AWTI e-mail alert

AWTI e-mail alert 6 juni

Bericht van de AWTI

Advies toekomstbestendigheid stelsel universiteiten & hogescholen verschijnt 12 juni

De AWTI brengt op 12 juni een advies uit over de toekomstbestendigheid van het stelsel van universiteiten en hogescholen. Voorzitter Uri Rosenthal en raadslid Sjoukje Heimovaara bieden dan het advies aan de minister van OCW, Ingrid van Engelshoven, aan. In het advies doet de AWTI aanbevelingen over de houdbaarheid van het stelsel en hoe hogescholen en universiteiten hun maatschappelijke functies – goed onderwijs, impactvol onderzoek en brede kennisverspreiding – optimaal kunnen vervullen.
Nieuwsbericht AWTI

De opvallendste berichten van de afgelopen twee week

Nederland niet meer in top 5 van meest concurrerende landen

Nederland is twee plaatsen gezakt, van de 4de naar de 6de plek, op de IMD World Competitiveness Index. Zwitserland en de Verenigde Arabische Emiraten zijn ons land voorbij gegaan. Singapore, Hong Kong en de VS voeren de lijst aan. De Nederlandse doelstelling is al jarenlang om bij de top 5 te horen. Volgens MKB-Nederland en VNO-NCW zijn de komende jaren met name het onderwijssysteem en de infrastructuur de aandachtspunten voor het versterken van de Nederlandse concurrentiekracht.
Persbericht IMD
IMD World Competitiveness Ranking 2019 (pdf)
Nieuwsbericht Link Magazine
Nieuwsbericht MKB-Nederland


Succesvol r&d-beleid in het tijdperk van digitalisering

Digitalisering verandert het menselijk leven, van de manier waarop we met elkaar omgaan tot de manier waarop we werken, ontspannen en creëren. R&d van bedrijven vormt hierop geen uitzondering. In een artikel van Voxeu.org beschrijven drie Nederlandse economen drie leidende principes voor een succesvol r&d-beleid in het digitale tijdperk: het beleid richten op spillovers, het beleid technologieneutraal maken en geen supersterren bevoordelen boven uitdagers.
Artikel Voxeu.org


OESO spreekt beginselen inzake kunstmatige intelligentie af

De OESO (OECD) heeft een set van Principles on Artificial Intelligence (AI) aangenomen, de eerste internationale normen voor het verantwoord beheer van betrouwbare AI. De OESO-beginselen omvatten concrete aanbevelingen voor overheidsbeleid en overheidsstrategieën. Op het OECD Forum 2019 werd doorgepraat over de manier waarop de principes kunnen worden toegepast en overal op de wereld ingang kunnen vinden. Een artikel van The Hill zet uiteen waarom het belangrijk is om aan deze principes aandacht te schenken. Het World Economic Forum heeft intussen een AI Council opgericht die mondiale regels voor AI gaat opstellen, meldt MIT Technology Review. Opvallend genoeg heeft China vorige week eigen principes voor AI gepresenteerd. De Beijing Academy of Artificial Intelligence (BAAI) vertaalde ze in het Engels. Wederom een artikel van MIT Technology Review vraagt zich af waarom de Chinezen zich nu opeens druk maken over ethiek.
Nieuwsbericht OESO
Rapport OECD Principles on Artificial Intelligence (pdf)
Webcast OECD Forum 2019
Artikel The Hill
Artikel MIT Technology Review – 1
Beijing AI Principles – BAAI
Artikel MIT Technology Review – 2

Nieuws en achtergronden uit Nederland

Extra geld voor bètatechnische opleidingen

Het kabinet gaat 41 miljoen euro extra investeren in bètatechnische opleidingen in het hoger onderwijs en het mbo, blijkt uit de Voorjaarsnota. Op deze manier poogt het ministerie van OCW de totale herverdeling van de bekostiging, zoals voorgesteld door de Commissie Van Rijn, te verzachten. Alle pijn wegnemen doet de 41 miljoen euro niet. Met name universiteiten met nauwelijks bètatechnische opleidingen, zoals die van Maastricht, schieten er weinig mee op. In een artikel van HOP / Ad Valvas legt ROA-onderzoeker Didier Fouarge uit waarom extra geld voor bètatechniek de mismatch tussen vraag en aanbod van bètatechnici niet zomaar zal oplossen. Het SSH-beraad (geesteswetenschappen, maatschappij en gedrag, rechtsgeleerdheid, economie) wijst erop dat niet alleen het bètatechnische onderwijs, maar ook het SSH-veld, dringend behoefte heeft aan meer geld. (Zie ook ‘LERU and EASSH willen ruimte voor sociale en menswetenschappen’ onder Nieuws en achtergronden uit Europa).
Nieuwsbericht ScienceGuide
Nieuwsbericht HOP / Cursor
Voorjaarsnota 2019 (pdf)
Artikel HOP / Ad Valvas
Reactie SSH-beraad (pdf)


Goede wetenschappelijke samenwerking met China blijft van belang voor ons land

In de ‘Beleidsnota Nederland-China: een nieuwe balans’ sprak het kabinet drie weken geleden zijn zorg uit over het weglekken van strategisch belangrijke kennis vanuit Nederland naar China. Afgelopen maandag organiseerden Instituut Clingendael en het Leiden Asia Centre (LAC) een publieke debatbijeenkomst over deze strategie. Op YouTube staat een livestream. Een artikel van het NRC vraagt zich af: Zijn Nederlandse universiteiten te goedgelovig? Het constateert dat academische vrijheid hier boven screening van studenten gaat. In een column in dezelfde krant gaat Louise Fresco, voorzitter van de Raad van Bestuur van Wageningen UR, tegen deze gedachtegang in. Ze pleit voor het versterken van de vertrouwensband tussen Nederlandse en Chinese studenten en wetenschappers, als basis voor een gezonde, realistische relatie met China. (Zie ook: ‘VS: Tweepartijenvoorstel om academische spionage tegen te gaan’, onder Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld).
Livestream Clingendael / LAC
Project China Relations Clingendael
Artikel NRC (registratie verplicht)
Opiniebijdrage NRC (registratie verplicht)
Beleidsnota Nederland-China: een nieuwe balans (pdf)


Hogescholen gaan samen praktijkgericht onderzoek zichtbaarder maken

Tien hogescholen starten, in samenwerking met de Vereniging Hogescholen, SIA en SURF, een project om de resultaten van praktijkgericht onderzoek beter zichtbaar te maken. Hierdoor zouden de uitkomsten van het onderzoek meer mensen en organisaties moeten bereiken die daar baat bij hebben.
Nieuwsbericht Vereniging Hogescholen


Onderzoek hogescholen langs de ethische meetlat

“Een volgende stap in de volwassenwording van praktijkgericht onderzoek.” Zo noemt Marca Wolfensberger (Hanzehogeschool) de opkomst van de ethische adviescommissies in het hbo. Er blijken nog wel grote verschillen te bestaan in voortgang en aanpak.
Artikel ScienceGuide


Arbeidsmarktverschillen hbo en wo zijn niet zo groot

Als het gaat om de aansluiting op de arbeidsmarkt is het verschil tussen hogescholen en universiteiten minder groot dan gedacht. Dat blijkt uit onderzoek van het Maastrichtse Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Afgestudeerden van zowel het wo als het hbo blijken relatief makkelijk een baan te kunnen vinden buiten het beroepssegment waarop ze zijn afgestudeerd.
Nieuwsbericht HOP / Ad Valvas
Artikel Th&ma Hoger Onderwijs (registratie verplicht)


Persoonlijk ontwikkelbudget voor iedereen

Zowel werkenden als niet-werkenden kunnen vanaf 1 januari een persoonlijk ontwikkelbudget voor scholing en ontwikkeling aanvragen. De huidige fiscale scholingsaftrek wordt vervangen door het STAP-budget (Stimulans ArbeidsmarktPositie). Daarmee kunnen zo’n 100.000 tot 200.000 mensen per jaar aanspraak maken op een persoonlijk ontwikkelbudget van 1.000 tot 2.000 euro per persoon. Digitalisering en globalisering zijn voor het kabinet belangrijke aanleidingen om op deze manier te investeren in Leven Lang Ontwikkelen.
Nieuwsbericht Rijksoverheid
Kamerbrief (pdf)


Techsector teleurgesteld in Voorjaarsnota

Het is ronduit teleurstellend dat het kabinet geen extra geld vrijmaakt voor innovatie. Dat schrijft FME in een reactie op de Voorjaarsnota (die enkele berichten hiervoor ook al aan de orde kwam). De ondernemersorganisatie voor de technologische industrie wijst er op dat, gelet op de internationale ontwikkelingen, de Nederlandse concurrentiekracht “zeer hoog” op de agenda moet staan.
Nieuwsbericht FME
Nieuwsbericht De Telegraaf


Trends in Nederland 2019

Wat in 1924 begon als een onmisbaar naslagwerk, het Statistisch Zakboek, is inmiddels uitgegroeid tot de informatieve webpublicatie ‘Trends in Nederland’. De editie over 2019 bevat een bloemlezing van belangrijke CBS-cijfers en biedt een goed beeld van de economische en maatschappelijke ontwikkelingen in ons land.
Publicatie CBS


Groei aantal robots vertraagt, risico voor productiviteitsgroei

In de industrie is het aantal robots de laatste tien jaar vervijfvoudigd. Eind 2019 zijn er naar verwachting circa 12.000 industriële robots. Verontrustend is dat het groeitempo afneemt, aldus een artikel van het ING Economisch Bureau. Juist een versnelling en betere toepassing van de robotisering is met het oog op de noodzakelijke toekomstige productiviteitsgroei en economische groei echter een must
Artikel ING Economisch Bureau


Innovatieleiders aan het woord over hun werk

Dutch IT-channel en Executive People hebben een special uitgegeven van hun magazine ‘The Future of Business Technology’ met als hoofdonderwerp ‘Leaders of Innovation’. Aan het woord komen onder andere Arnoud Klerkx (cdo Kramp Groep), Teun van der Vorm (cio ANWB), Gregor Abbas (manager CIO Office) en Max Kranendijk (innovatiemanager Vodafone). Zij praten over robotisering, de inzet van datascientists, de rol van de mens bij innovatie en nog veel meer. Ook vraagstukken rondom ethiek en accountability komen in de special aan de orde.
Special The Future of Business Technology (online)


Kabinet investeert 65 miljoen euro in beleid voor start‑ en scale-ups

Het kabinet gaat de komende vier jaar 65 miljoen euro investeren in het Nederlandse start- en scale-upbeleid. Dit geld is met name bedoeld om knelpunten aan te pakken die start‑ en scale-ups ervaren rondom het verwerven van personeel en financiering. Om de verdere ambities rond start‑ en scale-ups waar te maken, ziet het kabinet een taak weggelegd voor StartupDelta. Constantijn van Oranje is bereid om zich ook na medio 2019 als ambassadeur hiervoor te blijven inzetten. Het programma krijgt wel een nieuwe naam: TechLeap.NL.
Nieuwsbericht Rijksoverheid
Kamerbrief (pdf)


Grote ondernemingen investeren nog weinig in scale-ups

Het aantal investeringen van Corporate Venture Capital-fondsen in Nederland is de afgelopen 5 jaar verdubbeld. Desondanks ligt het aandeel scale-up-investeringen van corporates in ons land lager dan in de rest van Europa, de VS en Azië. Ook wordt er minder geïnvesteerd per deal, constateert een onderzoek van Deloitte en StartupDelta. De onderzoekers pleiten ervoor dat Nederlandse bedrijven hun Corporate Venture Capital-initiatieven opvoeren.
Nieuwsbericht StartupDelta
Rapport Deloitte / StartupDelta (pdf)


GES2019: Naar een digitale duurzame toekomst

Op 4 en 5 juni vond in Den Haag de Global Entrepreneurship Summit 2019 plaats. Tijdens de top, georganiseerd door de VS en Nederland samen, kwamen zo’n 2.000 ondernemers, investeerders, beleidsmakers en andere deelnemers uit de hele wereld bij elkaar om te praten over een inclusieve, bereikbare en veilige digitale revolutie voor een duurzame wereld. Ook werden veel zakelijke contacten gelegd en aangehaald.
Nieuwsbericht Rijksoverheid
Meer informatie GES2019


Achtste Dutch Technology Week trekt 42.000 geïnteresseerden

Van 20 tot en met 25 mei vond de 8e Dutch Technology Week plaats. Het was een geslaagde week, met meer events en meer locaties in Nederland dan ooit. Zo’n 300 samenwerkende bedrijven hebben één week lang ruim 42.000 liefhebbers van technologie verrast en vermaakt.
Nieuwsbericht Techniekpact
Verslaglegging Brainport Network


Rabobank sluit zich aan bij X!Delft

De TU Delft en Rabobank gaan samen baanbrekende innovaties onderzoeken op het gebied van smart cities, health en AgriFood. Rabobank heeft zich hiervoor aangesloten bij X!Delft, het nieuwe samenwerkingsprogramma van de TU Delft en grote bedrijven, dat wordt ondersteund door Roland Berger.
Nieuwsbericht TU Delft


Op weg naar de Metropoolregio van de Toekomst

De Amsterdam Economic Board (AEB) heeft een nieuw kennisportaal geopend: Insights. Hiermee wil ze kennis en inzichten delen over de route naar een slimme, groene en gezonde Metropool van de Toekomst. De AEB is ook gestart met een groot it-wervingsinitiatief, TechConnect. Dit moet 50.000 mensen uit ondervertegenwoordigde groepen naar techbanen leiden.
Nieuwsbericht Amsterdam Economic Board
Website Insights
Nieuwsbericht Computable
Website TechConnect

Nieuws en achtergronden uit Europa

Onzekerheid over toekomst Horizon Europe na Europese verkiezingen

In de nasleep van de Europese verkiezingen wordt veel gediscussieerd over de gevolgen voor de financiering van wetenschap en technologie. Komt er meer of juist minder geld? Volgens een artikel van Science|Business is het nog allemaal koffiedik kijken. Ook Neth-ER tast nog in het duister, blijkt uit een artikel over de betekenis van de verkiezingsuitslag voor het kennisveld. De Europese Raad houdt intussen vast aan een hoog budget voor onderzoek en innovatie. Dat hebben de ministers die zich bezighouden met Concurrentievermogen uitgesproken. Ze hebben de Europese Commissie opnieuw opgeroepen om nog dit jaar met “een alomvattende langetermijnstrategie voor het industriebeleid van de EU” te komen.
Artikel Science|Business
Artikel Neth-ER
Verslag Europese Raad
Persconferentie Europese Raad
Publicatie ‘Conclusies over een EU-strategie voor het industriebeleid: een visie voor 2030’ (pdf)
Publicatie ‘Conclusies over een nieuw ambitieniveau voor een concurrerende eengemaakte markt’ (pdf)
Publicatie ‘Conclusies van de Raad over “de ruimte als katalysator”‘ (pdf)


Meer informatie over 44 mogelijke Horizon Europe-partnerschappen

In Brussel circuleert een nieuwe lijst met 44 mogelijke onderwerpen voor Partnerschappen tussen het bedrijfsleven, overheden en organisaties uit de publieke sector in het kader van Horizon Europe. Veel van de huidige partnerschappen worden op de een of andere manier voortgezet. Daarnaast is er ruimte voor nieuwe samenwerkingsverbanden op gebieden als autonome auto’s, ruimtevaart en schoon staal. De League for European Research Universities (LERU) en de European Alliance for Social Sciences and Humanities (EASSH) hebben in een gezamenlijke verklaring hun zorgen geuit over het gebrek aan aandacht voor sociale en menswetenschappen (SSH) in de voorstellen voor nieuwe partnerschappen. Ze pleiten voor blijvende steun aan deze partnerschappen om belangrijke sociale en menselijke kwesties aan te pakken.
Nieuwsbericht Science|Business
Artikel Science|Business
Lijst (pdf)
Begeleidend document (pdf)
Verklaring LERU / EASSH (pdf)


Nieuwe middelen voor buitenlandse opleidingen promovendi

Opnieuw krijgt een groep promovendi de mogelijkheid om een doctoraatsopleiding in het buitenland te voltooien via de Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA), een programma van Horizon 2020. Dit keer gaat het om 1.800 promovendi. Tot nu toe hebben al bijna 20.000 jonge onderzoekers van het programma gebruik gemaakt. In een factsheet zet de Europese Commissie uiteen hoe ze met de MSCA wil doorgaan in Horizon Europe.
Nieuwsbericht EC
Factsheet EC (pdf)


Een jaar uitstel en een reeks inhoudelijke aanpassingen van Plan S

cOAlition S, de groep van partijen die zich inzet voor de overgang naar ‘open access’ van wetenschappelijke publicaties, heeft een herziene (en nu definitieve) leidraad gepubliceerd voor haar Plan S. De formele start van het plan is uitgesteld tot 1 januari 2021. Ook is er nu bijvoorbeeld een koppeling gelegd met de Verklaring van San Francisco over nieuwe methoden van onderzoeksbeoordeling (DORA). De ERC en de LERU laten weten blij te zijn met de herzieningen.
Nieuwsbericht cOAlition S
Publicatie cOAlition S
Achtergronddocument cOAlition S
Nieuwsbericht Research Europe
Persbericht ERC
Persbericht LERU


“Europa moet meer doen om groei Chinese innovatie te kunnen volgen”

China is de laatste jaren een belangrijke industriële concurrent voor de EU geworden in verschillende snelgroeiende hightech sectoren. Op specifieke gebieden heeft het land wellicht al een leidende positie verworven. Voor Europa zit er niets anders op dan haar beleid voor industrie, onderzoek en innovatie, handel en buitenlandse directe investeringen te intensiveren, aldus een rapport van het Joint Research Centre (JRC).
Nieuwsbericht JRC
Rapport JRC (pdf)
Samenvatting Rapport (pdf)


Sterk verband tussen groei van mkb en gebruik intellectueel eigendom

Kleine en middelgrote ondernemingen die octrooien of intellectueel eigendom op hun handelsmerk of ontwerpen aanvragen, hebben een grotere kans op sterke groei dan mkb-bedrijven die dat niet doen. Dat laat een studie van het Europees Octrooibureau (EPO) en het Bureau voor de Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (EUIPO) zien.
Nieuwsbericht EPO
Rapport EPO / EUIPO


Richtlijnen voor vrij verkeer van niet-persoonsgebonden gegevens

Op 28 mei werd in alle EU-lidstaten de ‘verordening betreffende het vrije verkeer van niet-persoonsgebonden gegevens’ van kracht. De Europese Commissie (EC) heeft een publicatie uitgebracht met richtlijnen voor gebruikers. Deze beschrijft hoe met name kleine en middelgrote ondernemingen met de nieuwe regels moeten omgaan, mede in relatie met de vorig jaar van kracht geworden Algemene verordening gegevensbescherming (AVG; GDPR). Dan gaat het vooral om gegevensreeksen die zowel uit persoons‑ als uit niet-persoonsgebonden gegevens bestaan.
Persbericht EC
Informatieblad EC
Richtlijnen EC (pdf)


AVG bestaat een jaar: wat hebben we geleerd?

Een jaar gelden werd de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG; GDPR) van kracht. Tal van artikelen vragen zich af wat dat tot nu toe heeft opgeleverd. In navolging van wat de Amerikaanse denktank ITIF eerder dit jaar schreef, wordt veel geklaagd over de negatieve gevolgen van de regels op innovatie en de digitale economie. Voorbeelden zijn artikelen van Irish Tech News en van de International Association of Privacy Professionals (IAPP). Er zijn echter ook tegengeluiden, zoals van Politico en Bits of Freedom. Zij vinden dat de bescherming van personen nog niet ver genoeg gaat. Iedereen vraagt om ingrijpen van de Europese regelgevers.
Artikel Irish Tech News
Artikel IAPP
Artikel Politico
Artikel Bits of Freedom
Artikel ITIF


Europese Vaardigheidsindex 2018

De European skills index (ESI) van Cedefop is een samengestelde indicator voor de prestaties van de vaardigheidssystemen van de EU-lidstaten. De index kijkt naar de ontwikkeling van vaardigheden, de transitie van onderwijs naar werk en naar de match tussen vaardigheden en de arbeidsmarkt. Vorige week verscheen de index met cijfers uit 2018. Nederland behoort met de 15de plaats tot de middenmoters onder de 28 EU-lidstaten. Het doel van de publicatie is het bieden van onderbouwing voor beleid gericht op vaardigheden, werkgelegenheid en groei.
Aankondiging Cedefop
ESI 2018 – Cedefop (pdf)


Voorbeelden van projecten voor het aanleren van digitale vaardigheden

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) wordt in een aantal Europese lidstaten ingezet voor projecten die zich richten op het aanleren van digitale vaardigheden. Een publicatie van het ESF Learning and Skills network beschrijft een aantal van deze projecten en welke lessen andere landen hieruit zouden kunnen leren.
Nieuwsbericht Neth-ER
Publicatie ESF Transnational Platform (pdf)


VK: Opstappen premier May vergroot onzekerheden voor onderzoek en onderwijs

De nog steeds dreigende brexit, de toenemende concurrentie om studenten en de voorgenomen bezuinigingen op collegegeld zetten druk op onderwijs en onderzoek in het VK, aldus twee artikelen van Science|Business. Het aangekondigde aftreden van premier Theresa May vergroot die druk verder, stelt een artikel van Research Europe. De somberheid bij Britse onderzoekers neemt toe, maar ook de vooruitzichten voor de EU als het VK uit Horizon Europe stapt, zijn niet positief.
Artikel Science|Business – 1
Artikel Science|Business – 2
Artikel Research Europe


VK: Naar een missiegeoriënteerde industriële strategie

Het Institute for Innovation and Public Purpose van het University College London (UCL) heeft een rapport uitgebracht over een missiegeoriënteerde industriële strategie. Deze zou zich moeten richten op de vier grote uitdagingen die de Britse regering heeft geformuleerd voor de 21e eeuw: een vergrijzende samenleving, de toekomst van mobiliteit, schone groei en de AI- en data-economie.
Nieuwsbericht UCL
Rapport UCL (pdf)

Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld

Het verbeteren van de transparantie en nauwkeurigheid van onderzoek

Een rapport van de Amerikaanse National Academies gaat in op de reproduceer‑ en repliceerbaarheid van wetenschappelijke resultaten. Het rapport moedigt hervormingen van de wetenschappelijke praktijk aan, maar benadrukt ook dat wetenschappelijk vertrouwen minder berust op het verifiëren van individuele resultaten dan op het verzamelen van bewijsmateriaal over studies heen.
Nieuwsbericht National Academies
Rapport National Academies (registratie verplicht)


Veertig landen ondertekenen OESO Verklaring over innovatie in de publieke sector

Veertig landen, waaronder Nederland, hebben de OESO-verklaring over innovatie in de publieke sector getekend. De verklaring, die is opgesteld door het Observatory of Public Sector Innovation (OPSI), noemt vijf beginselen: het omarmen en versterken van innovatie binnen de publieke sector, het aanmoedigen van alle ambtenaren om te innoveren, het aangaan van nieuwe samenwerkingsverbanden, het ondersteunen van experimenten met innoveren en het verspreiden van opgedane kennis en geleerde lessen.
Nieuwsbericht OESO – OPSI
Artikel OESO – OPSI
Verklaring (pdf)


Vaardigheden in landen en industrieën en hoe die te verbeteren

Door het tempo van de technologische veranderingen raken veel beroepsactiviteiten en de vaardigheden die daarvoor nodig zijn, achterhaald. De eerste editie van het Global Skills Index (GSI)-rapport van online aanbieder van cursussen Coursera vergelijkt de stand van zakelijke, technologische en datawetenschappelijke vaardigheden in 60 landen. Nederland behoort tot de top 15 (plaats 4). Dat neemt niet weg dat er ook in ons land nog veel moet gebeuren om ervoor te zorgen dat werkenden de juiste vaardigheden blijven houden om concurrerend te blijven, aldus het rapport. De 2019 OECD Skills Strategy biedt landen een basis voor het herontwerpen van hun vaardigheidssystemen om aan de behoeften van de toekomst te voldoen. Het rapport OECD Learning Compass 2030 doet hetzelfde voor (aanstaande) leerlingen en studenten. Een rapport OECD Future of Education and Skills 2030, bedoeld voor onderwijsinstellingen, is nog in de maak.
Artikel Harvard Business Review
Rapport Global Skills Index (GSI) (registratie verplicht)
Persbericht OESO (pdf)
Rapport 2019 OECD Skills Strategy
OECD Learning Compass 2030 


Eerste mondiale meting van de Talent Aantrekkelijkheid van landen

De welvaart van landen wordt steeds meer afhankelijk van hun vermogen om getalenteerde en bekwame mensen uit het buitenland aan te trekken. Een rapport van de OESO rangschikt landen naar attractiviteit voor buitenlands talent, onderscheiden naar hooggekwalificeerde werknemers op master-doctoraal niveau, internationale studenten in het tertiair onderwijs en buitenlandse ondernemers. Nederland staat overall op plaats 8. Zwitserland en Australië voeren de lijst aan.
Rapport Migration Policy Debates (pdf)
Interactive Talent Index
Bericht University World News


Vooruitzichten voor ondernemerschap in het mkb

De OESO presenteerde in de afgelopen twee weken nóg een rapport: de SME and Entrepreneurship Outlook 2019. Het rapport constateert dat kleine en middelgrote ondernemingen de groei van de werkgelegenheid stimuleren, maar ook dat ze meer moeten investeren in vaardigheden, innovatie en technologie om de lonen en de productiviteit te verhogen. Daar ligt een taak voor de bedrijven zelf, maar ook voor overheden.
Nieuwsbericht OESO
Rapport OESO


Productiviteit nieuw leven inblazen en tegelijkertijd de ongelijkheid verminderen

De Amerikaanse denktank Brookings en de Canadese Chumir Foundation for Ethics in Leadership hebben een rapport geschreven over productiviteit en gelijkheid. Ze willen hiermee bijdragen aan een geïnformeerde en constructieve dialoog over de malaise die veel gemeenschappen over de hele wereld treft door de ongelijke effecten van nieuwe productieve technologieën. Het rapport ‘Growing cities that work for all: A capability-based approach to regional economic competitiveness’ van Brookings zet uiteen hoe Amerikaanse steden en regio’s, vanuit hun eigen unieke capaciteiten, kunnen werken aan een meer rechtvaardige economische ontwikkeling.
Aankondiging Brookings – 1
Rapport Brookings / Chumir (pdf)
Aankondiging Brookings – 2
Rapport Brookings (pdf)


China: Inzichten in het landschap van technologische innovatie

Hoe zijn Chinese bedrijven in staat om zo snel te innoveren? En welke strategieën volgen ze voor continue technische ontwikkeling? Het Oslo Business Forum (OB Forum) sprak met Bessie Lee, oprichter en ceo van Withinlink, een in China gevestigde investeerder en start-up incubator gespecialiseerd in marketingtechnologie voor de Chinese communicatie-, media- en reclame-industrie.
Podcast OB Forum


China: Beijing stoomt op in ranglijsten van meest innovatieve steden ter wereld

Vastgoedadviseurs & professionals JLL beoordeelt in het rapport Innovation Geographies meer dan 100 steden wereldwijd op de kracht van hun innovatie-ecosystemen en de beschikbaarheid van talent. Opvallend is de vierde plaats van Beijing, na San Francisco, Tokyo en Singapore, maar nog voor Londen, New York en Hong Kong. Een rapport van het Shanghai Institute for Science of Science and Springer Nature noemt Beijing ook al bij de top 10 van meest innovatieve steden ter wereld. Deze ranglijst is gebaseerd op wetenschappelijke publicaties.
Nieuwsbericht World Economic Forum
Artikel Inkstone
Rapportage JLL
Nieuwsbericht China Daily


VS: Tweepartijenvoorstel om academische spionage tegen te gaan

Democraten en Republikeinen in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden hebben een wetsvoorstel ingediend voor het tegengaan van buitenlandse, economische en militaire, spionage. De National Academies of Sciences zou een conferentie over het onderwerp moeten organiseren en het Witte Huis zou een werkgroep moeten oprichten om zich over het onderwerp te buigen en een aanpak te ontwikkelen.
Persbericht Afgevaardigden
Nieuwsbericht Science Magazine


VS: Senatoren presenteren financieringsvoorstel nationale AI-strategie

Twee Democratische senatoren en één senator uit het Republikeinse kamp hebben een Artificial Intelligence Initiative Act ingediend. Hiermee willen ze bereiken dat de VS 2,2 miljard dollar gaat investeren in federale r&d en een nationale strategie voor kunstmatige intelligentie (AI).
Nieuwsbericht VentureBeat
Wetsvoorstel (pdf)