Vacature voorzitter

De AWTI is de onafhankelijke adviesraad van de regering en het parlement op het gebied van wetenschap, technologie en innovatie en valt onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK). De raad bestaat uit deskundigen uit de wetenschappelijke wereld en uit het bedrijfsleven. Zij zijn op persoonlijke titel lid van de AWTI en worden door de Koning benoemd. De AWTI gaat onafhankelijk te werk: het vertegenwoordigt geen achterban en kan zijn adviezen gevraagd en ongevraagd uitbrengen. Bij zijn werkzaamheden wordt de raad ondersteund door een staf.

De AWTI brengt ongeveer drie tot vijf keer per jaar advies uit aan de regering en het parlement. Hierin worden wetenschap, technologie en innovatie in samenhang met elkaar bekeken. De adviezen van de AWTI zijn strategisch en internationaal gericht: ze kijken naar fundamentele vraagstukken, richten zich op de langere termijn en bezien ook de situatie in andere landen. De AWTI gaat hierbij systematisch en ‘evidence-based’ te werk. Aan de hand van de AWTI-adviezen kunnen regering en parlement hun beleid op het terrein van wetenschap, technologie en innovatie verder verbeteren of aanpassen. Op deze manier beoogt de AWTI bij te dragen aan het versterken van de innovatieve, wetenschappelijke en technologische kracht van mensen, bedrijven en kennisinstellingen in Nederland.

Elke vier jaar stelt de AWTI een evaluatieverslag op waarmee de regering zich een oordeel kan vormen over de  taakvervulling van de raad over de afgelopen periode. De laatste evaluatie van de AWTI was in 2019. De AWTI staat nu voor de belangrijke opdracht de aanbevelingen uit die evaluatie uit te werken.

De Wet Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI-wet) regelt dat de raad uit een voorzitter en ten hoogste negen andere leden bestaat. Momenteel bestaat de raad uit negen leden en is de positie van voorzitter vacant. De voorzitter dient zowel deskundigheid maar op z’n minst bewezen affiniteit op het terrein van wetenschap, technologie en innovatie te hebben als maatschappelijke kennis en ervaring (artikel 12 Kaderwet adviescolleges). Bij de benoeming van de voorzitter en andere leden van de adviesraad wordt gestreefd naar zowel diversiteit in gender als in culturele achtergrond. De leden worden aangesteld voor 0,1 FTE, de voorzitter voor 0,3 FTE op basis van schaal 18 van de cao voor de rijksoverheid. (Gezien de aard van de (tijdelijke) veranderopgave voor de voorzitter zou eventueel tijdelijk maatwerk (FTE) kunnen worden geboden tot maximaal 0,5 FTE).

Profiel voorzitter adviesraad

Een belangrijke opdracht van de voorzitter zal zijn om samen met de andere leden van de adviesraad en de directeur van de staf (hierna: secretaris-directeur) invulling te geven aan de uitkomsten van de voorgenoemde evaluatie in 2019, waarmee de secretaris-directeur met de raad reeds een start hebben gemaakt, zodat de impact van de AWTI onder leiding van de nieuwe voorzitter wordt vergroot.

Mede tegen deze achtergrond ziet het profiel van de voorzitter er als volgt uit:

 1. Een gezaghebbende, natuurlijke autoriteit en een motiverende en stimulerende persoonlijkheid;
 2. Bestuurlijke ervaring: ruime ervaring als voorzitter van een organisatie van professionals die tenminste qua complexiteit en krachtenveld van belanghebbenden vergelijkbaar is met de AWTI;
 3. Verandervermogen en organisatiesensitief: de voorzitter heeft ruime (eindverantwoordelijke) ervaring met verandertrajecten en is daarenboven in staat met voldoende organisatiesensitiviteit de AWTI te besturen en de belevingswereld in het Haagse aan te voelen;
 4. Verbindend: de voorzitter moet zowel intern als extern partijen goed kunnen verbinden; wetenschap en kennis, bedrijfsleven en maatschappij, bestuur en politiek zijn belangrijke pijlers;
 5. Belangenoverstijgend: de voorzitter moet belangenoverstijgend kunnen denken en handelen met behoud van de onafhankelijke positie van de AWTI;
 6. Logische connectie met wetenschap, technologie en innovatie (hierna: WTI): de voorzitter moet ruime beleidservaring hebben met deze WTI-onderwerpen;
 7. Ruime ervaring met systematisch en ‘evidence-based’ advisering ten behoeve van beleid;
 8. Betrokken, met een brede blik en overtuigingskracht: de voorzitter moet betrokken zijn bij de raad en de staf, gecommitteerd zijn, en met dynamiek en lef willen agenderen en mobiliseren;
 9. Netwerker: de voorzitter heeft een relevant netwerk, is een goed communicator en een uitgesproken netwerker, met een goede politiek-bestuurlijke sensitiviteit en assertiviteit.
 10. Internationaal perspectief: de voorzitter moet weten wat er in Europa en daarbuiten speelt in WTI.

Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een vrouwelijke kandidaat en/of een kandidaat met een culturele achtergrond die bijdraagt aan de culturele diversiteit van de adviesraad.

Taakopdracht:

De voorzitter heeft als taak om invulling te geven aan zijn/haar rol als voorzitter van de adviesraad van AWTI. Een belangrijk onderdeel van de taakopdracht is om samen met de andere leden van de adviesraad en de secretaris-directeur invulling te geven aan de aanbevelingen van de voorgenoemde evaluatie over de periode 2015-2018 die in 2019 is opgesteld. Deze evaluatie is uitgevoerd door de commissie Knottnerus. Het evaluatierapport is voorzien van een beleidsreactie van de minister van OCW in afstemming met de staatssecretaris van EZK naar de Tweede Kamer gestuurd (het rapport en de beleidsreactie zijn bij deze profielschets gevoegd). De volgende evaluatie betreft de periode 2019-2022. Bij deze evaluatie zal onder andere worden onderzocht in hoeverre de aanbevelingen van de vorige evaluatie adequaat zijn geïmplementeerd.

De aanbevelingen van de commissie Knottnerus zijn als volgt:

 1. de afstand verkleinen tot de beleidsomgeving met inachtneming van de onafhankelijke positie van de raad, daarbij in contact te zijn met het betreffende beleidsdepartement, om op die manier te waarborgen dat de regering, als adviesaanvrager en als verantwoordelijke voor het ingaan op gedane aanbevelingen, de AWTI voluit benut ten behoeve van haar beleidsontwikkeling. Meer aandacht hebben voor de projectplanning en de timing van het uitbrengen van de adviezen;
 2. betere aansluiting vinden tussen de analyse en de beleidsaanbevelingen (geschikte aangrijpingspunten (‘haakjes’) in de actuele beleidsontwikkeling); het zoveel mogelijk rekening houden met de agenda van de regering;
 3. meer domeinoverstijgend en -verbindend adviseren en de internationaal vergelijkende dimensie mee nemen in adviezen;
 4. de coördinatie tussen de raadsleden en de ondersteunende staf (‘’het secretariaat’’) verbeteren en de organisatie als geheel professionaliseren;
 5. de impact van de adviezen van de AWTI en de zichtbaarheid van de raad vergroten;
 6. verbinden tussen vier belangrijke pijlers: wetenschap en kennis, bedrijfsleven, maatschappij en het bestuur en de politiek in Den Haag;
 7. het profiel van de raad te verbreden door versterking van de sociaalwetenschappelijke inbreng;
 8. de bestaande inzet gericht op een goede mix van strategische, agenderende en meer uitvoeringsgerichte adviezen verder uit te bouwen;
 9. aanbevolen was om in het werkproces van de raad in te bouwen dat onafhankelijke coreferenten de conceptadviezen kritisch becommentariëren;
 10. te zorgen voor voldoende capaciteit van de staf, en de benodigde expertise op het gebied van communicatie;
 11. het realiseren van betere toegang tot en gebruik van gevalideerde data van planbureaus en Rijkskennisinstellingen, de projectplanning van adviezen te verbeteren, aansluitend bij de eisen die het onderwerp en de daarbij meest passende werkvorm stellen.

Heeft u vragen?

Meer informatie:
https://www.ebbinge.nl/positie/voorzitter-adviesraad-awti

Heeft u vragen over het verloop van de procedure, neemt u dan contact met op:
Elselyn.van den Hooven (Account Coördinator)
+31 (0)20 5 747 578