Briefadvies AWTI Nationaal Groeifonds
Beeld: Pixybay - Rem Koolhaas

Briefadvies Nationaal Groeifonds

Hoewel de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) de oprichting van het Nationaal Groeifonds steunt, kan en moet de uitwerking van het fonds op een zestal punten beter. Deze punten hebben te maken met de beoordeling van de voorstellen, de focus op toekomstig verdienvermogen en denken in ecosystemen. Met deze verbeterpunten zal het fonds beter toegerust zijn op de vooruitstrevende investeringen die nodig zijn voor een toekomstbestendig Nederland.

In een roerige tijd waarin we voor grote uitdagingen staan, is investeren in kennis en vaardigheden, onderzoek, innovatie, talentontwikkeling en infrastructuur een goede zaak. De AWTI steunt daarom de oprichting van het Nationaal Groeifonds van harte. De opzet is bovendien in grote mate in lijn met eerdere adviezen van de AWTI.

Hoewel er bij de uitwerking aan veel zaken is gedacht, wordt onvoldoende recht gedaan aan de complexiteit en onzekerheid van kennisontwikkeling en innovatie. Het verleden heeft namelijk uitgewezen dat dit tot fundamentele veranderingen leidt in de economie. Dit maakt dat investeringen van cruciaal belang zijn, maar ongrijpbaar en lastig te vatten in voorspellende modellen. Daarom komt de AWTI met zes verbeterpunten.

 1. Moedige keuzes voor de toekomst
  De AWTI juicht een voortvarende uitrol van dit instrument toe, maar dit mag niet ten koste gaan van kwaliteit en ambitie. Kies alleen voor echt ambitieuze, goed-uitgewerkte plannen die op de lange termijn bijdragen aan een welvarend en duurzaam Nederland.
   
 2. Kennisontwikkeling en innovatie waartoe?
  De AWTI pleitte eerder voor een toekomstbeeld voor Nederland. Het Nationaal Groeifonds wordt effectiever als het zich richt op een helder toekomstbeeld van Nederland. Het geeft perspectief voor de investeringen vanuit het fonds.
   
 3. Durf voor onzekerheid te kiezen
  De AWTI moedigt de indieners en beoordelaars aan om innovatieve projecten te ontwikkelen en te selecteren met een potentieel grote, maar onzekere bijdrage aan het toekomstig verdienvermogen. Dit vergroot de toekomstbestendigheid. Durf te denken in scenario’s, en wees bereid om eigen meetinstrumenten te bevragen.
   
 4. Breed gedragen onafhankelijke beoordeling voor de lange termijn
  De AWTI ondersteunt de aanpak met een onafhankelijke beoordelingscommissie. Deze dient zich te laten adviseren vanuit een breed pallet aan expertise, van technisch tot sociaal en van maatschappelijk tot ondernemerschap.
   
 5. Denk in toekomstgerichte ecosystemen
  De AWTI pleit ervoor om bij de ontwikkeling en de beoordeling van de voorstellen een ecosystemenperspectief mee te wegen. Investeringen die vanuit het perspectief van een goed werkend ecosysteem worden gedaan hebben de grootste kans van slagen.
   
 6. Stimuleer financiële hefbomen
  De AWTI pleit ervoor om de consortia te stimuleren en ook te ondersteunen om aansluiting te zoeken bij internationale initiatieven en Europese fondsen. Dit zorgt voor meer schaal en impact van de projecten.