Kennisoverdracht naar ondernemers

Een cruciale voorwaarde voor succesvol ondernemerschap is toegang tot nieuwe kennis. Nederlandse kennisinstellingen spelen internationaal een hoofdrol in de voorhoede van de wetenschap. Toch is het allerminst vanzelfsprekend dat de ontwikkelde kennis tijdig en in bruikbare vorm beschikbaar komt voor innovatie door ondernemingen. Omgekeerd is het ook niet vanzelfsprekend dat onderzoekers binnen kennisinstellingen zich bezig houden met die kennisvragen die voor innoverende ondernemers cruciaal zijn.

Juist voor een kennis-economie als de Nederlandse is het van groot belang dat de wisselwerking tussen kennisontwikkeling enerzijds en innoverende ondernemers anderzijds zo goed mogelijk verloopt. De uitwisseling tussen ‘kennis’ en ondernemers is in continue ontwikkeling. Zo zijn in de afgelopen jaren nieuwe vormen van kennisoverdracht meer naar de voorgrond gekomen (zoals open science, innovatie-partnerschappen en academische spin-offs). Toch blijven er nog gebieden waar de kennisoverdracht vanuit kennisinstellingen achterblijft, zoals bij een deel van het zogenaamde ‘brede mkb’. Hierdoor mist Nederland kansen, is de vrees.


De AWTI buigt zich derhalve over de vraag hoe ondernemers beter gebruik kunnen maken van kennis uit kennisinstellingen, ten behoeve van innovatie.

Verwachte publicatiedatum:

Herfst 2021

Contactpersonen: