Tekstgrootte

AAA

AWT e-mail alert 14 februari 2013

De belangrijkste berichten van de afgelopen week

KNAW: Universitaire profilering heeft tegenwicht nodig

De overheid moet ervoor zorgen dat door de profilering van de Nederlandse universiteiten geen ‘witte vlekken’ ontstaan op de kaart van de Nederlandse wetenschap. Dat gevaar is het nijpendst bij de talen, maar kan ook andere gebieden treffen. In een nieuw rapport stelt de KNAW verder dat het topsectorenbeleid weinig vrije ruimte overlaat voor fundamenteel onderzoek.
Nieuwsbericht
Rapport 

Kabinet trekt extra geld uit voor onderzoek in topsectoren

Het kabinet trekt extra geld uit voor onderzoek in de topsectoren van de Nederlandse economie. De NWO krijgt de komende jaren structureel extra geld, oplopend tot 100 miljoen euro. Eenmalig komt daar 50 miljoen euro bij voor onderzoek binnen de topsectoren. Verder verhoogt het kabinet de bijdrage aan een serie activiteiten om de betrokkenheid van het mkb bij de topsectoren te vergroten. De NWO, de VSNU en VNO-NCW zijn blij met de besluiten.
Bericht HOP / UT Nieuws
Nieuwsbericht Rijksoverheid
Uitwerking Regeerakkoord voor versterking kenniseconomie
(pdf)
Nieuwsbericht NWO
Nieuwsbericht VSNU
Nieuwsbericht VNO-NCW 

Europese Raad bereikt akkoord over EU-budget tot 2020

De Europese Raad heeft vorige week overeenstemming bereikt over de meerjarenbegroting voor de Europese Unie 2014-2020 (nieuwsbericht BBC, verslag Europese Raad). Zoals verwacht is het door de Europese Commissie voorgestelde budget voor Horizon 2020 verlaagd, en wel van 80 naar 69 miljard euro (nieuwsbericht University World News). Het gevraagde budget voor de versnelde aanleg van glasvezel voor breedbandnetwerken, van 7 miljard euro, werd geheel geschrapt. Op het resterende budget dat eurocommissaris Neelie Kroes wilde krijgen voor de Connecting Europe Facility, van 2,2 miljard euro, is 1,2 miljard bezuinigd (nieuwsbericht GigaOM). Kroes is teleurgesteld, maar geeft de strijd voor meer breedband en digitale dienstverlening in Europa niet op (blogpost). Het Europees Parlement, dat zich nog over het akkoord moet uitspreken, is in meerderheid niet blij met het onderhandelingsresultaat van de Europese Raad. Mogelijk verandert hierdoor nog iets aan de meerjarenbegroting (nieuwsbericht Science|Business). VNO-NCW zou dat een goede zaak vinden.
Nieuwsbericht BBC
Verslag Europese Raad
(pdf)
Nieuwsbericht University World News
Nieuwsbericht GigaOM
Blogpost Neelie Kroes
Nieuwsbericht Science|Business
Nieuwsbericht VNO-NCW 

Nieuwe ideeën voor het financieren van ambitieuze ondernemingsplannen

Minister Henk Kamp (EZ) heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd over alternatieve financieringsvormen voor bedrijven. Het kabinet wil deze, waar mogelijk en zinvol, faciliteren en bekendheid geven (brief). In haar 2013 State of Entrepreneurship gaat de Amerikaanse Kauffman Foundation dieper in op de uitdagingen en kansen voor de financiering van met name nieuwe en jonge bedrijven (nieuwsbericht en rapport). Bij de presentatie van het rapport spraken en discussieerden experts over het onderwerp (video en artikel Entrepreneur). Een artikel van Forbes vat de belangrijkste bevindingen samen.
Brief Alternatieve financieringsvormen (pdf)
Nieuwsbericht Kauffman
Rapport Kauffman
(pdf)
Video Kauffman
Artikel Entrepreneur.com
Artikel Forbes

Denktank ziet een nieuwe crisis opdoemen

Er doemt een nieuwe financieel-economische crisis aan de horizon, vanwege een dreigend tekort aan geldstromen naar investeringen die een lange adem vereisen, zoals die voor r&d. Dat zegt de denktank Group of Thirty (G30), een groep van dertig economen en topbankiers uit de hele wereld. Ze dringen aan op maatregelen die stimuleren dat beleggers beter een langetermijnhorizon voor ogen houden bij hun investeringsbeslissingen.
Nieuwsbericht BNR
Persbericht G30
(pdf)
Rapport (pdf) 

Nieuws uit Nederland

Nederland handhaaft sterke positie in KP7

Nederlandse onderzoeksinstellingen en bedrijven ontvingen vanaf 2007 tot nu toe ruim 2,3 miljard euro uit het Europese Zevende Kaderprogramma (KP7). Dat is 7,0 % van het totale Europese budget voor de deelnemers in alle landen. Een goed resultaat vergeleken met de 5% die Nederland bijdraagt aan de EU begroting. Het onderzoek in het kader van de ERC is de grootste bron van inkomsten.
Nieuwsbericht Agentschap NL
Meer informatie (pdf)
 

Grote inbreng mkb in onderzoeksprojecten Topsector HTSM

Het midden- en kleinbedrijf is zeer goed vertegenwoordigd in de onderzoeksprojecten die de komende maanden van start gaan binnen de Topsector HTSM (High Tech Systemen en Materialen). Dit blijkt uit de analyse van de 32 projectvoorstellen die Technologiestichting STW heeft gehonoreerd. Bij de ingediende projectvoorstellen zijn meer mkb’ers dan grote bedrijven betrokken.
Nieuwsbericht Link Magazine 

De Krom aanjager Techniekpact

Oud-staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Paul de Krom gaat helpen bij de totstandkoming en uitvoering van het Techniekpact. Dit pact moet de samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven bevorderen, de kwaliteit van het techniekonderwijs verbeteren en meer jongeren interesseren voor de techniek. Volgens ScienceGuide biedt de AWT-landenstudie over Duitsland, die twee weken geleden verscheen, een aantal goede uitgangspunten voor het Techniekpact.
Nieuwsbericht Rijksoverheid
Artikel ScienceGuide
AWT-landenstudie Duitland – Vasthoudend innoveren
(pdf)
Website Techniekpact 

Lancering site voor kennismigranten

Op 23 februari wordt de website www.careerinholland.nl gelanceerd op het evenement NL4Talents. De site is voor buitenlandse studenten die in Nederland studeren en hier na hun studie willen werken. Ze geeft informatie over de Nederlandse economie, de arbeidsmarkt, solliciteren in Nederland en de cultuur op de Nederlandse werkvloer. De site is opgericht omdat internationaal talent onmisbaar is voor het behoud van de Nederlandse innovatiekracht.
Nieuwsbericht Agentschap NL
Website 

Achtergronden uit Nederland

“Universiteit ontwikkelt zich steeds meer tot netwerkinstelling”

In de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw was sprake van professorenuniversiteiten. Nu hebben we vooral te maken met netwerkuniversiteiten. Hierin werken wetenschappers samen in wisselende ketens en netwerken, worden steeds meer consortia gevormd en komt de nadruk bestuurlijk te liggen op netwerksturing en drie O’s: Open Access, Open Courseware en Open Data Storage. Scheidend rector magnificus/voorzitter van het college van bestuur Paul van der Heijden van Universiteit Leiden behandelde in de diësoratie 2013 in vogelvlucht de metamorfosen die de universiteit de afgelopen vijftig jaar onderging. Ook schetste hij enkele uitdagingen voor de nabije toekomst.
Nieuwsbericht Universiteit Leiden
Diësoratie (pdf)
 

Pleidooi voor opnemen Kunsten in topsector creatieve industrie

Alexander Rinnooy Kan (hoogleraar economie), Paul Rutten (lector Creative Business) en Marleen Stikker (directeur Waag Society) bepleitten zaterdag jl. In het Financieel Dagblad dat ook de kunsten onderdeel zouden moeten gaan uitmaken van de topsector creatieve industrie. Terecht, meent FNV KIEM-bestuurder Caspar de Kiefte.
Artikel FNV KIEM 

Rijkswaterstaat zoekt aansluiting voor innovaties bij andere overheden

Rijkswaterstaat staat voor een Innovatieopgave 2015-2020 (2030). Deze beschrijft welke kansen er zijn voor innovaties en welke knelpunten opgelost kunnen worden met innovaties bij toekomstige uitvoeringstaken. De eerste 7 uitvoeringsopgaven hebben betrekking op terreinen als ‘grootschalige vervanging natte kunstwerken’, ‘biobased economy’, dynamisch verkeersmanagement en watermanagement. Via een online forum zoekt Rijkswaterstaat aansluiting met andere overheden om op die manier meer massa te creëren voor de markt.
Nieuwsbericht Rijkswaterstaat
Innovatieopgave
Online forum
Corporate innovatieprogramma Rijkswaterstaat 

Aan welke innovaties werken Nederlandse bedrijven?

U kunt zelf bekijken welke innovatieve projecten een financiële bijdrage van Agentschap NL hebben gekregen in 2010 en 2011. Maak bijvoorbeeld een overzichtskaart. Of laat u inspireren door diverse projectverhalen en films die u een kijkje geven in de wereld van Innovatie.
Website 

Innovatieregels van de beste innovatoren

Succesvolle innovatoren hebben vaste structuren om te innoveren. Zij pakken alles systematisch aan: het genereren, kiezen en verbeteren van ideeën, het doorgronden van de wensen van (potentiële) klanten en het meten van het succes. Een artikel van Management Team geeft een toelichting. Het is gebaseerd op een eerder uitgebreider artikel van Business Insider.
Artikel Management Team
Artikel Business Insider 

Brochure Nederland handelsland

olland Trade heeft zijn publicatie over de Nederlandse economie in internationaal perspectief geactualiseerd. ‘Holland Compared’ geeft niet alleen algemene informatie, maar gaat bijvoorbeeld ook dieper in op de topsectoren, het onderwijs en innovatie.
Publicatie (pdf)

Achtergronden uit Europa

Voortgang in de ontwikkeling van ‘full costing’ bij universiteiten

De European University Association (EUA) heeft een rapport gepubliceerd over de ontwikkeling van ‘full costing’ bij Europese universiteiten. Het rapport geeft voorbeelden van goede praktijken, maar bevat ook informatie voor beleidsmakers en financiers in relatie tot ontwikkelingen als de verminderende overheidsfinanciering (in veel Europese landen) en veranderingen in de manier waarop de financiering wordt toegekend.
Nieuwsbericht EUA
Rapport EUA (pdf)
 

“Europese wetenschap nog even gefragmenteerd als altijd”

Niets in de gegevens over citaten en patenten wijst erop dat Europese onderzoekers de afgelopen jaren nauwer zijn gaan samenwerken. Dat meldt Alpha Galileo op basis van onderzoek dat vorige week werd gepresenteerd door Science. Het artikel concludeert dat de inspanningen om te komen tot een Europese onderzoeksruimte (ERA) vooralsnog geen effect sorteren. Vorige week drong het Europese Comité van de Regio’s (CoR) nog aan op extra inspanningen om de ERA te vervolmaken.
Nieuwsbericht Alpha Galileo
Nieuwsbericht CoR 

Spanningen in het hedendaagse innovatiebeleid

Op haar eigen weblog geeft Susana Borrás van de Copenhagen Business School een wetenschappelijke uiteenzetting over de spanning tussen beleid, feitelijke werking en de governance van innovatiesystemen. Die spanningen zijn niet gemakkelijk te managen. Bovendien is op tal van vragen nog geen goed antwoord mogelijk.
Artikel 

Open brief aan Barosso: help de Europese industrie te versterken via het mkb

De marktstructuur van het Europese mkb moet veranderen. In een open brief aan EC-voorzitter Barosso pleit Eurogroup Consulting, samen met een groep wetenschappers, voor een meer geïntegreerde markt met grotere mkb-bedrijven. Europa zou hiertoe 12 ‘guiding principles’ in zijn beleid moeten verankeren, onder andere op het gebied van onderwijs en r&d.
Artikel Consultancy.nl
Open brief (pdf)
 

Les in ondernemerschap brengt veel ondernemers voort

Tussen 15% en 20% van de leerlingen die op de middelbare school deelnemen aan een programma voor mini-ondernemingen start later een eigen bedrijf. Ook het ondernemerschapsonderwijs aan universiteiten levert goede resultaten op. Als studenten naderhand al geen eigen bedrijf oprichten, dan vinden ze doorgaans sneller een baan. Het geven van onderwijs op het gebied van ondernemerschap – op alle niveaus – moet dan ook brede ondersteuning krijgen, vindt eurocommissaris Antonio Tajani.
Memo EC 

Scandinavië: Kweekplaats van innovatie en ondernemerschap

De Economist bevatte vorige week een bijlage over Scandinavië en de redenen waarom Noorwegen, Zweden, Finland en Denemarken zo succesvol zijn op het gebied van innovatie en ondernemerschap. Daarbij komen zaken aan de orde als actief overheidsbeleid en nauwe samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen. Maar er zijn ook nog uitdagingen, zoals het bevorderen van ambitieus ondernemerschap. De OESO bracht deze week een uitgebreid rapport uit over het Zweedse innovatiebeleid.
Artikel The Economist - 1
Artikel The Economist - 2
Rapport OESO (online)
 

Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld

‘Peer review’ voor het grote publiek uitgelegd

In een poging om wat van het verloren gegane vertrouwen van het publiek in de wetenschap terug te winnen, heeft de organisatie Sense About Science een boekje uitgebracht over hoe wetenschappers onderzoeksresultaten presenteren en beoordelen en welke vragen je als buitenstaander moet stellen als je geconfronteerd wordt met wetenschappelijke informatie.
Nieuwsbericht Examiner
Publicatie (pdf)
 

“We staan aan de vooravond van een innovatierevolutie”

Machines nemen niet alleen het werk over van werknemers in alle sectoren, ze kunnen ook steeds meer soorten en grotere werkzaamheden uitvoeren. Wat dat betreft staan we nog maar aan het begin van een ‘crowd computing’-revolutie, betoogt innovatiedeskundige Braden Kelley in een uitgebreide publicatie. Een artikel van Deloitte wijst op de opvattingen van de Singularity University, die betoogt dat exponentiële groei van technologie de komende jaren onze industrie, bedrijven en onze levens op zijn kop gaat zetten. Daarbij gaat het om ontwikkelingen in de (1) bio-, (2) neuro- & (3) nanotechnologie, (4) sensoren, (5) 3D printing, (6) nieuwe energiebronnen, (7) robotics, (8) drones, (9) mobile en (10) artificial intelligence. Deze vakgebieden gaan bovendien nieuwe combinaties met elkaar aan.  Op Forbes beschrijft redacteur Haydn Shaughnessy drie manieren waarop bedrijven moeten inspelen op de nieuwste innovatie-ontwikkelingen: denk ook aan de zeer lange termijn, innoveer overal en altijd, en innoveer processen. Google geeft het goede voorbeeld, stelt Shaughnessy in een tweede artikel. Een artikel van Syntens wijst op het belang van open innovatie, zeker voor het mkb.
Publicatie Kelley
Publicatie Deloitte
Artikel Forbes - 1
Artikel Forbes - 2
Artikel Syntens 

Het creëren van een toekomst voor de maakindustrie in ontwikkelde economieën

Sommige geavanceerde economieën ervaren iets van een renaissance in hun maakindustrie, zegt Richard Dobbs, directeur van het McKinsey Global Institute, op de economen-website Vox. Maar die renaissance zal zich alleen ontvouwen als bedrijven nieuwe technologieën, platforms, vaardigheden en strategieën omarmen. Op 7 februari organiseerden GE en The Atlantic een bijeenkomst over de toekomst van de maakindustrie. Daarbij kwamen veel vragen en invalshoeken aan de orde.
Artikel Vox
Video GE
(YouTube)
Videoverslag The Atlantic

 “Octrooisysteem kan stapsgewijs worden afgebouwd”

“Er is geen empirisch bewijs dat octrooien dienen om innovatie en productiviteit te verhogen, tenzij productiviteit wordt gedefinieerd als het toegekende aantal octrooien. Dat stellen Michele Boldrin en David K. Levine van de Washington University in St. Louis in The Journal of Economic Perspectives. Het artikel wordt besproken op WebWereld. Op Express.be stelt Christopher Sprigman van de University of Virginia ook al dat innovatie geen copyright en patenten nodig heeft. Op de website van Brookings weerspreekt onderzoeker Jonathan Rothwell de argumenten.
Artikel Web Wereld (pdf)
Artikel Journal of Economic Perspectives
Artikel Express.be
Artikel Brookings 

Waarom 90% van de startups mislukken

Het belang van startups voor economische groei wordt breed onderkend. Helaas faalt 90% van de betreffende bedrijven. Juridisch adviesbureau Allmand Law maakt een inforgraphic van de redenen waarom startups slagen of juist mislukken.
Infographic 

De bedreigingen en uitdagingen van China

De McKinsey Quarterly presenteert twee perspectieven op de toekomst van China, die ook van belang zijn voor innovatie in het land. In het artikel ‘What’s in store for China in 2013?’ voorspelt Gordon Orr, voorzitter van McKinsey Asia, veranderingen op terreinen variërend van varkensvleesprijzen tot investeringen in de infrastructuur en de maakindustrie. Op een podcast bespreekt hij een aantal van zijn voorspellingen. In het artikel ‘What’s next for China?’ vertellen drie auteurs, waaronder McKinsey Asia-directeur Jonathan Woetzel, hoe bedrijven hun aanbod en zakelijke aanpak moeten aanpassen nu de Chinese economie steeds meer consumentgericht wordt. Westerse bedrijven kunnen op de Chinese – en overigens ook andere Aziatische – markten niet alleen te maken krijgen met concurrentie van staatsbedrijven, maar ook van ‘conglomeraten’. Daarvoor waarschuwt een derde artikel in de McKinsey Quarterly, van o.a. Sven Smit (directeur McKinsey Amsterdam). Conglomeraten zijn enorme bedrijven die vaak in verschillende sectoren tegelijk actief zijn. Hun bedrijfsmodel is niet gebaseerd op innovatie, maar vooral op fusies en overnames. Europese mkb-bedrijven die de Chinese markt willen betreden, kunnen nu hulp krijgen van het EU SME Centre. Dat heeft onder andere een Diagnostic Kit, een serie diagnostische hulpmiddelen, gemaakt waarmee mkb’ers kunnen bepalen of ze klaar zijn voor China. Speciaal voor ondersteuning van mkb-bedrijven uit de halfgeleiderindustrie gaat in maart het China Holland High Tech Centre van start op het gloednieuwe Nanopolis terrein te Suzhou, gelegen aan de oostkust van China.
Artikel Orr
Rapport Orr
(pdf)
Podcast
Artikel Woetzel e.a.
Rapport Woetzel e.a.
(pdf)
Artikel Smit e.a. (registratie verplicht)
Nieuwsbericht EC
EU SME Centre
Diagnostic Kit
Nieuwsbericht Holland High Tech 

VS: Silicon Valley heeft zich volledig hersteld van recessie

De groei van de werkgelegenheid in Silicon Valley heeft het niveau bereikt van het dot-comtijdperk. Dat stelt een rapport, de Silicon Valley Index 2013, van de Joint Venture Silicon Valley en de Silicon Valley Community Foundation. Niet alle ingezetenen en etnische groepen in het gebied profiteren evenveel van de groei.
Artikel Business Insider
Artikel Mercury News
Silicon Valley Index 2013 (pdf)

AWTI e-mail alert

Eenmaal per week attendeert de AWTI geïnteresseerden per e-mail op actuele documenten die relevant zijn voor het wetenschaps- en innovatiebeleid. Meld u hier aan voor de wekelijkse e-mail alert.

Bekijk hier de nieuwste e-mail alert.