De waarde van creativiteit

De Raad voor Cultuur en de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie hebben gezamenlijk een verkenning uitgevoerd naar de dynamiek in de creatieve industrie.

Die verkenning vormde de basis voor het gezamenlijke advies De waarde van creativiteit, waarin de raden een aantal punten onder de aandacht brengen die zij voor beleidsontwikkeling belangrijk vinden:

  • Een betere afstemming realiseren tussen de relevante instrumenten van innovatie-, wetenschaps- en cultuurbeleid. Zo krijgt de culturele, economische en maatschappelijke waarde van creativiteit meer ruimte – zowel binnen als buiten de creatieve industrie.
  • Mogelijkheden creëren om ondersteuning op maat te bieden aan internationale ambities van de creatieve industrie, onder meer door het instrumentarium beter op elkaar te laten aansluiten, samenwerking met andere topsectoren te vergemakkelijken en de gebundelde inzet van de middelen voor culturele, wetenschappelijke en economische diplomatie.
  • Een geïntegreerd programma ontwerpen voor wetenschappelijk, praktijkgericht en ontwerpend onderzoek, langs de lijnen van bijvoorbeeld het NWO-programma Research through design. Universitaire onderzoekers én onderzoekers van hogescholen kunnen voor dat programma gezamenlijk projectvoorstellen indienen voor de thema's architectuur, industrieel ontwerp en mode.

De creatieve industrie is een hybride ecosysteem, waarin het talent van de makers - in diverse sectoren en contexten - de drijvende kracht is. Door deze creatieve talenten de ruimte te geven en tot bloei te laten komen, kan hun potentieel beter worden ingezet.