AWTI e-mail alert

AWTI e-mail alert 16 mei 2019

De opvallendste berichten van de afgelopen week

Advies bekostiging hoger onderwijs en onderzoek gepresenteerd

De Adviescommissie Bekostiging Hoger Onderwijs en Onderzoek heeft haar adviesrapport aangeboden aan minister Ingrid van Engelshoven (OCW). Deze boog zich in de afgelopen maanden over een herziening van de bekostiging van het hoger onderwijs en onderzoek. Volgens Commissie van Rijn moeten zo snel mogelijk een aantal “wissels worden omgezet”. Zo moet er geld van algemene universiteiten naar technische universiteiten worden overgeheveld. Het hbo-onderzoek moet meer (financiële) aandacht krijgen en er moet geld overgeheveld worden van NWO naar de eerste geldstroom. Tegelijkertijd is meer transparantie nodig in de kosten en is meer samenwerking in onderwijs en onderzoek essentieel voor resultaat op de langere termijn. De VSNU is positief over de budgetverruimingen voor bèta/techniek en meer ruimte voor vrij onderzoek, maar is bezorgd over de nadele herverdelingseffecten. De Vereniging Hogescholen vindt de oplossingen die de commissie aankondigt “weinig bevredigend”.
Nieuwsbericht Adviescommissie
Nieuwsbericht ScienceGuide – 1
Nieuwsbericht ScienceGuide – 2
Nieuwsbericht de Volkskrant
Nieuwsbericht NRC
Rapport Adviescommissie (pdf)
 

Waarom Europese samenwerking in technologie en innovatie verstandig is

Gaan Europese landen het komende decennium zelfstandig de economische, politieke, maatschappelijke en veiligheidsuitdagingen aan of gaan ze echt samenwerken? Een rapport van het European Political Strategy Centre (EPSC) zet op een rij welke consequenties verschillende benaderingen kunnen hebben, niet in de laatste plaats als het gaat om technologie en innovatie. De grootste partijen in het huidige Europees Parlement geven aan dat ze met de samenwerking op dit terrein willen doorgaan, zij het dat de Groenen daarbij prioriteit eisen voor de aanpak van het klimaatprobleem, aldus Research Europe. Volgens een artikel van Technopolis Group moet technologie‑ en innovatiebeleid, of breder nog: industriebeleid, op alle schaalniveaus plaatsvinden: regionaal, nationaal en Europees. Uiteraard is daarbij enige vorm van coördinatie en afstemming nodig.
Rapport EPSC
Nieuwsbericht Research Europe
Artikel Technopolis Group
 

Steeds meer pleidooien voor optreden van overheden tegen big tech

Mondiaal leven grote zorgen over de gevolgen van de marktdominantie van ‘big tech’ voor bijvoorbeeld de werkgelegenheid, inkomens, privacy of belastinginkomsten. Daarover zijn op het internet veel artikelen vinden. Een voorbeeld is een artikel van Salon.com dat deze week verscheen. De politiek begint zich steeds nadrukkelijker met het onderwerp te bemoeien, vertelt een artikel van Vox.com, dat gaat over de situatie in de VS. Vaak wordt daarbij gedacht aan het opbreken van ‘big tech’-bedrijven in kleinere stukjes. Volgens een artikel van The Guardian is dat maar een klein deel van de oplossing. Big tech is totaal niet disruptief meer; ze is vooral gericht op instandhouding van de eigen marktmacht. ‘Survival tech’ wordt dit genoemd. Dáár zouden overheden wat tegen moeten ondernemen. (Zie ook: ‘Inleiding tot de online platforms en hun rol in de digitale transformatie’ onder Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld).
Artikel Salon.com
Artikel Vox.com
Artikel The Guardian

Nieuws en achtergronden uit Nederland


 “Universiteitspersoneel voelt zich onveilig”

De helft van de universiteitsmedewerkers werkt op een afdeling waar sprake is, of is geweest van een sociaal onveilige werkomgeving. 4 op de 10 heeft hier zelfs persoonlijk mee te maken (gehad). Van deze groep zit 44% nog steeds in deze onveilige situatie. Dat blijkt uit onderzoek van de vakbonden FNV en VAWO onder ruim 1.000 universiteitsmedewerkers.
Nieuwsbericht FNV
Rapport FNV / VAWO (pdf)
 

“Extra geld voor wetenschap wordt niet slim ingezet”

In de aanloop naar het Algemeen Overleg over het Wetenschapsbeleid, op 14 mei jl, hebben VNO-NCW en MKB-Nederland een brief gestuurd aan de Tweede Kamer. Ze vinden de voorgestelde inzet van 130 miljoen euro aan extra geld voor de wetenschap “veel te vrijblijvend”. “Door vooraf meer richting te geven aan onderzoeksthema’s kan nog veel meer privaat en publiek geld worden gemobiliseerd.”
Nieuwsbericht MKB-Nederland
Brief VNO-NCW / MKB-Nederland (pdf)
 

Vereniging Hogescholen: Toekomst hbo ligt bij leven lang ontwikkelen

“Er zullen banen gaan verdwijnen en de arbeidsmarkt zal ingrijpend gaan veranderen. Hogescholen kunnen ervoor zorgen dat mensen kunnen omscholen of bijscholen in hun eigen tempo. Daar ligt een enorme publieke verantwoordelijkheid”, aldus Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen op het 15e jaarcongres van het hbo. Uiteraard hoort bij de nieuwe taakopvatting van het hbo ook extra publieke bekostiging bij, aldus de voorman van de hogescholen. Zij tekenden op het jaarcongres ook een SDG-Charter, waarmee ze hun inzet voor het behalen van de Sustainable Development Goals van de VN bevestigen.
Nieuwsbericht Vereniging Hogescholen
 

“Nederland is perfect gepositioneerd voor innovatie”

Volgens Eugene Tuijnman, ceo van SLTN en bestuurslid van VNO-NCW en Nederland IT, heeft Nederland een prachtige uitgangspositie voor innovatie. Daarbij ziet hij een belangrijke rol weggelegd voor de overheid, niet in de laatste plaats als het gaat over het opstellen van wet- en regelgeving en het handhaven daarvan. En de overheid zou bijvoorbeeld een grotere rol kunnen spelen in de beschikbaarheid van groeikapitaal.
Artikel Executive People
 

Over de industriële energietransitie en Smart Industry

MKB-Nederland vindt dat de overheid en ondernemingen sterk moeten inzetten op Smart Industry. “En dan niet van koers wijzigen en vooral blijven investeren.” Dit zegt Thomas Grosfeld, teammanager bij MKB-Nederland in het nieuwste nummer van Analyse Nederland. Dat heeft als thema Industriële energietransitie & Smart Industry. Manon Janssen, ceo van Ecorys, Boegbeeld van de Topsector Energie en voorzitter van de Industrietafel voor het Klimaatakkoord, vertelt in het nummer meer over missiegedreven innovatie voor de klimaattransitie.
Analyse Nederland #23
 

Nederlandse ondernemer positief over FinTech, maar overstap voorzien ze (nog) niet

Maar liefst 31 procent van de Nederlandse mkb-ondernemers verwacht dat FinTech binnen vijf jaar de positie van banken overneemt. Meer dan twee derde van alle ondervraagden in een onderzoek van October Nederland, een platform voor mkb-financierig, vindt dat banken de afgelopen 5 jaar te weinig aan innovatie hebben gedaan. Desondanks ziet driekwart van de ondervraagden nog steeds geen goed alternatief voor banken als het gaat om financiële dienstverlening richting ondernemers.
Nieuwsbericht October Nederland
Whitepaper October
 

“Samenleving moet gaan nadenken over cybersafety”

In 2017 zorgde cybercrime wereldwijd voor zo’n 500 miljard euro aan schade. Richard Delger, directeur van het Thorbecke Instituut, spreekt van “een digitale dijkdoorbraak”. Hij wil dat er een deltaplan voor cybersafety komt. Delger sprak bij de viering van het tienjarig bestaan van de onderzoeksgroep Cybersafety van NHL Stenden Hogeschool en de Politieacademie. (Zie ook: ‘Wereld stevent af op enorm tekort aan cybersecurity-specialisten’ onder Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld).
Artikel ScienceGuide
 

Kabinet wil grotere inspanning Europa voor versterking concurrentiekracht

Het kabinet heeft een beleidsnota gestuurd aan de Tweede Kamer over hoe de EU moet omgaan met het principe van open markten in een tijd van snelle technologische ontwikkelingen en verschuivende machtsverhoudingen, ook met het oog op het borgen van de (economische) veiligheid. In de nota pleit het kabinet voor versterking van de Europese concurrentiekracht via de interne markt, hogere investeringen in r&d en innovatie, en het afdwingen van een gelijk speelveld met derde landen. De keuze om de Nederlandse concurrentiekracht te versterken via de EU weerspiegelt zich ook in de nieuwe China-strategie van het kabinet. Aan de vooravond van de presentatie van deze strategie pleitte de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie FME al voor deze benadering. Door haar concurrentiekracht te versterken, zou de EU maximaal kunnen profiteren van China als dynamische groeimarkt, bron van investeringen, afzetmarkt, productielocatie en steeds vaker als partner voor onderzoek en innovatie.
Nieuwsbericht Rijksoverheid
Kabinetspositie Europese concurrentiekracht (pdf)
Beleidsnota Nederland-China: een nieuwe balans (pdf)
Kamerbrief Chinastrategie (pdf)
Nieuwsbericht FME
Rapport FME (pdf)
 

Amsterdam in top 15 van start-upecosystemen ter wereld

Amsterdam-StartupDelta staat voor het eerst in de top 15 van de Startup Genome Global Startup Ecosystem Ranking. Amsterdam-StartupDelta maakte de grootste stijging van de ranglijst, van plaats 19 vorig jaar naar 15 dit jaar. De lijst wordt aangevoerd door Silicon Valley. Een artikel van Forbes legt uit waarom de Nederlandse start-upscene zo goed draait. (Zie ook: ‘Het houden van veel bijeenkomsten zorgt voor een bloeiende tech-scene’ onder Nieuws en achtergronden uit Europa).
Nieuwsbericht Emerce
Artikel Forbes
Nieuwsbericht Startup Genome
Global Startup Ecosystem Report 2019 – Startup Genome (registratie verplicht)
 

Regio Delft-Westland is actiefste octrooiaanvrager in Nederland

Van alle regio’s in Nederland vragen bedrijven in Delft en het Westland het vaakst Nederlandse octrooien aan. Het gaat om 100 octrooien er 100.000 inwoners. Dat zijn er ruim 3 keer zoveel als bedrijven in de andere innovatieve regio’s, Eindhoven (35 op 100.000) en Zuidwest-Gelderland (27 op 100.000). De octrooien uit de regio Delft/Westland komen van de TU Delft (inclusief spin-offs) en van technologisch innovatieve mkb’ers.
Nieuwsbericht RVO
 

“Noord-Nederland kan Europese waterstofhub worden”

MKB-Nederland en VNO-NCW steunen met meer dan zestig andere organisaties en bedrijven de Noord-Nederlandse aanvraag van een Europese subsidie voor de verdere ontwikkeling van een waterstof ‘valley’. “Noord-Nederland kan dé groene waterstofhub van Noordwest-Europa worden”, aldus de ondernemersorganisaties. De RVO meldt dat een groep Groningse bedrijven intussen het plan heeft om de hele stad op waterstof te laten rijden. Daarvoor is in ieder geval steun toegezegd vanuit de Demonstratieregeling Klimaattechnologieën en -innovaties in transport (DKTI-transport)
Nieuwsbericht MKB-Nederland
Nieuwsbericht RVO
Meer informatie DKTI-transport
 

Rotterdam gaat door met plannen internationaal Mobility City Campus

Het Finse bedrijf Avanto Ventures en de gemeente Rotterdam gaan door met de plannen voor een internationale mobiliteitscampus in Rotterdam. Uit een gezamenlijk onderzoek blijkt dat zo’n campus voor slim en energiezuinig vervoer en transport haalbaar is. De ‘Mobility City Campus’ moet een plek worden voor bedrijven en organisaties op het gebied van vervoer en transport uit heel Europa.
Nieuwsbericht Gemeente Rotterdam
 

Tilburg stopt met het openbare wifi-netwerk in de binnenstad na privacyfouten

De gemeente Tilburg is plotseling gestopt met het openbare wifi-netwerk in de binnenstad. De privacy van gebruikers kon niet worden gewaarborgd. Er is inmiddels melding gemaakt van een datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).
Nieuwsbericht Trouw

Nieuws en achtergronden uit Europa


 “Aanzienlijke aantallen” fusies in het hoger onderwijs sinds 2000

Een briefing van de European University Association (EUA) constateert dat fusies tussen universiteiten sinds 2000 een wijdverbreid fenomeen zijn geworden in Europa. Het doel dat men hiermee wil bereiken en de manier waarop de fusies worden uitgevoerd, verschillen van geval tot geval. Volgens een van de onderzoekers zijn fusies niet per definitie goed. “Ze moeten niet alleen maar plaatsvinden om economische redenen of om de zichtbaarheid te vergroten. De academische casus moet voorop staan, bijvoorbeeld het vergroten van de onderzoekscapaciteit of het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en het leren.”
Nieuwsbericht Research Europe
Briefing EUA (pdf)
 

Europese Raad praat over EU Agenda 2024

De leiders van de Europese Unie hebben vorige week in Sibiu (Roemenië) gesproken over de Strategische Agenda van de EU voor de komende vijf jaar. Eind deze maand, na de Europese verkiezingen, praten ze erover verder. In juni willen ze beslissingen nemen. Nederland heeft onder andere ingebracht dat er in de nieuwe Europese Commissie een vice-voorzitter moet komen voor de Digitale Agenda en dat er een eurocommissaris moet worden aangesteld voor cyberveiligheid. Zij zouden zich moeten focussen op AI, blockchain en datasharing. In totaal noemt Nederland zes prioriteiten voor de nieuwe Strategische Agenda van de EU, waaronder ook een actief klimaatbeleid met veel aandacht voor innovatie.
Nieuwsbericht Europese Raad
Persbericht Roemeens Voorzitterschap van de EU
Opmerkingen van president Donald Tusk bij persconferentie
Briefing Europees Parlement (pdf)
Nederlandse inbreng EU Agenda 2024
 

Duidelijkheid over voorwaarden goedkeuring grote industriële r&d-partnerschappen

EU-commissaris Margarethe Vestager (Concurrentie), heeft voor het eerst duidelijk gemaakt hoe de Europese Commissie omgaat met de voorwaarden waaraan nieuwe industriële r&d-partnerschappen moeten voldoen om niet in strijd te zijn met Europese concurrentieregels. Regels hiervoor werden al in 2014 vastgesteld maar zijn nu pas voor het eerst toegepast, bij de beoordeling van het nieuwe Europese batterijenconsortium. Een groot industrieel r&d-partnerschap is alleen toegestaan als het tegemoet komt aan een behoefte die de markt alleen niet kan vervullen en als het de concurrentie niet oneerlijk schaadt.
Nieuwsbericht Science|Business
Regels voor Belangrijke Projecten van Gemeenschappelijk Europees Belang (IPCEI)
 

Het meten van innovatie is sterk aan het veranderen

Innovatie is de motor achter productiviteit, en productiviteit is de motor achter de groei van werkgelegenheid en welvaart. Het is dus belangrijk om innovatie te stimuleren. Maar hoe bepaal je wat werkt en wat niet werkt? Daar zijn metingen voor nodig. Een artikel van The European Sting legt uit hoe het denken over hierover de laatste jaren sterk is veranderd en hoe een moderne aanpak van het meten van innovatie en de effecten daarvan, eruit ziet.
Artikel The European Sting
 

Het houden van veel bijeenkomsten zorgt voor een bloeiende tech-scene

“We geloofden vanaf het begin dat geweldige bedrijven overal vandaan kunnen komen en we zien dat dit steeds meer bevestigd door de bloei van technologische ‘communities’ in Europa. Veel bijeenkomsten maken een start-upecosysteem sterker.” Dat zegt Tom Wehmeier van durfinvesteerder Atomico in een artikel van Sifted. Hij verwijst naar een grafiek uit het State of European Tech Report 2018, dat afgelopen december verscheen. Het rapport laat zien dat 2018 opnieuw een recordjaar was voor de Europese technologiesector. Ze groeide vijf keer sneller dan de rest van de Europese economie. Het artikel van Sifted gaat dieper in op de tech-scene in Berlijn. In een artikel van Wired vertellen de oprichters van de grootste start-ups in Londen meer over hun ervaringen met de groei van hun ‘community’, die in dezelfde richting wijzen als de conclusie van het artikel van Sifted.
Artikel Sifted
State of European Tech 2018 – Atomico (december 2018)
Artikel Wired
 

Duitsland: Meer financiering voor hoger onderwijs en onderzoek

De Duitse federale en deelstaatregeringen gaan extra geld steken in het hoger onderwijs en onderzoek. De Duitse universiteiten krijgen er de komende 10 jaar in totaal ongeveer 41,5 miljard euro bij. Dit geld is bedoeld om de kwaliteit te verbeteren en Duitsland concurrerender te maken in de academische wereld.
Bericht University World News
 

VK: Ook gemeenten kunnen technologieën Vierde Industriële Revolutie gebruiken

De Britse Stichting voor de Sociale Markt (SMF) heeft een rapport gepubliceerd over het gebruik van nieuwe technologieën door gemeentes. Het rapport noemt daarvan een groot aantal voorbeelden, zoals slimme straatverlichting, slimme afvalbakken, nieuwe manieren van wegonderhoud of bijvoorbeeld slimme kilometer- en parkeerheffingen.
Persbericht SMF
Rapport SMF (pdf)
 

Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld


Gouden tijdperk internationalisering universiteiten voorbij, nieuw tijdperk komt eraan

De internationalisering van het hoger onderwijs wordt al enige jaren bekritiseerd. Toch is het einde ervan nog lang niet in zicht, als het doel ervan maar goed voor ogen wordt gehouden, betoogt Stephanie Doscher, directeur van het Office of Global Learning Initiatives van de Florida International University, in een artikel van University World News. Internationalisering kan bijdragen aan meer interactie tussen mensen, ideeën en perspectieven, en zo aan betere kennisproductie en beter onderwijs.
Artikel University World News
 

Uitgevers verdedigen stijgende prijzen voor open access

De tarieven voor het publiceren van artikelen in open access zijn de laatste jaren sterk gestegen. Een Canadese onderzoeker constateert dat academische uitgevers hiervoor de laatste jaren 17 tot 220 procent meer in rekening zijn gaan brengen. De uitgevers verdedigen zichzelf met het argument dat ze steeds meer kosten maken voor het selecteren van goede artikelen.
Nieuwsbericht Research Europe
 

Octrooigegevens WIPO onthullen toekomstige industriële toepassingen van AI

Onderzoek van de World Intellectual Property Organization (WIPO) op basis van eigen databestanden laat zien dat veel sectoren en industrieën de commerciële exploitatie van kunstmatige intelligentie (AI) onderzoeken. Naast specifieke technieken en toepassingen heeft de WIPO-analyse 20 toepassingsgebieden geïdentificeerd die in 62 procent van alle AI-octrooien van de WIPO werden genoemd.
Nieuwsbericht Science|Business
Rapport WIPO (pdf)
 

Wereld stevent af op enorm tekort aan cybersecurity-specialisten

Cybersecurity is van cruciaal belang voor een digitale samenleving. De wereld stevent echter af op enorm tekort aan specialisten op dit gebied. De verwachting is dat er 2021 mondiaal zo’n 3,5 miljoen cybersecurity-banen zijn waarvoor geen mensen zijn te vinden.
Artikel OneZero
 

Hoe moet de wereld reageren op de grote maatschappelijke veranderingen van nu?

Op 20 en 21 mei vindt in Parijs het OESO Forum 2019 EMotion plaats. Centraal staat de vraag hoe de wereld moet reageren op de grote politieke verschuivingen van dit moment, globalisering, digitalisering en de verouderende bevolking. Aan het woord komen ruim 180 sprekers. Voorafgaand aan de bijeenkomst publiceerde de OESO een aantal artikelen over onderwerpen die met het thema verband houden. We selecteerden de artikelen die verband houden met het wetenschaps‑, technologie‑ en innovatiebeleid.
Artikel ‘Working Longer and Differently: The 21st century innovation model’
Artikel ‘Smart Skills: Putting the digital transition to work’
Artikel ‘Social Innovation in the Future of Work’
Artikel ‘Long Lives, Smart Machines: Designing a Human-Centred Future of Work’
Artikel ‘A Licence to Co-operate: Governments and corporations champion a new era of collaboration’
 

Inleiding tot de online platforms en hun rol in de digitale transformatie

De opkomst van online platforms heeft veel nieuwe beleidskwesties opgeworpen, vooral wat betreft regulering. Een rapport van de OESO laat zien dat de precieze kwesties (en de mogelijke oplossingen) verschillen van platform tot platform, afhankelijk van de markt waarin ze opereren en de diensten die ze aanbieden. Nu ze een steeds grotere rol gaan spelen in de maatschappij en de economie, is het belangrijk dat overheden zich verdiepen in hun verschillende verschijningsvormen. De opkomst van, nu in het westen nog vrij onzichtbare, Chinese platforms en hun potentiële effecten op de digitale wereld, maakt de noodzaak om meer te begrijpen van online platforms extra groot.
Rapport OESO (online)
 

Canada: Kansen en uitdagingen voor gemeentelijke innovatie-inkoop

Wat zijn de uitdagingen en kansen voor gemeentelijke overheden om meer innovaties en innovatiegerichter in te kopen? Een rapport van het Canadese Brookfield Institute verdiept zich in innovatie-inkoop en de mogelijkheden voor meer experimenten. Het rapport adviseert gemeenten om vooral aan de slag te gaan, want zo bouw je relaties met start-ups en andere vernieuwers op en is er kans op meer wederzijds begrip.
Nieuwsbericht Brookfield Institute
Rapport Brookfield Institute (pdf)
 

China: Dreigende marktdominantie in tech of knappende zeepbel?

China bedreigt de Amerikaanse dominantie in AI, blockchain en andere sleuteltechnologieën met een lawine aan octrooien, aldus een analyse van juridisch adviesbureau Kilpatrick Townsend & Stockton LLP, beschreven in een artikel van Bloomberg. Maar het gaat al niet meer zo goed met de Chinese tech-sector, blijkt uit een artikel van de BBC. De productie van elektrische voertuigen, industriële robots en microchips neemt af en het aantal banen in de sector daalt. Het artikel spreekt de vrees uit dat de ‘zeepbel’ binnenkort knapt.
Nieuwsbericht Bloomberg
Rapport Kilpatrick Townsend & Stockton LLP (pdf)
Artikel BBC