Samenwerkende overheden voor onderzoek en innovatie

Het belang van (stedelijke) regio’s voor economische en maatschappelijke ontwikkeling is groot. Regionale hotspots van bedrijven, kennisinstellingen en andere partners die samenwerken aan onderzoek en innovatie zijn belangrijk voor de ontwikkeling van de regio. Regio’s vormen ook de plek waar maatschappelijke vraagstukken en uitdagingen samenkomen en gevoeld worden door de bewoners en organisaties. Er wordt dan ook steeds vaker een beroep gedaan op de regio om antwoorden te vinden op de maatschappelijke uitdagingen. Regio’s ondernemen allerlei initiatieven om economische ontwikkeling aan te jagen, onderzoek en innovatie te stimuleren en maatschappelijke vraagstukken te adresseren. Ook de nationale overheid heeft meer aandacht voor de regio’s. Niet alleen heeft deze taken overgedragen aan medeoverheden, het rijk zoekt ook de samenwerking op met medeoverheden en investeert met hen in de regio’s. Tegelijkertijd stimuleert de Europese Commissie regionaal-economische ontwikkelingen met aparte programma’s en agenda’s.

Het is de vraag hoe de al die initiatieven en regelingen vanuit de regionale, nationale en Europese overheden bij elkaar komen. De AWTI vermoedt dat er knelpunten ontstaan rond de regionale hotspots, omdat de verschillende niveaus van beleid elkaar kunnen tegenwerken of doubleren. Omdat de economische en maatschappelijke opgaven per regio verschillen en contextspecifiek zijn, is regiospecifiek beleid op verschillende beleidsterreinen en op verschillende niveaus (regionaal, nationaal en Europees) zinvol. De verschillende overheden hebben echter eigen en soms tegenstrijdige belangen. Regionale hotspots én maatschappelijke uitdagingen houden zich niet per se aan de territoriale lijnen van het formele openbaar bestuur. Ook ontstaan er allerlei andere, soms regio-overschrijdende bestuursorganen en samenwerkingsverbanden die geen formele bestuursverantwoordelijkheden hebben, maar wel initiatieven ontwikkelen en investeringen doen om oplossingen te vinden voor de maatschappelijke opgaven.

De AWTI richt zich in een nieuw advies dan ook op de volgende vraag:

Wat is er in de samenwerking tussen overheden nodig om het Europese, nationale en regionale beleid gericht op onderzoek en innovatie elkaar te laten versterken in plaats van tegenwerken of doubleren?
 

De AWTI probeert helder te krijgen hoe de samenwerking tussen overheden en andere bestuursorganen op verschillende niveaus verloopt en wat er nodig is om dit te versterken of te verbeteren. Naast een literatuurstudie en gesprekken met experts, voeren we ook vijf casestudies uit. Met die casestudies bekijken we hoe beleidsaandacht vanuit verschillende governancelagen in de praktijk samenkomt en wat dit betekent voor de ‘doelgroepen’ van die beleidsaandacht: publiek-private en publiek-publieke samenwerkingen/consortia/hubs op het gebied van onderzoek en innovatie.

Verwachte publicatiedatum:

Tweede kwartaal 2021

Contactpersonen: