Wetenschap, technologie en innovatie post-COVID19

Hoe kan het Rijk de coronacrisis ten positieve aanwenden om de positie en impact van wetenschap, technologie en innovatie te versterken?

De coronacrisis markeert mogelijk het begin van een transitie die breder is dan die naar een ‘pandemie-bestendige wereld’. Wereldwijd doet men ervaring op met nieuwe manieren van denken en doen. Ook wetenschapsbeoefening en innovatieprocessen veranderden door de crisis. Sommige veranderingen zijn als positief te beoordelen: onderzoeksprocessen versnellen, procedures en regels worden eenvoudiger, er word anders samengewerkt, nieuwe businessmodellen ontstaan, de ontwikkeling en vermarkting van benodigde producten versnelt. Aan de andere kant heeft veel onderzoek stilgelegen, doet het gebrek aan interactie af aan de uitwisseling van ideeën en creativiteit en soms ook aan de mentale gezondheid van werkenden. 


De mogelijkheid van een pandemie is al 20 jaar geleden geopperd. Sindsdien zijn er veel pogingen geweest het maatschappelijke gesprek hierover op gang te brengen: hoe kunnen we pandemieën voorkomen, hoe moeten we handelen als ze toch uitbreken? Met deze oproepen is niets gedaan. Ook bracht de crisis langer bestaande vraagstukken en weeffouten in de samenleving en economie voor het voetlicht. Wetenschappers buigen zich nu over dergelijke kwesties, plaatsen ze in een breder perspectief, geven er duiding aan en inzicht in hoe ermee om te gaan. Innovatieve ondernemers en organisaties zoeken, ook samen met wetenschappers, naar (technologische) oplossingen, ontwikkelen innovatieve producten, diensten en nieuwe werkwijzen. 


Wat hebben we geleerd en wat betekent dat voor wetenschap, technologie en innovatie? Wat is ervoor nodig om overheden, bedrijven en kennisinstellingen actief te laten inspelen op voorspellingen van, en scenario’s voor, extreme problemen? Waar zien we grote maatschappelijke transities door de crisis versnellen, transformatieve innovatie ontstaan, en hoe is dat met de inzet van WTI te versterken? Wat betekende de crisis voor kennisvalorisatie en voor de verspreiding van innovatie? Waar ontbreken juist innovatieprikkels? Welk instrumentarium zorgt ervoor dat we positieve veranderingen vast kunnen houden en bevorderen?


De AWTI start in juni 2021 met een adviestraject over deze vragen.

Contactpersonen: