zich meer openstellen voor Europese onderzoekers”

China moet zich veel meer openstellen voor Europese onderzoekers, aldus Jean-Eric Paquet, de directeur-generaal voor onderzoek en innovatie van de EU. “De relatie wordt aan Europese zijde, en ik denk terecht, ervaren als onevenwichtig. De EU staat volledig open voor Chinese onderzoekers, maar de toegang tot China is alleen zeer omslachtig te verkrijgen en formeel gezien beperkt.”
Artikel Science|Business


Digitale publieke dienstverlening is afgelopen twee jaar over hele linie verbeterd

De Europese Commissie (EC) heeft een eGovernment-benchmark gepubliceerd. Dit laat zien dat de digitale levering van overheidsdiensten de afgelopen twee jaar in heel Europa is verbeterd. Beoordelingscriteria zijn onder meer de transparantie van online-overheidsdiensten, geschiktheid voor mobiele communicatie en de mogelijkheden om de systemen grensoverschrijdend te gebruiken. Cybersecurity blijft een belangrijke uitdaging.
Persbericht EC
Benchmarkrapport EC


Lang niet alle lidstaten stemmen digitaliseringsbeleid voor industrie af op Europa

De Europese Rekenkamer heeft een speciaal verslag uitgebracht over digitalisering van het Europese bedrijfsleven. Ze constateert dat het een ambitieus initiatief is, maar dat lang niet alle lidstaten er voluit aan meedoen. Verschillende lidstaten hebben hun beleid niet of nauwelijks afgestemd op het Europese beleid, bijvoorbeeld als het gaat om de realisatie van digitale-innovatiehubs, die digitalisering op regionale schaal moeten bevorderen. Nederland doet het redelijk goed, blijkt uit het rapport.
Nieuwsbericht Europese Rekenkamer
Rapport Europese Rekenkamer (pdf)


EU wil cryptogeld toestaan, maar wel reguleren

De Europese Commissie legt voor het eerst wetsvoorstellen op tafel voor het reguleren van cryptovaluta: de Digital finance package. Die moeten drempels voor financiële innovatie wegnemen, zorgen voor financiële en monetaire stabiliteit en misbruik van cryptogeld voorkomen. De Commissie wil ook een proef opzetten met transacties in cryptovorm waarbij tijdelijk bestaande regelgeving kan worden opgeschort om ervaring met het systeem op te doen.
Persbericht EC
Digital finance package
Factsheet EC (pdf)
Q&A
Bericht RTL Nieuws
Nieuwsbericht CNBC


Meeste nationale coronaherstelfondsen richten zich niet specifiek op groene doelen

Het Europese en de nationale coronaherstelfondsen richten zich te veel op het opnieuw opbouwen van de oude economie, waarvan bewezen is dat die niet goed werkt. Dat zegt de Italiaans/Brits econoom Mariana Mazzucato (University College London) in gesprek met Bloomberg TV. Een artikel van The Guardian staaft haar bewering. Volgens Mazzucato zouden de fondsen zich volledig moeten richten op een gezond en groen economisch herstel en op investeringen in vaardigheden en mensen. In gesprek met de VPRO stelt ze: “Als we deze crisis niet benutten om veranderingen af te dwingen bij bedrijven, dan vallen we straks gewoon weer in de volgende crisis.” Op de online European Research and Innovation Days, van 22 - 24 september, kreeg Mazzucato veel bijval, van andere economen en van klimaatdeskundigen. Het WWF gaf deze maand het ‘Living Planet Report’ uit, een routekaart voor transformationele actie, die de natuur, de mensen en de planeet centraal stelt bij het herstel uit de coronacrisis.
Video Bloomberg
Artikel The Guardian
Video VPRO
Discussie European Research and Innovation Days (YouTube)
Aankondiging WWF
Rapport WWF (pdf)
Samenvatting rapport (pdf)


Digitale transformatie en regulering AI kunnen EU grote voordelen opleveren

Tegen 2030 zouden digitale technologieën 2,2 biljoen euro extra kunnen bijdragen aan het bbp van de EU. Het verhogen van het investeringsniveau van particuliere en publieke actoren in digitale technologieën en vaardigheden is essentieel om dit te laten gebeuren, aldus een rapport van McKinsey in opdracht van de Europese Commissie (EC). Herziening van de wettelijke-aansprakelijkheidsregulering voor AI-systemen zal bijna 55 miljard euro aan toegevoegde waarde opleveren. Als ook rekening wordt gehouden met de bredere effecten van zulke regulering, zoals vermindering van het aantal ongevallen en gezondheids- en milieueffecten, lopen de potentiële baten op tot bijna 500 miljard euro, aldus een rapport van de European Parliamentary Research Service (EPRS). Een tweede rapport van de EPRS berekent dat snelle wetgeving rond de ethische aspecten van AI tegen tot 2030 bijna 250 miljard euro aan extra bbp en 4,6 miljoen extra banen kan opleveren.
Nieuwsbericht EC
Rapport McKinsey (pdf)
Nieuwsbericht Neth-ER
Rapport EPRS – 1 (pdf)
Rapport EPRS – 2 (pdf)


Mkb-bedrijven hebben steun nodig bij digitalisering en verduurzaming

Uit de laatste Flash Eurobarometer-enquête over kleine en middelgrote ondernemingen blijkt dat 62 procent van de mkb-bedrijven in de EU te maken heeft met belemmeringen voor digitalisering.  70 procent zegt met minimaal één belemmering te maken hebben bij verduurzaming van hun onderneming. De enquête is afgenomen vlak voordat de bedrijven te maken kregen met de effecten van de coronacrisis. De resultaten bevestigen, aldus de Europese Commissie (EC), het belang van de nieuwe mkb-strategie voor het economisch herstel in Europa na de coronaviruspandemie. Twee partijen die al direct aan de slag gaan met betere ondersteuning van start-ups en innovatieve mkb-bedrijven zijn het bureau voor intellectueel eigendom van de Europese Unie (EUIPO) en EBAN, een groot Europees netwerk van investeerders in startende ondernemingen. Zij hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend voor betere dienstverlening.
Nieuwsbericht EUIPO
Nieuwsbericht Neth-ER
Nieuwsbericht EC
Flash Eurobarometer
Mkb-strategie EC


Studie: De toekomst van het hoger onderwijs in Europa

Een rapport van de European Parliamentary Research Service (EPRS) onderzoekt zes uitdagingen waarvoor het tertiair onderwijs in de EU staat, waaronder het behoud van relevantie, de omgang met digitale technologieën en de manier waarop het met het bedrijfsleven samenwerkt. Het rapport maakt ook een vergelijking tussen het hoger onderwijs in de EU, de VS en China. De vraag is wat de EU in het algemeen en het Europees Parlement in het bijzonder zouden kunnen doen om het tertiair onderwijs maximaal in zijn rol te ondersteunen.
Rapport EPRS


Nieuw soort adviesorganisaties kan bedrijven de weg wijzen naar onderzoekslabs

Commerciële Analytische Onderzoeksorganisaties (CARO’s), een nieuw type innovatieadviseurs, zouden bedrijven kunnen helpen hun ideeën te testen in grote onderzoekslaboratoria in heel Europa. Hiermee wordt nu geëxperimenteerd in CAROTS, een project dat wordt gefinancierd door de EU en de Russische Federatie, en het blijkt te werken. Vanuit met name de middelgrote industrie zou er ook veel belangstelling voor zijn.
Artikel Science|Business
Website CAROTS


Studie EPO-IEA: Snelle groei batterij-innovatie is goed voor energietransitie

Het verbeteren van de opslagcapaciteit van elektriciteit speelt een sleutelrol in de overgang naar schone energietechnologieën. Een onderzoek van het Europees Octrooibureau (EPO) en het Internationaal Energieagentschap (IEA) laat zien dat deze ontwikkeling ook snel verloopt. Tussen 2005 en 2018 is de octrooiactiviteit op het gebied van batterijen en andere technologieën voor de opslag van elektriciteit wereldwijd gemiddeld met 14 procent per jaar toegenomen, vier keer zo snel als het gemiddelde van alle technologiegebieden.
Nieuwsbericht EPO / IEA
Rapport EPO / IEA (pdf)
Samenvatting rapport (pdf)


Gegevensoverdracht tussen EU en VK kan knelpunt worden na definitieve brexit

Zodra de overgangsperiode van de brexit afloopt, naar het zich laat aanzien op 1 januari aanstaande, dreigen er grote problemen te ontstaan op het gebied van grensoverschrijdende overdracht van persoonlijke gegevens tussen beide blokken, aldus een artikel van Information Age. De Britten zetten volop in op een tijdelijke oplossing, een ‘adequacy decision’ van de EU, maar het is de vraag of de EU daaraan wil meewerken.
Artikel Information Age


VK: Britten krijgen recht op Leven Lang Leren

Premier Boris Johnson heeft een belangrijke hervorming van het Britse onderwijssysteem en het vaardigheidsbeleid aangekondigd. Zo krijgen alle volwassenen de kans om zich levenslang gratis bij te scholen via cursussen die werkgevers goedkeuren. Ook komen er bijvoorbeeld rechten op flexibele leningen om cursussen in segmenten te kunnen volgen, waardoor de mogelijkheden voor omscholing worden vergroot.
Nieuwsbericht Britse overheid


VK: 5G kan de post-corona-economie stimuleren

De uitrol van 5G zou een centrale rol kunnen spelen in het Britse post-coronavirus-herstel, omdat het een enorme impuls kan geven aan sectoren die door de pandemie ernstig in de problemen zijn geraakt. Vier artikelen van de Times-bijlage Raconteur (‘How will 5G change the world?’, ‘How 5G could boost the post-COVID economy’, ‘What’s holding the 5G rollout back?’, en ‘What does the 5G landscape look like without Huawei?’) gaan in op de kansen en bedreigingen.
Artikel Raconteur – 1
Artikel Raconteur – 2
Artikel Raconteur – 3
Artikel Raconteur – 4


Zwitserland: Uitslag referendum maakt nieuw akkoord r&d-samenwerking mogelijk

De Zwitserse kiezers hebben in een referendum, afgelopen zondag, aangegeven geen einde te willen maken aan de overeenkomst met de EU over het vrije verkeer van personen. Dit maakt de weg vrij voor een nieuwe deal met de EU over r&d‑samenwerking.
Bericht BBC News
 

Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld


Holistische benadering voor het ontwerpen van een Nationaal Innovatie Ecosysteem

Nationale innovatie vergt een systematische aanpak vanuit een holistische visie, stelt een artikel van Arthur D. Little. Het adviesbureau presenteert een beknopte blauwdruk voor beleidsmakers om een effectief Nationaal Innovatie Ecosysteem te ontwerpen en belicht succesvolle instrumenten om ecosysteemveranderingen te sturen.
Artikel Arthur D. Little


Hoe landen optimaal gebruik kunnen maken van AI en data

Data en AI zijn potentieel belangrijke nieuwe aanjagers van economische en maatschappelijke transities. Om de kansen hiervan te benutten, moeten overheden actief beleid voeren, aldus een artikel op het weblog van het World Economic Forum (WEF). Dat beleid bestaat onder andere uit: het prioriteren van onderzoeksinvesteringen, het opbouwen van AI- en data-’geletterdheid’ in de hele bevolking en het gebruik maken van de rol van de overheid als inkoper, partner en leverancier van AI en data.
Artikel WEF


OECD GoingDigital Toolkit verder uitgebreid

De OECD GoingDigital Toolkit helpt landen bij het meten en vergelijken van hun digitale ontwikkeling op tal van terreinen. De Toolkit werd afgelopen week uitgebreid met indicatoren voor Digitale Transformatie en Welzijn.
OECD GoingDigital Toolkit


De strijd van China, de EU en de VS om wereldmacht op het gebied van AI

Een rapport van het PromethEUs, een onafhankelijk netwerk van vier Zuid-Europese denktanks, analyseert de strijd die China, de EU en de VS voeren om wereldleiderschap op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI). Het constateert dat over het onderwerp veel aan ‘framing’ wordt gedaan, wat het zicht op ontwikkelingen wegneemt. Volgens het rapport is het onvermijdelijk dat over veel aspecten van AI internationale afspraken worden gemaakt. Daarin zou de EU een belangrijke rol kunnen spelen.
Aankondiging PromethEUs
Rapport PromethEUs (pdf)


Opinie: Ethische AI vereist regelgevende regimes

Bedrijven werken wel aan ethische en morele principes, maar echt vertrouwen op zelfregulering is niet verstandig, aldus een artikel van Information Age. In plaats daarvan kunnen overheden beter zorgen voor ‘fit-for-purpose’-reguleringskaders die ‘best practices’ afdwingen en kwaadwillige activiteiten beperken.
Artikel Information Age


Aanbevelingen voor AI-beleid en -systemen die de rechten van het kind beschermen

Hoewel AI een kracht is voor innovatie, brengt het ook risico’s met zich mee voor kinderen en hun rechten, zoals hun privacy, veiligheid en beveiliging. De meeste AI-beleidsmaatregelen, -strategieën en -richtlijnen maken slechts summier melding van kinderen. Om deze leemte op te vullen, heeft UNICEF, samen met de Finse regering, een beleidsdocument opgesteld over de bescherming en handhaving van de rechten van kinderen in een zich ontwikkelende AI-wereld.
Nieuwsbericht UNICEF
Rapport UNICEF (pdf)


Toenemende ongelijkheid door technologie moet internationaal worden bestreden

Door technologische vernieuwing wordt steeds meer basale arbeid vervangen door geschoolde arbeid en kapitaal, over de grenzen heen, constateert een artikel van het economisch tijdschrift van VOX – CEPR. “Er is nationaal beleid nodig om ongelijkheid te verminderen, maar bij gebrek aan internationale samenwerking wordt dit beleid beperkt door grensoverschrijdende ‘spill over’-effecten.”
Artikel VOX – CEPR


Voor bedrijfsmanagers is voorbereiding op mogelijke nieuwe pandemieën topprioriteit

Ruim 8 op de 10 senior managers en IT-managers ziet voorbereid zijn op toekomstige pandemieën of gebeurtenissen met vergelijkbare impact als belangrijkste prioriteit. Dit laat onderzoek zien van Pegasystems onder 3.000 senior managers en it-medewerkers wereldwijd. Intelligente automatisering wordt vaak als oplossing gezien (bericht Executive People). Een artikel van Singularity Hub geeft een ander antwoord: zorgen voor meer veerkracht. Dan gaat het ook om onderwijs, verduurzaming, nieuwe vormen van dienstverlening enzovoort. Dát er een ‘tijdperk van pandemieën’ aankomt, is voor de Belgische microbioloog Peter Piot een uitgemaakte zaak. Politico sprak met hem.
Nieuwsbericht Executive People
Rapport Pegasus (e-mailadres verplicht)
Artikel Singularity Hub
Artikel Politico


VC-investeringen in klimaattechnologie groeien hard

Venture capital‑ (VC) en bedrijfsinvesteringen in klimaattechnologie groeiden vijf keer sneller dan VC-investeringen als geheel tussen 2013-2019. Dat laat een rapport van PwC zien. Klimaatverandering creëert de volgende grote ontwrichtende technologiecyclus, aldus een artikel van Techstars. Een rapport van Digital Future Society beschrijft de grote bijdrage die opkomende ict-technologieën kunnen leveren aan het tegengaan van klimaatverandering.
Aankondiging PwC
Rapport PwC (pdf)
Nieuwsbericht TechCrunch
Artikel Techstars
Rapport Digital Future Society (pdf; registratie niet noodzakelijk)