AWTI e-mail alert

AWTI e-mail alert 13 juni

Bericht van de AWTI


AWTI overhandigt advies ‘Het stelsel op scherp gezet’

Gisteren (12 juni) heeft de AWTI het advies ‘Het stelsel op scherp gezet’ aan de minister van OCW aangeboden. Het huidige stelsel van hoger onderwijs en onderzoek is niet toekomstbestendig, stel de raad daarin. Universiteiten en hogescholen moeten zich sterker profileren en meer samenwerken. Ook moet de minister van OCW meer richting geven aan het stelsel en actiever toezicht houden.
Nieuwsbericht AWTI
Advies AWTI (pdf)
Artikel ScienceGuide
Nieuwsbericht NU.nl
Uitzending BNR
Artikel Volkskrant
Artikel FD
Nieuwsbericht Vereniging Hogescholen

De opvallendste berichten van de afgelopen week


Politiek wil privacy beter beschermen

Om ervoor te zorgen dat burgers zich vrij en veilig voelen in een digitaliserende wereld, wil het kabinet de normen voor privacybescherming aanscherpen. Dat schrijft het kabinet in de kamerbrief ‘bescherming van horizontale privacy’: de privacy tussen burgers onderling en tussen burgers en bedrijven. Het kabinet stelt een ‘agenda horizontale privacy’ voor en wil deze actueel houden in nauw contact met vertegenwoordigers van de wetenschap, het bedrijfsleven en organisaties die het privacybelang behartigen. De Tweede Kamer heeft vorige week ingestemd met een parlementair onderzoek naar digitalisering. Hierin wil het parlement digitalisering coherent bestuderen om er meer kennis van, en grip op, te krijgen. Volgens een commentaar van NRC heeft de Kamer gelijk: “De schaal en implicaties van de huidige technologische revolutie laten zich niet meer beheersen door pragmatisch troubleshooten op dag- of weekbasis, wat in de Nederlandse politiek zo vaak de praktijk is.” Dat de burger zich lang niet altijd comfortabel voelt bij het gebruik van algoritmes laat ook onderzoek van KPMG zien.
Nieuwsbericht Trouw (registratie verplicht)
Nieuwsbericht de Volkskrant (registratie verplicht)
Kamerbrief (pdf)
Nieuwsbericht Digitale Overheid
Commentaar NRC (registratie verplicht)
Nieuwsbericht KPMG
Rapport KPMG (pdf)


Europese landen moeten van de EC meer investeren in onderzoek en innovatie

Alle EU-lidstaten zouden hun investeringen in onderzoek en innovatie moeten verhogen. Die aanbeveling doet de Europese Commissie (EC) in het kader van het Voorjaarspakket van het Europese Semester 2019. Nog nooit eerder deed de Commissie zo’n advies aan alle EU-lidstaten samen. Voor alle andere onderwerpen verschillen de aanbevelingen van land tot land. Volgens een artikel van Research Europe overwegen de leiders van EU-regeringen nu om hun onderzoeksinspanningen inderdaad op te voeren en meer te investeren in onderwijs en vaardigheden. Dat maken verschillende media op uit een uitgelekt ontwerpdocument dat de strategische agenda voor 2019-24 van de Europese Raad zou betreffen. Op 20 en 21 juni nemen de regeringsleiders een beslissing over de Europese beleidsprioriteiten voor de periode 2019-2024.
Persbericht EC
Rapport EC (pdf)
Aanbevelingen Nederland (pdf)
Nieuwsbericht Science|Business
Nieuwsbericht Research Europe
Ontwerpdocument (pdf)


Wantrouwen over Chinese bedoelingen onderzoek en innovatie nemen toe

Jarenlang trachtten westerse landen hun banden met China te versterken als het gaat om hoger onderwijs, onderzoek en innovatie. Maar het tij lijkt gekeerd. Een artikel van University World News vertelt hoe de sterke wetenschappelijke band van de VS met China plotseling verbrokkelt door angst voor economisch en militair misbruik van onderzoek door China. Ook in Nederland is er volop discussie over de wijze waarop wij China het beste tegemoet kunnen treden (zie het artikel in de vorige AWTI e-mail alert over de China-strategie van het kabinet). Volgens onderzoekers van het Leiden Asia Centre van de Universiteit Leiden, deze week in ScienceGuide, gaat de Nederlandse overheid er met haar strategie ten onrechte van uit dat universiteiten zelf de risico’s kunnen inschatten en maatregelen kunnen nemen. Een vergelijkbare discussie over de betrouwbaarheid van China als partner speelt als het gaat om de ontwikkeling en aanleg van 5G-netwerkinfrastructuur. Dit onderwerp heeft de Nederlandse regering vooralsnog voor zich uitgeschoven. Maar internationaal zijn de zorgen groot. Een artikel van New Europe noemt de westerse angst voor Chinees misbruik “gegrond”. Het zet een aantal feiten op een rij. In tegenstelling tot het westen kunnen overheidsinstanties in China in hoge mate controle op bedrijven uitoefenen die deze infrastructuur leveren.
Artikel University World News
Artikel ScienceGuide
Artikel New Europe

Nieuws en achtergronden uit Nederland


Innovatiebeleid kan veel sterker 

De Tweede Kamer (vaste Kamercommissie van het ministerie van EZK) voerde op 11 juni een algemeen overleg over het innovatiebeleid. Op de agenda stonden naast, onder andere, de WSBO en het missie gedreven innovatiebeleid, ook de kabinetsreacties op recente twee AWTI adviezen over diplomatie van wetenschap, technologie en innovatie (WTI-Diplomatie) en over betere verspreiding van innovatie. De AWTI heeft de Kamer met een factsheet gewezen op enkele belangrijke punten in deze advisering. Voor WTI-diplomatie is het nodig een omvattende strategie te ontwikkelen en deze effectief uit te voeren. Om aan betere verspreiding van innovaties te werken is het van belang dat het innovatiebeleid een integraal geheel maakt van de instrumenten in het beleid die positief bijdragen aan innovatieverspreiding; en om als overheid beter en vaker innovatiegericht in te kopen. Ook andere organisaties, waaronder het Rathenau Instituut en VNO-NCW zijn van mening dat het innovatiebeleid verbetering behoeft en brachten hun standpunten en aandachtspunten onder de aandacht.
Algemeen overleg Innovatiebeleid Tweede Kamer
Factsheet AWTI
Brief VNO-NCW
Bericht aan Parlement Rathenau


Tweede Kamer wil proef met promotiestudenten mogelijk voortzetten

Regeringspartijen CDA en VVD hebben, met steun van PVV en SGP, een motie ingediend waarin ze minister Van Engelshoven oproepen om het experiment met student-promovendi te verlengen. De kans is groot dat de motie het haalt, vanwege het aantal zetels dat de indieners samen in de Tweede Kamer hebben.
Nieuwsbericht HOP / UToday


Bèta-wetenschappers tegen bezuinigingen in andere wetenschapsgebieden

“De belangrijke maatschappelijke en wetenschappelijke uitdagingen waar we voor staan, vereisen samenwerking tussen wetenschappers van allerlei disciplines, niet enkel wetenschappers vanuit bèta en techniek” Dat schrijft een groep bèta/techniek-wetenschappers van de Jonge Akademie (KNAW) in een open brief aan andere wetenschappers. Zij willen niet dat investeringen in bèta/techniek ten koste gaan van andere wetenschapsgebieden, zoals voorgesteld in het adviesrapport ‘Wissels om’ van de Commissie Van Rijn. In de Tweede Kamer is intussen zoveel onrust ontstaan over dit advies, dat er al verschillende moties zijn ingediend met andere opvattingen, nog voordat het kabinet op het rapport heeft gereageerd.
Open brief
Artikel ScienceGuide


TU Delft lanceert publicatie over mogelijke impact kwantuminternet

De opkomst van kwantumtechnologie zal gevolgen hebben voor de industrie en voor de samenleving als geheel, maar hoe en in welke mate weten we nog niet. Een TU Delft Quantum Vision Team heeft de mogelijke toekomstige impact in kaart gebracht met de focus op kwantuminternet. De resultaten van de verkenning zijn gepubliceerd als tijdschrift. Volgens een artikel van Horizon Magazine presteren kwantumcomputers binnenkort beter dan klassieke computers.
Nieuwsbericht TU Delft
Tijdschrift Quantum Vision Team
Artikel Horizon Magazine


Hoe kijken wij naar technologie en de toekomst?

De Nationale Toekomst Monitor 2019 van de Stichting Toekomstbeeld der techniek (STT). laat zien dat dat een kwart van de Nederlanders in het algemeen gesproken niet positief is over de toekomst; 32 procent is dat wel en 39 procent heeft geen duidelijke positieve of negatieve verwachting. Het vertrouwen in wetenschap en technologie is over de hele linie wel groot: twee derde van de Nederlanders denkt dat technologie het leven steeds makkelijker maakt. Verder vindt 40 procent dat er in de politiek te weinig aandacht is voor technologische ontwikkelingen.
Nieuwsbericht STT
Rapport STT (pdf)


GES 2019: levensverbeterende innovaties voor het voetlicht

Een artikel van de Rijksoverheid blikt terug op de Global Entrepreneurship Summit (GES 2019), vorige week in Amsterdam. De regeringen van Nederland en de VS organiseerden deze bijeenkomst samen. Innovaties die wereldwijd levens verbeteren kwamen in al hun facetten voor het voetlicht. De ondernemerstop benadrukte dat overheden een essentiële rol hebben bij het creëren van een omgeving waarin deze innovaties tot hun recht komen.
Nieuwsbericht Rijksoverheid


Minimaal drie aanbieders snelle mobiele communicatie zoals 5G

Minimaal drie partijen gaan snelle mobiele communicatie, zoals 5G, aanbieden aan bedrijven en consumenten. Dat zou de uitkomst moeten zijn van twee frequentieveilingen voor landelijke mobiele communicatie die de overheid gaat houden eind 2019/begin 2020 en eind 2021/begin 2022. In de Nota Mobiele Communicatie presenteert staatssecretaris Mona Keijzer (EZK) haar meerjarenbeleid.
Nieuwsbericht Rijksoverheid
Nota (pdf)

Nieuws en achtergronden uit Europa


Europese Commissie wil meer geld voor Horizon 2020 en Erasmus+ in 2020

De Europese Commissie heeft haar begrotingsvoorstel voor komend jaar ingediend voor het r&d-programma Horizon 2020 en het uitwisselingsprogramma Erasmus+. Beide zouden in budget moeten groeien, respectievelijk met 6,8 en 1,8 procent. Het extra geld voor Horizon 2020 is onder andere bedoeld voor programma’s van de Europese Onderzoeksraad (ERC), de pilot met de European Innovation Council, het mkb-instrument en het thema voedsel en bio-economie. Los hiervan is extra geld voorzien voor het Europese satelietsysteem Galileo en voor het nieuwe defensie-onderzoek.
Nieuwsbericht Research Europe
Nieuwsbericht Science|Business


“Uitsluiting van Zwitserland voor Horizon Europe zou slecht zijn voor beide partijen”

Door de dreigende winst van de populisten bij de komende verkiezingen in Zwitserland, in het najaar, stelt de EU zich terughoudend op in de onderhandelingen over de deelname van het land aan het volgende EU-onderzoeksprogramma. Volgens de voorzitter van de ETH Zürich zou het stoppen van de samenwerking “een verlies voor beide partijen” betekenen.
Nieuwsbericht Science|Business


Wat staat er nu al vast over Horizon Europe?

De Europese Commissie is van start gegaan met de inhoudelijke invulling van Horizon Europe. Een artikel van Neth-ER beschrijft wat er inhoudelijk inmiddels vastligt en hoe het strategische planningsproces verder gaat. Tijdens de onderhandelingen van het Meerjarig Financieel Kader zal pas echt duidelijk worden hoeveel geld er naar het programma en zijn verschillende onderdelen gaat en hoe de synergie met andere EU-programma’s vorm krijgt.
Artikel Neth-ER


Hoe nu verder met Plan S?

In een artikel van ScienceGuide vertelt Stan Gielen (NWO) meer over de implementatie van het Europese Plan S voor ‘open access’ van wetenschappelijke artikelen. Die staat voor 2021 op de rol. Gielen is één van de voortrekkers van het plan. “Wat ik uiteindelijk wil voorkomen, is dat we blijven betalen voor abonnementen en tegelijkertijd een riante prijs afrekenen voor de publicatie van een ‘open access’-artikel.” Een pleidooi voor meer ‘read and publish’-deals en minder ‘hybride tijdschriften’.
Artikel ScienceGuide


Kennis over het bevorderen van onderzoeksintegriteit

De Europese Commissie (EC) heeft twee rapporten uitgebracht over onderzoeksintegriteit. Beide zijn gebaseerd op praktische ervaringen uit verschillende EU-landen. Het eerste rapport gaat over processen en structuren om onderzoeksintegriteit te bevorderen en beschuldigingen van wangedrag in onderzoek te behandelen. Het tweede gaat over stimulansen voor het bevorderen van onderzoeksintegriteit. Een rapport van de mondiale denktank RAND Corporation laat zien hoe onderzoeksethiek in de wereld verschilt per discipline en per land.
Rapport EC – 1
Rapport EC – 2
Nieuwsbericht RAND Corporation
Rapport RAND Corporation (pdf)


“Onzeker werkgelegenheidsperspectief voor postdocs leidt tot slechte wetenschap”

“Postdoc-onderzoekers worden niet beschouwd als universiteitsmedewerkers, ook al zijn ze essentieel voor onderzoek. Dat moet veranderen”, meent een postdoc in een opiniebijdrage voor The Guardian. Volgens hem leidt gebrek aan werkgelegenheidsperspectief tot “slechte wetenschap, pesten en discriminatie, en een braindrain vanuit de universiteiten”. Het probleem wordt al sinds 2002 erkend, maar er verandert tot nu toe vrijwel niets.
Artikel The Guardian


Europa krijgt acht supercomputers

Acht computercentra in verschillende EU-landen zijn geselecteerd als locatie voor de eerste Europese supercomputers. Die zullen Europese onderzoekers en bedrijven helpen bij het ontwikkelen van nieuwe toepassingen op allerlei gebieden, van medicijnen en nieuwe materialen tot de bestrijding van de klimaatverandering. Het gaat om centra in onder andere Barcelona, Bologna en Sofia.
Persbericht EC


EU stimuleert digitale innovatie door overheidsinformatie beschikbaar te maken

De EU vergemakkelijkt het hergebruik van een grote hoeveelheid door de overheidssector bijgehouden gegevens als basismateriaal voor kunstmatige intelligentie, blockchain-technologie en andere geavanceerde digitale technologieën. Daartoe heeft de Europese Raad nieuwe regels vastgesteld. Het besluit moet een impuls geven aan de Europese data-economie, de ontwikkeling van een op data gebaseerde samenleving en aan groei en nieuwe banen in alle sectoren van de economie.
Nieuwsbericht Europese Raad
Richtlijn inzake open data en het hergebruik van overheidsinformatie (pdf)


Co-creatie voor een gebruikersgerichte digitale overheid

Hoe maken we van co-creatie een realiteit voor de 508 miljoen Europese burgers? Een publicatie van de denktank The Lisbon Council stelt een tienstappenplan voor om via co-creatie een echt gebruikersgerichte digitale overheid te leveren. De beleidsnota bouwt voort op de analyses en onderzoeksresultaten van het project ‘Understanding Value Co-Creation in Public Services for Transforming European Public Administrations’(Co-VAL).
Nieuwsbericht The Lisbon Council
Publicatie The Lisbon Council (pdf)
Website Co-VAL


Clusterprogramma’s en hoe je er een succes van maakt

Ondersteuning van clusters van bedrijven, kennisinstellingen en overheden is een cruciaal instrument voor economische ontwikkeling. Dat laat een rapport van de European Observatory for Clusters and Industrial Change (EOCIC) zien. Het beschrijft clusterprogramma’s in 29 Europese en 10 niet-Europese landen en in 49 Europese regio’s, de doelen die ze nastreven en de mate waarin deze worden bereikt. In aansluiting daarop heeft de EOCIC een gids gemaakt over het succesvol opzetten van strategieën voor een clusterpartnerschap en voor mogelijke acties om gezamenlijke projecten en investeringen van overheden, kennisinstellingen en bedrijven te realiseren.
Aankondiging EOCIC – 1
Rapport EOCIC (pdf)
Aankondiging EOCIC – 2
Smart Guide for European Strategic Cluster Partnerships (pdf)


“EU moet innovatie‑ en regionaal beleid heroverwegen en hervormen”

In plaats van te streven naar kleine cosmetische veranderingen, zou de Europese Unie in haar volgende mandaat de kans moeten aangrijpen voor het ontwikkelen van een nieuw economisch model, waarbij innovatie wordt gecombineerd met sociale rechtvaardigheid en duurzaamheid. Dat schrijft voormalig EU-commissaris László Andor in een artikel van de Green European Journal. Twee wetenschappelijke artikelen, van Journal of Economic Geography en Papers in Evolutionary Economic Geography (PEEG), gaan dieper in op de regionale ongelijkheid in Europa en hoe die op te lossen. Een groep van Europese regio’s, interregionale partnerschappen voor slimme specialisatie en andere belanghebbenden op het gebied van innovatie deden afgelopen week een gezamenlijke oproep om het bestaande programma voor interregionale innovatie in de EU de komende begrotingsperiode (2021-2027) in stand te houden.
Artikel Green European Journal
Artikel Journal of Economic Geography
Artikel PEEG
Joint Statement on Interregional Innovation Investments for European value chains (pdf)


De belangrijkste conclusies van Startup Europe 2019

In maart van dit jaar vond in Cluj-Napoca (Roemenië) de jaarlijkse Startup Europe Summit plaats. Deze week verscheen het verslag met de belangrijkste bevindingen en uitkomsten, waaronder een serie beleidsaanbevelingen voor nationale en Europese overheden over onder andere het opleiden van talent en de financiering van start-ups.
Nieuwsbericht EC
Toespraak Eurocommissaris Mariya Gabriel
Rapport (pdf)


Beleidsmaatregelen en ‑initiatieven voor cyberveiligheid en privacy

Cyberveiligheid, vertrouwen en privacy vormen de basis van een welvarende Europese digitale interne markt. De EU heeft een breed scala aan maatregelen genomen om de Europese digitale interne markt te beschermen en de infrastructuur, overheden, bedrijven en burgers te beschermen. Een brochure beschrijft de belangrijkste beleidsmaatregelen en ‑initiatieven.
Brochure EC (pdf)


Hongarije: Overheid dreigt instituten Academie van Wetenschappen over te nemen

Enkele duizenden wetenschappers hebben in de Hongaarse hoofdstad Boedapest gedemonstreerd tegen een plan om het onderzoeksnetwerk van de Hongaarse Academie van Wetenschappen af te splitsen en onder toezicht van de overheid te stellen. Volgens de betogers staan de academische vrijheid en de onafhankelijkheid van het wetenschappelijk onderzoek op het spel.
Nieuwsbericht Reuters
Nieuwsbericht Science|Business


VK: Beleidsstrategie voor technologische innovatie bij de overheid

De Britse regering heeft een beleidsdocument gepresenteerd over de manier waarop ze technologische innovatie binnen de eigen organisatie wil bevorderen. In aansluiting daarop heeft ze een gids gepubliceerd voor het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) in de publieke sector.
Nieuwsbericht UK Authority
Beleidsbrief Britse overheid
Guide to Using AI in the Public Sector (pdf)

Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld


Universiteiten die openstaan voor buitenland scoren beste in U-Multirank

Universiteiten met een ‘open visie’ op internationale banden en samenwerking met collega’s in het buitenland horen bij de best presterende universiteiten in de nieuwste editie van U-Multirank, een mondiale ranking die universiteiten op veel verschillende aspecten beoordeelt. Europese universiteiten doen het over het algemeen goed.
Bericht University World News
Nieuwsbericht EC


Universiteiten uit G7-landen gaan samen mondiale uitdagingen aanpakken

Er is een nieuwe alliantie (de U7 alliantie) opgericht van universiteitsvoorzitters van 45 toonaangevende onderzoeksintensieve universiteiten uit de G7-landen (Canada, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, het VK en de VS), Australië, Mexico, Singapore, Zuid-Korea en een aantal Afrikaanse landen. Zij willen zich inzetten voor het aanpakken van de meest dringende problemen in de wereld. De eerste top zal in juli worden gehouden in Parijs.
Nieuwsbericht U7
Bericht University World News


Bedrijfsleiders voelen dat nieuwe technologieën nodig zijn, maar vinden ze te complex

De meeste topmensen en it-beslissingnemers in grote bedrijven willen de komende drie jaar investeren in nieuwe technologieën zoals blockchain, kwantumcomputers, ‘conversational’ AI en ‘immersive experience technology’. Ze geven echter ook toe dat ze de complexiteit van de innovaties niet altijd volledig begrijpen, laat onderzoek van Avanade en Wakefield Research zien.
Persbericht Avanade
Samenvatting Rapport Avanade (pdf)
Artikel Bloovi


World Economic Forum richt zes Global Fourth Industrial Revolution Councils op

Het World Economic Forum (WEF) wil beleidsmakers en bedrijven helpen bij het vinden van het juiste evenwicht tussen het mogelijk maken van opkomende technologieën en het actief beperken van de sociale risico’s die daaruit kunnen voortvloeien. Daartoe heeft het WEF zes ‘Global Fourth Industrial Revolution Councils’ gelanceerd, gericht op kunstmatige intelligentie, autonome mobiliteit, blockchain, drones, internet of things en precisiemedicijnen.
Nieuwsbericht WEF


Economische wetenschap weet zich geen raad met digitale transformatie

De reguliere economische wetenschap levert onvoldoende inzichten voor (het reguleren van) de digitale transformatie die gaande is, stelt een artikel van Project Syndicate. Hoe moet bijvoorbeeld de marktmacht van een aantal dominante spelers worden aangepakt? “Als economen relevant willen blijven, moeten ze een aantal basisveronderstellingen van hun vakgebied heroverwegen.” Een rapport van de Britse denktank Nesta bespreekt nog zo’n onderwerp waarop de economische wetenschap tot nu toe maar weinig vat krijgt: de maatschappelijke waarde van digitalisering. Het paper doet aanzetten voor het beter in kaart brengen en meten hiervan. (Zie ook ‘VS: Grote onderzoeken naar techreuzen’).
Artikel Project Syndicate
Artikel Nesta
Paper Nesta (pdf)


OESO gaat volop door met aanpak belastingontduiking en -ontwijking

De OESO spant zich de laatste jaren actief in om informatie te achterhalen en te delen over belastingbetalingen in de wereld. De OESO wil nu een stap verder zetten. Ze wil ervoor zorgen dat techbedrijven daadwerkelijk belasting gaan betalen. Daarvoor zijn de lidstaten een routekaart overeengekomen. Tegen eind 2020 moet er een langetermijnoplossing voor het probleem zijn.
Nieuwsbericht OESO – 1
Nieuwsbericht OESO – 2


Globalisering en innovatie blijven elkaar versterken

Globalisering verandert van karakter. In een McKinsey Podcast legt McKinsey Global Institute-partner Susan Lund uit hoe de handel in diensten, in tegenstelling tot die in goederen, blijft toenemen. Er wordt ook steeds meer gehandeld bínnen regio’s. Aan de basis hiervan ligt de wisselwerking tussen globalisering en innovatie in de bedrijfsvoering, productie en toeleveringsketens. Het heeft voor overheden geen zin deze trends tegen te werken. Ze moeten vooral proberen er maximaal van te profiteren.
Podcast McKinsey


IMF-topvrouw waarschuwt voor mogelijk verstorende invloed van fintech

Christine Lagarde, de topvrouw van het internationaal monetair fonds (IMF), waarschuwde op een bijeenkomst in Japan voor de mogelijk verstorende invloed die technologiegiganten kunnen hebben op het wereldwijde financiële systeem. “Zij zullen hun enorme klantenbestanden en diepe zakken gebruiken om financiële producten aan te bieden op basis van big data en kunstmatige intelligentie.” Dat brengt, volgens Lagarde, voor wereldleiders een “unieke uitdaging met zich mee voor de financiële stabiliteit en efficiëntie.” De WRR publiceerde vorige week een artikel in het ESB themanummer ‘Nieuw geld’ (gebaseerd op zijn rapport ‘Geld en schuld. De publieke rol van banken’ uit januari 2019). Dat constateert dat het aanpakken van de problemen in de financiële sector grote zorgvuldigheid en een ambitieus overheidsbeleid vergt. Daarbij gaat het om meer dan de effecten van de opkomst van fintech. Het Nederlandse kabinet omarmde deze week de aanbevelingen van de WRR.
Nieuwsbericht NU.nl
Toespraak Lagarde
Artikel ESB
Kabinetsreactie (pdf)
Rapport WRR (pdf; januari 2019)


Nieuw-Zeeland: Begroting gericht op maximaal welzijn

In Nederland wordt erover nagedacht en gepraat, Nieuw-Zeeland heeft er nu echt voor gekozen: op 30 mei presenteerde premier Jacinda Ardern de eerste ‘welzijnsbegroting’. Het bruto nationaal welzijn is hierin het uitgangspunt, niet het bruto binnenlands product. Alle nieuwe uitgaven in de begroting gaan naar vijf specifieke doelstellingen voor welzijn: het versterken van de geestelijke gezondheid, het verminderen van de armoede onder kinderen, het ondersteunen van inheemse volken, het evolueren naar een economie met een lage CO2-uitstoot en ‘bloeien in een digitaal tijdperk’. Er is veel kritiek op de benadering en nationaal en internationaal wordt het experiment nauwlettend in de gaten gehouden.
Nieuwsbericht Vox


VS: Grote onderzoeken naar techreuzen

Anders dan in Europa is de Amerikaanse overheid niet zo snel bereid in te grijpen bij het bedrijfsleven. Maar dat lijkt nu te gaan veranderen voor de grote techbedrijven. Het ministerie van Justitie (DoJ) heeft een onderzoek geopend naar Google en Apple om te kijken of zij een monopolie vormen en daarmee de wet overtreden, meldt Bloomberg. De Federal Trade Commission (FTC) is een onderzoek begonnen naar Amazon en Facebook, meldt TechCrunch. Ook de Congrescommissie Justitiële Zaken (HJC) heeft aangekondigd de grote techgiganten onder de loep te nemen, aldus NBC News. In een interview met de Amerikaanse tv-zender CNBC stelt de Amerikaanse president Donald Trump zich achter de critici van de grote Amerikaanse techbedrijven op. “I think there is something going on in terms of monopoly.”
Nieuwsbericht Reuters
Nieuwsbericht Bloomberg
Nieuwsbericht TechCrunch
Uitzending CNBC
Trump Weekly # 7 juni 2019