AWTI e-mail alert 5 december 2019

Bericht van de AWTI


Save the date 7 februari 2020

AWTI-symposium en adviespresentatie: Versterk de rol van wetenschap, technologie en innovatie in maatschappelijke transities. Inloop vanaf 13.00, symposium van 13.30-16.30 in Den Haag.

De Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) organiseert op 7 februari een symposium naar aanleiding van een advies dat de raad die dag publiceert. Centrale vraag: hoe kan de regering de bijdrage van wetenschap, technologie en innovatie aan maatschappelijke transities versterken?

Nederland is een welvarend, competitief sterk land. Maar de manier waarop onze samenleving is ingericht is op termijn onhoudbaar en Nederland staat voor een reeks urgente maatschappelijke transities. Wetenschap, technologie en innovatie (WTI) kunnen hierin een belangrijke rol vervullen. Maar vooralsnog is hun bijdrage minder groot dan het zou kunnen zijn. Wat kan de regering hieraan doen?

Meer informatie volgt in januari . Wij hopen van harte u te zien op 7 februari. Save the date!

De opvallendste berichten van de afgelopen week


Strategische agenda hoger onderwijs kondigt geen grote veranderingen aan

Minister Ingrid van Engelshoven (OCW) heeft haar Strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek ‘Houdbaar voor de toekomst’ gepresenteerd. Bij het opstellen van deze agenda heeft de minister gebruik gemaakt van het AWTI-advies ‘Het stelsel op scherp gezet’ uit juni 2019. In de strategische agenda “stort ze geen grote nieuwe plannen over het hoger onderwijs uit”, in de woorden van ScienceGuide. De minister vindt wel dat er meer geld nodig is en belooft dat zij zich hiervoor gaat inzetten, maar dat staat niet in de agenda. In een interview met NRC heeft ze het over 1 miljard euro extra. De universiteiten en hogescholen zijn tevreden over het beleidsstuk van de minister, maar wijzen wel op de noodzaak van ruimere financiering. Eén van de weinige vernieuwingen in de strategische agenda van Van Engelshoven is de komst van een Onderwijsprijs. Daarvan maakt De Telegraaf melding. De prijs wordt voortaan jaarlijks uitgereikt aan een docententeam van een hogeschool en een universiteit. Zij krijgen elk 2,5 miljoen euro, bedoeld als een “steun in de rug”.
Nieuwsbericht Rijksoverheid
Strategische agenda (pdf)
Beleidsdoorlichting hoger onderwijs (pdf)
Nieuwsbericht ScienceGuide
Artikel NRC
Nieuwsbericht De Volkskrant (registratie verplicht)
Reactie VSNU
Reactie Vereniging Hogescholen
Nieuwsbericht HOP / Ad Valvas
AWTI-advies Het stelsel op scherp gezet (pdf)
Nieuwsbericht De Telegraaf
 

Nieuwe wetenschappelijke en beleidsinzichten in industriële innovatie

Het Joint Research Centre (JRC) van de Europese Commissie heeft een informatiebrief geschreven over de belangrijkste uitdagingen voor industriële innovatie in de EU op het gebied van technologie en innovatie. Het is gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten en beschrijft de voornaamste beleidskwesties van dit moment.
Publicatie JRC (pdf)
 

Waar ligt het optimum van kosten en baten van publiek basisonderzoek?

Hoeveel fundamenteel onderzoek is wenselijk vanuit een nationaal en mondiaal perspectief? En voor welke industrieën moet dat plaatsvinden? Een artikel van Vox – CEPR beschrijft de inzichten uit een nieuw multinationaal en multi-industrieel kader voor het bestuderen van dit onderwerp. De wereldwijde investeringen in fundamenteel onderzoek blijken te laag te zijn, te sterk geconcentreerd in geïndustrialiseerde landen en onvoldoende gericht op hightechindustrieën.
Artikel Vox – CEPR
 

Nieuws en achtergronden uit Nederland


“Ons systeem van kennisproductie loopt vast door te complexe geldstromen”

“Nederland heeft wetenschap van wereldklasse, maar is hard doende die te ondergraven”, zeggen vier leden van de Kenniscoalitie in een artikel van Trouw. “Het geld dat er is, wordt via zo’n ingewikkeld systeem naar zijn bestemmingen geleid, dat efficiëntie ver te zoeken is.” Ze schetsen de contouren van een nieuw stelsel, dat lijkt op het de Europese kaderprogramma’s voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie.
Artikel Trouw
 

Erasmus Universiteit zet in op intern vrouwelijk talent

In 2025 wil de Erasmus Universiteit 25% vrouwelijke hoogleraren hebben. De pijlen zijn daarbij gericht op interne kandidaten. “Er zijn gewoon nog te veel vrouwen die ik tegenkom die denken dat ze überhaupt niet in aanmerking komen,” zegt chief diversity officer Semiha Denktaş.
Artikel ScienceGuide
 

Iets minder studentenstops in het wo

Het aantal wo-studies met een numerus fixus neemt volgend studiejaar af van 58 naar 55. De studentstop verdwijnt bij vier technische studies, terwijl drie bachelors psychologie hem weer invoeren.
Nieuwsbericht HOP / UToday
 

Synergie tussen onderwijs en onderzoek in ho kan nog veel beter

Ondanks de presentatie van de strategische agenda van OCW-minister Ingrid van Engelshoven, is de discussie over de toekomst van het hoger onderwijs nog lang niet ten einde. Dat bewijst de debatreeks ‘Keuzes voor de toekomst van de wetenschap van het Rathenau Instituut, de AWTI en de Onderwijsraad. Het Rathenau Instituut publiceerde afgelopen week het verslag van de derde en laatste bijeenkomst. Daarop stond de synergie tussen onderwijs en onderzoek centraal.
Verslag Rathenau
 

Samenwerken aan verantwoorde digitalisering

De digitale transitie gaat gepaard met grote veranderingen in ons werken, communiceren en handelen. Die veranderingen zijn vaak ten goede, maar lang niet altijd en voor iedereen. Denk aan de opkomst van AirBnB en de gevolgen die dit heeft voor de huizenmarkt of de opkomst van AI en het verdwijnen van banen. Op 7 november organiseerde het Rathenau Instituut een bijeenkomst over de vraag: wat kunnen overheden, bedrijven, organisaties en mensen zelf doen om de nadelen van digitalisering te minimaliseren? Het bleek een complex vraagstuk.
Verslag Rathenau
 

Knelpunten arbeidsmarkt techniek, gezondheidszorg en onderwijs blijven bestaan

Ondanks de verwachte afvlakking van de economische groei, worden in de komende 6 jaar meer dan 2 miljoen nieuwe banen verwacht. De huidige knelpunten die werkgevers ervaren bij het werven van personeel in de techniek, zorg en onderwijs zullen naar verwachting de komende jaren op alle functieniveaus aanhouden. Dat beeld schetst het rapport ‘De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2024’ van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht.
Nieuwsbericht ROA
Rapport ROA
 

Kabinet komt met extra eisen om Huawei bij aanleg 5G te weren

Bij de uitrol van het nieuwe mobiele netwerk 5G komt het kabinet met aanvullende eisen om het Chinese Huawei te weren. In de eisen wordt het bedrijf niet bij naam genoemd, maar in de praktijk komt het erop neer dat er voor de aanleg van de meest gevoelige delen van het 5G-netwerk geen zaken mag worden gedaan met Huawei.
Nieuwsbericht NOS
 

“Gezichtsherkenning is snel aan het ontsporen”

“Gezichtsherkenning kan nuttig zijn, maar er zijn ook duidelijke schaduwkanten”, aldus een commentaar van NRC. “De technologie kan veel meer dan de wet toestaat, er is veel onduidelijk over wat wel en niet mag, en bedrijven en overheden zoeken meer dan eens de grenzen op, zo blijkt. Dat is bij een techniek die zulke ingrijpende gevolgen heeft voor privacy onwenselijk. Om de voordelen niet te laten overschaduwen door de nadelen zijn betere waarborgen nodig.”
Artikel NRC
 

Nieuws en achtergronden uit Europa


Is grensverleggend onderzoek een goede investering?

Van gezond leven tot duurzame steden, van voedselzekerheid tot sociale gelijkheid, grensverleggend onderzoek heeft het potentieel om paradigma’s te veranderen, met potentieel grote positieve gevolgen voor economie, maatschappij en beleid. Maar niet iedereen is daar even zeker van. Critici menen bijvoorbeeld dat meer controle nodig is over het onderzoeksproces om ethische bezwaren en nadelen te voorkomen. Drie artikelen van EurActiv gaan hier dieper op in.
Artikelen EurActiv
 

Obstakels voor meer internationale samenwerking in r&d

Wereldwijde samenwerking op het gebied van r&d is belangrijker dan ooit. Onderzoekers willen het ook graag. Maar gebrek aan fondsen en juridische kwesties rond contract‑ en subsidievoorwaarden vormen een belemmering. Dat laat een onderzoek van Science|Business zien onder 250 mensen van universiteiten, publieke instellingen en onderzoeksorganisaties uit de hele wereld. Een ander artikel van Science|Business constateert dat er ook weerstand tegen internationalisering van r&d in Europa is: onderzoekers en beleidsmakers uit Centraal‑ en Oost-Europa willen dat eerst de innovatiekloof wordt gedicht voordat de EU kiest voor verdere internationalisering.
Artikel Science|Business – 1
Artikel Science|Business – 2
 

Resultaten van consultatie over implementatie Horizon Europe gepresenteerd

De Europese Commissie (EC) heeft een rapport gepubliceerd over de resultaten van een consultatie over de implementatiestrategie van Horizon Europe. Er is breed gepleit voor vereenvoudiging van de regels en betere communicatie met, en feedback aan aanvragers en begunstigden. Veel partijen die een reactie hebben ingediend zijn benieuwd naar de uitwerking van het missiegedreven karakter van Horizon Europe.
Nieuwsbericht EC
Rapport EC (pdf)
 

‘Onderzoek’ toch in titel eurocommissaris

Na weken van intensief lobbyen heeft de nieuwe commissievoorzitter Ursula von der Leyen toegegeven aan de druk en op het laatste moment ‘onderzoek’ toegevoegd aan de functietitel van eurocommissaris Maryia Gabriel. Zij wordt bevoegd voor ‘Onderzoek, Innovatie, Onderwijs, Cultuur en Jeugd’.
Nieuwsbericht Science|Business
 

Grote programma’s nodig voor bij‑ en nascholing hightech-vaardigheden

Overheden, werkgevers en werknemers moeten partnerschappen opzetten voor re-skilling en up-skilling. Alleen op die manier kunnen werknemers gelijke tred houden met de snel veranderende vaardigheidseisen als gevolg van de toenemende automatisering. En alleen op die manier kunnen bedrijven hun concurrentiekracht in stand houden. Dat stelt het rapport ‘High-tech skills; Scaling up best practices and re-focusing funding programmes and incentives’ van de Europese Commissie. Het pleit voor ruime opleidingsbudgetten.
Rapport EC
 

Nederlandse mkb-beleid doet het goed op innovatie

Het Nederlandse mkb-beleid geeft veel aandacht aan innovatie en digitalisering, zo blijkt uit de jaarlijkse SME Performance Review van de Europese Commissie (EC). Dat legt dit jaar de focus op onderzoek, ontwikkeling en innovatie. Naar aanleiding van de resultaten heeft de Commissie aanbevelingen opgesteld om innovatie en r&d in het mkb te bevorderen. Deelname van het mkb in innovatiegerichte aanbestedingstrajecten loopt achter ten opzichte van het Europese gemiddelde. De overheid zou meer kunnen doen om de deelname van het mkb te stimuleren.
Nieuwsbericht EC 
Rapport EC (pdf)
Aanbevelingen NL
 

Commissie Von der Leyen geeft prioriteit aan klimaat

“De EU gaat de internationale strijd tegen klimaatverandering leiden.” Dat zei de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen in haar inauguratietoespraak tot het Europees Parlement. “De European Green Deal is onze nieuwe groeistrategie. Die zal ons helpen de emissies te verminderen en tegelijkertijd banen te creëren.” Volgens Von der Leyen zijn voor de nieuwe strategie “enorme investeringen nodig in innovatie, onderzoek, infrastructuur, huisvesting en opleiding van mensen. Er zullen publieke en private investeringen nodig zijn - zowel op Europees als op nationaal niveau.” Het eindejaarnummer van Intereconomics onderschrijft het belang van een European Green Deal: “Klimaatbescherming en een duurzame-energietransitie bieden economische kansen en milieuvoordelen voor Europa en de rest van de wereld.”
Nieuwsbericht The Guardian
Toespraak Von der Leyen
Intereconomics # november – december 2019
Maak kennis met de nieuwe Europese Commissie
 

Zo kan de EU de energie-intensieve industrie helpen klimaatneutraal te worden

De Europese Commissie heeft de aanbevelingen gepresenteerd van een groep van deskundigen over de wijze waarop de energie-intensieve industrieën in de EU kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van de EU-brede doelstellingen voor een circulaire en klimaatneutrale economie in 2050.
Nieuwsbericht EC
Rapport (pdf)
Factsheet (pdf)
 

Het versnellen van de groei van techstart-ups

42 procent van de start-ups faalt door het ontbreken van een marktbehoefte. Het ‘special report Accelerating Tech Startups’, gepubliceerd in The Times, laat zien dat ‘accelerators’ nog veel sterker moeten stimuleren dat start-ups producten ontwikkelen die goed aansluiten op behoeften in de markt (“product-market fit”) en hun marketing veel beter aanpakken. Ook op andere terreinen kan de ondersteuning verbeteren.
Rapport Raconteur
 

Initiatief voor Europese cluster-’accelerator’

Accelerators voor start-ups en het ontwikkelen van innovatie-ecosystemen zijn bekende verschijnselen in innovatieland. Voor het eerst worden beide benaderingen gecombineerd. Op een bijeenkomst in Frankfurt, van 14 tot 17 oktober jl, werd Europa’s nieuwe clusterversnellerprogramma TheCAP gepresenteerd. TheCap liet deelnemers uit elf Europese landen kennismaken met praktische instrumenten en methoden om hun cluster naar een hoger niveau te tillen. Het initiatief past binnen een brede Europese beweging die innovatieclusters wil bevorderen: de ‘Cluster of Change Movement.’
Nieuwsbericht Climate KIC
Website Cluster of Change Movement
 

EIB ziet volop aanleiding voor investeringen in de economie

De Europese Investeringsbank (EIB) heeft haar jaarlijkse rapportage over investeringen en de financiering van investeringen in de EU uitgebracht. Het rapport ziet verschillende redenen voor overheden om de economie niet aan haar lot over te laten. Het rapport levert input voor beleidsdiscussies over de noodzaak van overheidsmaatregelen en over de soorten maatregelen die het grootste effect kunnen hebben.
Nieuwsbericht EIB
Rapport EIB (pdf)
Video EIB
 

Onderhandelingen Digital Europe Programme in eindfase

In het kader van de volgende langetermijnbegroting (MFK 2021-2027) heeft de Europese Commissie een voorstel gedaan voor een Digital Europe Programma (DEP). Hiermee wil ze de digitale transformatie van Europa stimuleren. Het voorziene budget is 9,1 miljard euro. Op een bijeenkomst van de Club of Associated Research Organisations (CLORA) gaf Yves Paindaveine, hoofd van de sector Digitising European Industry van de Europese Commissie, een uitleg over de stand van zaken van het programma. Het Europees Parlement (EP) publiceerde een ‘spoorboekje’ voor de afronding van het programma.
Presentatie Paindaveine – EC (pdf)
Publicatie EP
 

Weg open voor bouw van supercomputers in Europa

De European High Performance Computing Joint Undertaking (EuroHPC JU) heeft ‘hosting agreements’ gesloten met acht locaties waar de eerste supercomputers van Europa zullen worden gevestigd. Het gaat om organisaties uit Spanje, Italië, Finland, Bulgarije, Tsjechië, Luxemburg, Portugal en Slovenië. Het proces van aanbesteding is inmiddels gestart.
Nieuwsbericht EC
Eerste Call for Tender
 

Nog geen oplossing voor ePrivacy- regulering

Ooit was het de bedoeling om tegelijk met de General Data Protection Regulation (GDPR / AVG) ook regels in te voeren voor ePrivacy. Voorstellen daartoe zitten echter muurvast in de Raad van de EU, bleek deze week opnieuw in een bijeenkomst van Europese ministers van telecommunicatie. Om het proces vlot te trekken, heeft de Europese branche-organisatie van technologiebedrijven, Digital Europe, een studie laten doen naar mogelijke uitwegen die in lijn zijn met de GDPR.
Nieuwsbericht Vleva
Nieuwsbericht Digital Europe
Rapport Digital Europe (pdf)
 

Recordbudget voor Europees Ruimtevaartagentschap

Het Europees Ruimtevaartagentschap (ESA) heeft voor de komende vijf jaar een onverwacht hoog budget van 14,4 miljard euro veiliggesteld, het hoogste budget ooit. Daarmee gaat het een breed pakket van programma’s uitvoeren, variërend van raketten tot asteroïde-afwerende systemen en van aardobservatie tot een nieuw ruimtestation dat om de maan gaat draaien. Nederland investeert 283,5 miljoen euro in de ESA-programma’s.
Nieuwsbericht ESA
Interview DG Jan Wörner – ESA
Nieuwsbericht Science|Business
Nieuwsbericht Rijksoverheid
 

Een roadmap naar een Europese Unie op zonne-energie

SUNRISE, één van de zes mogelijke kandidaten voor een nieuw Europees Flagship-programma, heeft een technologische roadmap uitgebracht voor een grootschalig onderzoeksinitiatief. Dat moet oplossingen bieden voor de overgang naar een circulaire economie aangedreven door zonlicht. De focus ligt op de directe productie van brandstoffen en platformchemicaliën met behulp van zonlicht.
Nieuwsbericht EC
Roadmap (pdf)
Website SUNRISE
 

Denemarken: Strategie voor onderzoek en innovatie moet scherper

In opdracht van de Europese Commissie (EC) heeft een groep internationale deskundigen het Deense innovatiesysteem onder de loep genomen. Ze concluderen dat Denemarken goed presteert, maar geen heldere overkoepelende strategie heeft. De Deense minister van Hoger Onderwijs en Wetenschap onderschrijft deze constatering en wil een nieuwe, ambitieuze en groene visie focus ontwikkelen en doorvoeren. Noorwegen zit al langer op dat spoor, blijkt uit een artikel van Science|Buiness. Dat laat ook zien dat het opbouwen van onderzoeks‑ en innovatiecapaciteit op het gebied van duurzaamheid een lange adem vergt.
Persbericht Deense overheid
Rapport EC (pdf)
Artikel Science|Business
 

Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld


Weer een nieuwe ranglijst: World University Rankings by MOOC Performance

Het totale aanbod van Massive Open Online Courses (MOOC) is in het mondiale hoger onderwijs de afgelopen jaren aanzienlijk gegroeid. MoocLab’s World University Rankings by MOOC Performance (WURMP) heeft universiteiten beoordeeld op basis van 5 prestatie-indicatoren: het aangeboden aantal MOOCs, het aanbod van leertrajecten, microcertificaten, diploma’s en de gemiddelde plaats van de instelling op de wereldranglijst. Amerikaanse instellingen domineren de lijst, maar op nummer 1 staat de TU Delft. De WUR staat op plaats 11.
Bericht PR Newswire
World University Rankings by MOOC Performance 2020
 

Wat kunnen beleidsmakers verbeteren aan de benutting van open data?

Beleidsmakers kunnen nog heel veel doen om open toegang tot en gebruik van data te bevorderen. Dat blijkt uit een OESO-analyse van beleidsmaatregelen die landen nemen: ‘Enhancing Access to and Sharing of Data Reconciling Risks and Benefits for Data Re-use across Societies’ Ze zouden bijvoorbeeld meer aandacht moeten besteden aan open data en datadelen binnen de private sector. Hoe de publieke sector zelf meer kan doen met data wordt beschreven in een tweede OESO-rapport ‘The Path to Becoming a Data-Driven Public Sector’.
Nieuwsbericht Neth-ER
Rapport OESO – 1
Rapport OESO – 2
 

Onderzoek en innovatie vinden steeds meer plaats in internationale teams

De laatste twee decennia wordt steeds meer internationaal samengewerkt in onderzoek en innovatie, meldt het jaarrapport 2019 van de World Intellectual Property Organization (WIPO) van de VN. Daarbij concentreren onderzoek en innovatie zich in 30 hotspots in vijf landen, die samen goed zijn voor bijna de helft van alle wetenschappelijke publicaties in de wereld en voor de overgrote meerderheid van de octrooien die in de periode 2015-2017 zijn verleend. Het gaat om hotspots in China, Duitsland, Japan, de VS en Zuid-Korea.
Nieuwsbericht WIPO
Rapport (pdf)
Bericht University World News
 

Demografie en technologie kunnen leiden tot economische stagnatie

Geavanceerde economieën zullen de komende decennia te maken krijgen met grote demografische en technologische veranderingen. Een artikel op de economen-website Vox zet uiteen hoe deze ontwikkelingen op elkaar inwerken. De vooruitzichten voor groei worden slechter en de inkomensverdeling dreigt te veranderen.
Artikel Vox – CEPR
 

Hoe verandert de vierde industriële revolutie de economie?

De vierde industriële revolutie dreigt ten koste te gaan van bepaalde groepen in de samenleving, niet in de laatste plaats van vrouwen. Een artikel op het weblog van het World Economic Forum (WEF) pleit voor een serie maatregelen van overheden en bedrijven om de werknemers van de toekomst te beschermen en in staat te stellen aan de nieuwe economie deel te nemen. Een artikel van DataSeries stelt dat ook de internationale gevolgen van AI en automatisering beleidsaandacht nodig hebben. Anders worden de verschillen in de wereld alleen maar groter.
Artikel WEF
Artikel DataSeries
 

“Een gezonde dosis beperkingen kan goed zijn voor innovatie”

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, verstikken beperkingen zoals strikte regels en grenzen alleen maar de creativiteit en innovatie wanneer ze te ver gaan, aldus een recent artikel van Harvard Business Review (HBR). Dat wil zeggen, beperkingen kunnen in feite de creativiteit stimuleren en een cultuur van innovatie bevorderen, zolang ze de voorwaartse beweging niet verhinderen.
Artikel HBR
 

Voor het halen van de SDG’s zijn nieuwe data- en kennisinfrastructuren nodig

Over de hele wereld werken vele duizenden innovatoren aan het bereiken van de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling van de VN, de zogeheten Social Development Goals (SDG’s). Ze kampen echter met een aantal grote problemen, zoals: Wat weten we over wat wel of niet werkt? Wat is de stand van de relevante wetenschap? Of: Waar zijn andere innovatoren mee bezig? Een artikel van de Britse denktank Nesta pleit voor financiële en politieke steun voor de SDG-beweging, vooral in de vorm van nieuwe data- en kennisinfrastructuren.
Artikel Nesta
 

Australië: Een pleidooi voor een geïntegreerd innovatie- en onderwijsbeleid

“Een integraal onderwijs- en innovatieplan zou een logisch uitgangspunt zijn voor het aanpakken van de complexe uitdagingen waarvoor Australië zich vandaag de dag gesteld ziet.” Dat stelt een artikel in het nationale CEO Magazine. Om in alle sectoren innovatief te zijn, heb je immers een goed opgeleide beroepsbevolking nodig. Australië zou, volgens het artikel, een voorbeeld moeten nemen aan andere landen in de regio die wel zulke strategieën ontwikkelen.
Artikel CEO Magazine
 

China: Eerste onderzoeksreactor voor kernfusie is klaar voor gebruik

Chinese wetenschappers zeggen dat ze de bouw van een kernfusiereactor hebben voltooid. De installatie van het Zuidwestelijke Instituut voor Fysica in Chengdu, zal in 2020 operationeel worden. Experimenten in de Chinese reactor moeten ook kennis opleveren voor de bouw van een fusiereactor in Zuid-Frankrijk, een project van ITER.
Nieuwsbericht Science|Business
 

VS: Waarom de vaart uit het Amerikaanse innovatie-ecosysteem verdwijnt

De productiviteitsgroei in de VS sputtert al jaren. Er wordt wel gesuggereerd dat dit komt doordat de wetenschap gewoon geen grote ontdekkingen meer doet, maar onderzoek van de Amerikaanse Harvard University laat iets heel anders zien: het Amerikaanse innovatie-ecosysteem is sinds de jaren zeventig versplinterd, waarbij de bedrijfs- en academische wetenschap uit elkaar zijn getrokken en de toepassing van fundamentele wetenschappelijke ontdekkingen moeilijker is geworden.
Artikel HBR
Rapport