Bijdrage technische briefing AWTI-advies ‘Samen de lat hoog leggen'

Vandaag hebben Patrick Essers, Nienke Meijer en Koenraad Debackere de leden van de vaste Tweede Kamer Commissie Economische Zaken en Klimaat (EZK) bijgepraat over het advies 'Samen de lat hoog leggen. Regio en rijk bundelen krachten voor innovatie'.

Vernieuwing en verduurzaming van de economie vormen de kern van de onderwerpen waar deze commissie zich over buigt. Dit soort briefings benut de Tweede Kamer voor het verkrijgen van relevante inzichten en input om de belangen in het land goed te vertegenwoordigen. Voorafgaand aan de technische briefing heeft de AWTI een notitie aan de leden gestuurd met daarin een kort overzicht van het advies, inclusief een aantal aandachtspunten en concrete mogelijkheden voor actie van de Kamer.

In het advies geeft de AWTI aan wat het rijk kan doen om de innovatiekracht van Nederland als geheel te versterken door bij te dragen aan de innovatiekracht van elke regio. Nederland staat voor grote transities naar een groene, duurzame, digitale en inclusieve economie. Innovatie is hierin cruciaal. Innoveren gebeurt in de regio: dáár vinden bedrijven, wetenschappers, talent en maatschappelijke organisaties elkaar, ontstaan nieuwe initiatieven en zijn er kansen voor vernieuwing. Het rijk en de regio’s werken volop samen aan regionale innovatie en daarmee is al veel bereikt. Nu moeten de partijen samen zorgen dat vernieuwing in de regio’s écht verder komt en dat relevante innovatie-initiatieven van regio’s verbonden raken en versnellen. Ze moeten toewerken naar een betere afstemming tussen regionale en nationale innovatiedoelstellingen, meer verbinding tussen regio’s en een aanpak die aansluit op de regionale context en regio-specifieke opgaven. Daarmee kunnen alle regio’s hun groeipotentieel vergroten, de brede welvaart van hun inwoners verbeteren en bijdragen aan de transitieopgaven waar Nederland voor staat.

Een van de vier aanbevelingen voor het volgend kabinet gaat over het nog beter helpen van het regionale bedrijfsleven. De AWTI adviseert daarvoor om de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) tot regionale innovatiesupportcentra te ontwikkelen. Dat sluit aan bij het meest recente advies van de AWTI dat gister aan ministerie van OCW en ministerie van EZK is aangeboden:  Advies: Kansen pakken met kennis - Hoe onderzoekers en ondernemers elkaar beter vinden. Hierin adviseert de AWTI gerichte maatregelen om te zorgen dat onderzoekers en ondernemers elkaar beter weten te vinden, zodat ondernemers beter kunnen profiteren van de kennis uit Nederlands onderzoek. De ROM’s kunnen daar een mooie rol in spelen.