AWTI e-mail alert

AWTI e-mail alert 4 juli 2019

De opvallendste berichten van de afgelopen week


Vier Nederlandse universiteiten geselecteerd voor Europese universiteitsallianties

Vier Nederlandse universiteiten zijn geselecteerd voor deelname aan een van de 17 Europese universiteitsallianties. Het gaat om de universiteiten van Amsterdam (UvA), Maastricht (UM), Twente (UT) en Utrecht (UU). In totaal doen 114 hogeronderwijsinstellingen uit 24 EU-landen mee aan de 17 allianties. De komende drie jaar is voor de proef 85 miljoen euro uitgetrokken, 5 miljoen per samenwerkingsverband.
Persbericht Europese Commissie
Factsheet Europese Commissie (pdf)
Nieuwsbericht UvA
Nieuwsbericht UM
Nieuwsbericht UT
Nieuwsbericht UU
 

Aanbevelingen voor een nieuwe Europese industriestrategie

De High Level Round Table Industry 2030 heeft een advies aan de Europese Commissie gepresenteerd over het industriebeleid tot 2030. Europa zou vooral moeten voortbouwen op de toepassing van baanbrekende innovaties, de aanpak van de klimaatverandering en “de aandacht voor de mensen en waarden die van Europa een rolmodel maken voor de rest van de wereld”. Op de website van de Nederlandse organisatie voor technologiebedrijven FME vertelt het Nederlandse lid van de Round Table dat de opkomst van China niet het grootste probleem voor Europese industriebeleid is, maar vooral de tegenvallende innovatie en concurrentiekracht. Daar zou het Europese beleid veel sterker op moeten focussen. De Round Table ondersteunt onder meer de wens van het Europees Parlement om geen 100 maar 120 miljard euro te gaan investeren in Horizon Europe 2021-2027, meldt Research Europe. Verder moet de EU vooral doorgaan met het bevorderen van vrije handel en de Single Market. Dat was ook een conclusie van een bijeenkomst van EurActiv over het industriebeleid van de EU.
Nieuwsbericht EC
Advies High Level Round Table Industry 2030 (pdf)
Artikel FME
Nieuwsbericht Research Europe
Artikel EurActiv
 

Materialenwetenschap wordt belangrijke bron voor technologische vernieuwing

Krachtige simulatietechnieken en algoritmes voor ‘machine learning’ verhogen het tempo waarin nieuwe materialen worden uitgevonden enorm. De materiaalrevolutie die dit veroorzaakt komt precies op tijd, constateert een artikel van Innovation Excellence. Voor het oplossen van veel grote uitdagingen van deze tijd zijn immers nieuwe materialen nodig. Denk aan efficiëntere batterijen voor de energietransitie of het vervangen van zeldzame aardmetalen in elektronische producten voor de digitaliserende wereld. Wie voorop wil lopen met innovatie in de wereld, zal ook voorop moeten lopen met materialenwetenschap.
Artikel Innovation Excellence
 

Nieuws en achtergronden uit Nederland


Onduidelijkheid en onenigheid over advies-Van Rijn houden aan

Het advies van de commissie Van Rijn blijft de gemoederen bezighouden. Bij de Nederlandse universiteiten leidt het advies tot een ‘duivels dilemma’. Gaan ze investeren in hun bètadomein als dit ten koste gaat van de domeinen alfa, gamma en medisch? Of leggen ze het advies van Van Rijn naast zich neer? Zeker zes instellingen kiezen voor dat laatste. Bij de hogescholen is duidelijk dat geen enkele instelling budget hoeft in te leveren in het voorstel van de minister. Of de bèta-technische opleidingen in het hbo daar wat mee opschieten is de vraag. Hogescholen in de regio zijn bezorgd dat ze qua financiering steeds verder achterop raken bij het hbo in de Randstad. In de Tweede Kamercommissie voor Onderwijs stelden de oppositiepartijen dat zij nog steeds in het duister tasten over de gevolgen van Van Rijn. Ze willen meer duidelijkheid. De minister vindt echter alles “volstrekt helder” en wil niet langer wachten met de besluitvorming.
Nieuwsbericht HOP / DUB
Nieuwsbericht HOP / Punt Avans
Nieuwsbericht HOP / Observant
 

OESO prijst Nederlands hoger onderwijs en onderzoek

Het Nederlandse hoger onderwijs scoort goed in een benchmark-onderzoek van de economische samenwerkingsorganisatie OESO. Maar er zijn ook punten van zorg, zoals de geringe loopbaankansen van jonge docenten en de demografische krimp. In een brief aan de Tweede Kamer kondigt minister Ingrid van Engelshoven (OCW) aan dat ze op het OESO-onderzoek zal reflecteren in de strategische agenda die eind 2019 aan de Tweede Kamer wordt verzonden.
Kamerbrief (pdf)
Rapport OESO (pdf)
Nieuwsbericht HOP / UToday


Minister verlengt alsnog experiment met student-promovendi

Universiteiten krijgen alsnog een kans om promotiestudenten te werven. Op aandringen van de Kamer stelt minister Ingrid van Engelshoven (OCW) een nieuwe aanvraagronde voor het experiment open.
Nieuwsbericht HOP / Univers


Onderzoek naar ‘oppotgedrag’ onderwijsinstellingen

Onderwijsinstellingen laten onnodig geld op de plank liggen. Hoeveel geld precies? En wanneer is het te veel? De onderwijsinspectie gaat het uitzoeken in opdracht van het ministerie van OCW.
Nieuwsbericht HOP / TU Delta


Nieuw Artificial Intelligence instituut in Eindhoven

Met sneltreinvaart realiseert de TU/e een instituut waarin haar onderwijs en onderzoek op gebied van kunstmatige intelligentie wordt gebundeld: het Eindhoven Artificial Intelligence Systems Institute. Het EAISI moet op 2 september van start gaan. De TU/e investeert 100 miljoen euro in het instituut. Het is de bedoeling de komende vijf jaar vijftig nieuwe hoogleraren aan te stellen.
Nieuwsbericht Cursor


De gevolgen van de digitale wapenwedloop voor de publieke kennisinfrastructuur

Universiteiten, hogescholen, KNAW- en NWO-instituten, TO2-instellingen en rijkskennisinstellingen krijgen steeds meer te maken met kennis die mogelijk militaire toepassingen kent en raakt aan onze nationale veiligheid. Het Rathenau Instituut heeft in kaart gebracht wat de belangrijkste gevolgen hiervan zijn en zouden moeten zijn voor de betrokken instellingen. Hoe geven ze op een verantwoorde manier vorm aan onderzoek dat bedoeld en onbedoeld raakt aan defensie en veiligheid?
Nieuwsbericht Rathenau Instituut
Rapport Rathenau Instituut (pdf)


Minister dient wetsvoorstel in voor aanpassing auteursrecht

Minister Sander Dekker (Rechtsbecherming) heeft de nieuwe Europese richtlijn over auteursrecht in de digitale eengemaakte markt omgezet in een wetsvoorstel. Dit is in consultatie gegaan. Doel van de richtlijn is onder meer het auteursrecht beter aan te laten sluiten bij ontwikkelingen in de digitale wereld.
Nieuwsbericht Rijksoverheid
Consultatieversie wetsvoorstel
Consultatie


Nederlandse bedrijven zien brexit en energietransitie vooral als kans

Uit de Innovatie Monitor 2019 blijkt dat Nederlandse bedrijven ontwikkelingen zoals de naderende brexit en de energietransitie, die potentieel ontwrichtend zijn, vooral zien als kans of stimulans. Dat geldt met name voor innovatievere bedrijven. Ook blijkt dat Nederlandse bedrijven investeringen in sociale vernieuwingen belangrijker vinden dan investeringen op technologisch gebieden.
Nieuwsbericht UvA
Nieuwsbericht RTL Z


Kabinet zet eerste stap in bescherming telecomnetwerken en 5G

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en staatssecretaris Mona Keijzer (EZK) hebben een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over de voorgenomen aanpak voor het beveiligen van het huidige telecom‑ en het toekomstige 5G-netwerk.
Nieuwsbericht Rijksoverheid
Kamerbrief (pdf)


Groen licht voor tests met zelfrijdende voertuigen op de openbare weg

Vanaf nu mogen, onder strikte voorwaarden, zelfrijdende auto’s worden getest op de openbare weg. Voordat de minister van Infrastructuur en Waterstaat toestemming geeft, zullen de RDW, de politie, de wegbeheerder en de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid een aanvraag beoordelen.
Nieuwsbericht Rijksoverheid


Netwerk van Smart Industry Fieldlabs uitgebreid naar 41

Smart Industry heeft twee Fieldlabs aan zijn netwerk mogen toevoegen: het Inclusive Fieldlab en Fieldlab Zephyros. Fieldlabs hebben als doel innovaties te ontwikkelen, testen en demonstreren en kennis en vaardigheden te vergroten, om zo het concept van Smart Industry te verspreiden. Fieldlabs staan open voor relaties met de omgeving, zoals met start-ups, kleine, middelgrote en grote bedrijven, onderwijs, onderzoek en ict.
Nieuwsbericht Smart Industry


“Benut voorsprong en maak Nederland koploper groene waterstof”

Het Nederlandse klimaatdebat moet zich niet richten op alleen ons eigen land, maar op de wereldmarkt voor duurzame energie. En dan gaat het met name om groene waterstof, aldus VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer. Hij wordt gesterkt in zijn mening door het onderzoeksrapport ‘The Dutch Hydrogen Economy in 2050’ van de New Energy Coalition. Koning Willem-Alexander opende vorige week in Veendam de eerste installatie in Nederland voor grootschalige productie van waterstof met behulp van zonne-energie, HyStock. Gasunie ziet deze installatie als startpunt voor de groene waterstofeconomie. Een nieuwsbericht en een artikel van Duurzaam Bedrijfsleven vertellen er meer over.
Nieuwsbericht VNO-NCW
Rapport New Energy Coalition (pdf)
Nieuwsbericht Duurzaam Bedrijfsleven
Artikel Duurzaam Bedrijfsleven


Digitale Agenda voor BHOS zet digitalisering op agenda, maar “mist tanden”

Onlangs publiceerde minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS), Sigrid Kaag, haar Digitale Agenda. Technologie-organisatie FME prijst de minister dat zij digitalisering in het perspectief van handel en ontwikkelingssamenwerking via deze weg onder de aandacht brengt. Desondanks bevat de agenda onvoldoende concrete acties om op handelsterrein echt een verschil te kunnen maken, aldus FME.
Nieuwsbericht FME
Digitale Agenda BHOS (pdf)

Nieuws en achtergronden uit Europa


Scherpere focus in laatste jaar Horizon 2020

De Europese Commissie (EC) heeft een uitgavenplan van 11 miljard euro gepubliceerd voor het laatste jaar van het r&d-programma Horizon 2020. De nadruk ligt op EU-prioriteiten, zoals de bestrijding van cybercriminaliteit en de ontwikkeling van klimaattechnologie, waaronder een volgende generatie batterijen.
Nieuwsbericht EC
Factsheet: Focus areas (pdf)
Nieuwsbericht Research Europe


Horizon Europe gaat achterblijvende landen en regio’s structureel ondersteunen

De Europese Commissie gaat haar beleid intensiveren om achterliggende landen en regio’s meer te betrekken bij Horizon 2020 en vooral zijn opvolger Horizon Europe. De projecten die tot nu toe zijn uitgevoerd om deze achterstand in te halen, waren succesvol maar hebben nog lang niet alle betreffende landen en regio’s bereikt. Daarom heeft de EC nu 59 extra projecten gehonoreerd, vertelt directeur-generaal DG Research and Innovation Jean Paquet in het nieuwste nummer van het NCP_WIDE.NET Bulletin. Ook in de toekomst zal de EU onderzoek en innovatie in achterblijvende landen en regio’s blijven ondersteunen.
NCP_WIDE.NET Bulletin Spring 2019 (pdf)


Laat weten hoe de EU onderzoek en innovatie verder moet gaan ondersteunen

De Europese Commissie (EC) heeft de online raadpleging geopend over de strategische planning voor Horizon Europe. Iedereen die geïnteresseerd is in de toekomstige onderzoeks- en innovatieprioriteiten van de EU wordt uitgenodigd om voor 8 september 2019 een bijdrage te leveren aan het ontwerp van het kaderprogramma.
Nieuwsbericht EC
Raadpleging


European Innovation Council zet stappen naar volwaardige rol in Horizon Europe

De Europese Commissie (EC) heeft de eerste leden benoemd van een pilot-adviesraad van de Europese Innovatieraad (European Innovation Council; EIC). Het gaat om 22 “uitzonderlijke innovatoren uit de wereld van ondernemerschap, risicokapitaal, wetenschap en technologie”. De EIC heeft ook de vacatures gepubliceerd voor programmamanagers. Vanaf 2021 moet de EIC als volwaardig onderdeel van Horizon Europe gaan functioneren. Tot slot heeft de EIC de resultaten bekendgemaakt van twee proefprojecten: de Accelerator pilot grants (voorheen SME Instrument Phase 2) en de Pathfinder pilot grants (voorheen FET Open).
Nieuwsbericht EC
Lijst van benoemde leden
Gehonoreerde EIC Accelerator pilot grants (pdf)
Gehonoreerde EIC Pathfinder pilot grants (pdf)


Finnen presenteren prioriteiten voorzitterschap Raad van de Europese Unie

Het nieuwe Finse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie wil het komende halfjaar “de gemeenschappelijke waarden en de rechtsstaat versterken”, net als “het concurrentievermogen, de sociale integratie van de EU, de positie van de EU als wereldleider op het gebied van klimaatactie en de veiligheid van de burgers”. Bij de uitvoering wordt onder andere gewezen op het belang van het optimaal benutten van onderzoek, ontwikkeling, innovatie en digitalisering en het bevorderen van vaardigheden, onderwijs en training.
Nieuwsbericht Fins Voorzitterschap
Programma Fins Voorzitterschap (pdf)


“Genderkloof aanpakken via investeringen in bèta-technisch onderwijs”

Het Europees Comité van de Regio’s (CoR) roept op tot maatregelen ter bevordering van bèta/technisch / STEM-onderwijs in Europa, met name voor meisjes en vrouwen. De Europese Commissie en de lidstaten zouden initiatieven op dit vlak op lokaal en regionaal niveau moeten steunen en tekortkomingen moeten aanpakken.
Persbericht CoR
Rapport CoR (docx)


Nieuwe stappen richting betrouwbare kunstmatige intelligentie in Europa

De Europese Commissie (EC) heeft de proeffase geopend voor het testen van de ethische richtsnoeren voor betrouwbare kunstmatige intelligentie (AI), die in april werden gepresenteerd door de High-Level Expert Group on Artificial Intelligence. Deze groep van deskundigen presenteerde deze week 33 aanbevelingen voor verder beleid en nieuwe investeringen in betrouwbare AI. In Nederland wordt heftig gediscussieerd over het vertrouwen in AI. Vragen die daarbij spelen, zijn bijvoorbeeld: hoe bewerkstelligen we dat we algoritmes transparant worden, moeten we AI wel willen, wie zit op AI te wachten en legt het reguleren van AI geen buitenproportionele regeldruk op? Artikelen van Zipconomy en NRC doen voorstellen om uit de dilemma’s rond AI te komen.
Nieuwsbericht EC 
Artikel Zipconomy
Artikel NRC (registratie verplicht)


EU Cybersecurity Act van kracht

De EU-Cybersecurity Act is eind vorige maand in werking getreden. Daarmee heeft ENISA, het EU-agentschap voor cyberveiligheid, een nieuw mandaat gekregen en is het Europees certificeringskader voor cyberveiligheid vastgesteld. Voor wie meer wil weten over technologieën voor cybersecurity: een artikel van het World Economic Forum (WEF) beschrijft er drie.
Nieuwsbericht EC
Factsheet EU Cybersecurity Act at a glance (pdf)
Artikel WEF


Europese Raad stelt standpunt vast over betere toegang tot crowdfunding-platforms

De Europese Raad is het eens geworden over een voorstel voor regulering van de crowdfunding-markt voor het aantrekken van bedrijfskapitaal (equity). Vooral voor start-ups is dit vaak de enige manier om kapitaal aan te trekken. Nationale autoriteiten in de lidstaten zullen crowdfunding-platforms gaan autoriseren en controleren. De drempel voor eenjarige aandelenfinanciering wordt gelegd op 8 miljoen euro, in plaats van de 1 miljoen die de Europese Commissie had voorgesteld. De onderhandelingen met het Europees Parlement over het voorstel starten binnenkort. Een artikel van The Regulatory Review legt uit hoe ‘equity crowdfunding’ elders in de wereld wordt gereguleerd.
Nieuwsbericht Europese Raad
Nieuwsbericht Vleva
Artikel The Regulatory Review


Europese Raad schetst beginselen en prioriteiten voor Europese energiesystemen

De Europese Raad van ministers heeft een reeks conclusies aangenomen over de toekomst van de energiesystemen in de Energie Unie. In de conclusies zijn prioriteiten en beginselen opgenomen voor een beleid dat de transitie naar een betaalbaar, veilig, concurrerend, zeker en duurzaam energiesysteem moet waarborgen.
Nieuwsbericht Europese Raad
Conclusies Europese Raad (pdf)


De toekomst van steden in Europa

Het JRC heeft, in het kader van zijn serie ‘flagship Science for Policy reports’ een publicatie uitgebracht over de toekomst van steden. Dat is natuurlijk een heel brede discussie, maar dat is precies de bedoeling. De serie wil vanuit een open wetenschappelijke en beleidsbenadering inzicht krijgen in de grootste uitdagingen voor steden en de mogelijke antwoorden hierop. Steden in Europa staan centraal. Op een bijeenkomst in Boekarest hebben de Europese ministers die zich bezighouden met Stedelijke Ontwikkeling een verklaring aangenomen over het toekomstige EU-beleid voor steden, de EU Urban Agenda. Daar willen ze mee doorgaan.
Nieuwsbericht JRC
Rapport The Future of Cities (pdf)
Samenvatting Rapport (pdf)
Website The Future of Cities
Nieuwsbericht EC
Declaratie van Boekarest (pdf)


Hongarije: Overheid neemt controle over onderzoeksinstituten over

Wetenschappelijke onderzoeksinstituten in Hongarije komen onder controle te staan van de overheid. Het parlement heeft daarmee ingestemd. De nationalistische regering van Victor Orbán krijgt nu de controle over een groot netwerk aan onderzoeksinstituten die momenteel vallen onder de Hongaarse Academie van Wetenschappen (MTA). Onder de nieuwe wet zal een nieuw instituut, met leden die door Orbán worden benoemd, beslissen waar onderzoeksgelden heen gaan.
Nieuwsbericht NU.nl


VK: “Toegang tot Horizon Europa is essentieel”, zegt minister van Wetenschap

Volgens de Britse minister van Wetenschap Chris Skidmore is toetreding van het VK tot het volgende O&O-programma van de Europese Unie “essentieel” . Een Brits alternatief kan, volgens hem, nooit alle voordelen van volledige toegang evenaren. Hij streeft daarom naar “de sterkst mogelijke vorm van associatie met Horizon Europe”, aldus een artikel van Research Europe. Voor het geval dat het VK kiest voor een ‘no deal’-brexit, heeft de Britse regering een technische mededeling over het dan te voeren onderzoeks‑ en innovatiebeleid geschreven, waarvan vorige week een geactualiseerde versie verscheen. Deze notitie legt onder andere uit hoe de overheid Britse partijen die meedoen aan Horizon 2020-projecten, zal blijven ondersteunen. In de tussentijd doet Skidmore er alles aan om ook met andere landen partnerschappen op het gebied van onderzoek en innovatie te sluiten of te versterken, meldt een artikel van Open Acces Government.
Artikel Research Europe
Technische mededeling Britse overheid
Artikel Open Acces Government


VK: Siemens en universiteiten pakken samen vaardighedenkloof Industrie 4.0 aan

Siemens Digital Industries heeft samen met vijf Britse universiteiten een curriculum opgezet dat studenten beter moet voorbereiden op hun rol in Industrie 4.0. De betrokken universiteiten zijn de University of Sheffield, Liverpool John Moores University, Middlesex University, Newcastle University en Manchester Metropolitan University. Alle instellingen gaan, samen met Siemens, geavanceerde industriële hulpmiddelen, gegevens en benaderingen in hun beroeps-, bachelor- en masteropleidingen integreren.
Nieuwsbericht Business Cloud

Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld


Het succes van lokale en van digitale innovatie-ecosystemen

Als we het hebben over innovatie-ecosystemen hebben we het doorgaans over lokale systemen. Een goed voorbeeld is het innovatie-ecosysteem rondom Volvo in de regio Gotenburg (Zweden), dat wordt beschreven in een rapport van JRC. Dat vertelt ook wat de succesfactoren van dit ecosysteem zijn. Een beleidsbrief van het JRC beschrijft hoe systeem- en netwerkanalyse kunnen helpen bij het ondersteunen van lokale innovatie-ecosystemen. Naast lokale, heb je ook digitale ecosystemen. Deze worden vaak georkestreerd door marktleiders en geven een nieuwe vorm aan industrieën. Een artikel van BCG zet uiteen wat digitale innovatie-ecosystemen succesvol maakt.
Aankondiging JRC
Rapport JRC (pdf)
Beleidsbrief JRC (pdf)
Artikel BCG


Meeste leiders van bedrijven zijn tevreden over automatisering

The Economist Intelligence Unit heeft, in opdracht van softwarebedrijf UiPath, een onderzoek uitgevoerd onder 502 topmensen uit het internationale bedrijfsleven. Dit laat zien dat 90 procent van de organisaties technologie heeft gebruikt om bedrijfsprocessen te automatiseren. Drieënzeventig procent geeft aan hiermee zeer of volledig tevreden te zijn. Volgens de meeste bedrijfsleiders (88%) verbetert automatisering de menselijke prestaties. Een bijna net zo grote meerderheid (79%) denkt dat automatisering het meest effectief is wanneer het een aanvulling is op – en niet een vervanging van – mensen. Een onderzoek van het JRC, het onderzoekscentrum van de Europese Commissie, laat zien dat banen hierdoor wel van inhoud veranderen. Weer een ander onderzoek, dat wordt gepresenteerd in een artikel op de economenwebsite Voxeu, bevestigt de hiervoor genoemde uitkomsten als het gaat om het gebruik van robots. Bedrijven die robots inzetten creëren nieuwe werkgelegenheid en breiden hun activiteiten uit, terwijl niet-adoptanten negatieve output- en werkgelegenheidseffecten ondervinden als gevolg van scherpere concurrentie. Ook de aard van de banen verandert door de invoering van robots.
Nieuwsbericht UiPath
Rapport Economist Intelligence Unit (pdf)
Aankondiging JRC
Rapport JRC (pdf)
Artikel Voxeu


Mededingingsrecht heeft geen baat bij opsplitsen grote technologiebedrijven

Er wordt wel gesuggereerd dat de enorme marktmacht van een beperkt aantal technologiebedrijven, zoals Amazon, Apple en Google, het beste kan worden beperkt door deze bedrijven zich te laten opsplitsen in onderdelen. Een artikel van het Centre for International Governance Innovation (CIGI) verwijst deze oplossing naar het rijk der fabelen. “Kleine en middelgrote technologiebedrijven kunnen net zo goed als grote bedrijven ‘biased’ en schadelijke technologieën ontwikkelen, gegevens verzamelen en misbruiken, en de privacy schenden. Op de lange termijn kunnen regels voor het verzamelen, opslaan en gebruiken van gegevens de belangen van de consument beter beschermen.”
Artikel CIGI


Hoe overheden potentieel van blockchain binnen eigen organisatie kunnen ontsluiten

De hype is er een beetje af. Nu benutting van blockchain lastiger blijkt te zijn dan het zich aanvankelijk liet aanzien, zijn overheden meer afwachtend geworden. Toch zijn er nog steeds aantrekkelijke toepassingsmogelijkheden, stelt een artikel van het wereldwijde onderzoeks- en adviesbureau Gartner. Het geeft tien voorbeelden.
Artikel Gartner


Hoe investeringen in technologie de internationale handel stimuleren

De internationale handel kan een impuls krijgen van technologie-ontwikkelingen. Maar hoe groot die impuls is, hangt af van de specifieke technologieën. KPMG berekende dat voor het VK. Grote investeringen in betere connectiviteit leveren dit land veel extra handel op. Grote investeringen in robotica hebben maar een beperkt effect op de handel, ook als je rekening houdt met de effecten van reshoring die mogelijk wordt gemaakt door de invoering van robotica. Uit een onderzoek van Select USA blijkt dan ook dat bedrijven die reshoren dat niet zozeer doen om meer omzet of handel te realiseren, maar vooral om intellectuele-eigendomsrechten beter te beschermen en innovatie en productkwaliteit te verbeteren.
Nieuwsbericht KPMG
Rapport KPMG (pdf)
Nieuwsbericht SSTI
Rapport Select USA (pdf)


Voorstel om steden van onderop te innoveren

Een artikel van Cities for People op Medium.com vraagt zich af: zouden netwerken van experimenteerlaboratoria voor regelgeving legitimiteit en vorm kunnen geven aan inclusieve innovatie in steden? Het artikel denkt van wel en presenteert hiertoe een voorstel. Het zou een oplossing kunnen zijn voor, wat de auteurs noemen, “een van de meest urgente crises van onze tijd: de wijdverbreide uitholling van het vertrouwen in overheden, organisaties en elkaar.”
Artikel Cities for People
Rapport Cities for People / Dark Matter Labs (pdf)


De volgende AWTI e-mail alert verschijnt op 22 augustus. We wensen u een fijne vakantie!