Centrale en decentrale governance

Het belang van regio’s voor economische en maatschappelijke ontwikkeling staat buiten kijf. Regionale hotspots zijn van groot belang voor de regionale economie, en vaak ook voor een land als geheel. Regionale hotspots zijn geografische clusters van bedrijven, kennisinstellingen en andere partners die een netwerk vormen en zich samen richten op innovatie, op kennisoverdracht en op praktijkgericht onderzoek. Steeds vaker profileren ze zich in internationale netwerken. De AWTI stelde dit al vast in het advies Regionale hotspots. De AWTI adviseerde toen om hotspots van nationaal belang te identificeren en te steunen, omdat de rijksoverheid een belangrijke rol kan spelen bij het steunen van bestaande samenwerkingsverbanden van bedrijven, kennisinstellingen en regionale autoriteiten in regionale hotspots.

De regering Rutte III heeft in het regeerakkoord de rol van de regio’s opgenomen. Zo worden er regio-deals gesloten en worden er gezamenlijke investeringen gedaan door regio en het rijk. Hieruit blijkt dat voor de regering regio’s van nationaal belang zijn. Ook de EU heeft dit eerdere beklemtoond met de smart specialisation strategies van de regio’s. Regionaal is men steeds actiever op innovatiegebied.

De AWTI wil in dit advies ingaan op de vraag wat de gewenste relatie is tussen nationaal en regionaal innovatiebeleid en hoe het nationale beleid te verbinden is aan het regionale beleid. De Europese dimensie zal hierbij worden betrokken.

Contactpersonen: